Tratate Bilaterale

LEGE nr. 26 din 26 aprilie 1995
pentru ratificarea Tratatului privind relatiile de prietenie şi colaborare dintre Romania şi Republica Armenia, incheiat la Bucuresti la 20 septembrie 1994

EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 77 din 27 aprilie 1995 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
ARTICOL UNIC Se ratifica Tratatul privind relatiile de prietenie si colaborare dintre Romania si Republica Armenia, incheiat la Bucuresti la 20 septembrie 1994.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 6 martie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE SENATULUI prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 10 aprilie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR RADU BERCEANU TRATAT privind relatiile de prietenie si colaborare dintre Romania si Republica Armenia Romania si Republica Armenia, denumite in continuare parti contractante, pornind de la traditiile de prietenie, colaborare si buna intelegere in relatiile dintre popoarele roman si armean, convinse de necesitatea apropierii intre cele doua state pe baza valorilor general-umane ale libertatii, democratiei, justitiei sociale si solidaritatii, a respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, luind in considerare evolutia ireversibila spre stabilirea unei societati democratice si transformarile esentiale intervenite in cele doua tari si in Europa in ansamblu, care fac posibila, pe plan european, dezvoltarea unor relatii si instituirea unor mecanisme de natura sa garanteze securitatea tuturor statelor si extinderea colaborarii dintre ele in toate domeniile, reafirmind atasamentul lor fata de scopurile si principiile Cartei Natiunilor Unite si fata de angajamentelor asumate in cadrul Conferintei pentru Securitate si Cooperare in Europa, hotarite sa actioneze pentru dezvoltarea si aprofundarea raporturilor bilaterale in toate domeniile de interes reciproc, recunoscind primatul dreptului international in relatiile dintre state, hotarite sa edifice relatiile lor de colaborare si intelegere reciproca pe o baza noua de egalitate si echitate, au convenit asupra celor ce urmeaza:
ART. 1
Relatiile dintre Romania si Republica Armenia se bazeaza pe incredere, colaborare si respect reciproc.
Partile contractante se vor conduce, in relatiile dintre ele, ca si in raporturile cu alte state, dupa principiile si normele unanim recunoscute ale dreptului international, dupa prevederile Cartei O.N.U., ale Actului final de la Helsinki si ale altor documente ale Conferintei pentru Securitate si Cooperare in Europa.
ART. 2
Partile contractante vor actiona, in spiritul Cartei de la Paris pentru o noua Europa, in directia transformarii Europei intr-o comunitate de state, care sa constituie un spatiu al pacii durabile, al dreptului si democratiei si, in acest scop, pentru folosirea eficienta a mecanismelor de securitate si cooperare pe continent.
Ele recunosc contributia pe care o pot aduce la intarirea securitatii si la dezvoltarea cooperarii pe continent structurile europene existente si vor promova colaborarea cit mai larga cu acestea.
ART. 3
Cele doua parti contractante reafirma inadmisibilitatea folosirii fortei si a amenintarii cu forta in relatiile internationale, precum si necesitatea solutionarii tuturor problemelor internationale prin mijloace pasnice.
Ele vor actiona pentru folosirea mijloacelor si mecanismelor de reglementare pasnica a diferendelor instituite in cadru O.N.U., precum si al Conferintei pentru Securitate si Cooperare in Europa.
ART. 4
Partile contractante isi recunosc reciproc frontierele actuale si vor respecta integritatea teritoriala a fiecareia dintre ele.
Fiecare parte contractanta se va abtine de la orice actiune care ar contraveni principiilor si normelor unanim recunoscute ale dreptului international si prin care s-ar urmari atingerea inviolabilitatii frontierelor si integritatii teritoriale a celeilalte parti contractante si nu va sprijini, sub nici o forma, o asemenea actiune.
ART. 5
Cele doua parti contractante vor sprijini infaptuirea masurilor de securitate colectiva prevazute in cap. VII din Carta Organizatiei Natiunilor Unite.
Daca una dintre partile contractante va considera ca apare o situatie care aduce atingere intereselor sale de securitate, aceasta se poate adresa celeilalte parti contractante, astfel incit ele sa procedeze neintirziat la consultari.
ART. 6
Cele doua parti contractante vor actiona, in cadrul Conferintei pentru Securitate si Cooperare in Europa, pentru promovarea procesului de reducere echilibrata a fortelor armate si a armamentelor, de intarire a increderii si stabilitatii pe continent.
Partile contractante vor conlucra, la negocierile internationale multilaterale la care participa, pentru infaptuirea dezarmarii, sub un control international riguros si eficient.
Ele vor promova schimburi pe linie militara, la niveluri convenite, pe baza unor programe corespunzatoare.
ART. 7
Romania si Republica Armenia vor promova dezvoltarea si diversificarea raporturilor economice bilaterale pe baza egalitatii, conlucrarii, parteneriatului si a avantajului reciproc.
Partile contractante vor actiona pentru crearea spatiului economic unic european, care sa favorizeze dezvoltarea economica optima, imbunatatirea situatiei in fiecare tara, precum si extinderea cooperarii pe continent.
ART. 8
Partile contractante vor extinde colaborarea reciproc avantajoasa in domeniile industriei, agriculturii, stiintei si tehnicii, in scopul folosirii mai eficiente a resurselor lor materiale si umane.
Ele vor favoriza realizarea accelerata a intelegerilor si a programelor de cooperare existente, precum si convenirea altora noi.
ART. 9
Partile contractante vor promova o colaborare strinsa in domenii de importanta deosebita pentru dezvoltarea economiilor lor nationale, in special in domeniile dezvoltarii bazei energetice, de combustibili si materii prime, inclusiv utilizarea energiei nucleare in scopuri pasnice, agriculturii, constructiilor, transporturilor si infrastructurii, punerii in valoare a resurselor naturale, productiei bunurilor de larg consum.
Cele doua parti contractante vor conlucra activ, atit pe plan bilateral, cit si multilateral, pentru realizarea unor proiecte de cooperare subregionala si regionala.
ART. 10
Partile contractante acorda o importanta de prim ordin protectiei mediului inconjurator. Ele vor extinde colaborarea bilaterala, subregionala si regionala in acest domeniu, vor sprijini punerea in aplicare de catre organismele si institutiile competente din cele doua tari a actiunilor si proiectelor concrete pentru protectia mediului.
ART. 11
Partile contractante vor stimula colaborarea si legaturile directe dintre agentii economici din cele doua tari, precum si constituirea de societati mixte si alte forme eficiente de cooperare reciproc benefica.
Ele vor contribui la imbunatatirea conditiilor de activitate ale agentilor economici, vor stimula investitiile directe, inclusiv prin masuri de protectie a acestora si de evitare a dublei impuneri.
Ele vor colabora la pregatirea de specialisti in domeniile economic si tehnico-stiintific.
ART. 12
Partile contractante vor dezvolta cooperarea in domeniul cercetarilor fundamentale si aplicative, al folosirii realizarilor tehnologice moderne in industrie si in alte ramuri ale economiilor lor. In acest scop, ele vor stimula realizarea de programe si proiecte comune, crearea de societati mixte, schimburi de savanti, cercetatori si alte forme de cooperare.
ART. 13
Cele doua parti contractante, pornind de la legaturile traditionale de colaborare si comunicare culturala intre popoarele roman si armean si dorind sa contribuie la crearea unui spatiu cultural european, deschis tuturor popoarelor continentului, vor favoriza dezvoltarea schimburilor intre institutii, unitati administrativ-teritoriale, persoane si organizatii neguvernamentale din cele doua tari, in domeniile culturii, invatamintului si informatiilor.
Partile contractante vor sprijini stabilirea de legaturi intre institutii de invatamint superior, centre de cercetare stiintifica, institutii de cultura, biblioteci, arhive, agentii de presa si informatii si societati de radio si televiziune.
Ele vor stimula initiativele privind colaborarea in domeniile cinematografiei, teatrului, literaturii, editarii, muzicii, artelor plastice si creatiei populare.
Ele vor recunoaste reciproc documentele de studii, pe baza intelegerilor corespunzatoare.
ART. 14
Ambele parti contractante vor asigura protectia si promovarea drepturilor persoanelor de origine romana in Republica Armenia si, respectiv, de origine armeana in Romania, in conformitate cu normele general recunoscute ale dreptului international privind drepturile omului si cu documentele Conferintei pentru Securitate si Cooperare in Europa.
ART. 15
Partile contractante vor sprijini pe toate planurile contractele dintre cetatenii ambelor state. Ele vor sprijini eforturile in directia cunoasterii reciproce si a intelegerii intre popoarele roman si armean, precum si dezvoltarea legaturilor dintre organizatii civice, institutii si asociatii din cele doua tari.
ART. 16
Partile contractante vor dezvolta colaborarea in domeniile juridic si consular, pentru facilitarea calatoriilor reciproce ale cetatenilor lor si solutionarea problemelor umanitare si sociale care decurg din acestea.
Ele vor colabora pentru prevenirea si combaterea crimei organizate, a traficului ilegal de stupefiante, de arme si de valori culturale si istorice, a contrabandei si terorismului.
ART. 17
Partile contractante vor extinde si vor adinci consultarile intre ele, la niveluri corespunzatoare, cu privire la probleme importante ale dezvoltarii relatiilor bilaterale, ale securitatii si cooperarii in Europa, si alte probleme internationale de interes reciproc.
In acest scop, cele doua parti contractante vor dezvolta contactele intre parlamente, guverne, autoritati publice centrale si locale din cele doua state.
ART. 18
Cele doua parti contractante vor extinde si perfectiona cadrul juridic al relatiilor lor bilaterale, in concordanta cu realitatile economice, sociale si juridice din tarile lor si cu evolutiile de ansamblu din Europa.
ART. 19
Prevederile prezentului tratat nu aduc in nici un fel atingerea obligatiilor partilor contractante in relatiile cu terte state si nu sint indreptate impotriva vreunuia dintre aceste state.
ART. 20
Prezentul tratat se incheie pe termen de 15 ani.
El va fi supus ratificarii in conformitate cu procedurile constitutionale ale fiecareia dintre partile contractante si va intra in vigoare la data schimbului instrumentelor de ratificare.
Valabilitatea sa se va prelungi automat, de fiecare data, pe perioade de cite 5 ani, daca nici una dintre partile contractante nu va notifica, in scris, celeilalte parti contractante hotarirea sa de a-l denunta, cu cel putin un an inaintea expirarii termenului respectiv.
Incheiat la Bucuresti la 20 septembrie 1994, in doua exemplare, fiecare in limba romana si in limba armeana, ambele texte avind aceeasi valoare.
Pentru Romania, Pentru Republica Armeana, ION ILIESCU LEVON TER-PETROSIAN ——————-