Tratate Bilaterale

LEGE nr. 129 din 14 iulie 1997
pentru ratificarea Tratatului cu privire la relaţiile de buna vecinătate şi cooperare dintre România şi Ucraina, semnat la Constanta la 2 iunie 1997
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 16 iulie 1997

Parlamentul României adopta prezenta lege.

ARTICOL UNIC
Se ratifica Tratatul cu privire la relaţiile de buna vecinătate şi cooperare dintre România şi Ucraina, semnat la Constanta la 2 iunie 1997.

Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 iunie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ION DIACONESCU

Aceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 7 iulie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

TRATAT
cu privire la relaţiile de buna vecinătate şi cooperare dintre România şi Ucraina

România şi Ucraina, denumite în continuare părţi contractante,
convinse ca buna vecinătate, respectul reciproc şi colaborarea dintre cele doua state corespund intereselor fundamentale ale popoarelor lor,
constiente de interesul strategic comun în consolidarea independentei, suveranităţii, integrităţii teritoriale şi stabilitatii fiecăreia dintre ele,
salutand schimbările istorice pozitive din Europa şi animate de nazuinta comuna către o Europa unita – continent al păcii, securităţii şi cooperării,
calauzindu-se după scopurile şi principiile Cartei O.N.U. şi pornind de la primatul normelor general recunoscute ale dreptului internaţional,
reafirmandu-şi hotărârea de a îndeplini angajamentele conţinute în Actul final de la Helsinki, în Carta de la Paris pentru o noua Europa, precum şi în celelalte documente ale Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa,
convinse ca respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului reprezintă o premisa importanta pentru edificarea unei Europe noi, unita prin valorile comune ale democraţiei, libertăţii şi statului de drept,
condamnând actele injuste ale regimurilor totalitare şi de dictatura militară, care în trecut au afectat în mod negativ relaţiile dintre poporul roman şi poporul ucrainean, şi convinse ca lichidarea moştenirii dureroase a trecutului se poate face doar prin dezvoltarea relaţiilor prieteneşti şi de cooperare dintre cele doua popoare, care nazuiesc spre edificarea unei Europe unite,
considerând ca evaluarea obiectivă a trecutului va contribui la întărirea înţelegerii şi încrederii reciproce dintre cele doua state şi popoare,
convinse de necesitatea realizării de către ambele părţi contractante a unei politici active, orientata spre viitor, de buna înţelegere şi încredere, buna vecinătate şi parteneriat,
având în vedere potenţialul celor doua tari şi posibilităţile lor pentru dezvoltarea colaborării bilaterale reciproc avantajoase,
au convenit asupra următoarelor:

ART. 1
1. Părţile contractante îşi întemeiază relaţiile lor pe încredere şi respect reciproc, cooperare şi parteneriat.
2. Părţile contractante vor respecta, în relaţiile reciproce, ca şi în relaţiile cu alte state, principiile Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite şi ale Actului final de la Helsinki: egalitatea suverana, nerecurgerea la forta sau la ameninţarea cu forta, inviolabilitatea frontierelor, integritatea teritorială a statelor, reglementarea paşnică a diferendelor, neamestecul în treburile interne, respectarea drepturilor omului, egalitatea în drepturi şi dreptul popoarelor de a dispune de ele însele, cooperarea dintre state şi îndeplinirea cu buna-credinţa a obligaţiilor asumate conform dreptului internaţional.
ART. 2
1. Părţile contractante, în concordanta cu principiile şi normele dreptului internaţional şi cu principiile Actului final de la Helsinki, reafirma ca frontiera existenta între ele este inviolabilă şi, de aceea, ele se vor abţine, acum şi în viitor, de la orice atentat impotriva acestei frontiere, precum şi de la orice cerere sau acţiune îndreptată spre acapararea şi uzurparea unei părţi sau a întregului teritoriu al celeilalte părţi contractante.
2. Părţile contractante vor încheia un tratat separat privind regimul frontierei dintre cele doua state şi vor soluţiona problema delimitării platoului lor continental şi a zonelor economice exclusive în Marea Neagra, pe baza principiilor şi procedurilor convenite printr-un schimb de scrisori între miniştrii afacerilor externe, efectuat o data cu semnarea prezentului tratat. Înţelegerile convenite în acest schimb de scrisori vor intra în vigoare simultan cu intrarea în vigoare a acestui tratat.
ART. 3
1. Părţile contractante reafirma ca nu vor recurge în nici o împrejurare la ameninţarea cu forta sau la folosirea forţei, fie îndreptată impotriva integrităţii teritoriale sau independentei politice a celeilalte părţi contractante, fie în orice alt mod incompatibil cu prevederile Cartei O.N.U. şi cu principiile Actului final de la Helsinki. Ele se vor abţine, de asemenea, de la sprijinirea unor asemenea acţiuni şi nu vor permite unei terţe părţi sa folosească teritoriul lor pentru desfăşurarea unor activităţi de acest fel impotriva celeilalte părţi contractante.
2. Orice probleme şi diferende între părţile contractante vor fi soluţionate exclusiv prin mijloace paşnice, în conformitate cu normele dreptului internaţional.
ART. 4
1. Părţile contractante, constiente de caracterul indivizibil al securităţii europene, vor colabora pentru edificarea unei Europe unite, constituită din state paşnice, democratice şi independente. În conformitate cu angajamentele lor internaţionale, ele vor contribui la promovarea unei politici de cooperare şi buna vecinătate, de consolidare a stabilitatii, păcii şi securităţii în regiunea lor şi pe continent.
2. Părţile contractante vor colabora în scopul consolidării măsurilor de creştere a încrederii între state, pentru prevenirea şi soluţionarea paşnică a conflictelor regionale.
ART. 5
Părţile contractante îşi vor întări şi extinde cooperarea în cadrul organizaţiilor internaţionale, inclusiv cele regionale şi subregionale. Ele se vor sprijini reciproc în eforturile lor de integrare în structurile europene şi euroatlantice.
ART. 6
1. În cazul apariţiei unei situaţii care, potrivit părerii uneia dintre părţile contractante, poate crea o ameninţare pentru pacea şi securitatea internationala, părţile contractante vor proceda la consultări privind măsurile de natura sa contribuie la reducerea tensiunii şi la eliminarea respectivei situaţii.
2. Părţile contractante vor organiza consultări regulate, la diferite niveluri, în problemele securităţii şi dezarmarii, care prezintă interes reciproc, şi se vor informa despre îndeplinirea obligaţiilor asumate în baza documentelor internaţionale în acest domeniu, la care ambele au subscris.
3. Părţile contractante vor realiza colaborarea în domeniul militar pe baza unor acorduri separate între organele lor de stat competente.
ART. 7
1. Părţile contractante, pe baza bilaterala şi multilaterala, vor contribui activ la procesul de dezarmare în Europa, la reducerea în continuare a forţelor armate şi a armamentelor, pana la niveluri corespunzătoare necesităţilor de apărare.
2. Părţile contractante vor acţiona împreună pentru menţinerea şi consolidarea regimului de neproliferare a armelor nucleare, pentru respectarea stricta a acestuia, precum şi pentru interzicerea producerii şi/sau folosirii armelor de distrugere în masa.
ART. 8
Părţile contractante, potrivit prevederilor Convenţiei-cadru europene privind cooperarea transfrontaliera dintre comunităţi sau autorităţi teritoriale, vor incuraja şi vor sprijini contactele directe şi colaborarea reciproc avantajoasă dintre unităţi administrativ-teritoriale din România şi Ucraina, îndeosebi în zonele de frontiera. De asemenea, ele vor contribui la colaborarea dintre unităţi administrativ-teritoriale din cele doua state în cadrul euroregiunilor existente, precum şi al euroregiunilor “Prutul de Sus” şi “Dunarea de Jos”, nou-create, la care pot fi invitate sa participe şi unităţi administrativ-teritoriale din alte state interesate. Părţile contractante vor acţiona pentru includerea acestei cooperări în cadrul activităţilor corespunzătoare ale instituţiilor europene.
ART. 9
Părţile contractante vor extinde cooperarea dintre ele, precum şi cu alte state riverane la Dunare şi la Marea Neagra, în toate domeniile de interes comun.
ART. 10
1. Pentru a asigura dezvoltarea şi aprofundarea relaţiilor bilaterale, precum şi pentru efectuarea unor schimburi de vederi referitoare la problemele internaţionale, părţile contractante vor favoriza contactele regulate dintre organele şi instituţiile lor centrale şi locale. În acest scop, anual, vor avea loc intalniri la nivel de şefi de stat sau de guvern sau intalniri ale ministrilor afacerilor externe, cu care ocazie va fi examinata şi îndeplinirea prezentului tratat.
2. Părţile contractante vor incuraja dezvoltarea în continuare a legăturilor interparlamentare.
ART. 11
Părţile contractante vor sprijini lărgirea contactelor directe dintre cetăţenii lor, precum şi dintre organizaţiile şi asociaţiile civice neguvernamentale din cele doua tari.
ART. 12
1. Părţile contractante vor colabora, între ele şi în cadrul organizaţiilor şi conferinţelor internaţionale, în vederea dezvoltării şi punerii în aplicare a standardelor internaţionale referitoare la promovarea şi protecţia drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale pentru toţi, inclusiv a drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale.
2. Părţile contractante se vor consulta, ori de câte ori va fi nevoie, în scopul perfecţionării şi armonizarii legislaţiei lor naţionale în acest domeniu, dezvoltării contactelor umane şi rezolvarii problemelor cu caracter umanitar de interes comun.
ART. 13
1. În scopul protecţiei identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a minorităţii romane din Ucraina şi a minorităţii ucrainene din România, părţile contractante vor aplica normele şi standardele internaţionale prin care sunt determinate drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale şi anume acele norme şi standarde care sunt cuprinse în Convenţia-cadru a Consiliului Europei privind protecţia minorităţilor naţionale, precum şi în: Documentul Reuniunii de la Copenhaga a Conferintei asupra dimensiunii umane a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, din 29 iunie 1990, Declaraţia Adunării Generale a O.N.U. asupra drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale sau etnice, religioase şi lingvistice (Rezoluţia nr. 47/135), din 18 decembrie 1992, şi Recomandarea nr. 1201 (1993) a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei cu privire la un protocol adiţional la Convenţia europeană a drepturilor omului, referitor la drepturile minorităţilor naţionale, cu înţelegerea ca aceasta recomandare nu se referă la drepturi colective şi nu obliga părţile contractante sa acorde persoanelor respective dreptul la un statut special de autonomie teritorială bazată pe criterii etnice.
2. Minoritatea romana din Ucraina cuprinde cetăţenii ucraineni, indiferent de regiunile în care trăiesc şi care, potrivit opţiunii lor libere, aparţin acestei minorităţi în virtutea originii lor etnice, limbii, culturii sau religiei lor.
Minoritatea ucraineana din România cuprinde cetăţenii romani, indiferent de regiunile în care trăiesc şi care, potrivit opţiunii lor libere, aparţin acestei minorităţi în virtutea originii lor etnice, limbii, culturii sau religiei lor.
3. Părţile contractante se angajează sa adopte, dacă va fi necesar, măsuri adecvate în vederea promovării, în toate domeniile vieţii economice, sociale, politice şi culturale, a egalităţii depline şi reale între persoanele aparţinând minorităţilor naţionale şi cele aparţinând majorităţii populaţiei. În aceasta privinta, ele vor tine seama în mod corespunzător de condiţiile concrete în care se afla persoanele aparţinând minorităţilor naţionale.
4. Părţile contractante reafirma ca persoanele la care se referă acest articol au, îndeosebi, dreptul, exercitat în mod individual sau împreună cu alţi membri ai grupului lor, la libera exprimare, la menţinerea şi dezvoltarea identităţii lor etnice, culturale, de limba şi religioase, dreptul de a-şi menţine şi dezvolta propria lor cultura, la adapost de orice încercare de asimilare impotriva voinţei lor. Ele au dreptul sa-şi exercite pe deplin şi efectiv drepturile omului şi libertăţile fundamentale, fără nici o discriminare şi în condiţii de deplina egalitate în fata legii. Persoanele aparţinând acestor minorităţi au dreptul de a participa, în mod efectiv, la treburile publice, inclusiv prin reprezentanţi aleşi potrivit legii, precum şi la viata culturală, socială şi economică.
5. Părţile contractante vor crea, pentru persoanele aparţinând minorităţii romane din Ucraina şi pentru cele aparţinând minorităţii ucrainene din România, aceleaşi condiţii pentru studierea limbii lor materne. Părţile contractante reafirma ca persoanele sus-menţionate au dreptul sa fie instruite în limba lor maternă, într-un număr necesar de şcoli şi instituţii de stat pentru învăţământ şi specializare, situate ţinând seama de răspândirea geografică a minorităţilor respective. Ele au, de asemenea, dreptul de a folosi limba lor maternă în raporturile cu autorităţile publice, în conformitate cu legislaţia nationala şi cu angajamentele internaţionale ale părţilor contractante.
6. Părţile contractante recunosc ca, în exercitarea dreptului la asociere, persoanele aparţinând acestor minorităţi naţionale pot infiinta şi menţine, în conformitate cu legislaţia interna, propriile organizaţii, asociaţii, precum şi instituţii sau aşezăminte de învăţământ, culturale şi religioase.
7. Părţile contractante vor respecta dreptul persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale de a avea acces, în limba maternă, la informaţie şi la mijloace de comunicare în masa, precum şi de a schimba liber şi de a difuza informaţii. Ele nu vor crea obstacole, în ceea ce priveşte înfiinţarea şi utilizarea de către aceste persoane, în cadrul legislaţiei interne a fiecărei părţi contractante, a propriilor mijloace de informare în masa. Persoanele la care se referă acest articol au dreptul de a menţine contacte între ele şi peste frontiere cu cetăţeni ai altor state şi de a participa la activităţile organizaţiilor neguvernamentale, atât la nivel naţional, cat şi internaţional.
8. Părţile contractante se vor abţine sa ia măsuri care, modificând proportiile populaţiei din zone locuite de persoane aparţinând minorităţilor naţionale, urmăresc limitarea drepturilor şi libertăţilor acestor persoane, care decurg din standardele şi normele internaţionale menţionate în paragraful 1 al prezentului articol.
9. Orice persoana aparţinând unei minorităţi naţionale, care considera ca drepturile protejate prin acest articol i-au fost incalcate, are dreptul sa adreseze o petiţie autorităţilor de stat competente, folosind procedurile legale disponibile.
10. Părţile contractante recunosc obligaţia persoanelor la care se referă acest articol de a fi loiale statului al cărui cetăţeni sunt, de a respecta legislaţia nationala, precum şi de a respecta drepturile celorlalte persoane, îndeosebi ale acelora care aparţin populaţiei majoritare sau altor minorităţi naţionale.
11. Nici una dintre prevederile acestui articol nu va fi interpretată ca limitand sau negand drepturile omului, care sunt recunoscute în conformitate cu legile părţilor contractante sau cu acordurile încheiate între ele.
12. Nici una dintre prevederile acestui articol nu poate fi interpretată ca implicând vreun drept de a întreprinde vreo activitate sau de a comite vreo acţiune contrară scopurilor şi principiilor Cartei O.N.U., altor obligaţii decurgând din dreptul internaţional sau prevederilor Actului final de la Helsinki şi ale Cartei de la Paris pentru o noua Europa, inclusiv principiului integrităţii teritoriale a statelor.
13. Părţile contractante, în scopul de a coopera în urmărirea îndeplinirii angajamentelor prevăzute în acest articol, vor crea o comisie mixtă interguvernamentală, care va tine cel puţin o sesiune anuala.
ART. 14
1. Părţile contractante vor crea condiţii favorabile pentru dezvoltarea relaţiilor lor economice şi comerciale bilaterale, reciproc avantajoase, şi vor perfectiona mecanismul acestora, în conformitate cu normele şi practica comerţului mondial. Ele îşi vor acorda reciproc clauza naţiunii celei mai favorizate, în relaţiile economice, în condiţiile prevăzute de acordul lor bilateral.
2. Fiecare parte contractantă, în concordanta cu legislaţia interna şi cu dreptul internaţional, va crea condiţii favorabile pentru activităţile economice desfăşurate pe teritoriul ei de persoanele fizice şi juridice ale celeilalte părţi contractante, inclusiv pentru stimularea şi protejarea reciprocă a inventiilor.
ART. 15
Părţile contractante vor crea condiţiile necesare pentru o colaborare eficienta în domeniul cercetărilor ştiinţifice fundamentale şi aplicate, al dezvoltării şi introducerii tehnologiilor avansate. Ele vor sprijini extinderea legăturilor directe între oamenii de ştiinţa, unităţile de cercetare, proiectare şi producţie şi alte instituţii din aceste domenii.
ART. 16
1. Părţile contractante vor dezvolta colaborarea, în măsura posibilităţilor lor, în domeniul protecţiei şi îmbunătăţirii stării mediului înconjurător, al lichidării urmărilor accidentelor industriale şi ale calamităţilor naturale. Ele vor colabora în domeniul utilizării rationale a resurselor naturale, al extinderii productiilor curate din punct de vedere ecologic, al infaptuirii unor măsuri eficiente pentru protecţia şi refacerea naturii, în scopul ameliorării securităţii ecologice a celor doua tari.
2. Părţile contractante vor intensifica cooperarea dintre ele, cu alte state şi organizaţii internaţionale, în scopul prevenirii, reducerii şi controlului poluarii apelor Dunării şi ale Marii Negre.
3. Părţile contractante se vor informa reciproc, fără întârziere, asupra producerii unui dezastru ecologic sau a unui accident industrial, care poate sa aibă efecte transfrontaliere, şi asupra măsurilor luate pentru lichidarea consecinţelor acestora.
4. Părţile contractante vor încheia un acord special privind cooperarea bilaterala în problemele protecţiei mediului înconjurător.
ART. 17
Părţile contractante vor largi colaborarea în domeniul transporturilor, inclusiv asigurarea libertăţii de tranzit pe teritoriile lor pentru persoane şi mărfuri, în conformitate cu legislaţia nationala şi cu normele şi practica internationala. În acest scop, ele vor încheia acorduri corespunzătoare.
ART. 18
Părţile contractante vor colabora în scopul armonizarii politicilor şi programelor de dezvoltare a infrastructurilor naţionale, inclusiv a sistemelor energetice, precum şi a reţelelor de transporturi şi de telecomunicaţii.
ART. 19
1. Părţile contractante vor dezvolta cooperarea în domeniile culturii, ştiinţei şi învăţământului.
2. Părţile contractante vor sprijini cunoaşterea reciprocă a valorilor culturale din cele doua tari de către cetăţenii lor, vor susţine initiativele în acest sens pe linie de stat, civice şi individuale şi vor contribui la lărgirea schimburilor dintre uniuni de creaţie, asociaţii, instituţii de cultura, ştiinţa şi învăţământ.
3. Părţile contractante vor dezvolta cooperarea, inclusiv pe baza de înţelegeri directe, dintre universităţi şi alte instituţii de învăţământ, instituţii şi centre de cercetare ştiinţifică din cele doua tari, şi vor sprijini schimburile reciproce de elevi, studenţi, profesori şi cercetători ştiinţifici.
4. Părţile contractante, în conformitate cu reglementările lor interne, vor incuraja cooperarea şi schimburile directe dintre arhive, biblioteci şi muzee şi vor asigura accesul la sursele documentare existente în acestea, pentru cercetători şi alţi cetăţeni ai celeilalte părţi contractante.
5. Părţile contractante vor incuraja studierea limbii romane în Ucraina şi a limbii ucrainene în România şi vor crea, în acest scop, condiţii şi posibilităţi adecvate, îndeosebi prin sprijinirea pregătirii profesorilor şi a organizării învăţământului.
6. Părţile contractante vor încheia acorduri corespunzătoare privind recunoaşterea reciprocă a actelor de studii şi a diplomelor de absolvire a învăţământului liceal şi universitar, precum şi a titlurilor ştiinţifice şi academice.
7. Părţile contractante, în scopul îndeplinirii prevederilor acestui articol, vor încheia acorduri şi programe corespunzătoare.
ART. 20
Părţile contractante vor colabora în scopul conservării şi restaurarii monumentelor istorice, culturale şi a locurilor memoriale româneşti în Ucraina, respectiv ucrainene în România, şi al asigurării accesului la acestea, în conformitate cu legislaţia fiecărei părţi.
ART. 21
Părţile contractante vor incuraja cooperarea în domeniul mijloacelor de comunicare în masa. Ele vor sprijini eforturile îndreptate spre informarea reciprocă şi obiectivă a cetăţenilor celor doua tari şi, în acest scop, vor incuraja schimbul şi difuzarea libera de informaţii referitoare la viata socială, politica, economică, culturală şi ştiinţifică din ţările lor, în conformitate cu reglementările lor interne şi cu angajamentele lor internaţionale.
ART. 22
Părţile contractante vor dezvolta cooperarea în domeniul protecţiei sănătăţii şi cercetării medicale, turismului şi sportului. Ele se vor preocupa de protecţia şi asigurările sociale pentru cetăţenii lor, aflaţi pe teritoriul celeilalte părţi contractante şi, în acest scop, vor încheia acorduri corespunzătoare.
ART. 23
Părţile contractante vor colabora în lupta impotriva criminalitatii, inclusiv impotriva crimei organizate, terorismului, pirateriei aeriene şi maritime, operaţiunilor financiare ilicite, traficului ilegal cu stupefiante, arme, substanţe explozive şi toxice, materiale nucleare şi radioactive, precum şi contrabandei, inclusiv cu bunuri şi valori culturale. Ele vor încheia, în acest scop, acorduri corespunzătoare şi vor promova acţiuni comune în cadrul colaborării internaţionale în aceste domenii.
ART. 24
1. Părţile contractante vor dezvolta relaţiile consulare, precum şi colaborarea în domeniul asistenţei juridice reciproce în cauze civile, familiale şi penale.
2. Părţile contractante, în scopul creării condiţiilor corespunzătoare pentru traficul de persoane şi mărfuri peste frontiera de stat romano-ucraineana, vor colabora pentru perfecţionarea procedurilor de trecere a frontierei şi de control vamal şi vor întreprinde măsuri în vederea deschiderii de noi puncte de trecere a frontierei şi pentru dezvoltarea celor existente. În acest scop, ele vor încheia acorduri corespunzătoare.
ART. 25
Părţile contractante vor încheia, în baza prezentului tratat, acorduri separate în domenii de interes reciproc.
ART. 26
Prezentul tratat nu este îndreptat impotriva vreunui stat terţ şi nu aduce atingere drepturilor şi obligaţiilor părţilor contractante care decurg din tratatele bilaterale şi multilaterale încheiate de fiecare dintre ele cu alte state şi organizaţii internaţionale.
ART. 27
Prezentul tratat se încheie pe termen de 10 ani. Valabilitatea lui se prelungeşte automat pe noi perioade de câte 5 ani, dacă nici una dintre părţile contractante nu va incunostinta în scris cealaltă parte contractantă despre intenţia sa de a-l denunta, cu cel puţin un an înaintea expirării perioadei de valabilitate respective.
ART. 28
Prezentul tratat va fi supus ratificării conform procedurilor prevăzute de legislaţia fiecărei părţi contractante şi va intra în vigoare la data schimbului instrumentelor de ratificare.
ART. 29
Prezentul tratat va fi înregistrat la Secretariatul O.N.U., în conformitate cu art. 102 din Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite.
Încheiat la Constanta la 2 iunie 1997, în doua exemplare originale, fiecare în limbile romana şi ucraineana, ambele texte fiind autentice.

Pentru România,
EMIL CONSTANTINESCU

Pentru Ucraina,
LEONID KUCIMA