Evenimente

swissro_centered_1_rgb

Reform Fund linked to the Inclusion of Roma and other Vulnerable Groups

Proposal – WEBSITE post (RO+EN) regarding to the closing conference of zefiR project
Bucharest,
08.04.2019
English version

zefiR closing conference

zefiR project has ended! With this occasion, different stakeholders of the project met on 27th of March 2019 to celebrate the work invested in the 12 communities since May 2013 on education, health, community development, economic empowerment and housing. The event lasted half a day in which different stakeholders came together to reflect on the main achievements, their impact in beneficiaries lives and how these are going to influence future practices of the involved organisations.

In the opening session, His Excellency Arthur Mattli, the designated Swiss Ambassador, addressed the audience by referring to the good collaboration between Switzerland and Romania, congratulating the project team for aiming to increase the quality of life of those vulnerable by using an integrated approach.

1

Mr Roland Python, Head of the Swiss Contribution Office (SCO) in Romania, and Ms Marie-Louise Stoicescu, National Programme Officer within SCO Romania, have participated in the organised workshops on education and health respectively. SCO appreciated the stimulating discussions and congratulated the project team for reaching persons who live with difficulties and contributing towards changing their lives to the better. Ms Cerasela Bănică, the team leader of the Programme Management Unit of the Reform Fund linked to the Inclusion of Roma and other vulnerable groups, participated in the community development workshop. She congratulated the team for its constant effort to address the problems identified on the field.

3 2

The project has involved 11 schools in after-school programmes, trained more than 400 teachers on multicultural education and supported more than 1800 children enrolled in pre-school, primary and secondary school with extra-curricular activities. In six localities community centres where trained-personnel provide basic social and medical services were set-up and handed over to the local authorities. Twelve initiative groups were created, some of which organised as NGOs, and worked with the local authorities on more than 30 community projects. Through household upgrades more than 600 children benefitted of improved living conditions. At the same time, 28 small businesses were supported with grants to formalise and/or grow their economic activities.

4

The project was implemented by a consortium led by Terre des hommes Switzerland in partnership with Community Development Agency „Together”, Rroma Center Amare Rromentza, PACT Foundation, Pestalozzi Foundation Romania, Habitat for Humanity Romania, SASTIPEN – Roma Centre for Health Policy and NESsT Foundation Romania. The activities unfolded in three counties from the south of Romania (Gorj, Dolj and Olt) from May 2013 to March 2019. More information about the project is available on the project’s website: http://www.zefirincomunitate.ro/.

PROJECT CO-FINANCED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION.

The photos are part of the project’s gallery and taken from the Facebook page of zefiR project, where more photos are presented (https://www.facebook.com/zefiRoma/)

Romanian version

Conferința de încheiere a proiectului zefiR

Proiectul zefiR s-a încheiat la finalul lunii martie 2019. Cu această ocazie, diferiți actori interesați de proiect s-au întâlnit în data de 27 martie 2019 pentru a celebra activitatea de proiect desfășurată în cele 12 de localități începând din mai 2013 în domeniile educație, sănătate, dezvoltare comunitară, împuternicire economică și locuire. Evenimentul a fost organizat în prima jumătate a zilei, timp în care invitații au sărbătorit principalele rezultate, impactul lor în viețile beneficiarilor și au reflectat asupra modului în care acestea vor influența practicile viitoare ale organizațiilor implicate în implementare.

În sesiunea de deschidere, Excelența Sa Arthur Mattli, Ambasadorul elvețian desemnat, s-a adresat audienței menționând buna colaborare dintre Elveția și România, felicitând echipa de proiect pentru munca depusă spre a crește calitatea vieții a persoanelor vulnerabile într-o manieră integrată.

1

Dl. Roland Python, Directorul Biroul de contribuție elvețiană în România, și dna Marie-Louise Stoicescu, Ofițerul de programe naționale în cadrul SCO România, au participat la workshop-urile organizate în sferele educației și, respectiv, a sănătății. SCO a apreciat discuțiile constructive de la conferință și a felicitat echipa de proiect pentru că a dezvoltat servicii și activități care ajung la persoanele care trăiesc cu dificultăți socio-economice și care contribuie la schimbarea vieților acestora în bine. Dna Cerasela Bănică, team leaderul Unității de Management al Fondului de Reformă pentru Incluziunea Romilor și a altor grupuri vulnerabile, a participat în workshop-ul referitor la dezvoltare comunitară. Ea a felicitat echipa de proiect pentru efortul constant de a-și adapta intervenția nevoilor și resurselor identificate în teren.

 3  2

Proiectul zefiR a implicat 11 școli în programe de suport educațional de tip Școală după școală, a organizat sesiuni de formare în educație multiculturală pentru 400 de cadre didactice și a sprijinit mai mult de 1800 de copii, preșcolari și școlari, prin activități extra-curriculare. În șase localități au fost stabilite și predate autorităților locale centre comunitare în care personal specializat furnizează servicii medicale și/sau sociale de bază pentru locuitorii din apropiere. Au fost create 12 grupuri de inițiativă locală (dintre care cinci au devenit organizații neguvernamentale) și, împreună cu autoritățile locale, au implementat mai mult de 30 de proiecte de comunitate. Prin mici investiții în locuire, mai mult de 600 de copii beneficiază de condiții mai bine acasă. În același timp, 28 de mici afaceri au fost susținute cu granturi pentru a formaliza sau crește activitatea economică întreprinsă.

4

Proiectul a fost implementat de un consorțiu condus de Terre des hommes Switzerland în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună”, Centrul Rromilor Amare Rromentza, Fundația PACT, Fundația Pestalozzi din România, Habitat for Humanity Romania, SASTIPEN – Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate și Fundația NESsT din România. Activitățile s-au desfășurat în trei județe din sudul României (Gorj, Dolj și Olt) din mai 2013 până în martie 2019. Mai multe informații despre proiect sunt disponibile pe pagina proiectului http://www.zefirincomunitate.ro/.

PROIECT CO-FINANȚAT PRINTR-UN GRANT DIN PARTEA ELVEȚEI PRIN INTERMEDIUL CONTRIBUȚIEI ELVEȚIENE PENTRU UNIUNEA EUROPEANÅ EXTINSĂ.

Pozele sunt parte din galeria proiectului și sunt preluate de pe pagina de Facebook a proiectului zefiR, unde sunt prezentate mai multe fotografii (https://www.facebook.com/zefiRoma/).

Programme Management Unit (PMU)
The Thematic Fund for the Inclusion of Roma and other Vulnerable Groups
65 Paris street, District 1, 011815, Bucharest
P: +40 21 230 00 40, Fax: +40 21 236 05 95
E: office@romainclusionfund.ro

www.romainclusionfund.ro