Tratate Bilaterale

LEGE nr. 34 din 6 aprilie 1992
pentru ratificarea Tratatului de prietenie şi colaborare dintre Romania şi Republica Italiana
EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI
APARUTA IN MONITORUL OFICIAL NR. 65 DIN 13/04/92
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
ARTICOL UNIC Se ratifica Tratatul de prietenie si colaborare dintre Romania si Republica Italiana, incheiat la Bucuresti la 23 iulie 1991.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 5 martie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE SENATULUI academician ALEXANDRU BIRLADEANU Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 2 aprilie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR MARTIAN DAN TRATAT de prietenie si colaborare intre Romania si Republica Italiana Romania si Republica Italiana, pornind de la traditiile de prietenie si de la afinitatile spirituale si culturale dintre cele doua popoare, recunoscind caracterul ilegal al Pactului Molotov-Ribbentrop din 23 august 1939, convinse de necesitatea de a construi relatiile dintre state pe baza valorilor universale de libertate, democratie, pluralism si a respectului drepturilor omului, stimulate de schimbarile de natura politica si institutionala care au avut loc in Europa, hotarite sa faca ireversibila depasirea divizarii continentului, reafirmind fidelitatea lor fata de principiile si scopurile Cartei Organizatiei Natiunilor Unite, constiente de importanta fundamentala a Actului final de la Helsinki, a Cartei de la Paris pentru o noua Europa si a celorlalte documente ale Conferintei pentru securitate si cooperare in Europa si reafirmind angajamentele asumate prin ele, dorind sa dezvolte si sa consolideze relatiile dintre Romania si Comunitatile Europene, hotarite sa intareasca raporturile reciproce de prietenie, colaborare si buna vecinatate, au convenit cele ce urmeaza:
ART. 1
Romania si Italia vor dezvolta relatiile dintre ele pe baza increderii, colaborarii si respectului reciproc, in conformitate cu principiile suveranitatii, integritatii teritoriale, egalitatii in drepturi, demnitatii umane si respectului drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului.
ART. 2
Inaltele parti contractante reafirma inadmisibilitatea amenintarii cu forta sau a folosirii fortei in relatiile dintre state, precum si ca instrument de solutionare a diferendelor internationale si subliniaza necesitatea ca aceste diferende sa fie rezolvate prin mijloace pasnice.
Romania si Italia vor actiona pentru cresterea rolului Organizatiei Natiunilor Unite, care dispune de mecanisme adecvate pentru rezolvarea conflictelor si pentru mentinerea pacii in lume.
In contextul european, ele vor contribui la crearea si la functionarea eficienta a mecanismelor pentru solutionarea pasnica a diferendelor si prevenirea conflictelor.
ART. 3
Inaltele parti contractante isi vor intensifica eforturile pentru a contribui la crearea unei situatii calitativ noi in Europa, prin echilibre militare la niveluri de armamente tot mai joase, compatibile cu mentinerea stabilitatii si a securitatii si suficiente pentru aparare. In acest scop, ele se declara pentru dezarmare si intarirea increderii si securitatii.
In acest context, inaltele parti contractante vor promova schimburi de vizite in domeniul militar, precum si contacte si consultari intre institutiile lor de resort.
Inaltele parti contractante vor conlucra, de asemenea, la negocierile internationale la care participa amindoua, pentru infaptuirea dezarmarii sub un control international riguros si eficient.
ART. 4
Inaltele parti contractante vor sprijini infaptuirea masurilor de securitate colectiva prevazute in cap. VII al Cartei Organizatiei Unite.
Daca una dintre parti considera ca a aparut o situatie care ameninta interesele sale supreme de securitate, ea va putea sa ceara celeilalte parti sa se procedeze fara intirziere la consultari bilaterale.
ART. 5
Inaltele parti contractante vor actiona individual si/sau in comun pentru ca Europa sa dobindeasca tot mai mult caracterul unei comunitati de state, fondata pe convietuirea pasnica si pe colaborarea intre popoarele care o compun.
In acest context, Romania si Italia sint ferm hotarite sa consolideze, prin Conferinta pentru securitate si cooperare in Europa, democratia si statul de drept pe continent, sa promoveze instaurarea de raporturi prietenesti intre toate statele, sa intareasca securitatea si sa dezvolte colaborarea in domeniile economic, cultural si al mediului inconjurator, precum si dimensiunea umana.
Ele vor actiona pentru imbunatatirea cooperarii in Europa, prin crearea de noi structuri permanente corespunzatoare care sa consolideze pacea pe continentul nostru, in conformitate cu rezultatele intilnirii la nivel inalt de la Paris din 1990.
ART. 6
Romania si Republica Italiana se angajeaza sa largeasca si sa adinceasca colaborarea economica, industriala, financiara, tehnico-stiintifica si in domeniul ecologiei. Ele convin ca exista conditii pentru trecerea la un nivel calitativ nou in ce priveste colaborarea economica.
Ele recunosc importanta unei asemenea colaborari, atit din punct de vedere al realizarii programului de reforme economice in Romania, cit si al contributiei pe care cele doua parti o vor putea aduce la realizarea de perspective economice comune la nivel european.
Ele releva rolul fundamental al Comunitatilor Europene in realizarea acestui obiectiv, precum si importanta organizatiilor economice si financiare internationale pentru dezvoltarea echilibrata a economiei mondiale.
ART. 7
Inaltele parti contractante vor incuraja dezvoltarea si adincirea relatiilor dintre Romania si Comunitatile Europene.
ART. 8
Inaltele parti contractante se angajeaza sa asigure aplicarea concreta a acordurilor incheiate intre ele in domeniile la care se refera art. 6 al prezentului tratat, precum si a tuturor celorlalte conventii economice in vigoare.
Comisile mixte interguvernamentale de colaborare economica si tehnico-stiintifica dintre Romania si Italia, ca si organismele lor operative, vor actiona pentru intarirea unor colaborari in cadrul competentelor lor. In cazul in care va fi necesar, pot fi instituite, prin acordul reciproc al partilor, alte organisme permanente sau ad-hoc.
ART. 9
Inaltele parti contractante vor favoriza investitiile directe de capital, constituirea de societati mixte si cu participarea unor parteneri din tari terte, armonizarea normelor juridice in materie economica, precum si cooperarea in formarea profesionala si la nivel de conducere.
ART. 10
Inaltele parti contractante vor acorda o importanta prioritara colaborarii in domeniul energetic, al transporturilor si telecomunicatiilor. Ele vor sprijini actiunile de cooperare referitoare la solutionarea aspectelor tehnice ale activitatilor cu caracter industrial in aceste domenii, urmarind, in primul rind, economisirea de energie si modernizarea infrastructurilor.
In aceste domenii, inaltele parti contractante vor favoriza colaborarea reciproca intre organizatii si intreprinderi din ambele tari si vor actiona pentru realizarea unei colaborari la nivel european.
ART. 11
Inaltele parti contractante vor sprijini colaborarea in domeniul stiintei si tehnologiilor avansate, pe baza programelor deja convenite si a programelor suplimentare in care vor fi definite noile directii prioritare privind cercetarea stiintifica si modernizarea tehnologica.
Recunoscind rolul crescind al stiintei si tehnologiei in societatea viitoare, inaltele parti contractante au cazut de acord, de asemenea, sa se sprijine reciproc, pe cit posibil, in scopul unei inserari mai active a organismelor competente din cele doua tari in programele multilaterale de colaborare stiintifica si tehnologica si in crearea de parcuri stiintifice si tehnologice.
ART. 12
Pornind de la caracterul global al problemelor ocrotirii mediului inconjurator, inaltele parti contractante intentioneaza sa promoveze colaborarea lor in acest domeniu, in conformitate cu angajamentele asumate prin acorduri in vigoare intre ele.
Ele vor acorda o atentie deosebita ocrotirii mediului inconjurator din Marea Neagra si Marea Mediterana.
Folosind experienta pozitiva acumulata in acest sector, inaltele parti contractante vor dezvolta colaborarea in prognozarea si prevenirea catastrofelor naturale si pentru eliminarea efectelor lor.
ART. 13
Angajamentele luate de Italia in acordurile bilaterale cu Romania respecta competentele Comunitatilor Europene, dispozitiile emanate de la institutiile acestora, precum si celelalte dispozitii convenite intre statele membre ale Comunitatilor Economice Europene pentru punerea in practica a sistemului comunitar.
ART. 14
Inaltele parti contractante isi exprima dorinta ca dezvoltarea cooperarii dintre statele europene sa fie insotita de intarirea legaturilor de solidaritate cu tarile din celelalte continente.
ART. 15
Cele doua parti se angajeaza sa dezvolte colaborarea in cadrul organismelor economice multilaterale.
ART. 16
Romania si Republica Italiana, pornind de la traditiile de colaborare si legaturile culturale dintre popoarele roman si italian, si dorind sa contribuie la crearea unui spatiu cultural european, deschis tuturor popoarelor continentului, vor facilita dezvoltarea schimburilor intre unitati teritoriale, institutii, organizatii, asociatii si cetateni din cele doua tari in domeniile culturii, invatamintului si informatiilor.
Inaltele parti contractante vor incuraja incheierea de intelegeri directe intre universitati si alte institutii de invatamint superior, centre de cercetare, institutii de cultura si de difuzare a informatiei.
Ele vor stimula initiativele referitoare la colaborarea si schimburile in domeniile mijloacelor audio-vizuale, cinematografiei, teatrului, muzicii si artelor plastice.
Inaltele parti contractante vor sprijini, in conformitate cu angajamentele asumate, activitatea centrelor culturale si vor utiliza pe deplin posibilitatile oferite de acestea.
Fiecare parte va actiona pentru largirea posibilitatilor de studiere a limbii celeilalte parti in scoli, institutii de invatamint superior si alte institutii si, in acest scop, va sprijini cealalta parte in activitatea de organizare a studiului limbii si de perfectionare a calificarii personalului didactic.
Ele vor incuraja initiativele referitoare la instituirea de scoli bilingve.
ART. 17
Romania si Republica Italiana sint de acord sa-si restituie reciproc operele de arta sustrase sau exportate ilegal de pe teritoriul uneia dintre ele si care se gasesc pe teritoriul celeilalte parti.
ART. 18
Inaltele parti contractante vor facilita dezvoltarea pe multiple planuri a legaturilor intre unitati teritoriale, fundatii, institutii, sindicate, asociatii si cetateni din cele doua tari.
Ele vor favoriza, de asemenea, schimburile pe linie de tineret, precum si infratirea si schimburile intre orase si regiuni din cele doua tari.
ART. 19
Inaltele parti contractante vor dezvolta colaborarea in domeniul juridic si consular. Ele intentioneaza ca, pe baza de reciprocitate, sa faciliteze, pe cit posibil, acordarea vizelor de intrare pentru cetatenii celeilalte parti care se deplaseaza in vizite oficiale sau in scopuri culturale, turistice si personale.
ART. 20
Inaltele parti contractante vor colabora in prevenirea si combaterea traficului ilegal de stupefiante si a criminalitatii organizate.
ART. 21
Inaltele parti contractante vor organiza consultari pe teme bilaterale si pe probleme internationale de interes comun.
In acest scop, membri ai celor doua guverne vor avea consultari periodice.
De asemenea, vor avea loc consultari regulate la nivelul functionarilor din cele doua ministere de externe.
Inaltele parti contractante vor favoriza de asemenea, intensificarea raporturilor dintre cele doua parlamente.
ART. 22
Dispozitiile prezentului tratat nu afecteaza in nici un fel obligatiile derivind din tratatele si acordurile bilaterale si multilaterale incheiate anterior de inaltele parti contractante si nu sint indreptate impotriva vreunui stat tert.
ART. 23
Prezentul tratat va fi ratificat in conformitate cu procedurile constitutionale ale fiecarei inalte parti contractante si va intra in vigoare in momentul schimbului documentelor de ratificare.
ART. 24
Prezentul tratat se incheie pe o durata de 20 de ani.
Valabilitatea sa va fi prelungita tacit de fiecare data pe noi perioade de cite 5 ani, cu exceptia cazului in care una din inaltele parti contractante va notifica in scris celeilalte parti hotarirea sa de a denunta tratatul cu un preaviz de cel putin un an inainte de implinirea unui termen de valabilitate.
Incheiat la Bucuresti la 23 iulie 1991, in doua exemplare, fiecare in limba romana si in limba italiana, amindoua textele avind valoare egala.
Pentru Romania, Pentru Republica Italiana, ADRIAN NASTASE GIANNI DE MICHELIS