Tratate Bilaterale

LEGE nr. 99 din 10 noiembrie 1994
pentru ratificarea Tratatului de intelegere, colaborare şi buna vecinatate dintre Romania şi Republica Albania, incheiat la Bucuresti la 11-05-1994
EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI
aparuta in MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 16 noiembrie 1994
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
ARTICOL UNIC Se ratifica Tratatul de intelegere, colaborare si buna vecinatate dintre Romania si Republica Albania, incheiat la Bucuresti la 11 mai 1994.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 20 septembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
p. PRESEDINTELE SENATULUI VALER SUIAN Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 24 octombrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR ADRIAN NASTASE TRATAT de intelegere, colaborare si buna vecinatate intre Romania si Republica Albania Romania si Republica Albania, pornind de la traditiile de prietenie, colaborare si buna vecinatate in raporturile dintre ele, convinse de necesitatea apropierii dintre state pe baza valorilor generalumane ale libertatii, democratiei, pluralismului, justitiei sociale si solidaritatii, a respectarii drepturilor si libertatilor omului, reafirmind atasamentul lor fata de scopurile si principiile Cartei Natiunilor Unite, constiente de importanta fundamentala a Actului final de la Helsinki, a Cartei de la Paris pentru o noua Europa si a celorlalte documente ale Conferintei pentru Securitate si Cooperare in Europa si reafirmind angajamentele asumate prin ele, hotarite sa intareasca raporturile reciproce de prietenie, colaborare si buna vecinatate, au convenit asupra celor ce urmeaza:
ART. 1
Romania si Republica Albania, denumite in continuare parti contractante, vor dezvolta relatiile dintre ele pe baza increderii, colaborarii si respectului reciproc, in conformitate cu principiile suveranitatii, integritatii teritoriale, egalitatii in drepturi, demnitatii umane si respectului drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului.
ART. 2
Cele doua parti contractante vor actiona, in spiritul Cartei de la Paris pentru o noua Europa, in directia transformarii Europei intr-o comunitate de state, care sa constituie un spatiu al pacii trainice, al dreptului si al democratiei si, in acest scop, pentru crearea unor mecanisme eficiente de securitate si cooperare pe continent.
Partile contractante vor contribui la dezvoltarea colaborarii intre statele balcanice, la intarirea increderii, pacii si stabilitatii in Balcani si la infaptuirea unor proiecte regionale, ca element al procesului de edificare a unei Europe unite.
ART. 3
Cele doua parti contractante reafirma inadmisibilitatea folosirii fortei si a amenintarii cu forta in relatiile internationale si necesitatea solutionarii tuturor problemelor internationale prin mijloace pasnice.
Ele vor actiona pentru folosirea mijloacelor de reglementare pasnica a diferendelor, prevazute in Carta O.N.U., precum si a mecanismelor corespunzatoare.
In contextul european, partile contractante vor contribui la crearea si la functionarea eficienta a mecanismelor pentru solutionarea pasnica a diferendelor si prevenirea conflictelor.
ART. 4
Daca una intre partile contractante va considera ca apare o situatie care aduce atingere intereselor ei superioare de securitate, ea se poate adresa celeilalte parti contractante, astfel incit ele sa procedeze neintirziat la consultari in aceasta problema.
ART. 5
Cele doua parti contractante vor actiona, in cadrul C.S.C.E., pentru promovarea procesului de reducere echilibrata a fortelor armate si armamentelor, de intarire a increderii si stabilitatii pe continent.
Partile contractante vor conlucra, la toate negocierile internationale la care participa amindoua, pentru infaptuirea dezarmarii, sub un control international riguros si eficient.
ART. 6
Partile contractante vor promova dezvoltarea si diversificarea raporturilor economice bilaterale pe baza egalitatii, a conlucrarii, parteneriatului si avantajului reciproc.
Ele vor actiona pentru crearea spatiului economic, european, bazat pe dezvoltarea economica optima si imbunatatirea situatiei in fiecare tara, pe extinderea schimburilor si cooperarii pe continent.
ART. 7
Partile contractante vor extinde colaborarea reciproc avantajoasa in domeniile industriei, agriculturii, stiintei si tehnicii, in scopul folosirii mai eficiente a resurselor lor materiale si umane.
Ele vor favoriza realizarea accelerata a programelor de cooperare si de schimburi existente, pornind de la realitatile si interesele celor doua tari, si vor conveni, in functie de necesitati, intelegeri si programe noi.
ART. 8
Partile contractante vor promova o colaborare strinsa in domeniile care au o deosebita importanta pentru dezvoltarea economiilor lor nationale, in special in urmatoarele domenii:
– dezvoltarea bazei energetice, de combustibili si materii prime, inclusiv utilizarea energiei nucleare in scopuri pasnice;
– dezvoltarea agriculturii;
– transporturi si infrastructura;
– constructii industriale si civile;
– punerea in valoare a resurselor naturale, in scopul satisfacerii reciproce a cerintelor economiilor lor;
– productia bunurilor de larg consum.
ART. 9
Pornind de la caracterul global al problemelor ocrotirii mediului inconjurator, partile contractante se vor stradui sa promoveze colaborarea lor in acest domeniu in conformitate cu angajamentele asumate prin acodurile internationale la care sint parti.
In acelasi mod, ele vor colabora pentru prevenirea poluarii mediului inconjurator si pentru securitate ecologica in Balcani.
ART. 10
Partile contractante vor stimula colaborarea si legaturile directe dintre unitatile economice si alti agenti economici din cele doua tari.
Ele vor actiona pentru imbunatatirea conditiilor de activitate ale unitatilor economice si agentilor economici, in special in domeniul investitiilor directe, al protectiei capitalului investit si al evitarii dublei impuneri.
Partile contractante vor colabora in formarea si pregatirea de specialisti calificati pentru activitatea in domeniile economice si sociale.
Ele vor desfasura consultari si vor sprijini realizarea de programe de colaborare in probleme economice si de management.
Ele vor stimula realizarea de programe si proiecte comune, crearea de societati mixte, schimburi de oameni de stiinta si cercetatori si alte forme de cooperare, urmarind, in special, cresterea nivelului de competenta si a eficientei activitatii de cercetare.
ART. 11
Cele doua parti contractante, pornind de la vechile traditii de colaborare si comunicare culturala intre popoarele celor doua tari si dorind sa contribuie la crearea unui spatiu cultural european, deschis tuturor popoarelor continentului, vor favoriza dezvoltarea schimburilor intre institutii, unitati administrativ-teritoriale, persoane si organizatii neguvernamentale din cele doua tari in domeniile culturii, invatamintului si informatiilor.
Partile contractante vor sprijini incheierea de intelegeri directe intre universitati si alte institutii de invatamint superior, centre de cercetare, institutii de cultura, de difuzare a informatiei.
Ele vor stimula initiativele privind colaborarea si schimburile in domeniile mijloacelor audiovizuale, cinematografiei, teatrului, muzicii si artelor plastice.
Fiecare parte contractanta va actiona pentru largirea posibilitatilor de studiere a limbii celeilalte parti contractante in scoli, institute de invatamint superior si, in acest scop, ele ce vor ajuta reciproc in actiunea de studiere a limbii si de ridicare a calificarii profesorilor.
Ele vor sprijini, de asemenea, initiativele pentru extinderea posibilitatilor de studiere si predare in limba celeilalte parti, tinind cont de traditiile existente in acest domeniu, in scopul unei mai bune cunoasteri.
ART. 12
Partile contractante vor favoriza dezvoltarea pe multiple planuri a legaturilor si schimburilor intre institutii si asociatii de tineret, femei si copii, precum si intre persoane din cele doua tari.
ART. 13
Partile contractante vor dezvolta colaborarea in domeniul juridic si consular, pentru facilitarea calatoriilor si vizitelor cetatenilor lor si solutionarea problemelor umanitare si sociale care decurg din acestea.
Ele vor colabora prin institutiile de specialitate pentru prevenirea si combaterea traficului ilegal de stupefiante, de arme si de opere de arta, ca si a contrabandei si terorismului.
ART. 14
Cele doua parti contractante vor perfectiona cadrul juridic al relatiilor lor bilaterale, in concordanta cu dezvoltarile din structurile economice, sociale si juridice din tarile lor, cit si cu evolutiile de ansamblu din Europa.
ART. 15
Fiecare dintre partile contractante va asigura protectia si realizarea drepturilor persoanelor de origine romana din Albania si ale persoanelor de origine albaneza din Romania, in conformitate cu documentele C.S.C.E. si cu normele general-recunoscute ale dreptului international.
De asemenea, fiecare parte contractanta va incuraja mentinerea si dezvoltarea culturii si obiceiurilor care, in mod traditional, au apropiat cele doua popoare de-a lungul istoriei.
ART. 16
Partile contractante convin sa extinda si sa adinceasca consultarile intre ele, la niveluri corespunzatoare, cu privire la problemele importante ale vietii internationale, ale securitatii si cooperarii in Europa, ale dezvoltarii relatiilor bilaterale, precum si la orice alte probleme de interes reciproc.
In acest scop, cele doua parti contractante vor dezvolta contactele intre parlamentele, guvernele, institutiile centrale, precum si intre organismele administratiei locale din cele doua tari.
ART. 17
Prevederile prezentului tratat nu aduc in nici un fel atingere obligatiilor partilor contractante in relatiile cu terte state si nu sint indreptate impotriva vreunuia din aceste state.
ART. 18
Prezentul tratat se incheie pe termen de 20 de ani.
El va fi supus ratificarii, in conformitate cu procedurile constitutionale ale fiecareia dintre partile contractante, si va intra in vigoare in a 30-a zi de la data schimbului instrumentelor de ratificare.
Valabilitatea sa se va prelungi automat de fiecare data pe noi perioade de 20 de ani, daca nici una dintre partile contractante nu va notifica, in scris, celeilalte parti contractante hotarirea sa de a denunta tratatul, cu cel putin un an inaintea expirarii termenului respectiv.
Incheiat la Bucuresti la 11 mai 1994, in doua exemplare originale, fiecare in limba romana si in limba albaneza, ambele texte avind aceeasi valoare.
Pentru Romania, Pentru Republica Albania, ION ILIESCU SALI BERISHA