Tratate Bilaterale

LEGE nr. 419 din 20 octombrie 2003
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia privind cooperarea în domeniul protecţiei minorităţilor naţionale, semnat la Belgrad la 4 noiembrie 2002

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 29 octombrie 2003

Parlamentul României adopta prezenta lege.

ARTICOL UNIC
Se ratifica Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia privind cooperarea în domeniul protecţiei minorităţilor naţionale, semnat la Belgrad la 4 noiembrie 2002.

Aceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA

Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 29 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU

Bucureşti, 20 octombrie 2003.
Nr. 419.

ACORD
între Guvernul României şi Guvernul Federal
al Republicii Federale Iugoslavia privind cooperarea în domeniul protecţiei minorităţilor naţionale

Părţile contractante,
având în vedere art. 20 din Tratatul cu privire la relaţiile de prietenie, buna vecinătate şi cooperare dintre România şi Republica Federala Iugoslavia, semnat la Belgrad la 16 mai 1996,
hotărâte sa asigure pe teritoriile lor protecţia efectivă a identităţii culturale, lingvistice şi religioase a persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, în conformitate cu standardele internaţionale, asa cum sunt prevăzute mai ales în Convenţia-cadru privind protecţia minorităţilor naţionale şi Declaraţia Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale sau etnice, religioase şi lingvistice,
constiente ca identitatea minorităţilor naţionale şi exercitarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale membrilor lor sunt valori care trebuie păstrate şi dezvoltate,
luând în considerare ca păstrarea identităţii persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale în România şi, respectiv, Republica Federala Iugoslavia poate imbogati viata culturală şi întări cooperarea între cele doua tari,
hotărâte sa asigure pe teritoriile lor respective protecţia identităţii culturale, lingvistice şi religioase a persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale,
subliniind ca scopul lor comun este de a crea o societate democratica, în măsura sa asigure pentru propriii cetăţeni exercitarea deplina a drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, precum şi libera exprimare a intereselor şi aspiratiilor lor legitime,
luând nota de contribuţia pe care cooperarea în domeniul protecţiei minorităţilor naţionale o aduce la întărirea relaţiilor de buna vecinătate, înţelegere reciprocă, prietenie şi cooperare între state,
considerând ca minorităţile naţionale fac parte integrantă din societăţile lor şi ca persoanele aparţinând minorităţilor naţionale au aceleaşi drepturi şi îndatoriri ca şi majoritatea populatiilor lor,
au convenit cele ce urmează:

ART. 1
Pentru scopurile prezentului acord, se înţelege ca minoritatea sarba în România şi, respectiv, minoritatea romana în Republica Federala Iugoslavia constau din persoanele aflate sub jurisdicţia lor, care impartasesc aceeaşi origine etnică, limba şi aceleaşi traditii cu majoritatea populaţiei din cealaltă parte contractantă.
ART. 2
Apartenenţa la minorităţile naţionale se bazează pe libera alegere personală. Nici un dezavantaj nu va rezulta din aceasta alegere sau din exercitarea drepturilor care sunt legate de aceasta alegere.
Persoanele care aparţin minorităţilor naţionale se vor bucura de tratament egal în fata legii şi de protecţia legii. Orice discriminare pe temeiul apartenentei la minoritatea nationala este interzisă.
ART. 3
Părţile contractante recunosc persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale dreptul de a utiliza limba lor maternă oral şi în scris, în viata publica şi privată, precum şi dreptul de a avea numele şi prenumele scrise în actele de identitate şi în documentele oficiale în limba maternă.
În conformitate cu obligaţiile lor internaţionale şi cu legislaţia lor interna, părţile contractante vor permite utilizarea de către membrii minorităţilor naţionale a limbii materne în administraţia locală şi în fata autorităţilor administrative şi judiciare, precum şi scrierea inscriptiilor topografice, a denumirilor aşezărilor, strazilor şi instituţiilor publice, acolo unde este cazul, în limbile şi alfabetul minorităţii naţionale.
ART. 4
Părţile contractante vor asigura, prin măsuri legislative corespunzătoare pentru persoanele aparţinând minorităţilor naţionale, posibilităţi instituţionalizate de a învaţă sau de a fi educate în limba lor maternă la toate nivelurile de învăţământ, acolo unde este necesar.
Părţile contractante vor promova schimbul de experienta educaţională prin crearea condiţiilor pentru profesorii care trăiesc într-o parte contractantă de a participa la formarea profesională organizată pe teritoriul celeilalte părţi contractante şi vor acorda burse şi alte facilităţi la toate nivelurile de învăţământ.
ART. 5
Persoanele aparţinând minorităţilor naţionale vor avea, individual sau împreună cu alţi membri ai grupului lor, dreptul de a-şi exprima şi dezvolta identitatea lor etnică, culturală, lingvistica sau religioasă şi părţile contractante vor stimula şi vor lua măsurile necesare în acest scop.
Părţile contractante vor promova şi vor sprijini stabilirea şi funcţionarea de organizaţii, asociaţii, instituţii de învăţământ şi culturale care sa reprezinte interesele persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale.
Părţile contractante vor incuraja menţinerea de contacte libere şi directe între persoanele aparţinând minorităţilor naţionale şi persoane din cealaltă parte contractantă, precum şi cu organizaţii neguvernamentale, atât naţionale, cat şi internaţionale.
Părţile contractante vor incuraja organizarea de manifestări culturale (programe anuale, reuniuni culturale periodice, tabere culturale, concursuri, invitarea de spectacole ale grupurilor de artişti profesionisti şi amatori), precum şi realizarea de evenimente culturale şi artistice care promovează identitatea şi cultura minorităţilor naţionale.
Părţile contractante vor crea toate condiţiile necesare pentru păstrarea moştenirii culturale, a monumentelor de arhitectura şi a altor monumente şi situri care sunt reprezentative pentru istoria şi tradiţiile minorităţilor naţionale.
ART. 6
Părţile contractante vor respecta dreptul persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale de a primi şi comunica liber informaţii, în limba lor maternă. Ele vor adopta măsuri legislative care sa ofere posibilitatea şi modalităţile pentru persoanele aparţinând minorităţilor naţionale de a crea şi administra propriile mijloace de informare în masa.
Fiecare parte contractantă recunoaşte dreptul persoanelor care fac parte din minoritatea nationala respectiva de a primi informaţii prin emisiunile de radio şi TV de la staţiile de pe teritoriul celeilalte părţi contractante.
În conformitate cu legislaţia lor interna, părţile contractante vor asigura difuzarea regulată de programe radio şi TV în limba maternă a minorităţilor naţionale, cu o durata corespunzătoare.
Fiecare parte contractantă va stimula extinderea emisiunilor în limba minorităţii naţionale respective, precum şi accesul la programele TV şi radio din cealaltă parte contractantă.
ART. 7
Persoanele aparţinând minorităţilor naţionale vor avea dreptul, în conformitate cu legislaţia interna, de a participa la luarea deciziilor în domenii care sunt, la nivel naţional, regional sau local, semnificative pentru respectiva minoritate nationala.
ART. 8
Părţile contractante vor incuraja şi vor sprijini pe teritoriile lor cercetările ştiinţifice şi studiile privind istoria şi situaţia actuala a minorităţii naţionale. Ele vor sprijini participarea persoanelor aparţinând minorităţii naţionale la asemenea cercetări.
Cu privire la prevederile paragrafului 1, părţile contractante vor facilita accesul la arhivele disponibile, privind istoria şi cultura minorităţilor naţionale.
ART. 9
Părţile contractante vor adopta măsuri corespunzătoare pentru a asigura participarea egala a persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale la viata economică şi socială. Ele vor adopta, după caz, măsuri pentru promovarea dezvoltării economice în regiunile locuite de minorităţile naţionale.
Părţile contractante se vor abţine de la măsuri care ar putea schimba compozitia etnică a populaţiei în regiunile locuite de minorităţile naţionale şi care au ca scop restrangerea drepturilor şi libertăţilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale.
ART. 10
Părţile vor lua măsuri pentru a incuraja cooperarea transfrontaliera, inclusiv în cadrul euroregiunilor, luând în considerare rolul de punte al minorităţilor naţionale.
ART. 11
Părţile contractante vor crea o comisie mixtă interguvernamentală, denumita în continuare Comisia, în scopul de a promova aplicarea prezentului acord. Comisia va fi compusa din reprezentanţi ai părţilor contractante pe o baza paritara şi va include şi reprezentanţi ai asociaţiilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale.
Comisia va putea face recomandări privind măsurile necesare în vederea exercitării drepturilor membrilor minorităţilor naţionale şi a protecţiei identităţii acestora.
Comisia se va reuni cel puţin o data pe an, alternativ pe teritoriile părţilor contractante. Prima reuniune a Comisiei va avea loc în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului acord.
ART. 12
Nici un articol din prezentul acord nu va putea fi interpretat sau aplicat astfel încât sa limiteze oricare dintre drepturile deja garantate de părţile contractante persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale.
ART. 13
Nici o prevedere din prezentul acord nu va fi interpretată ca implicând vreun drept de a desfasura o activitate sau de a îndeplini un act contrar principiilor fundamentale ale dreptului internaţional, îndeosebi principiilor egalităţii suverane, integrităţii teritoriale şi independentei politice a statelor şi bunei vecinătăţi.
ART. 14
În scopul aplicării prevederilor prezentului acord, părţile contractante vor încheia acorduri şi programe interguvernamentale şi/sau interdepartamentale.
ART. 15
Prezentul acord va fi supus aprobării, în conformitate cu procedura interna a fiecărei părţi contractante.
Prezentul acord va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care una dintre părţile contractante notifica, pe canale diplomatice, ca procedura legală pentru intrarea lui în vigoare, astfel cum este prevăzută în legislaţia sa interna, a fost îndeplinită.
ART. 16
Prezentul acord va fi încheiat pe o perioada de 5 ani şi valabilitatea sa va fi prelungită de fiecare data pe perioade de 3 ani, dacă una dintre părţile contractante nu notifica în scris, cu 6 luni înainte de expirarea perioadei respective de validitate, ca nu doreşte prelungirea lui.
Încheiat la Belgrad la 4 noiembrie 2002, în doua exemplare originale, fiecare în limbile romana, sarba şi engleza, ambele exemplare fiind egal autentice. În cazul unor diferenţe de interpretare, textul în limba engleza va prevala.

Pentru Guvernul României,
Mircea Geoana

Pentru Guvernul Federal
al Republicii Federale Iugoslavia,
Goran Svilanovici