Tratate Bilaterale

LEGE nr. 24 din 3 martie 2004
pentru ratificarea Tratatului privind relaţiile prieteneşti şi de cooperare dintre România şi Federaţia Rusa, semnat la Moscova la 4 iulie 2003
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 4 martie 2004

Parlamentul României adopta prezenta lege.

ART. 1
Se ratifica Tratatul privind relaţiile prieteneşti şi de cooperare dintre România şi Federaţia Rusa, semnat la Moscova la 4 iulie 2003, împreună cu Declaraţia comuna a ministrilor afacerilor externe.
ART. 2
Declaraţia comuna a ministrilor afacerilor externe, semnată la Moscova la 4 iulie 2003, se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, împreună cu Tratatul privind relaţiile prieteneşti şi de cooperare dintre România şi Federaţia Rusa.

Aceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 3 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA

Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 17 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
VIOREL HREBENCIUC

Bucureşti, 3 martie 2004.
Nr. 24.

TRATAT
privind relaţiile prieteneşti şi de cooperare dintre România şi
Federaţia Rusa

România şi Federaţia Rusa, denumite în continuare părţi contractante,
convinse de necesitatea realizării unei politici active, orientata spre viitor, de prietenie şi colaborare fructuoasa între România şi Federaţia Rusa, bazată pe egalitate, parteneriat, încredere şi avantaj reciproc în toate domeniile,
confirmandu-şi adeziunea fata de obiectivele şi principiile înscrise în Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite, Actul Final de la Helsinki, Carta de la Paris pentru o Noua Europa şi în celelalte documente ale Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, precum şi în cele ale Consiliului Europei,
subliniind insemnatatea schimbărilor istorice profunde care au loc în Europa şi constiente de importanta contribuţiei fiecărei părţi contractante la menţinerea păcii pe continentul european,
dorind sa contribuie, pe toate căile, la opera de edificare a unei Europe noi, unita prin valorile comune ale democraţiei, libertăţii şi statului de drept, precum şi la consolidarea structurilor de securitate şi cooperare pe continent,
convinse ca primatul dreptului internaţional în relaţiile dintre state şi respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului constituie o condiţie esenţială pentru edificarea noii Europe,
ţinând seama de schimbările profunde care au loc în sistemele politice şi economice din România şi Federaţia Rusa, precum şi în mecanismul colaborării bilaterale, care deschid noi posibilităţi pentru extinderea legăturilor şi a conlucrarii reciproce,
având în vedere potenţialul celor doua state şi posibilităţile lor pentru dezvoltarea colaborării bilaterale reciproc avantajoase,
au convenit asupra celor ce urmează:

ART. 1
Părţile contractante dezvolta relaţii de prietenie, cooperare, înţelegere şi respect reciproc, conducandu-se în relaţiile reciproce după principiile Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite, Actului Final de la Helsinki şi ale altor documente ale Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, precum şi după normele general recunoscute ale dreptului internaţional.
Părţile contractante soluţionează pe calea negocierilor, în conformitate cu principiile şi normele dreptului internaţional, toate problemele din relaţiile lor bilaterale.
Ele reafirma dreptul inalienabil al popoarelor de a-şi hotărî, în mod liber şi fără amestec din afară, statutul politic, de a-şi alege mijloacele de asigurare a propriei securitati şi de a-şi asigura dezvoltarea economică, socială şi culturală.
ART. 2
Părţile contractante reafirma inadmisibilitatea folosirii forţei sau ameninţării cu forta impotriva integrităţii teritoriale sau a independentei politice a oricărui stat sau în orice alt mod incompatibil cu scopurile şi principiile Organizaţiei Naţiunilor Unite, precum şi necesitatea soluţionării tuturor problemelor internaţionale prin mijloace paşnice.
În cazul apariţiei unor diferende sau a unor situaţii care pot ameninta sau ameninta pacea ori securitatea internationala sau aduc atingere securităţii uneia ori ambelor părţi contractante, ele procedează la schimburi de păreri în scopul gasirii unor mijloace adecvate de reglementare paşnică a diferendelor sau a situaţiilor ivite, în conformitate cu Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite şi cu documentele Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa.
Dacă una dintre părţile contractante va face obiectul unui act de agresiune armata sau se va găsi în pericol de agresiune din partea unui stat terţ ori a unor state terţe, aceasta poate sa ceara celeilalte părţi contractante sa aibă loc consultări în aceasta problema, pentru a favoriza soluţionarea conflictului conform Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite şi documentelor Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa.
ART. 3
Părţile contractante recunosc caracterul atotcuprinzator şi indivizibilitatea securităţii şi legatura indisolubila dintre securitatea fiecăreia şi securitatea tuturor statelor participante la Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa şi reafirma dreptul inerent al fiecăreia de a fi libera sa îşi aleagă sau sa îşi schimbe aranjamentele de securitate, inclusiv tratatele de alianta, pe măsura evolutiilor lor. Ele nu îşi vor întări securitatea pe seama securităţii altor state.
Ele sprijină activ dezvoltarea procesului de intarire a securităţii şi colaborării în Europa, pe baza prevederilor Actului Final de la Helsinki, a Cartei de la Paris pentru o Noua Europa, a Cartei pentru Securitate Europeană şi a celorlalte documente ale Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa.
Părţile contractante favorizează procesul de integrare europeană şi colaborează în special în vederea creării unui spaţiu unic de drept, economic şi cultural pe continentul european.
Părţile contractante susţin crearea, dezvoltarea şi activitatea eficienta a structurilor general europene şi a măsurilor de intarire a încrederii şi securităţii, în scopul prevenirii şi soluţionării pe cale paşnică a diferendelor.
Părţile contractante acorda o atentie deosebita dezvoltării colaborării multilaterale regionale şi subregionale, ca parte integrantă a procesului general european.
Părţile contractante sprijină, prin toate mijloacele, întărirea eficientei mecanismelor de securitate şi cooperare din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite.
Părţile contractante întreprind eforturile privind asigurarea securităţii proprii, în conformitate cu obligaţiile asumate în plan bilateral şi multilateral, inclusiv cu cele referitoare la armamente şi forţele armate.
Cooperarea militară şi în domeniul tehnicii militare dintre părţile contractante se dezvolta în conformitate cu obligaţiile asumate pe plan internaţional, pe baza principiului inadmisibilitatii folosirii forţei sau ameninţării cu forta impotriva integrităţii teritoriale sau a independentei politice a oricărui stat.
ART. 4
Părţile contractante contribuie activ la dezarmarea nucleara, chimica şi biologica.
Ele acţionează împreună pentru lărgirea participării la Tratatul de neproliferare a armelor nucleare din 1 iulie 1968 şi pentru respectarea stricta a acestuia, astfel încât numărul statelor posesoare de arme nucleare sa nu crească, precum şi pentru lichidarea armelor chimice şi bacteriologice.
Părţile contractante conlucreaza activ în vederea convenirii unor noi pasi pentru reducerea inarmarilor şi pentru întărirea măsurilor de încredere în Europa pe baza acordurilor internaţionale la care ele sunt părţi.
ART. 5
Părţile contractante organizează consultări regulate, la niveluri corespunzătoare, între organele autorităţilor legislative şi executive ale României şi Federaţiei Ruse, inclusiv între ministerele afacerilor externe, asupra dezvoltării relaţiilor bilaterale, precum şi asupra problemelor importante ale vieţii internaţionale, în special ale securităţii şi cooperării în Europa.
Părţile Contractante sprijină realizarea de contacte sistematice între autorităţile publice interesate şi favorizează, în conformitate cu legislaţia lor, contactele dintre unităţile administrativ-teritoriale din România şi subiectii Federaţiei Ruse.
ART. 6
Părţile contractante extind relaţiile lor economice pe baza de egalitate, parteneriat şi avantaj reciproc, creând condiţii favorabile pentru promovarea unor forme moderne de schimburi comerciale şi de cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică şi vor întreprinde măsuri vizând consolidarea bazei juridice pentru o astfel de conlucrare.
Părţile contractante încurajează legăturile directe şi cooperarea dintre agenţii economici din România şi Federaţia Rusa. Fiecare parte contractantă se straduieste sa imbunatateasca condiţiile pentru activitatea, pe teritoriul sau, a agenţilor economici ai celeilalte părţi contractante.
Ele încurajează dezvoltarea cooperării în domeniul investiţiilor de capital.
Părţile contractante sprijină cooperarea în domeniul stiintelor fundamentale şi aplicative, prin realizarea de programe şi proiecte comune, schimb de cercetători şi realizarea altor forme de conlucrare.
ART. 7
În scopul satisfacerii necesităţilor economice ale celor doua state, părţile contractante acorda o atentie deosebita colaborării în scopul dezvoltării bazei energetice, de combustibili şi materii prime, a transporturilor, a construcţiei de maşini, a construcţiilor, a agriculturii şi industriei alimentare, a producţiei bunurilor de larg consum şi în alte domenii, inclusiv prin constituirea de societăţi şi întreprinderi mixte, bănci cu capital mixt.
Părţile contractante sprijină cooperarea în zonele economice libere de pe teritoriul lor.
Ele acţionează pentru crearea de mecanisme bilaterale de colaborare în domeniile economiei, comerţului, ştiinţei şi tehnicii, precum şi în alte domenii şi pentru creşterea eficientei mecanismelor existente.
ART. 8
Părţile contractante realizează o strânsă colaborare în domeniul protecţiei mediului înconjurător şi al utilizării rationale a resurselor naturale, precum şi al prevenirii şi lichidării situaţiilor excepţionale de origine naturala şi tehnologică.
Ele contribuie la extinderea colaborării bilaterale, regionale şi subregionale în domeniul protecţiei mediului înconjurător şi al utilizării rationale a resurselor naturale şi conlucreaza în scopul elaborării şi realizării de programe şi proiecte speciale vizând înfăptuirea unor măsuri eficiente de protecţie a naturii, îndeosebi în zona Marii Negre.
Părţile contractante se ajuta în prevenirea şi lichidarea situaţiilor excepţionale de origine naturala şi tehnologică, se informează neîntârziat asupra catastrofelor naturale şi tehnologice care pot avea urmări transfrontaliere şi asupra măsurilor întreprinse pentru înlăturarea lor, potrivit prevederilor din convenţiile internaţionale la care România şi Federaţia Rusa sunt părţi.
Părţile contractante acţionează reciproc în acţiuni comune bilaterale şi internaţionale legate de obiective cu caracter umanitar.
ART. 9
Părţile contractante conlucreaza activ atât între ele, cat şi cu alte state interesate, în scopul utilizării rationale a resurselor economice naturale ale Marii Negre şi a potenţialului de navigaţie al Dunării şi al altor cai navigabile, pe baza înţelegerilor relevante internaţionale, multilaterale şi bilaterale.
ART. 10
Părţile contractante dezvolta o larga colaborare în domeniile ştiinţei, culturii şi informatiei. Părţile contractante contribuie la stabilirea de legături directe între instituţiile de învăţământ superior, centrele de cercetare ştiinţifică, instituţiile şi oamenii de cultura şi arta, precum şi între mijloacele de informare în masa.
Fiecare parte contractantă îşi afirma disponibilitatea de a asigura cetăţenilor interesaţi accesul larg la limba şi cultura celeilalte părţi contractante şi de a sprijini initiativele instituţiilor de stat şi neguvernamentale, precum şi alte iniţiative în acest domeniu.
Părţile contractante favorizează accesul reciproc la materialele de arhiva, la biblioteci şi la alte asemenea instituţii, în conformitate cu legislaţia fiecărui stat.
ART. 11
Părţile contractante respecta, asigura şi ocrotesc, în condiţii de egalitate deplina în fata legii, fără nici o discriminare, identitatea etnică, culturală, lingvistica şi religioasă a persoanelor care locuiesc în România şi care se considera, conform originii lor, ca aparţinând minorităţii ruse şi, respectiv, persoanelor care locuiesc în Federaţia Rusa şi care se considera, conform originii lor, ca aparţinând minorităţii romane, indiferent de apelativul folosit în privinta lor în societate şi de regiunile în care ele locuiesc pe teritoriul fiecărei părţi contractante.
În acest scop, părţile contractante aplica normele şi standardele Organizaţiei Naţiunilor Unite, Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa şi ale Consiliului Europei.
ART. 12
Părţile contractante, prin organele lor competente, colaborează în soluţionarea problemelor legate de identificarea, evidenta, amenajarea, asigurarea conservării şi întreţinerea corespunzătoare a locurilor de inhumare militare şi a monumentelor memoriale romane de pe teritoriul Federaţiei Ruse şi a monumentelor şi locurilor de inhumare militare ruse de pe teritoriul României.
ART. 13
Părţile contractante creează condiţiile necesare pentru extinderea de legături directe între organizaţiile şi asociaţiile politice, sindicale, profesionale, de femei, de tineret şi altele din ambele state.
Ele stimuleaza contactele directe dintre unităţile administrativ-teritoriale şi organele administraţiei publice locale din România, pe de o parte, şi subiectii Federaţiei Ruse şi organele autoconducerii locale din Federaţia Rusa, pe de alta parte, inclusiv schimbul de experienta privind activitatea de gospodărire urbana, serviciile comunale, menţinerea ordinii publice şi în alte domenii, în limitele competentelor lor.
ART. 14
Părţile contractante acţionează împreună în lupta impotriva terorismului internaţional sub toate formele şi manifestările acestuia. Ele se pronunţa pentru consolidarea colaborării internaţionale privind contracararea formelor traditionale şi a celor noi ale amenintarilor teroriste, în conformitate cu prevederile Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite şi cu alte norme ale dreptului internaţional.
Părţile contractante colaborează în combaterea crimei organizate, a spalarii veniturilor obţinute în mod ilegal, a traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, de arme, materiale nucleare şi radioactive, a contrabandei, inclusiv a transferului ilegal peste frontiera a bunurilor culturale.
Părţile contractante perfectioneaza mecanismele pentru acordarea asistenţei juridice reciproce în cauze penale, civile şi familiale.
ART. 15
Părţile contractante încurajează extinderea contactelor dintre cetăţenii celor doua state, inclusiv călătoriile lor reciproce în scopuri de afaceri, economice, culturale şi ştiinţifice, precum şi în probleme private.
ART. 16
Părţile contractante conlucreaza în organizaţiile internaţionale în care ele sunt sau vor deveni membre şi cooperează pentru îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul acestor organizaţii internaţionale.
ART. 17
În vederea realizării prevederilor prezentului tratat, părţile contractante încheie acordurile necesare.
ART. 18
Prezentul tratat nu aduce atingere drepturilor şi obligaţiilor părţilor contractante decurgând din alte tratate internaţionale la care ele sunt părţi.
Prezentul tratat nu este îndreptat impotriva nici unui stat terţ.
ART. 19
Prezentul tratat se supune ratificării şi va intra în vigoare în a 30-a zi de la schimbul instrumentelor de ratificare.
Prezentul tratat se încheie pe termen de 10 ani. Valabilitatea prezentului tratat se va prelungi automat, pe perioade succesive de câte 5 ani, dacă nici una dintre părţile contractante nu va incunostinta în scris cealaltă parte contractantă despre intenţia de a-l denunta, cu cel puţin un an înaintea expirării perioadei respective de valabilitate.
Semnat la Moscova la 4 iulie 2003, în doua exemplare originale, fiecare în limba romana şi limba rusa, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru România,
ION ILIESCU,
Preşedintele României

Pentru Federaţia Rusa,
VLADIMIR PUŢIN,
Preşedintele Federaţiei Ruse

DECLARAŢIA COMUNA
a ministrilor afacerilor externe

În spiritul Tratatului privind relaţiile prieteneşti şi de cooperare dintre România şi Federaţia Rusa, care a fost încheiat astăzi, confirmand aspiratia ambelor tari pentru dezvoltarea conlucrarii pe multiple planuri pe baza intaririi încrederii reciproce, am ajuns la părerea comuna privind necesitatea de a închide capitolele dureroase din istoria relaţiilor bilaterale.
Condamnând Pactul Ribbentrop-Molotov din anul 1939, precum şi participarea României în cel de-al doilea război mondial de partea Germaniei hitleriste, ambele părţi îşi exprima hotărârea de a depăşi moştenirea negativa a trecutului totalitar şi de a-şi construi relaţiile ţinând seama de schimbările profunde care au loc în România şi în Rusia şi de experienta pozitiva acumulată în diverse domenii ale cooperării interstatale.
Consideram important ca o comisie comuna, de interes public, investită cu autoritate, constituită din istorici, în componenta căreia vor intra, de asemenea, specialişti în domeniul finanţelor, economiei, arhivelor, muzeologiei şi în alte domenii, în funcţie de necesitaţi, sa se ocupe de studierea problemelor izvorâte din istoria relaţiilor bilaterale, inclusiv problema Tezaurului romanesc. Constituirii şi activităţii acestei comisii i se va acorda sprijinul corespunzător.
Părţile au consimţit ca transformările democratice fundamentale ale sistemelor politice care au loc în România şi în Rusia, respectarea necondiţionată a drepturilor şi demnităţii personalităţii umane, a altor valori ale societăţii civile creează condiţii favorabile pentru a deschide un nou capitol în istoria relaţiilor romano-ruse în care ţările şi popoarele noastre vor coopera ca parteneri egali, aprofundand şi largind legăturile de prietenie.
Moscova, 4 iulie 2003.

Ministrul afacerilor externe al României,
Mircea Geoana

Ministrul afacerilor externe
al Federaţiei Ruse,
Igor Ivanov