Tratate Bilaterale

LEGE nr .28 din 24 mai 1993
pentru ratificarea Tratatului cu privire la relatiile prietenesti şi la cooperarea dintre Romania şi
Republica Polona, incheiat la Bucuresti la 25 ianuarie 1993
EMITENT: PARLAMENT
APARUTA IN MONITORUL OFICIAL Nr. 112 DIN 31/05/93
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
ARTICOL UNIC Se ratifica Tratatul cu privire la relatiile prietenesti si la cooperarea dintre Romania si Republica Polona, incheiat la Bucuresti la 25 ianuarie 1993.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 25 martie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE SENATULUI prof. univ. OLIVIU GHERMAN Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 10 mai 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR ADRIAN NASTASE T R A T A T cu privire la relatiile prietenesti si la cooperarea dintre Romania si Republica Polona Romania si Republica Polona (denumite in continuare parti contractante), continuind traditiile relatiilor lor prietenesti si ale cooperarii in spirit de buna vecinatate, convinse de necesitatea respectarii principiilor democratiei si justitiei, precum si a infaptuirii depline a drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, constiente ca dezvoltarea, in continuare, a relatiilor prietenesti dintre ele corespunde intereselor vitale ale popoarelor si este indestructibil legata de consolidarea pacii, securitatii si cooperarii in Europa, exprimindu-si fidelitatea fata de angajamentele care le revin in conformitate cu dreptul international si, indeosebi, cu Carta Natiunilor Unite, reafirmindu-si in mod hotarit vointa lor de a respecta prevederile Actului final al Conferintei pentru Securitate si Cooperare in Europa, din 1 august 1975, ale Cartei de la Paris pentru o noua Europa, din 21 noiembrie 1990, si ale altor documente ale Conferintei pentru Securitate si Cooperare in Europa, dorind sa edifice noile baze pentru relatiile dintre ele, intemeiate pe intelegere reciproca, cooperare, justitie si egalitate, au convenit urmatoarele:
ART. 1

1. Partile contractante vor consolida prietenia si cooperarea si vor aprofunda intelegerea si increderea dintre popoarele lor.

2. Indeplinind cu buna-credinta angajamentele lor internationale, partile contractante se vor conduce, in relatiile lor reciproce, dupa principiile egalitatii suverane, renuntari la folosirea fortei si la amenintarea cu forta, inviolabilitatii frontierelor, integritatii teritoriale a statelor, solutionarii pe cale pasnica a diferendelor, neamestecului in treburile interne, respectarii drepturilor si a libertatilor fundamentale ale omului, egalitatii in drepturi si dreptului popoarelor la autodeterminare.
ART. 2

1. Partile contractante vor sprijini, pe multiple planuri, mentinerea si consolidarea securitatii, precum si dezvoltarea cooperarii in Europa, in scopul edificarii unui sistem eficient, general european, de securitate.
Ele vor sprijini edificarea structurilor si mecanismelor general-europene de securitate si incredere.
Pe masura necesitatilor, partile contractante vor conveni luarea unor masuri suplimentare de acest fel pe planul relatiilor bilaterale.

2. Cooperarea dintre partile contractante, prevazuta in paragraful 1, include si schimbul de informatii si experienta, contacte periodice ale reprezentantilor ministerelor de resort, precum si alte masuri din domeniul militar si al apararii. In acest scop, partile contractante vor incheia, pe masura necesitatilor, conventii corespunzatoare.
ART. 3

1. Daca una dintre partile contractante va considera ca o anumita situatie internationala pericliteaza interesele sale vitale de securitate, aceasta se poate adresa celeilalte parti contractante pentru inceperea neintirziata de consultari in aceasta problema.

2. In caz de atac armat impotriva uneia dintre partile contractante, independent de consultarile mentionate la paragraful 1, partile contractante se vor intelege in ceea ce priveste posibilitatea de a acorda ajutor partii atacate, conform art. 51 al Cartei Natiunilor Unite, si vor depune toate eforturile pentru solutionarea conflictului, in conformitate cu Carta Natiunilor Unite si cu documentele Conferintei pentru Securitate si Cooperare in Europa.

3. Situatiile la care se refera paragraful 1 cuprind, indeosebi, interventia armata, amenintarea cu forta sau utilizarea fortei, inclusiv actul de agresiune si alt pericol pentru pace sau incalcari ale pacii.
ART. 4

1. Partile contractante vor actiona impreuna pentru promovarea procesului de reducere echilibrata a fortelor armate si a armamentelor, in scopul intaririi increderii si stabilitatii in Europa.

2. Partile contractante se pronunta pentru reducerea, pe calea unor intelegeri obligatorii si verificabile in mod efectiv, a fortelor armate si a armamentelor la un nivel cit mai redus posibil, suficient pentru aparare, dar care sa nu permita comiterea unei agresiuni.

3. Partile contractante vor actiona impreuna pentru largirea participarii la Tratatul de neproliferare a armelor nucleare, din 1 iulie 1968, pentru respectarea stricta a acestuia si pentru ca numarul statelor posesoare de arme nucleare sa nu creasca, precum si pentru interzicerea si eliminarea armelor chimice si bacteriologice.
ART. 5
Partile contractante vor desfasura consultari regulate, la diferite nuveluri , in scopul asigurarii dezvoltarii in continuare si a aprofundarii relatiilor bilaterale si vor efectua schimburi de pareri pe teme internationale.
ART. 6

1. Partile contractante vor sprijini contactele personale intre cetatenii lor, avind in vedere, in mod deosebit, si impactul lor pozitiv asupra relatiilor bilaterale.

2. Partile contractante, avind in vedere rolul deosebit al tinerei generatii in edificarea raporturilor bilaterale, vor asigura posibilitatea contactelor multilaterale si a schimburilor intre tineretul din cele doua tari.

3. Partile contractante acorda o mare importanta relatiilor de cooperare si parteneriat intre judete, orase, comune si alte unitati teritoriale.
ART. 7
Partile contractante vor sprijini, indeosebi, contactele directe intre parlamente, partide politice, organizatii sociale, asociatii, culte si comunitati religioase, uniuni de creatie si organizatii profesionale, inclusiv sindicate.
ART. 8
Partile contractante vor dezvolta si diversifica legaturile economice bilaterale, pe baza principiilor egalitatii, cooperarii ca parteneri si a avantajului reciproc. Ele vor actiona pentru eliminarea diferentelor in nivelul de dezvoltare care divizeaza Europa, precum si pentru transformarea continentului european intr-un spatiu al bunastarii comune, al colaborarii si al unor schimburi neingradite.
ART. 9

1. Partile contractante vor dezvolta cooperarea reciproc avantajoasa in domeniile care au o importanta deosebita pentru prosperitatea popoarelor lor si pentru procesul de integrare economica in Europa, indeosebi energetica, folosirea rationala a combustibililor, materiilor prime si a altor resurse naturale, folosirea pasnica a energiei nucleare, dezvoltarea agriculturii si industriei alimentare, productia bunurilor de larg consum, constructiile industriale si de locuinte, amenajarea teritoriului, protectia medului, ocrotirea sanatatii, transporturile si comunicatiile.

2. Partile contractante vor sprijini stabilirea unor legaturi directe de colaborare intre agentii economici din cele doua tari.

3. Reglementarea detaliata a problemelor referitoare la cooperarea economica, financiara, comerciala si tehnica se va face prin intelegeri separate, iar partile contractante vor urmari adaptarea acestor reglementari la cerintele spatiului economic europen in formare.
ART. 10
Partile contractante, avind in vedere situarea lor geografica si dorind sa o valorifice pe deplin, vor coopera, atit bilateral, cit si pe plan multilateral, pentru imbunatatirea legaturilor de tranzit.
ART. 11

1. Partile contractante vor dezvolta si facilita colaborarea stiintifica si tehnico-stiintifica in conformitate cu principiile egalitatii in drepturi si avantajului reciproc, pe baza unor intelegeri separate privind realizarea unor cercetari stiintifice comune si a unor lucrari de cercetare-dezvoltare, precum si aplicative.

2. Partile contractante vor sprijini colaborarea directa intre unitatile stiintifice si unitatile de cercetare-dezvoltare, schimburile de oameni de stiinta si vor intreprinde actiuni comune in domeniul pregatirii specialistilor.

3. Partile contractante vor facilita shimbul de informatii stiintifice si tehnico-stiintifice, precum si accesul la unitatile de cercetare-dezvoltare, arhive si biblioteci.
ART. 12
Partile contractante vor acorda atentia cuvenita colaborarii in pregatirea specialistilor in domeniile economic si social si, pe masura necesitatilor, vor actiona pentru largirea acestei colaborari.
ART. 13

1. Partile contractante, avind in vedere contributia popoarelor roman si polonez la mostenirea culturala europeana, precum si indelungatele traditii ale legaturilor lor culturale, vor consolida si dezvolta, pe baza de acorduri si programe separate, colaborarea in domeniul culturii, stiintei si invatamantului.

2. Partile contractante vor sprijini colaborarea intre uniunile de creatie si institutii, organizatii si asociatii culturale, precum si contactele directe intre oamenii de arta si cultura.

3. Partile contractante vor extinde si sprijini colaborarea intre scoli de toate felurile, intre institutii de invatamint superior, precum si intre institutii de cercetare stiintifica, atit prin schimb de elevi, studenti, bursieri, cadre didactice si cercetatori stiintifici, cit si prin lucrari comune de cercetare.

4. Partile contractante vor sprijini invatarea limbii polone in Romania si a limbii romane in Republica Polona, in scoli si institutii de invatamint superior, precum si in afara sistemului scolar. Ele isi vor acorda sprijin reciproc in acest domeniu, inclusiv in pregatirea de cadre didactice de specialitate. Ele vor sprijini initiativele care urmaresc infiintarea unor scoli bilingve.

5. Partile contractante isi vor recunoaste, pe baza de reciprocitate, conform unor intelegeri corespunzatoare, documentele de atestare a perioadelor de studii scolare si a diplomelor institutiilor de invatamint de toate gradele.
ART. 14

1. Partile contractante vor colabora in domeniul pastrarii si ocrotirii mostenirii culturale europene, calauzindu-se dupa documentele pertinente ale Consiliului Europiei si ale Conferintei pentru Securitate si Cooperare in Europa.

2. Partile contractante vor ocroti, in mod special, siturile si bunurile culturale de pe teritoriile lor, referitoare la istoria, realizarile si traditiile culturale ale celeilalte parti contractante.
ART. 15

1. Cetatenii romani de origine polona (membri ai minoritatii nationale polone din Romania) si cetatenii polonezi de origine romana, cu domiciliul permanent in Republica Polona, au dreptul, individual sau impreuna cu alti membri ai grupului lor, la exprimare libera, la pastrarea si dezvoltarea identitatii lor etnice, culturale, lingvistice si religioase, fara nici o discriminare si cu asigurarea deplinei egalitati in fata legii.

2. Partile contractante vor realiza drepturile persoanelor la care se refera paragraful 1 si vor indeplini angajamentele lor privind protectia minoritatilor nationale, in conformitate cu standardele internationale cuprinse, indeosebi, in documentul Reuniunii de la Copenhaga privind dimensiunea umana a C.S.C.E., din 29 iunie 1990, in Carta de la Paris pentru o noua Europa, din 21 noiembrie 1990, precum si in celelalte documente ale Conferintei pentru Securitate si Cooperare in Europa.
ART. 16

1. Partile contractante vor actiona in favoarea colaborarii in domeniul mijloacelor de comunicare in masa, in special al televiziunii, radioului, presei si tipariturilor.

2. Partile contractante vor sprijini fluxul liber de informatii privind viata sociala, culturala, stiintifica si in alte domenii. Ele vor asigura, indeosebi, o informare corecta, obiectiva, larga si aprofundata despre cealalta tara, in procesul de invatamint si de educare a tineretului, in lucrari enciclopedice si manuale.
ART. 17
Partile contractante acorda o importanta deosebita protectiei mediului inconjurator si vor conlucra strins in acest domeniu, precum si in folosirea rationala a resurselor naturale, avind in vedere necesitatea asigurarii securitatii ecologice in cele doua tari, precum si pe continentul european.
Ele vor sprijini colaborarea dintre institutiile competente, in scopul elaborarii si realizarii de proiecte bilaterale si multilaterale care servesc protectiei mediului.
ART. 18

1. Partile contractante vor sprijini colaborarea pe multiple planuri in domeniul ocrotirii sanatatii si igienei publice.

2. Partile contractante vor tinde spre o colaborare cit mai strinsa in domeniul relatiilor de munca, asigurarilor si protectiei sociale.
ART. 19
Partile contractante vor dezvolta colaborarea in domeniul educatiei fizice, sportului si turismului.
ART. 20
Partile contractante vor depune toate eforturile pentru sprijinirea si facilitarea circulatiei persoanelor intre cele doua tari. Ele se vor ghida, in aceasta privinta, dupa standardele europene pertinente.
ART. 21

1. Partile contractante vor dezvolta, intensifica si perfectiona, in folosul cetatenilor lor, relatiile juridice si consulare, tinind seama de sistemele lor juridice, precum si de acordurile bilaterale si multilaterale la care ambele state participa.

2. Partile contractante vor dezvolta colaborarea organelor de justitie, politie, de paza a frontierei si a organelor vamale.

3. Partile contractante vor colabora in combaterea crimei organizate, a terorismului, a infractiunilor economice, inclusiv a contrabandei cu marfuri, a infractiunilor privind stupefiantele, a comertului ilegal cu arme, cu opere de arta si alte bunuri culturale.
ART. 22
Partile contractante vor urmari dezvoltarea cadrului juridic al relatiilor bilaterale, avind in vedere progresele in procesul de integrare economica a Europei, precum si contributia lor la edificarea Europei, libertatii, democratiei, respectarii drepturilor omului si a suprematiei dreptului.
ART. 23
Prezentul tratat nu aduce atingere drepturilor si obligatiilor care rezulta din acordurile bilaterale si multilaterale, in vigoare in relatiile fiecareia dintre partile contractante cu alte state.
ART. 24
Tratatul de prietenie, colaborare si asistenta mutuala dintre Republica Socialista Romania si Republica Populara Polona, semnat la Bucuresti la 12 noiembrie 1970, isi inceteaza valabilitatea.
ART. 25
Prezentul tratat va fi supus ratificarii si va intra in vigoare la 30 de zile de la data schimbului instrumentelor de ratificare, care va avea loc la Varsovia.
Prezentul tratat se incheie pe termen de 10 ani. Valabilitatea lui se va prelungi automat pe perioade de cite 5 ani, daca nici una dintre partile contractante nu il va denunta, pe cale de notificare, cu cel putin un an inainte de expirarea perioadei respective de valabilitate.
Incheiat la Bucuresti, la 25 ianuarie 1993, in doua exemplare, fiecare in limbile romana si polona, ambele texte avind aceeasi valoare.
Pentru Romania, Pentru Republica Polona, Teodor Viorel Melescanu, Krzysztof Skubiszewski, Ministru de stat, Ministrul afacerilor externe ministrul afacerilor externe