Tratate Bilaterale

LEGE nr. 74 din 17 iulie 1992
pentru ratificarea Tratatului de prietenie, colaborare şi buna vecinatate dintre Romania şi Republica Bulgaria
EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 174 din 23 iulie 1992 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
ARTICOL UNIC Se ratifica Tratatul de prietenie, colaborare si buna vecinatate dintre Romania si Republica Bulgaria, semnat la Sofia la 27 ianuarie 1992.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 31 martie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE SENATULUI academician ALEXANDRU BIRLADEANU Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 7 iulie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR IONEL ROMAN TRATAT de prietenie, colaborare si buna vecinatate intre Romania si Republica Bulgaria Romania si Republica Bulgaria (denumite in continuare parti contractante), bazindu-se pe traditiile de prietenie, colaborare si buna vecinatate in relatiile dintre popoarele roman si bulgar, apreciind ca profundele schimbari politice si economice care au avut loc in ultima perioada in cele doua state, in Europa si in lume, deschid noi perspective favorabile dezvoltarii relatiilor romano-bulgare, reafirmind atasamentul lor fata de scopurile si principiile Cartei Organizatiei Natiunilor Unite, ale Actului final de la Helsinki, ale Cartei de la Paris pentru o noua Europa si ale celorlalte intelegeri convenite in cadrul procesului general-european, subliniind ca securitatea lor este indisolubil legata de securitatea tuturor statelor participante la Conferinta pentru Securitate si Cooperare in Europa si declarindu-si vointa de a contribui la dezvoltarea unor relatii si la formarea unor mecanisme eficiente, care sa garanteze securitatea fiecarui stat participant, conducindu-se dupa conceptia ca stabilitatea, securitatea si colaborarea in Balcani reclama intarirea increderii si dezvoltarea conlucrarii intre statele din zona in toate domeniile, pe baza egalitatii in drepturi si avantajului reciproc, si intelegind raspunderea ce le revine pentru transformarea peninsulei intr-o zona de pace trainica si intelegere, au hotarit sa dezvolte si sa aprofundeze pe o baza calitativ noua relatiile dintre ele si, in acest scop, au convenit sa incheie prezentul tratat.
ART. 1
Partile contractante vor dezvolta relatiile lor de prietenie, colaborare si buna vecinatate pe baza de incredere si respect reciproc.
ART. 2
Partile contractante isi reafirma hotarirea de a se conduce, in relatiile lor bilaterale, ca si in raporturile cu alte state, dupa principiile inscrise in Carta Organizatiei Natiunilor Unite si in Actul de la Helsinki: egalitatea suverana si respectarea drepturilor inerente suveranitatii, nerecurgerea la forta sau la amenintarea cu forta, inviolabilitatea frontierelor, integritatea teritoriala a statelor, reglementarea diferendelor exclusiv prin mijloace pasnice, neamestecul in treburile interne, respectarea drepturilor omului si libertatilor fundamentale, egalitatea in drepturi a popoarelor si dreptul acestora de a dispune de ele insele, colaborarea intre state, indeplinirea cu buna-credinta a obligatiilor asumate, precum si dupa celelalte principii si norme general-acceptate ale dreptului international.
ART. 3
Partile contractante vor actiona, in spiritul Cartei de la Paris pentru o zona Europeana, pentru transformarea Europei intr-un spatiu unic al pacii trainice, al dreptului si al democratiei si pentru crearea unor mecanisme eficiente de securitate si cooperare pe continent.
Cele doua parti vor contribui la dezvoltarea colaborarii intre statele balcanice, la intarirea increderii, pacii si stabilitatii in Balcani si la infaptuirea unor proiecte regionale, ca element al procesului de edificare a unei Europe unite.
ART. 4
Partile contractante se vor abtine de la amenintarea cu forta si folosirea fortei in relatiile internationale si vor rezolva toate diferendele dintre ele in mod exclusiv prin mijloace pasnice. Ele vor sprijini masurile de securitate colectiva adoptate in conformitate cu Carta Organizatiei Natiunilor Unite.
ART. 5
Partile contractante vor actiona pentru reducerea fortelor armate si armamentelor in Europa, la niveluri cit mai joase posibil si echilibrate, suficiente pentru aparare, inclusiv pentru convenirea de masuri suplimentare fata de cele prevazute in Tratatul privind fortele armate conventionale din Europa.
Ele vor adopta si vor pune in aplicare noi masuri de incredere si stabilitate pe plan general-european, inclusiv in domeniul doctrinelor militare si al schimbului de informatii cu privire la activitatile militare.
Ele vor conveni sa aplice, pe plan bilateral, ca si in zona Balcanilor, in scopul intaririi climatului de incredere si de transparenta in activitatea lor militara, masuri de incredere si stabilitate suplimentare fata de cele prevazute in documentele Conferintei pentru Securitate si Cooperare in Europa.
ART. 6
Nici una dintre partile contractante nu va admite ca teritoriul sau sa fie folosit de un stat tert pentru comiterea unui act de agresiune armata impotriva celeilalte parti contractante si nu va acorda nici un fel de sprijin unui asemenea stat tert.
Daca una dintre parti considera ca apare o situatie care ameninta sau incalca interese esentiale ale sale de securitate sau integritatea sa teritoriala, aceasta poate sa solicite consultari neintirziate cu cealalta parte , in vederea examinarii si convenirii masurilor adecvate, inclusiv in cadrul institutiilor europene, in scopul prevenirii evolutiei negative a situatiei.
ART. 7
Partile contractante vor dezvolta colaborarea economica reciproc avantajoasa , inclusiv la nivel local si intre intreprinderi. Ele vor asigura, in conformitate cu legislatiile lor, cele mai favorabile conditii pentru activitati antreprenoriale, comerciale si alte activitati economice pe teritoriul lor, desfasurate de persoane fizice si juridice ale celeilalte parti. Ele vor stimula , in primul rind, dezvoltarea diferitelor forme de cooperare in domeniile industriei si agriculturii, legaturile directe, schimbul de informatii si de experienta intre intreprinderi, firme si alti agenti economici din cele doua tari, precum si crearea de intreprinderi si banci mixte, inclusiv cu participarea unor parteneri din terte tari.
Partile vor stimula investitiile reciproce si vor asigura protectia lor.
Ele vor sprijini extinderea schimburilor turistice dintre cele doua tari, precum si dezvoltarea unor forme adecvate de colaborarea in domeniul turismului.
Partile vor actiona pentru crearea unui spatiu economic european si pentru extinderea schimburilor si a cooperarii pe continent.
ART. 8
Partile contractante vor dezvolta cooperarea in domeniul stiintei si tehnicii, al cercetarilor fundamentale si aplicative, in vederea folosirii realizarilor tehnicii moderne in industrie si alte ramuri ale economiei lor.
Ele vor stimula contactele directe si realizarea de initiative comune in aceste domenii, precum si cooperarea intre unitati de cercetare stiintifica, biblioteci si alte institutii similare.
ART. 9
Partile contractante vor extinde si perfectiona transporturile si comunicatiile dintre ele, inclusiv legaturile de tranzit si cele din zona de frontiera.
Ele vor actiona in vederea facilitarii formalitatilor vamale si de frontiera pentru fluxurile de persoane si marfuri care se deplaseaza intre si prin cele doua tari.
ART. 10
Partile contractante vor dezvolta colaborarea in domeniile culturii, invatamintului, sanatatii, asistentei sociale si sportului.
Pe baza unor acorduri si programe corespunzatoare, partile vor extinde schimburile culturale in toate domeniile si la toate nivelurile. Ele vor stimula colaborarea intre institutii culturale, uniuni de creatie, institutii de invatamint superior, edituri, arhive, mijloace de informare in masa, precum si contactele directe intre oameni de cultura si arta din cele doua tari.
Ele vor stimula colaborarea si schimburile in domeniile radiodifuziunii si televiziunii, cinematografiei, teatrului, muzicii si artelor plastice.
Partile se vor ingriji de mostenirea culturala, de ocrotirea si intretinerea monumentelor istorice ale fiecareia dintre partile contractante, aflate pe teritoriul celuilalt stat.
Fiecare dintre partile contractante va actiona pentru largirea posibilitatilor de predare a limbii celeilalte parti in scoli, institute de invatamint superior si alte institutii si, in acest scop, va sprijini cealalta parte in organizarea predarii limbii si ridicarea calificarii profesorilor.
ART. 11
Partile contractante acorda o importanta prioritara colaborarii intre ele in domeniul ocrotirii mediului inconjurator, atit in plan bilateral, cit si cu terte tari si organizatii internationale. In acelasi mod, ele vor colabora pentru prevenirea poluarii mediului inconjurator si pentru securitatea ecologica in Balcani, pe Dunare si in Marea Neagra.
Cele doua parti vor conlucra in domeniul previzibilitatii calamitatilor naturale si pentru eliminarea consecintelor acestora.
ART. 12
Partile contractante vor sprijini extinderea contractelor intre cetatenii celor doua tari, precum si dezvoltarea colaborarii intre organizatii sindicale, de femei, de tineret, sportive si de alta natura, intre biserici si comunitati religioase, fundatii, partide si miscari politice.
ART. 13
Partile contractante vor dezvolta colaborarea lor in domeniile juridic si consular si, in special, in probleme civile, penale si administrative, atit in scopul facilitarii calatoriilor si vizitelor cetatenilor lor, cit si pentru solutionarea problemelor lor umanitare si sociale.
Cele doua parti vor perfectiona baza juridica a relatiilor lor bilaterale.
ART. 14
Partile contractante vor colabora in lupta contra crimei organizate, a traficului ilegal de stupefiante si de arme, a contrabandei, a terorismului international si a exportului ilegal de opere de arta.
ART. 15
Partile contractante vor conlucra atit cu celelalte state dunarene, cit si cu celelalte state riverane Marii Negre, pentru dezvoltarea navigatiei si pentru extinderea colaborarii in domeniile economiei, transporturilor, pescuitului si in alte activitati de interes comun, pe Dunare si, respectiv, in Marea Neagra.
ART. 16
Partile contractante vor dezvolta relatiile lor reciproce prin realizarea de contacte la toate nivelurile si in toate domeniile. Ele vor organiza consultari la nivelul sefilor de stat si de guvern, pe probleme bilaterale si internationale de interes comun.
Ele vor acorda o atentie speciala extinderii contactelor intre parlamentele celor doua state, precum si intre organele locale, indeosebi in zonele de frontiera.
Ele vor stimula, de asemenea, contactele si colaborarea intre institutiile militare ale celor doua tari, inclusiv intilniri periodice la nivelul marilor state majore si la alte niveluri convenite.
ART. 17
Acest tratat nu este indreptat impotriva nici unui stat tert.
El nu aduce atingere drepturilor si obligatiilor care decurg din acordurile si intelegerile bilaterale si multilaterale in vigoare, incheiate de fiecare dintre cele doua parti contractante cu alte state.
ART. 18
Prezentul tratat se incheie pe termen de 20 de ani.
El va fi supus ratificarii in conformitate cu procedurile constitutionale ale fiecareia dintre partile contractante si va intra in vigoare in ziua schimbului instrumentelor de ratificare.
Valabilitatea sa se va prelungi automat de fiecare data pe noi perioade de 5 ani, daca una dintre partile contractante nu va notifica in scris celeilalte parti hotarirea sa de a denunta tratatul, cel mai tirziu cu un an inaintea expirarii termenului de valabilitate respectiv.
ART. 19
Prin intrarea in vigoare a acestui tratat isi inceteaza valabilitatea Tratatul de prietenie, colaborare si asistenta mutuala, semnat intre cele doua tari la 19 noiembrie 1970.
Semnat la Sofia la 27 ianuarie 1992, in doua exemplare originale, fiecare in limba romana si in limba bulgara, ambele texte avind aceeasi valoare.
Pentru Romania, Pentru Republica Bulgaria, ION ILIESCU JELIU JELEV