Anunt Evenimente

În perioada 22 – 24 noiembrie 2018 va avea loc la Sibiu, în cadrul Universităṭii „Lucian Blaga” manifestarea ṣtiinṭifică anuală a Germanisticii din cadrul Universităṭii „Lucian Blaga”, Transferuri literare româno-germane ṣi multilingvism din perspectiva europeană (Deutsch-rumänische literarische Transfers und Mehrsprachigkeit aus europäischer Perspektive), proiect desfășurat în parteneriat cu Departamentul pentru Relaṭii Interetnice  – Guvernul României.

Manifestarea  ṣtiinṭifică are un caracter internaṭional, la care vor participa 40 de specialiṣti din ṭară ṣi din spaṭiul de limbă germană, de la Universităṭile româneṣti – Bucureṣti, Braṣov, Timiṣoara, Iaṣi, Sibiu – Universităṭile germane din Berlin, Hamburg, Flensburg, dar ṣi Pristina, Kosovo. Referatele ce urmează a fi prezentate sunt pe teme de multilingvism şi interculturalitate în literatură, limgvistică, didactică ṣi metodică, dar ṣi de traducerea literară.

Vor participa de asemenea reprezentanṭi ai conducerii Universităṭii „Lucian Blaga” din Sibiu ṣi ai conducerii Facultăṭii de Litere ṣi Arte.

Lucrările prezentate pe parcursul simpozionului vor fi publicate în două volume (44, 45) ale revistei „Germanistische Beiträge.”