Participarea Minoritaților Naționale la Viața Publică

LEGEA audiovizualului nr. 504 din 11 iulie 2002

EXTRAS

Emitent: Parlamentul
Publicată în Monitorul Oficial nr. 534 din 22 iulie 2002

ART. 10
(1) Consiliul Naţional al Audiovizualului, denumit în continuare Consiliul, este autoritate publică autonomă sub control parlamentar şi garantul interesului public în domeniul comunicării audiovizuale.
(2) Consiliul este autoritate unică de reglementare în domeniul serviciilor media audiovizuale, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor prezentei legi.
(3) În calitate de garant al interesului public în domeniul comunicării audiovizuale, Consiliul are obligaţia să asigure:
(…)
f) protejarea culturii şi a limbii române, a culturii şi limbilor minorităţilor naţionale;

ART. 17
(1) Consiliul este autorizat:
(…)
d) să emită, în aplicarea dispoziţiilor prezentei legi, decizii cu caracter de norme de reglementare în vederea realizării atribuţiilor sale prevăzute expres în prezenta lege şi, cu precădere, cu privire la:
1. asigurarea informării corecte a opiniei publice;
2. urmărirea exprimării corecte în limba română şi în limbile minorităţilor naţionale;
3. asigurarea echidistanţei şi a pluralismului opiniilor;
(…)
7. politici nediscriminatorii cu privire la rasă, sex, naţionalitate, religie, convingeri politice şi orientări sexuale;
(…)
11. normele şi regulile de reflectare a desfăşurării campaniilor electorale şi a celor pentru referendum, în serviciile de programe audiovizuale, în cadrul şi pentru punerea în aplicare a legislaţiei electorale;
12. responsabilităţile culturale ale furnizorilor de servicii media audiovizuale.

ART. 29
(1) Comunicările comerciale audiovizuale difuzate de furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele condiţii:
(…)
d) să nu includă nicio formă de discriminare pe motiv de rasă, etnie, naţionalitate, religie, credinţă, handicap, vârstă, sex sau orientare sexuală;
e) să nu aducă ofensă convingerilor religioase sau politice ale telespectatorilor şi radioascultătorilor;

ART. 82
(…)
(4) In localităţile în care o minoritate naţionala reprezintă o pondere mai mare de 20% distribuitorii vor asigura şi servicii de transmitere a programelor care sunt libere la retransmisie, în limba minorităţii respective.