Tratate Bilaterale

LEGE nr. 35 din 6 aprilie 1992
pentru ratificarea Tratatului de prietenie, cooperare şi bună vecinătate dintre România şi Republica Elenă
EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI
APARUTA IN MONITORUL OFICIAL NR. 65 DIN 13/04/92
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
ARTICOL UNIC Se ratifica Tratatul de prietenie, cooperare si buna vecinatate dintre Romania si Republica Elena, incheiat la Bucuresti la 28 noiembrie 1991.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 5 martie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE SENATULUI academician ALEXANDRU BIRLADEANU Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 2 aprilie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR MARTIAN DAN TRATAT de prietenie, cooperare si buna vecinatate intre Romania si Republica Elena Romania si Republica Elena, tinind seama de traditiile de prietenie, apropiere spirituala si de valorile culturale comune ale popoarelor lor, precum si de convergenta intereselor lor fundamentale, convinse de necesitatea construirii relatiilor dintre state pe valorile general-umane ale libertatii, democratiei, pluralismului, solidaritatii si pe respectarea drepturilor omului, reafirmind atasamentul lor fata de scopurile si principiile Cartei Natiunilor Unite si fata de angajamentele asumate in cadrul Conferintei pentru securitate si cooperare in Europa, hotarite sa-si aduca contributia la finalizarea initiativelor vizind depasirea divizarii Europei, dorind sa dezvolte si sa consolideze relatiile dintre Romania si Comunitatile Europene, hotarite sa aseze pe o baza noua relatiile de prietenie, cooperare si buna vecinatate dintre ele, au convenit asupra celor ce urmeaza:
ART. 1
Romania si Republica Elena isi vor dezvolta relatiile lor pe baza de incredere, colaborare si respect reciproc, in conformitate cu principiile suveranitatii, integritatii teritoriale, egalitatii in drepturi, solidaritatii si demnitatii umane si respectarii libertatilor si drepturilor fundamentale ale omului.
ART. 2
Cele doua parti vor actiona in mod concertat pentru transformarea Europei intr-o comunitate de state, care sa constituie un spatiu al convietuirii pasnice si al colaborarii intre popoarele europene si, in acest scop, vor conlucra pentru crearea unor mecanisme eficiente de securitate si colaborare pe continent.
Ele sint ferm hotarite sa sprijine, in cadrul procedurilor stabilite de Conferinta pentru securitate si cooperare in Europa, evolutiile politice pasnice avind ca obiective consolidarea statului de drept si a democratiei, infaptuirea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, dezvoltarea relatiilor de prietenie intre popoare, a colaborarii economice, tehnicostiintifice, culturale si ecologice intre statele europene.
ART. 3
Cele doua parti contractante reafirma inadmisibilitatea folosirii fortei si a amenintarii cu forta in relatiile internationale si necesitatea solutionarii problemelor internationale prin mijloace pasnice.
Ele vor actiona pentru folosirea mijloacelor pasnice prevazute de dreptul international si Carta Natiunilor Unite pentru reglementarea pasnica a diferendelor, precum si a mecanismelor corespunzatoare.
In contextul european, ele sint ferm hotarite sa-si aduca contributia la crearea si functionarea eficienta a unor institutii si metode general-acceptabile de solutionare pasnica a diferendelor si de prevenire a conflictelor.
ART. 4
Cele doua parti contractante vor sprijini infaptuirea masurilor de securitate colectiva, prevazute in cap. VII din Carta Natiunilor Unite.
Daca una dintre parti va considera ca o situatie aparuta este de natura sa aduca atingere intereselor sale superioare de securitate, ea se poate adresa celeilalte parti, astfel incit ele sa procedeze neintirziat la consultari in aceasta problema.
In cazul in care una dintre parti va deveni obiectul unei agresiuni, cealalta parte nu va acorda agresorului nici un fel de ajutor militar sau de alt fel.
ART. 5
Cele doua parti vor actiona, in cadrul Conferintei pentru securitate si cooperare in Europa, pentru promovarea procesului de reducere echilibrata a fortelor armate si armamentelor, de intarire a increderii si stabilitatii pe continent.
Partile au convenit sa coopereze, inclusiv la negocierile internationale la care participa amindoua, pentru infaptuirea dezarmarii, sub un control international riguros si eficient.
Cele doua parti vor promova schimburilor in domeniul militar, precum si contactele si consultarile periodice intre institutiile militare, la nivelurile care vor fi convenite.
ART. 6
Partile contractante, inspirindu-se din traditiile de colaborare si comunicare culturala intre popoarele celor doua tari si dorind sa contribuie la crearea unui spatiu cultural european, deschis tuturor popoarelor continentului, vor favoriza dezvoltarea schimburilor intre institutii, persoane din cele doua tari, in domeniile culturii si informatiilor.
Partile vor incuraja contactele intre universitati si alte institutii de invatamint superior, centre de cercetare si de difuzare a informatiei si, indeosebi, ele vor stimula initiativele privind colaborarea si schimburile in domeniile mijloacelor audiovizuale, cinematografiei, teatrului, muzicii si artelor plastice.
ART. 7
Partile vor favoriza dezvoltarea, pe multiple planuri, a legaturilor si schimburilor intre institutii, sindicate, asociatii si persoane din cele doua tari.
ART. 8
Partile se obliga sa largeasca si sa adinceasca colaborarea economica, industriala, tehnologica, stiintifica si ecologica. Ele sint de acord cu faptul ca exista toate conditiile pentru ridicarea colaborarii economice la un nivel calitativ nou.
Ele recunosc importanta unei asemenea colaborari, atit din punct de vedere al infaptuirii programului de reforme economice in Romania, cit si al contributiei pe care cele doua parti o vor putea aduce la o cooperare mai strinsa intre tarile europene. Ele subliniaza rolul fundamental pe care Comunitatile Europene il pot juca in acest domeniu la nivelul continentului european, precum si insemnatatea organizatiilor economice si financiare internationale pentru dezvoltarea echilibrata a economiei mondiale.
ART. 9
Partile vor sprijini dezvoltarea si adincirea relatiilor dintre Romania si Comunitatile Europene.
ART. 10
Partile se obliga sa intensifice infaptuirea acordurilor incheiate de ele in domeniile enumerate in art. 8 al prezentului tratat, precum si a tuturor celorlalte conventii economice in vigoare.
Comisiile mixte interguvernamentale pentru colaborare economica, tehnologica si stiintifica dintre Romania si Republica Elena si organele lor de lucru sint chemate sa sprijine intarirea unei asemenea colaborari in cadrul competentelor lor. In caz de necesitate, cu acordul reciproc al partilor, pot fi create si alte organe permanente sau ad-hoc.
ART. 11
Partile vor incuraja investitiile de capital directe, crearea de societati comerciale mixte, inclusiv cu participarea partenerilor din terte tari, armonizarea normelor juridice in domeniul economic, in conformitate cu legislatia in vigoare in fiecare dintre partile contractante, pregatirea in comun a cadrelor, inclusiv a managerilor.
ART. 12
Partile vor acorda o importanta prioritara colaborarii in domeniul energeticii, transporturilor si telecomunicatiilor. Ele vor sprijini actiunile de cooperare vizind solutionarea aspectelor tehnice ale activitatii industriale in aceste domenii, avind drept scop, in primul rind, economisirea de energie si modernizarea infrastructurilor. Partile vor depune eforturi pentru formarea unei colaborari organice in aceste domenii la nivel european si vor stimula conlucrarea reciproca dintre organizatii si intreprinderi ale celor doua tari.
ART. 13
Partile vor favoriza colaborarea in domeniul stiintei si tehnologiilor de virf, inclusiv utilizarea energiei nucleare in scopuri pasnice, pe baza programelor deja convenite si a unor programe aditionale in care sa fie stabilite noi directii prioritare in domeniul cercetarilor stiintifice si modernizarii tehnologice.
Recunoscind rolul crescind al stiintei si tehnologiei in societatea viitorului, partile au convenit sa intreprinda eforturile corespunzatoare pentru a ajuta organizatiile competente din cele doua tari sa se racordeze mai activ la programele multilaterale de colaborare stiintifica si tehnologica, la crearea de parcuri stiintifice si tehnologice.
ART. 14
Tinind seama de semnificatia globala a problemelor protectiei mediului inconjurator, partile intentioneaza sa promoveze colaborarea lor in acest domeniu in cadrul unui program de perspectiva, care va fi stabilit printr-o conventie bilaterala corespunzatoare. Ele vor acorda o deosebita atentie protectiei mediului inconjurator in Marea Neagra si Marea Mediterana.
Utilizind experienta pozitiva acumulata in acest domeniu, partile vor dezvolta colaborarea in domeniul prognozarii si prevenirii catastrofelor naturale si pentru inlaturarea efectelor acestora.
ART. 15
Partile vor dezvolta colaborarea in domeniul juridic si consular, inclusiv prin incheierea unor acorduri speciale, pentru facilitarea calatoriilor si vizitelor cetatenilor lor si solutionarea problemelor umanitare si sociale care decurg din acestea, precum si pentru prevenirea si combaterea traficului ilegal de stupefiante, de arme si de opere de arta, ca si a contrabandei si terorismului.
ART. 16
Partile contractante au convenit sa extinda si sa adinceasca consultarile intre ele, la nivelurile corespunzatoare, cu privire la probleme importante ale vietii internationale, ale securitatii si cooperarii in Europa, dezvoltarii relatiilor bilaterale, precum si orice alte probleme de interes reciproc.
In acest scop, cele doua parti vor intensifica contactele intre parlamentele si guvernele lor.
ART. 17
Cele doua parti vor perfectiona cadrul juridic al relatiilor lor bilaterale in concordanta cu dezvoltarile din structurile economice, sociale si juridice din tarile lor, tinind seama de necesitatile de cooperare dintre ele, cit si de evolutiile de ansamblu din Europa.
ART. 18
Subliniind rolul deosebit al ortodoxiei in ce priveste dezvoltarea spirituala a celor doua popoare, partile contractante vor facilita contactele si colaborarea dintre cele doua biserici, in masura in care acestea isi vor exprima dorinta in acest sens.
ART. 19
Prezentul tratat nu aduce atingere drepturilor si obligatiilor care decurg din acordurile si conventiile in vigoare, incheiate de Romania si Republica Elena cu alte state.
Romania si Republica Elena declara ca prezentul tratat nu este indreptat impotriva nici unei terte parti.
Partile contractante considera ca prezentul tratat constituie un element de sinteza si de dinamism al cooperarii dintre ele si o contributie la dezvoltarea ulterioara a procesului Conferintei pentru securitate si cooperare in Europa.
ART. 20
Prezentul tratat este incheiat pe termen de 20 de ani.
El va fi supus ratificarii in conformitate cu procedurile constitutionale ale fiecareia dintre parti si va intra in vigoare in a 30-a zi de la data schimbului instrumentelor de ratificare.
Valabilitatea sa se va prelungi automat de fiecare data pe noi perioade de 5 ani, afara de cazul cind una dintre parti va notifica, in scris, celeilalte parti hotarirea sa de a denunta tratatul, cu cel putin un an inaintea expirarii perioadei respective.
Incheiat la Bucuresti la 28 noiembrie 1991, in doua exemplare, fiecare in limbile romana si greaca, ambele texte avind aceeasi valoare.
Pentru Romania, Pentru Republica Elena THEODOR STOLOJAN KONSTANTINOS MITSOTAKIS PRIM-MINISTRU PRIM-MINISTRU