Tratate Bilaterale

LEGE nr.95 din 16 septembrie 1992
pentru ratificarea Tratatului dintre Romania şi Republica Federala Germania privind cooperarea prieteneasca şi parteneriatul in Europa, incheiat la Bucuresti la 21 aprilie 1992
EMITENT: Parlamentul Romaniei
aparuta in MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 24 septembrie 1992
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
ARTICOL UNIC Se ratifica Tratatul dintre Romania si Republica Federala Germania privind cooperarea prieteneasca si parteneriatul in Europa, incheiat la Bucuresti la 21 aprilie 1992.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 2 iulie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE SENATULUI academician ALEXANDRU BIRLADEANU Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 8 septembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR MARTIAN DAN TRATAT intre Romania si Republica Federala Germania privind cooperarea prieteneasca si parteneriatul in Europa Romania si Republica Federala Germania, hotarite sa continue traditiile relatiilor fructuoase dintre tarile si popoarele lor si sa le aseze pe o baza noua, larga, orientata spre viitor, in spiritul cooperarii prietenesti si parteneriatului, incurajate de schimbarile istorice din Europa sa intreprinda noi pasi hotariti pentru depasirea definitiva a divizarii Europei si pentru crearea unei ordini juste si durabile de pace in Europa, precum si a unor structuri cooperative de securitate, constiente de interesele lor comune si de raspunderea lor comuna pentru edificarea unei noi Europe, libere si unite prin drepturile omului, democratie si statul de drept, convinse ca dobindirea calitatii de membru al Consiliului Europei, spre care aspira Romania, si aproprierea ei de alte institutii europene vor intari aceste valori, recunoscind ca un element important pentru dezvoltarea relatiilor bilaterale il reprezinta cooperarea economica, tinind seama de contributia creatoare a celor doua popoare la mostenirea culturala comuna a Europei se de insemnatatea schimburilor culturale pentru intelegerea reciproca si calauzite de dorinta de a pastra si valorifica imbogatirea reciproca a culturii lor, acumulate de-a lungul secolelor, constiente ca minoritatea germana din Romania a adus si aduce in continuare o contributie valoroasa si inconfundabila la viata societatii romananesti si constituie astfel o punte fireasca de legatura intre cele doua popoare, in dorinta de a pastra viabila aceasta contributie istorica, spre binele comun, ferm convinse ca tinerei generatii ii revine un rol deosebit in organizarea de perspectiva a dialogului si a cooperarii dintre cele doua tari, au convenit urmatoarele:
ART. 1
(1) Partile contractante vor organiza si dezvolta relatiile dintre ele in spiritul cooperarii prietenesti si de parteneriat in Europa. Ele vor actiona pentru realizarea unei strinse colaborari in toate domeniile; daca va fi necesar, vor incheia noi intelegeri.
(2) Ele tind spre crearea unei Europe in care, pe baza democratiei si a statului de drept, vor fi respectate drepturile omului si libertatile fundamentale, inclusiv cele ale persoanelor apartinind minoritatilor nationale.
ART. 2
Partile contractante, in organizarea relatiilor dintre ele, precum si in problemele pacii, securitatii si colaborarii in Europa si in lume, vor actiona in conformitate cu dreptul international, in special cu Carta Natiunile Unite, precum si cu Actul final de la Helsinki din 1 august 1975, cu Carta de la Paris pentru o noua Europa din 21 noiembrie 1990, precum si cu celelalte documente ale Conferintei pentru Securitate si Cooperare in Europa. Ele se vor calauzi indeosebi dupa urmatoarele principii:
Obiectivul suprem al politicii lor este mentinerea si consolidarea pacii si prevenirea sigura a oricaror razboaie si a altor conflicte armate.
Ele se pronunta pentru valabilitatea de durata a principiilor confirmate in Carta de la Paris, referitoare la respectarea drepturilor omului, edificarea statului de drept si a democratiei si, in mod deosebit, sint de acord ca orice forma de dominatie totalitara trebuie respinsa.
Ele respecta egalitatea suverana, integritatea teritoriala, inviolabilitatea frontierelor, independenta politica a tuturor statelor, precum si principiul interzicerii amenintarii cu forta si a folosirii fortei.
Ele vor solutiona diferendele dintre ele exclusiv prin mijloace pasnice.
Ele reafirma dreptul tuturor popoarelor de a-si hotari soarta in mod liber si fara amestec din afara si de a-si infaptui dezvoltarea politica, economica, sociala si culturala asa cum o doresc.
Ele vor aseza in centrul politicii lor fiinta umana, cu demnitatea si cu drepturile sale, preocuparea pentru supravietuirea omenirii si pastrarea mediului natural.
ART. 3
Partile contractante vor sprijini procesul securitatii si cooperarii in Europa, pe baza Actului final de la Helsinki si a celorlalte documente C.S.C.E., in special Carta de la Paris pentru o noua Europa; ele vor contribui, impreuna cu toate statele participante, la consolidarea si dezvoltarea in continuare a acestui proces, in special prin folosirea si dezvoltarea adecvata a structurilor si institutiilor nou create. Garantarea drepturilor omului, precum si a democratiei si a statului de drept reprezinta pentru ele o problema de interes comun.
ART. 4
(1) Partile contractante au obiectivul comun de a actiona, in contextul politic si militar aflat in plina schimbare in Europa, pentru consolidarea stabilitatii si pentru sporirea securitatii prin dezvoltarea unor structuri cooperative de securitate. Ele vor colabora, in mod deosebit, pentru a folosi posibilitatile noi in vederea eforturilor comune in domeniul securitatii.
(2) Ele se pronunta pentru realizarea unor intelegeri obligatorii si eficient verificabile, pentru reducerea fortelor armate si armamentelor la un nivel cit mai scazut, care sa fie suficient pentru aparare, dar sa nu permita comiterea unei agresiuni.
(3) Ele se angajeaza sa actioneze, atit fiecare cit si impreuna, pentru deplina aplicare a conventiilor existente in domeniul dezarmarii si al controlului inarmarilor, pentru largirea, in continuare, a masurilor de control al inarmarilor, de natura sa intareasca stabilitatea in increderea in Europa, inclusiv in diferite regiuni ale acesteia, si sa duca la o mai mare transparenta.
ART. 5
(1) Partile contractante subliniaza rolul important al consultarilor, la toate nivelurile, cu privire la probleme importante internationale, ale securitatii si cooperarii in Europa, precum si cu privire la dezvoltarea in continuare a relatiilor bilaterale.
(2) Ministrii afacerilor externe se vor ingriji de aplicarea prezentului tratat, in ansamblu. Partile contractante se pronunta pentru organizarea de consultari intre ministri de resort, precum si intre inalti functionari.
(3) Potrivit necesitatilor, comisiile mixte isi vor desfasura activitatea pe baza de intelegeri.
ART. 6
In cazul aparitiei unei situatii care, dupa parerea uneia dintre partile contractante, reprezinta o amenintare la adresa pacii sau o incalcare a pacii, sau poate genera o situatie internationala periculoasa, cele doua parti contractante vor coopera in cadrul procedurilor Conferintei pentru Securitate si Cooperare in Europa si ale Organizatiei Natiunilor Unite. Ele vor intra imediat in contact si se vor stradui sa-si armonizeze pozitiile si sa se puna de acord asupra unor masuri de natura sa duca la ameliorarea acestei situatii sau la solutionarea ei.
ART. 7
(1) Partile contractante vor sprijini contactele si schimbul de experienta intre parlamente, in vederea consolidarii procesului de democratizare si pentru promovarea relatiilor bilaterale si a cooperarii in Europa.
(2) Ele vor incuraja dezvoltarea cooperarii de parteneriat si a contactelor directe dintre orase, comune si alte unitati administrativ-teritoriale.
ART. 8
(1) Partile contractante subliniaza rolul important al cooperarii regionale, inclusiv dintre statele riverane la Dunare, in vederea dezvoltarii impreuna a Europei.
(2) Ele vor extinde cooperarea lor reciproca, precum si cu alte state riverane la Dunare, in vederea dezvoltarii in continuare a navigatiei pe Dunare. Ele vor acorda o atentie deosebita cooperarii in domeniul prevenirii, constatarii si eliminarii poluarii apelor Dunarii si a zonelor adiacente.
ART. 9
(1) Partile contractante acorda cea mai mare insemnatate obiectivului Unitatii Europene pe baza drepturilor omului, democratiei si statului de drept si vor actiona pentru realizarea acestei unitati.
(2) Ele acorda o mare insemnatate participarii Romaniei ca membru la Consiliul Europei, in vederea integrarii ei in comunitatea statelor, bazata pe aceste valori. Ele vor intensifica cooperarea lor in cadrul institutiilor si conventiilor Consiliului Europei, in vederea realizarii acestor obiective si a unei implicari mai accentuate a acestei organizatii a statelor europene in constructia Europei viitorului.
(3) Prin incheierea acordului comercial si de cooperare dintre Comunitatile Europene si Romania s-au creat premisele pentru a putea contribui – pe linga ajutorul pe termen scurt – si prin masuri pe termen mediu, la sprijinirea procesului de reforme politice si economice.
(4) Republica Federala Germania sprijina eforturile in vederea crearii conditiilor pentru o continua apropiere economica si politica a Romaniei de Comunitatea Europeana, in special prin incheierea unui acord de asociere.
ART. 10
(1) Partile contractante vor promova extinderea si diversificarea relatiilor lor economice in toate domeniile. In cadrul legislatiei lor nationale si al obligatiilor lor decurgind din tratate internationale, inclusiv al obligatiilor Republicii Federale Germania decurgind din participarea sa ca membru la Comunitatea Europeana, ele vor acorda persoanelor fizice sau juridice cele mai avantajoase conditii-cadru, indeosebi in domeniile economic, juridic si organizatoric, pentru activitati cu caracter economic si lucrativ.
(2) Ele sint de acord ca infaptuirea reformei economice care a inceput in Romania trebuie sa fie sprijinita prin cooperare internationala. Republica Federala Germania este dispusa sa actioneze, atit bilateral cit si multilateral, pentru sprijinirea dezvoltarii economice a Romaniei in directia unei economii sociale de piata pe deplin dezvoltate, ca o contributie la diminuarea diferentelor in nivelul de dezvoltare economica in Europa.
(2) Partile contractante isi exprima disponibilitatea lor de a coopera in cadrul institutiilor financiare multilaterale, in special cu Fondul Monetar International, Banca Mondiala si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, tinind cont de interesele lor reciproce si de cooperarea cu alte tari.
(4) Ele vor actiona, indeosebi, pentru dezvoltarea in continuare a cooperarii cu privire la promovarea si garantarea reciproca a investitiilor de capital, pe baza acordului incheiat la 12 octombrie 1979, folosind instrumentele disponibile. O atentie deosebita se va acorda cooperarii dintre intreprinderile mici si mijlocii.
(5) Ele vor sprijini si extinde colaborarea in domeniul pregatirii si perfectionarii de specialisti si factori de conducere din economie.
ART. 11
Partile contractante sint de acord in ceea ce priveste insemnatatea deosebita a cooperarii lor in domeniul productiei, transportului, depozitarii si prelucrarii produselor agricole, precum si pentru crearea si dezvoltarea unor exploatari agricole moderne si eficiente, care sa intretina relatii de cooperare cu industria alimentara si prelucratoare, precum si cu retelele de comercializare.
ART. 12
(1) Partile contractante acorda o mare importanta identificarii si combaterii pericolelor care ameninta mediul inconjurator si conservarii bazelor naturale de viata, tinind seama si de interesele generatiilor viitoare. Ele reafirma hotarirea lor de a extinde colaborarea in domeniul protectiei mediului, pe baza de acorduri, precum si de a o intensifica in continuare in cadrul multilateral.
(2) Ele se pronunta pentru o politica europeana a mediului inconjurator, in scopul unei dezvoltari de durata, compatibila din punct de vedere ecologic, in intreaga Europa.
ART. 13
(1) Partile contractante vor promova intensificarea transporturilor aeriene, pe caile ferate si rutiere, precum si a navigatiei maritime si pe caile navigabile interioare, folosind cele mai moderne tehnologii.
(2) Ele vor depune eforturi pentru a crea conditii-cadru favorabile pentru folosirea legaturilor si a mijloacelor lor de transport in transportul direct intre teritoriile lor, precum si in transportul de tranzit.
(3) Ele vor promova, de asemenea, extinderea, imbunatatirea si armonizarea legaturilor de comunicatie dintre cele doua tari, tinind seama de dezvoltarea internationala si, indeosebi, europeana in domeniul standardizarii si tehnologiei. Aceasta se refera, in mod special, la legaturile de telefon si telex, precum si la cele pentru transmiterea electronica a datelor.
ART. 14
Partile contractante vor extinde, in continuare, colaborarea tehnico-stiintifica, spre binele oamenilor si in scopuri pasnice, pe baza conventiilor incheiate. In acest sens, ele vor realiza proiecte comune si vor sprijini initiativele corespunzatoare ale oamenilor de stiinta si ale institutiilor de cercetare. Ele vor inlesni schimbul de oameni de stiinta si specialisti, de documentatii si informatii tehnico-stiintifice, precum si accesul la arhive, biblioteci, institutii de cercetare si alte asemenea institutii.
ART. 15
(1) Partile contractante convin sa puna in aplicare, ca norme juridice, standardele privind protectia minoritatilor cuprinse in documentul Reuniunii de la Copenhaga asupra dimensiunii umane a Conferintei pentru Securitate si Cooperare in Europa, din 29 iunie 1990, precum si in alte documente ale Conferintei pentru Securitate si Cooperare in Europa.
(2) Drept urmare, persoanele apartinind minoritatilor germane din Romania, si anume cetatenii romani de origine germana, au, indeosebi, dreptul, individual sau impreuna cu alti membri ai grupului lor, la libera exprimare, la mentinerea si dezvoltarea in continuare a indentitatii etnice, culturale, de limba si religioase, la adapost de orice incercare de asimilare impotriva vointei lor. Ei au dreptul sa-si exercite pe deplin si efectiv drepturile omului si libertatile fundamentale, fara nici o discriminare si in deplina egalitate in fata legii.
Persoanele apartinind minoritatii germane au dreptul sa participe, in mod efectiv, la treburile publice, indeosebi la activitatile privind protectia si promovarea identitatii lor.
(3) Apartenenta la minoritatea germana din Romania depinde de decizia proprie a fiecarei persoane, iar dintr-o asemenea optiune nu poate rezulta nici un dezavantaj.
(4) In caz de divergente de opinie privind interpretarea si aplicarea prezentului articol, partile contractante, fara a aduce atingere prevederilor art. 5, vor aplica procedurile in vigoare in cadrul Conferintei pentru Securitate si Cooperare in Europa privind reglementarea diferendelor. Ele sint de acord, de asemenea, ca, in interesul grupului de persoane la care se refera prezentul articol si al incurajarii intelegerii, increderii si respectului reciproc, nici una sa nu declare unilateral drept inaplicabila o asemenea procedura de reglementare a diferendelor.
ART. 16
(1) Romania va proteja identitatea persoanelor apartinind minoritatii germane din Romania si va sprijini promovarea ei prin masuri concrete, in special prin crearea conditiilor favorabile pentru functionarea scolilor si institutiilor culturale de limba germana din zone in care traiesc membri ai acestui grup.
Romania va permite si va facilita masurile de promovare din Republica Federala Germania in favoarea minoritatii germane din Romania.
(2) Partile contractante vor conveni programe de masuri concrete pentru a asigura mentinerea minoritatii germane si pentru a o sprijini in reorganizarea vietii ei sociale, culturale si economice, in noile conditii din Romania. Aceste masuri vor fi astfel concepute si infaptuite incit sa nu lezeze drepturile altor cetateni romani.
ART. 17
Nici unul din angajamentele din art. 15 si 16 nu poate fi interpretat ca implicind vreun drept de a intreprinde vreo activitate sau de a comite vreo actiune contrara scopurilor si principiilor Cartei Organizatiei Natiunilor Unite, altor obligatii decurgind din dreptul international sau prevederilor Actului final de la Helsinki si ale Cartei de la Paris, inclusiv principul integritatii teritoriale a statelor.
ART. 18
(1) Partile contractante se vor stradui sa intensifice si sa extinda schimburile culturale in toate domeniile si la toate nivelurile, pe baza acordurilor si intelegerilor existente intre ele, contribuind astfel la cunoasterea reciproca a valorilor culturale nationale, precum si la imbogatirea patrimoniului comun al culturii europene.
(2) Reprezentantii partilor contractante se vor intilni periodic pentru a evalua schimburile culturale in toate domeniile si pentru a formula recomandari.
(3) Partile contractante vor incuraja colaborarea culturala directa, in special intre organizatii si institutii culturale, uniuni de creatie, precum si intre oameni de cultura si arta din cele doua tari.
ART. 19
(1) Partile contractante vor colabora in vederea pastrarii si valorificarii mostenirii culturale europene, inclusiv in domeniul conservarii monumentelor.
(2) Ele se vor ingriji, in mod deosebit, de siturile si bunurile culturale de pe teritoriul lor, care sint marturia unor evenimente istorice, precum si a unor realizari si traditii culturale si stiintifice ale celeilalte culturi. Ele vor permite accesul liber si nestingherit la ele si, in masura in care acesta nu poate fi reglementat pe baza competentelor statului, vor interveni in favoarea unui asemenea acces. Siturile si bunurile culturale mentionate se vor afla sub protectia legilor. Partile contractante, inspirate de dorinta celor doua popoare pentru o mai buna cunoastere si intelegere reciproca, vor transpune in viata initiative comune in acest domeniu.
ART. 20
Partile contractante vor transpune in viata acordul dintre ele privind infiintarea de centre de cultura si informatii, pe baza de reciprocitate, si activitatea acestora, folosind toate posibilitatile oferite de acesta.
ART. 21
(1) Partile contractante reafirma dorinta lor de a extinde cooperarea in toate domeniile invatamintului si stiintei. In mod deosebit, ele vor promova cooperarea directa intre institutii de invatamint mediu si universitar si intre institutii stiintifice, prin schimburi de elevi, studenti si cadre didactice.
Ele se vor stradui sa infiinteze in Romania scoli cu predarea in ambele limbi.
(2) Ele se vor stradui sa largeasca posibilitatile de recunoastere reciproca a diplomelor de studii universitare.
ART. 22
Partile contractante acorda o deosebita insemnatate cooperarii in domeniul invatamintului tehnic si profesional si vor extinde si adinci aceasta cooperare.
ART. 23
(1) Partile contractante vor promova contacte largi, in special vizite si intilniri intre cetatenii lor, pe care ele le considera drept premisa esentiala pentru cunoasterea reciproca si o mai buna intelegere intre popoarele lor.
(2) Ele vor sprijini cooperarea strinsa intre partide politice, sindicate, biserici si comunitati religioase, fundatii, organizatii de sport, institutii sociale, organizatii si asociatii ale femeilor, in domeniul protectiei mediului si alte organizatii si asociatii obstesti.
ART. 24
(1) Partile contractante confirma disponibilitatea lor de a inlesni tuturor persoanelor interesate accesul larg la limba si cultura celeilalte tari. Ele vor sprijini initiative in acest sens ale organizatiilor publice si particulare.
(2) Ele vor coopera in ceea ce priveste trimiterea de profesori, calificarea si perfectionarea de cadre didactice, precum si la producerea si punerea la dispozitie a materialului didactic, inclusiv folosirea materialelor audiovizuale.
(3) Ele vor actiona pentru extinderea invatarii limbii celeilalte tari, in scoli si in alte institutii de invatamint. Ele se vor stradui sa largeasca posibilitatile de studiere, in universitatile lor, a culturii, literaturii si limbii celeilalte tari.
ART. 25
Partile contractante vor acorda, in cadrul dezvoltarii viitoare a relatiilor lor, o importanta deosebita participarii active a tinerei generatii la promovarea intelegerii reciproce. De aceea, ele se pronunta pentru contacte intense si cuprinzatoare intre tineretul roman si german. In consecinta, ele vor promova si sprijini intilnirile, schimburile si cooperarea dintre tineri.
ART. 26
(1) Partile contractante sprijina cooperarea in domeniul mijloacelor de comunicare, indeosebi televiziunea, radioul si presa scrisa. Ele vor actiona pentru receptionarea nestingherita a programelor radio si de televiziune din cealalta tara.
(2) Ele au convenit ca publicatiile si suplimentele la ziare si reviste in limba celeilalte tari sa poata fi, in mod liber, editate si difuzate. In conformitate cu art. 19 si 20 ale Pactului international asupra drepturilor civile si politice, publicatiile editate in cealalta tara pot fi introduse si difuzate in mod nestingherit.
ART. 27
Partile contractante vor lua, in concordanta cu stadiul relatiilor lor juridice, toate masurile menite sa promoveze si sa inlesneasca calatoriile si turismul.
ART. 28
(1) Cooperarea dintre partile contractante se refera si la domeniul sanitar, inclusiv prin consultari privind reorganizarea si modernizarea sistemului sanitar din Romania.
(2) Partile contractante vor dezvolta si adinci relatiile lor in domeniul protectiei sociale si al cooperarii in problemele de munca si politica sociala.
ART. 29
(1) Partile contractante vor coopera in vederea imbunatatirii asistentei juridice in materie civila si penala, precum si in probleme administrative si consulare, tinind seama de ordinea lor juridica si de conventiile multilaterale. In acest sens, ele vor acorda o atentie deosebita posibilitatilor de simplificare a procedurilor, in interesul cetatenilor lor.
(2) In cadrul legislatiei lor, ele vor coopera in vederea combaterii criminalitatii, in special a crimei organizate, inclusiv a traficului ilegal cu stupefiante, terorismului international, a traficului ilegal de persoane, a infractiunilor privind traficul cu arme, precum si a contrabandei cu opere de arta.
ART. 30
Partile contractante vor conlucra pentru a-si acorda ajutor reciproc in cazul unor catastrofe si accidente grave.
ART. 31
Prezentul tratat nu este indreptat impotriva nimanui. El nu aduce in nici un fel atingere drepturilor si obligatiilor decurgind din conventiile bilaterale si multilaterale in vigoare, incheiate de partile contractante cu alte state.
ART. 32 (1) Prezentul tratat va fi supus ratificarii; schimbul instrumentelor de ratificare va avea loc, cit mai curind posibil, la Bonn.
(2) Prezentul tratat va intra in vigoare la data schimbului instrumentelor de ratificare.
(3) Prezentul tratat va avea o valabilitate de 10 ani. Dupa aceea, valabilitatea lui se va prelungi, automat, pe noi perioade de 5 ani, daca nici una dintre partile contractante nu va denunta tratatul, in scris, cu cel putin un an inaintea expirarii termenului respectiv de valabilitate.
Drept pentru care, reprezentantii celor doua parti contractante au semnat si sigilat prezentul tratat.
Incheiat la Bucuresti la 21 aprilie 1992, in doua exemplare, fiecare in limbile romana si germana, ambele texte avind valabilitate.
Pentru Romania, Pentru Republica Federala Germania, Adrian Nastase Hans Dietrich Genscher —————