LEGISLAŢIE Proiecte Acte Normative

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale

In temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, ale art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 21 și 22 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor public, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

Art. 1. – Se actualizează valoarea de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Secretariatul General al Guvernului și Ministerul Finanțelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

VICTOR – VIOREL PONTA

Bucureşti…………/martie 2015

ispmn anexa  

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

 

Secţiunea 1

Titlul proiectului de act normativ

Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale

 

Secţiunea a 2-a

Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situaţiei actuale         Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, instituție publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Guvernului și în coordonarea Departamentului pentru Relații Interetnice, a cărei activitate este reglementată de Hotărârea Guvernului nr. 893/2007 deține în administrare un imobil aflat în domeniul public al statului. Anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006, pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, stabilește că în inventarul bunurilor din domeniul public al statului este inclus imobilul aflat în administrarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale. Potrivit art. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, ”reevaluarea activelor fixe corporale se efectuează cu scopul determinării valorii juste a acestora, ţinându-se seama de inflaţie, utilitatea bunului, starea acestuia şi de preţul pieţei, atunci când valoarea contabilă diferă semnificativ de valoarea justă.” De asemenea, art. 22 din aceeași Ordonanță prevede faptul că, ”începând cu data de 1 ianuarie 2008, activele fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor aflate în patrimoniul instituţiilor publice vor fi reevaluate cel puţin o dată la 3 ani, în condiţiile prevăzute la art. 21, de o comisie numită de conducătorul instituţiei publice sau de evaluatori autorizaţi conform reglementărilor legale în vigoare, rezultatele reevaluării urmând a fi înregistrate în contabilitate până la finele anului în care s-a efectuat reevaluarea.” În conformitate cu art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificãrile si completãrile ulterioare, ”inventarul bunurilor din domeniul public al statului se întocmeşte, după caz, de ministere, de celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi de autorităţile publice centrale care au în administrare asemenea bunuri.” În urma reevaluării, conform prevederilor art. 21 și 22 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului M.E.F. nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice, ale Ordinului M.E.F. nr. 1718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și ale prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, s-au stabilit valori de inventar diferite față de cele cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 475/2009 privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil si darea acestuia in administrarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minoritatilor Nationale, fiind necesară promovarea unei Hotărâri a Guvernului prin care aceste valori să fie actualizate. Articolul 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte că modificările intervenite în inventarul bunurilor din domeniul public al statului ”la nivelul ordonatorilor secundari sau terţiari de credite vor fi aprobate prin hotărâri ale Guvernului iniţiate de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi de autorităţile publice centrale în subordonarea, coordonarea sau sub autoritatea cărora se află aceştia, în calitatea acestora de ordonatori principali de credite”, iar potrivit alin. (3), aceste modificări ”se înregistrează concomitent la Ministerul Finanţelor Publice de către instituţiile implicate în aplicarea protocoalelor de predare-primire”. ”Inventarul actualizat în condiţiile art. 2 va fi prezentat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice”, prevede art. 3 din H.G. nr. din 1705/2006.
2. Schimbări preconizate Scopul prezentului act normativ este actualizarea valorii de inventar a imobilului care face parte din   domeniul public al statului și se află în administrarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, ca urmare a reevaluării, şi anume: -modificarea valorii de inventar a bunului cu număr M.F. 155291 ”Imobil”, ca urmare a reevaluării, la valoarea de 3.988.803 lei;
3. Alte informaţii Nu au fost identificate.

 

 

 

Secţiunea a 3-a

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

 

1. Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
1^ 1. Impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Impactul asupra mediului de afaceri Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Impactul social Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
4. Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
5. Alte informaţii Nu au fost identificate.

 

 

Secţiunea a 4-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

– mii lei –

Indicatori

Anul curent

Următorii 4 ani

Media pe 5 ani

1

2

3

4

5

6

7

1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care:

a)      buget de stat, din acesta:

(i)     impozit pe profit

(ii)   impozit pe venit

b)      bugete locale:

(i)     impozit pe profit

c)      bugetul asigurărilor sociale de stat:

(i)     contribuții de asigurări

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:

a)      buget de stat, din acesta:

(i)     cheltuieli de personal

(ii)   bunuri și servicii

b)      bugete locale:

(i)     cheltuieli de personal

(ii)   bunuri și servicii

c)      bugetul asigurărilor sociale de stat:

(i)     cheltuieli de personal

(ii)   bunuri și servicii

3. Impact financiar, plus/minus, din care:

a)      buget de stat

b)      bugete locale

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare

5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare

6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare

7. Alte informaţii

Secţiunea a 5-a

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

 

  1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ:

a)      acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ b)      acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii

Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor comunitare Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
4. Hotărâri ale Curţii Europene de Justiţie a Uniunii Europene Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
6. Alte informaţii Nu au fost identificate

 

 

Secţiunea a 6-a

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate Nu este cazul.
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente Acest proiect nu este supus consultărilor comisiilor interministeriale.
5. Informaţii privind avizarea de către: a)      Consiliul Legislativ b)      Consiliul Suprem de Apărare a Ţării c)      Consiliul Economic şi Social d)     Consiliul Concurenţei e)      Curtea de Conturi Proiectul prezentului act normativ a fost avizat favorabil de către Consiliul Legislativ.
6. Alte informaţii Nu au fost identificate.

 

 

Secţiunea a 7-a

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ

 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ În elaborarea proiectului a fost îndeplinită procedura stabilită prin Legea nr. 52/2003 privind transparența în administrația publică, prin afișarea pe site-ul Departamentului pentru Relații Interetnice.
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării prezentului act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Alte informaţii Nu au fost identificate.

 

 

Secţiunea a 8-a

Măsuri de implementare

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Alte informaţii Nu au fost identificate.

Faţă de cele prezentate mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale.

 

ION MORARU

 

Secretarul General al Guvernului

   

LACZIKO Enikő Katalin

 

Secretar de stat

Departamentul pentru Relaţii Interetnice

Avizăm favorabil:

Ministrul Finanţelor Publice,  

EUGEN ORLANDO TEODOROVICI

Ministrul Justiției,   

                                                 ROBERT-MARIUS CAZANCIUC