Tratate Bilaterale

LEGE nr. 9 din 7 martie 1994
pentru ratificarea Tratatului privind relatiile de prietenie şi colaborare dintre Romania şi Republica Belarus, incheiat la Bucuresti la 7-05-1993
EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI
aparuta in MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 11 martie 1994
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
ARTICOL UNIC Se ratifica Tratatul privind relatiile de prietenie si colaborare dintre Romania si Republica Belarus, incheiat la Bucuresti la 7 mai 1993.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 6 decembrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE SENATULUI prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 21 februarie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR ADRIAN NASTASE TRATAT pentru relatiile de prietenie si colaborare intre Romania si Republica Belarus Romania si Republica Belarus, denumite in continuare parti contractante, conducindu-se dupa scopurile si principiile Cartei Organizatiei Natiunilor Unite, bazindu-se pe prevederile Actului final al Conferintei pentru Securitate si Cooperare in Europa, ale Cartei de la Paris pentru o noua Europa, precum si ale altor documente ale Conferintei pentru Securitate si Cooperare in Europa, pornind de la primatul dreptului in relatiile internationale, constiente de responsabilitatea lor pentru intarirea pacii si securitatii si dezvoltarea colaborarii in Europa pe baza valorilor general-umane ale libertatii, democratiei, respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, avind in vedere semnificatia raporturilor de prietenie romano-belaruse pentru intarirea increderii si colaborarii pe continentul european si, indeosebi, in Europa Centrala si de Est, subliniind hotarirea celor doua state de a-si aduce contributia la dezvoltarea procesului Conferintei pentru Securitate si Cooperare in Europa, la crearea spatiului european unic economic, politic, umanitar, ecologic si de drept, dorind sa actioneze pentru dezvoltarea colaborarii bilaterale reciproc avantajoase si pentru aprofundarea intelegerii reciproce dintre popoarele roman si belarus, au convenit asupra celor ce urmeaza:
ART. 1

1. Partile contractante vor dezvolta relatiile dintre ele in spiritul prieteniei, colaborarii si respectului reciproc, conducindu-se dupa principiile Cartei Organizatiei Natiunilor Unite, ale Actului final de la Helsinki si ale altor documente ale Conferintei pentru Securitate si Cooperare in Europa, ca si dupa alte norme general-recunoscute ale dreptului international.

2. Partile contractante reafirma ca toate popoarele, in conditii de totala libertate, au dreptul sa hotarasca statutul lor politic intern si extern, fara amestec din afara si sa infaptuiasca dezvoltarea lor politica, economica, sociala si culturala dupa cum cred ele de cuviinta.
ART. 2

1. Partile contractante vor actiona in directia transformarii Europei intr-o comunitate de state, care sa constituie un spatiu al unei paci durabile, al dreptului si democratiei. In acest scop, ele se angajeaza sa consolideze mecanismele europene de asigurare a securitatii, stabilitatii si colaborarii pe baza Actului final al Conferintei pentru Securitate si Cooperare in Europa, Cartei de la Paris pentru o noua Europa, a altor documente ale Conferintei pentru Securitate si Cooperare in Europa, precum si a Tratatului privind fortele armate conventionale din Europa.

2. Partile contractante recunosc contributia pe care organizatiile interguvernamentale existente o pot aduce la intarirea securitatii si dezvoltarea cooperarii pe continent si vor promova o colaborare cit mai larga cu acestea.
ART. 3
Partile contractante reafirma inadmisibilitatea folosirii fortei sau a amenintarii cu forta in relatiile internationale, indreptate impotriva integritatii teritoriale si independentei politice ale oricarui stat, precum si in orice alt mod incompatibil cu scopurile si principiile Cartei Organizatiei Natiunilor Unite si ale Actului final al Conferintei pentru Securitate si Cooperare in Europa.
ART. 4
Partile contractante recunosc necesitatea reglementarii pasnice a diferendelor, in conformitate cu Carta Organizatiei Natiunilor Unite si vor sustine activ mecanismele corespunzatoare ale Organizatiei Natiunilor Unite si ale Conferintei pentru Securitate si Cooperare in Europa pentru preintimpinarea si lichidarea conflictelor.
ART. 5
Partile contractante vor actiona pentru continuarea procesului de dezarmare in domeniile nuclear, chimic si al altor tipuri de arme de distrugere in masa si arme conventionale. Ele vor actiona, de asemenea, pentru reducerea in continuare a fortelor armate si a armamentelor din Europa si vor realiza masuri de intarire a increderii si securitatii in domeniul militar.
ART. 6
Partile contractante vor colabora in domeniul prevenirii proliferarii armelor nucleare si a altor tipuri de arme de distrugere in masa. Ele vor conlucra in scopul realizarii controlului asupra exportului marfurilor si tehnologiilor care sint destinate scopurilor pasnice, dar pot fi utilizate la fabricarea armelor de distrugere in masa.
ART. 7

1. In cazul aparitiei unei situatii care, dupa parerea uneia dintre partile contractante, aduce atingere intereselor sale de securitate sau creeaza un serios pericol pentru pacea si securitatea internationala, aceasta se poate adresa celeilalte parti contractante, astfel incit sa procedeze neintirziat la consultari privind actiunile care ar putea fi intreprinse pentru depasirea situatiei respective si reglementarea ei.

2. Daca una dintre partile contractante va face obiectul unui act de agresiune, atunci cealalta parte contractanta nu va acorda nici un fel de sprijin agresorului si va actiona pentru incetarea conflictului, prin folosirea procedurilor si mecanismelor de reglementare pasnica a diferendelor, in cadrul Organizatiei Natiunilor Unite si Conferintei pentru Securitate si Cooperare in Europa.
ART. 8

1. Partile contractante vor realiza contracte regulate intre organele de stat, la toate nivelurile. Ele acorda o importanta deosebita legaturilor interparlamentare reciproce.

2. Partile contractante vor efectua consultari in probleme ale relatiilor bilaterale, ca si asupra problemelor internationale care prezinta interes pentru cele doua state si, indeosebi, in problemele securitatii si cooperarii in Europa.
ART. 9

1. Partile contractante vor dezvolta si diversifica raporturile economice bilaterale bazate pe principii de egalitate, parteneriat si avantaj reciproc.

2. Partile contractante vor actiona pentru crearea premiselor edificarii spatiului economic european unic, bazat pe dezvoltarea economica optima a fiecarui stat si pe extinderea cooperarii comercial-economice pe continent.
ART. 10

1. Partile contractante vor favoriza extinderea schimburilor comerciale reciproce si vor crea conditii prielnice pentru dezvoltarea formelor moderne ale cooperarii industriale si tehnico-stiintifice, in scopul folosirii eficiente a resurselor lor materiale si umane.

2. Partile contractante vor dezvolta si perfectiona baza juridica a cooperarii economice bilaterale, inclusiv asigurarea protectiei reciproce a investitiilor si evitarea dublei impuneri.
ART. 11

1. Partile contractante acorda o importanta deosebita dezvoltarii colaborarii , in special in urmatoarele domenii ale economiilor lor nationale: energie si combustibili, agricultura, constructii, transporturi si comunicatii, punerea in valoare a resurselor naturale, productia bunurilor de larg consum.

2. Partile contractante vor stimula realizarea, impreuna cu alte state interesate, a unor proiecte de colaborare regionala si subregionala, in primul rind in domeniile transporturilor, energeticii si protectiei mediului inconjurator.
ART. 12

1. Partile contractante vor stimula legaturile directe si colaborarea intreprinderilor si a altor agenti economici din cele doua state, crearea de societati mixte, precum si dezvoltarea altor forme eficiente de colaborare reciproc avantajoasa.

2. Fiecare dintre partile contractante va facilita imbunatatirea conditiilor de activitate pe teritoriul sau a agentilor economici cu capital de stat sau privat din cealalta parte contractanta.

3. Partile contractante vor colabora in activitatea de pregatire de specialisti in domeniile economic si tehnico-siintific.
ART. 13
Partile contractante vor dezvolta cooperarea in domeniul cercetarii stiintifice, orientata in special spre aplicarea realizarilor tehnologice moderne in industrie si in alte ramuri ale economiei. In acest scop, ele vor incuraja realizarea de programe si proiecte comune, crearea de societati mixte, schimburile de cercetatori stiintifici si alte forme de colaborare.
ART. 14

1. Partile contractante vor conlucra strins in domeniul protectiei mediului inconjurator si folosirii rationale a resurselor naturale si, de asemenea, vor participa activ la solutionarea problemelor ecologice globale, in special a celor europene.

2. Avind in vedere caracterul global al catastrofei de la Centrala nuclearoelectrica de la Cernobil, ele vor colabora pe baze bilaterale si multilaterale, inclusiv in cadrul O.N.U. si al altor organizatii internationale, pentru reducerea la minimum si lichidarea consecintelor catastrofei de la Cernobil, ca si pentru prevenirea unor asemenea catastrofe.
ART. 15
Partile contractante vor dezvolta colaborarea in sfera culturii, stiintei, invatamintului si informatiilor, precum si schimburile in aceste domenii. In acest scop, ele vor incuraja largirea legaturilor directe intre organele de stat, institutiile culturale si stiintifice, institutiile de invatamint, organizatiile neguvernamentale, uniunile de creatie si profesionale, precum si incheierea de conventii intre participantii la colaborare in aceste domenii.
ART. 16
Partile contractante, in conformitate cu documentele Conferintei pentru Securitate si Cooperare in Europa, vor respecta principiile si standardele internationale referitoare la protectia drepturilor persoanelor care fac parte din minoritatile nationale fata de cetatenii Romaniei de origine belarusa si cetatenii Republicii Belaruse de origine romana care locuiesc respectiv pe teritoriile lor.
ART. 17
Partile contractante vor colabora in vederea identificarii si conservarii locurilor de inhumare a cetatenilor celeilalte parti contractante de pe teritoriul sau. Fiecare parte contractanta va asigura pe teritoriul sau ingrijirea mormintelor militarilor si persoanelor civile – cetateni ai celeilalte parti contractante si accesul la acestea.
ART. 18
Partile contractante vor actiona, pe toate caile, pentru extinderea contractelor intre cetatenii celor doua state si, de asemenea, vor contribui la crearea conditiilor corespunzatoare in vederea dezvoltarii de raporturi intre partide politice, sindicate, uniuni stiintifice si de creatie, alte organizatii neguvernamentale, precum si intre mijloacele de informare in masa. Ele vor sprijini, de asemenea, dezvoltarea de legaturi directe intre unitatile administrativ-teritoriale la toate nivelurile.
ART. 19
Partile contractante vor colabora in domeniul sanatatii, asigurarilor sociale , turismului, sportului, precum si al angajarii fortei de munca si vor crea toate conditiile necesare pentru aceasta.
ART. 20

1. Partile contractante vor dezvolta colaborarea si vor realiza schimburi de experienta si informatii in activitatea de combatere a infractiunilor, inclusiv a crimei organizate, terorismului, comertului ilegal cu droguri, arme si valori culturale, infractiunilor economice, actelor ilegale indreptate impotriva securitatii aviatiei civile si circulatiei navelor maritime si contrabandei.

2. Partile contractante vor colabora in domeniul asistentei juridice reciproce in cauze civile, familiale si penale, precum si in domeniul relatiilor consulare.
ART. 21
Prevederile prezentului tratat nu aduc atingere drepturilor si obligatiilor care decurg din acordurile bilaterale si multilaterale in vigoare, incheiate de fiecare dintre cele doua parti contractante cu alte state.
ART. 22
Prezentul tratat va fi supus ratificarii si va intra in vigoare la data schimbului instrumentelor de ratificare, care va avea loc la Minsk.
ART. 23
Prezentul tratat se incheie pe termen de zece ani. Valabilitatea acestuia se va prelungi automat, pentru perioade ulterioare de cite cinci ani, daca nici una dintre partile contractante nu va notifica in scris celeilalte parti contractante hotarirea sa de a-l denunta cu cel putin un an inainte de expirarea termenului de valabilitate respectiv.
ART. 24
Dupa intrarea sa in vigoare, prezentul tratat va fi supus inregistrarii la Secretariatul Organizatiei Natiunilor Unite, in conformitate cu art. 102 al Cartei Organizatiei Natiunilor Unite.
Incheiat la Bucuresti, la 7 mai 1993, in doua exemplare, fiecare in limba romana si in limba belarusa, ambele texte avind aceeasi valoare.
Pentru Romania, Pentru Republica Belarus, ION ILIESCU STANISLAV SUSKEVICI, PRESEDINTELE ROMANIEI PRESEDINTELE CONSILIULUI SUPREM AL REPUBLICII BELARUS