Tratate Bilaterale

LEGE nr. 660 din 20 noiembrie 2001
pentru ratificarea Tratatului de prietenie şi colaborare dintre România şi Republica Macedonia, semnat la Bucureşti la 30 aprilie 2001
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 4 decembrie 2001

Parlamentul României adopta prezenta lege.

ARTICOL UNIC
Se ratifica Tratatul de prietenie şi colaborare dintre România şi Republica Macedonia, semnat la Bucureşti la 30 aprilie 2001.

Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU

Aceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA

TRATAT
de prietenie şi colaborare între România şi Republica Macedonia

România şi Republica Macedonia, denumite în continuare părţi contractante,
pornind de la relaţiile traditionale de prietenie, de la nivelul existent al colaborării dintre popoarele lor, precum şi de la convergenta intereselor lor privind pacea şi progresul,
convinse de necesitatea de a aseza relaţiile dintre state pe valorile general umane ale libertăţii, democraţiei, pluralismului, solidarităţii şi respectării drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale,
pornind de la importantele transformări economice şi politice din cele doua state şi, în general, din Europa,
reafirmand opţiunea lor ireversibila şi obiectivul fundamental comun de integrare în structurile europene şi euroatlantice,
reafirmand atasamentul lor fata de obiectivele şi principiile Cartei Naţiunilor Unite şi angajamentele asumate în documentele Consiliului Europei şi Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa,
convinse de necesitatea continuării eforturilor în scopul accelerarii proceselor democratice şi creării unei noi atmosfere de prietenie şi cooperare în Europa şi, în acest scop, declarandu-şi hotărârea de a-şi aduce contribuţia la realizarea acestor obiective,
decise sa aseze pe o baza solida relaţiile de prietenie şi cooperare dintre ele,

au convenit cele ce urmează:

ART. 1
Părţile contractante vor dezvolta relaţiile bilaterale pe baza prieteniei, încrederii, colaborării şi respectului reciproc, în conformitate cu principiile suveranităţii, integrităţii teritoriale, egalităţii în drepturi, solidarităţii şi demnităţii umane şi ale respectului drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.
ART. 2
Părţile contractante vor acţiona împreună pentru transformarea Europei într-un spaţiu al convieţuirii paşnice şi al colaborării dintre popoarele europene şi, în acest scop, vor conlucra pentru crearea unor mecanisme eficiente de securitate şi cooperare pe continent.
În cadrul Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa ele vor sprijini evolutiile politice paşnice, având ca obiective consolidarea statului de drept şi a democraţiei, înfăptuirea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, dezvoltarea relaţiilor de prietenie dintre popoare, a colaborării economice, tehnico-ştiinţifice, culturale şi în domeniul protecţiei mediului dintre statele europene.
ART. 3
Părţile contractante reafirma principiul inadmisibilitatii folosirii forţei şi a ameninţării cu forta în relaţiile internaţionale şi subliniaza necesitatea soluţionării problemelor internaţionale prin mijloace paşnice.
Părţile contractante vor acţiona pentru folosirea mijloacelor de reglementare paşnică a diferendelor prevăzute în Carta Naţiunilor Unite, precum şi a mecanismelor corespunzătoare.
În contextul european părţile contractante îşi vor aduce contribuţia la crearea şi funcţionarea eficienta a unor instituţii viitoare şi a metodelor general acceptate de prevenire şi soluţionare paşnică a diferendelor.
ART. 4
Părţile contractante vor sprijini înfăptuirea măsurilor de securitate colectivă, adoptate în conformitate cu prevederile cap. VII din Carta Naţiunilor Unite.
Dacă una dintre părţile contractante va considera ca a apărut o situaţie de natura sa aducă atingere intereselor sale vitale de securitate, ea se poate adresa celeilalte părţi contractante, astfel încât ele sa procedeze neîntârziat la consultări în legatura cu aceasta situaţie.
În cazul în care apare o situaţie care, după opinia unei părţi contractante, ar putea constitui o ameninţare sau ar pune în pericol securitatea şi pacea internationala, părţile contractante se angajează sa între în contact în scopul de a contribui la găsirea unei soluţii acceptabile, în conformitate cu principiile Cartei Naţiunilor Unite, Actului final de la Helsinki, Cartei de la Paris pentru o noua Europa şi ale Cartei securităţii europene.
ART. 5
Părţile contractante vor coopera la întărirea măsurilor de creştere a încrederii şi securităţii în scopul de a contribui la promovarea încrederii şi stabilitatii pe continent.
Părţile contractante vor promova cooperarea în domeniul militar, inclusiv contactele şi consultarile periodice, la nivelurile convenite, între organismele lor militare, precum şi cooperarea în cadrul Parteneriatului pentru Pace, organizat sub egida Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord, şi al altor iniţiative şi structuri regionale de securitate la care participa ambele state.
ART. 6
Părţile contractante vor coopera şi se vor sprijini reciproc în eforturile lor de integrare în Uniunea Europeană şi Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord.
Părţile contractante vor conlucra pentru realizarea unor proiecte de cooperare regionala şi subregionala şi a altor forme şi structuri de colaborare care sa favorizeze accelerarea dezvoltării ţărilor participante la acestea, în domeniile de interes comun, ca modalităţi complementare ale procesului general de integrare europeană.
Părţile contractante îşi vor extinde relaţiile şi colaborarea în organizaţiile internaţionale, inclusiv în cele regionale şi subregionale.
ART. 7
Părţile contractante au convenit sa dezvolte colaborarea economică, industriala, financiară, tehnico-ştiinţifică şi, în acest scop, sa stimuleze legăturile de afaceri dintre agenţii economici din cele doua tari.
Părţile contractante vor sprijini investiţiile de capital directe, crearea de societăţi mixte, inclusiv cu participarea partenerilor din terţe tari, armonizarea prevederilor legale în domeniul economic, pregătirea în comun a specialiştilor şi a managerilor.
În înfăptuirea programelor de reforma economică din cele doua tari părţile contractante subliniaza importanta creării spaţiului economic unic la nivelul continentului european, precum şi insemnatatea deosebita a organizaţiilor economice şi financiare internaţionale pentru dezvoltarea echilibrata a economiei mondiale.
ART. 8
Părţile contractante vor acorda o importanta deosebita cooperării în domeniile energiei, transportului şi comunicaţiilor.
Părţile contractante vor sprijini proiecte de cooperare care urmăresc rezolvarea aspectelor tehnice ale activităţii industriale în aceste domenii.
Părţile contractante vor depune eforturi pentru stabilirea unei cooperări organice în aceste domenii, la nivel european, şi vor stimula activităţi comune în asemenea proiecte ale instituţiilor şi agenţilor economici din cele doua tari.
ART. 9
Părţile contractante, insufletite de cooperarea şi comunicarea culturală de pana acum dintre popoarele lor şi dorind sa contribuie la crearea unui spaţiu cultural european, deschis tuturor popoarelor de pe continent, vor favoriza dezvoltarea schimburilor dintre instituţii, autorităţi locale şi cetăţeni din cele doua tari în domeniile culturii, învăţământului şi informaţiilor.
Părţile contractante vor sprijini încheierea de acorduri între universităţi şi alte instituţii de învăţământ, institute de cercetare, instituţii de cultura şi de difuzare a informaţiilor.
Fiecare parte contractantă va facilita posibilităţile de studiere a limbii romane şi, respectiv, macedonene în instituţiile sale de învăţământ, conform legislaţiei din ţara respectiva.
ART. 10
Părţile contractante vor facilita dezvoltarea legăturilor şi schimburilor dintre partide politice şi organizaţii neguvernamentale din cele doua tari.
ART. 11
Pornind de la caracterul global al problemelor ocrotirii mediului înconjurător, părţile contractante se vor strădui sa promoveze colaborarea lor în acest domeniu şi, în acest scop, sa încheie un acord bilateral special care sa prevadă liniile directoare ale acestei colaborări.
ART. 12
Părţile contractante se obliga sa aplice cu buna-credinţa cele mai înalte standarde internaţionale referitoare la protecţia identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, în conformitate cu prevederile Convenţiei-cadru a Consiliului Europei privind minorităţile naţionale (1995), ale Documentului Conferintei de la Copenhaga asupra dimensiunii umane a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (1990), ale Declaraţiei Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, etnice, religioase sau lingvistice (1992), precum şi cu alte documente relevante adoptate în cadrul organizaţiilor menţionate mai sus. Luând în considerare aceste documente, părţile contractante reafirma ca apartenenţa la o minoritate nationala este o opţiune individuală a acestor persoane şi ca ele au dreptul sa îşi înfiinţeze instituţii culturale şi artistice, organizaţii şi asociaţii ştiinţifice şi alte organizaţii şi asociaţii, în vederea exprimarii, păstrării şi dezvoltării propriei lor identităţi.
Recunoscând ca sistemul pluralist al valorilor culturale este o condiţie necesară pentru stabilitate în Europa şi în special în Europa de Sud-Est, părţile contractante au luat nota, inter alia, de Recomandarea nr. 1.333/1997 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.
Apartenenţa la o minoritate nationala nu dispenseaza persoanele prevăzute la alineatul precedent de obligaţiile de a fi loiale statului ai cărui cetăţeni sunt şi de a respecta legislaţia nationala a acestuia în condiţii egale cu ceilalţi cetăţeni.
Părţile contractante au convenit sa nu permită ca exercitarea dreptului de asociere al acestor persoane sa fie folosit impotriva intereselor vreuneia dintre ele.
ART. 13
Părţile contractante vor dezvolta colaborarea în domeniul juridic şi consular pentru facilitarea călătoriilor şi vizitelor cetăţenilor lor şi soluţionarea problemelor care decurg din acestea.
Părţile contractante vor coopera pentru prevenirea şi combaterea crimei organizate, a coruptiei, terorismului, a traficului de fiinţe umane, a traficului ilicit de stupefiante, de arme, de muniţii, substanţe explozive, toxice şi radioactive, de opere de arta, precum şi a contrabandei.
ART. 14
Părţile contractante au convenit sa aibă consultări reciproce, în mod regulat, la niveluri corespunzătoare, asupra problemelor internaţionale majore, ale securităţii şi cooperării în Europa, ale dezvoltării relaţiilor bilaterale şi asupra oricăror alte probleme de interes reciproc.
Cele doua părţi contractante vor favoriza contactele dintre parlamente, guverne, precum şi dintre autorităţile centrale şi locale din cele doua tari.
ART. 15
Părţile contractante vor dezvolta cadrul juridic al relaţiilor lor bilaterale, în conformitate cu dezvoltarile care au loc în structurile economice, sociale şi juridice din ţările lor, luând în considerare cerinţele cooperării dintre ele şi tendintele generale din Europa.
ART. 16
Prevederile prezentului tratat nu aduc în nici un fel atingere drepturilor şi obligaţiilor părţilor contractante în cadrul organizaţiilor internaţionale, precum şi în relaţiile cu terţe state şi nu sunt îndreptate impotriva nici unuia dintre aceste state.
ART. 17
Prezentul tratat se încheie pe o durata de 20 de ani.
Tratatul va fi supus ratificării, în conformitate cu procedurile legale ale fiecăreia dintre părţile contractante, şi va intra în vigoare în a 30-a zi de la data schimbului instrumentelor de ratificare.
Validitatea tratatului se va prelungi automat de fiecare data pe noi perioade de 5 ani, dacă nici una dintre părţile contractante nu va notifica, în scris, celeilalte părţi contractante hotărârea sa de a-l denunta, cu cel puţin un an înaintea expirării perioadei respective de valabilitate.
Semnat la Bucureşti la 30 aprilie 2001, în doua exemplare originale, fiecare în limbile romana şi macedoneana, ambele texte având aceeaşi valoare.

Pentru România,
Ion Iliescu,
preşedinte

Pentru Republica Macedonia,
Boris Trajkovski,
preşedinte