Tratate Bilaterale

LEGE Nr. 112 din 10 octombrie 1996
pentru ratificarea Tratatului cu privire la relaţiile de prietenie, buna vecinătate şi cooperare dintre România şi Republica Federala Iugoslavia, semnat la Belgrad la 16 mai 1996
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 250 din 16 octombrie 1996

Parlamentul României adopta prezenta lege.

ARTICOL UNIC
Se ratifica Tratatul cu privire la relaţiile de prietenie, buna vecinătate şi cooperare dintre România şi Republica Federala Iugoslavia, semnat la Belgrad la 16 mai 1996.

Aceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 19 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI
ION SOLCANU

Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 octombrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ADRIAN NASTASE

TRATAT
cu privire la relaţiile de prietenie, buna vecinătate şi cooperare între România şi Republica Federala Iugoslavia

România şi Republica Federala Iugoslavia,
pornind de la tradiţiile de prietenie, cooperare şi buna vecinătate în relaţiile dintre cele doua state şi de la dorinta lor de a dezvolta aceste relaţii,
confirmind atasamentul lor fata de valorile universal-umane ale păcii, libertăţii, democraţiei, justiţiei sociale şi solidarităţii, precum şi respectul lor fata de drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului,
avînd în vedere importantele transformări politice şi economice care au avut loc în ambele state, în Europa şi în intreaga lume,
ferm hotărîte sa participe şi sa contribuie la eforturile necesare pentru a face Europa un continent unit al păcii, securităţii, democraţiei şi prosperitatii pentru toate popoarele şi ţările şi pregătite sa participe activ la procesul edificarii şi consolidării structurilor democratice şi mecanismelor pentru înfăptuirea acestor scopuri,
ferm hotărîte sa respecte normele dreptului internaţional, îndeosebi scopurile şi principiile consfinţite în Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite şi angajamentele asumate prin Actul final de la Helsinki, Carta de la Paris pentru o noua Europa şi alte documente fundamentale ale Naţiunilor Unite şi ale Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa,
dorind sa întărească şi sa dezvolte relaţiile lor reciproce, bazate pe înţelegere, cooperare, justiţie şi egalitate,
au convenit următoarele:

ART. 1
România şi Republica Federala Iugoslavia, denumite în continuare părţi contractante, vor dezvolta relaţiile lor pe baza încrederii, cooperării şi respectului reciproc, în conformitate cu principiile egalităţii suverane, respectului pentru integritatea teritorială, neinterventiei în treburile interne, egalităţii în drepturi, solidarităţii şi demnităţii umane şi respectului pentru drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului.
ART. 2
Pornind de la respectarea reciprocă a frontierelor lor existente, ca definitive şi inviolabile, părţile contractante vor sprijini şi vor facilita, în conformitate cu legislaţia lor nationala, libera circulaţie a persoanelor şi a informaţiilor, precum şi extinderea schimburilor comerciale, în scopul unei mai rapide dezvoltări economice şi sociale şi al integrării la nivel regional şi european. Ele vor acţiona pentru înlăturarea obstacolelor care stau în calea acestor obiective.
ART. 3
Părţile contractante se vor abţine, în relaţiile reciproce, precum şi în relaţiile lor internaţionale, de la ameninţarea cu forta sau folosirea forţei. Părţile contractante îşi vor soluţiona diferendele dintre ele exclusiv prin mijloace paşnice.
Părţile contractante vor sprijini măsurile de securitate colectivă adoptate în conformitate cu Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite.
Ele vor contribui activ la funcţionarea democratica a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, la constituirea şi funcţionarea eficienta a instituţiilor şi metodelor adecvate pentru prevenirea diferendelor, precum şi pentru soluţionarea paşnică a acestora.
ART. 4
Părţile contractante vor depune toate eforturile pentru întărirea securităţii şi dezvoltarea cooperării în Europa. În acest scop, ele vor acţiona pentru crearea şi funcţionarea eficienta a mecanismelor de securitate în Europa, în interesul tuturor statelor.
ART. 5
Părţile contractante vor acţiona, împreună cu alte state balcanice, pentru o continua imbunatatire a climatului politic din regiunea Balcanilor, ca o parte integrantă a Europei, pentru întărirea încrederii, înţelegerii şi transformarea Balcanilor într-o zona a păcii, securităţii şi cooperării, în cadrul procesului de integrare în Europa. De asemenea, ele vor conlucra pentru promovarea cooperării dintre statele balcanice, la toate nivelurile, în domeniile de interes comun.
ART. 6
În cazul în care ar aparea o situaţie care, după opinia uneia dintre părţile contractante, ar putea pune în pericol interesele sale de securitate, aceasta poate cere celeilalte părţi contractante sa procedeze neîntîrziat la consultări.
ART. 7
Nici una dintre părţile contractante nu va permite ca teritoriul sau sa fie folosit de către un stat terţ pentru comiterea unui act de agresiune impotriva celeilalte părţi contractante şi nu va acorda nici un fel de ajutor unui asemenea stat terţ.
ART. 8
Pornind de la politica de pace şi de la respingerea politicii de forta şi agresiune, părţile contractante vor acţiona împreună în cadrul Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa pentru promovarea procesului de reducere echilibrata a forţelor şi a armamentelor în Europa. În acest sens, ele vor coopera activ, în cadrul eforturilor generale pentru o mai mare transparenta, pentru întărirea încrederii, stabilitatii şi securităţii în Europa.
Ele vor contribui, în cadrul organizaţiilor internaţionale, la adoptarea de măsuri pentru dezarmare la nivel mondial, sub un control internaţional strict şi eficient. În acest spirit, cele doua părţi contractante vor promova schimburile în domeniul militar, precum şi contactele şi consultarile periodice dintre instituţiile lor militare, la nivelurile convenite.
ART. 9
Părţile contractante vor largi dialogul politic la cel mai înalt nivel şi consultarile regulate, la diferite niveluri şi în domenii convenite, în scopul dezvoltării şi aprofundarii, în continuare, a relaţiilor bilaterale şi pentru a armoniza poziţiile lor în problemele internaţionale.
Părţile contractante vor sprijini contactele şi schimburile de vederi convenite între parlamentele lor, în scopul dezvoltării relaţiilor bilaterale.
Ele vor sprijini şi vor facilita cooperarea reciprocă, atît la nivelul autorităţilor publice centrale, cît şi între unităţile administrativ-teritoriale ale părţilor contractante.
Ele vor incuraja parteneriatul şi relaţiile directe dintre oraşe şi alte localităţi, în spiritul relaţiilor de buna vecinătate.
ART. 10
Părţile contractante, pornind de la necesitatea dezvoltării cooperării economice ca una dintre premisele fundamentale ale progresului social, vor contribui la înlăturarea obstacolelor care divizeaza Europa din punct de vedere al nivelului de dezvoltare şi vor acţiona pentru transformarea continentului într-un spaţiu economic unic.
ART. 11
Pornind de la principiile economiei de piata şi de la interesele lor comune, părţile contractante vor incuraja cooperarea economică reciproc avantajoasă, inclusiv la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, al agenţilor economici, precum şi în zonele de frontiera.
Părţile contractante vor sprijini, îndeosebi, dezvoltarea unor forme superioare de colaborare şi specializare în domenii de interes comun, precum societăţile mixte şi alte investiţii comune, pătrunderea în comun pe terţe pieţe, precum şi promovarea şi protecţia reciprocă a investiţiilor. Ele vor acorda o atentie deosebita cooperării între întreprinderile şi firmele mici şi mijlocii. De asemenea, ele vor sprijini şi vor extinde cooperarea în pregătirea profesională şi perfecţionarea specialiştilor şi a oamenilor de afaceri.
Ele vor conlucra pentru crearea de zone de comerţ liber, ca premisa a edificarii unui spaţiu economic unic în regiunea Balcanilor şi în Europa, şi se vor strădui sa armonizeze reglementările aplicabile schimburilor comerciale şi plăţilor reciproce.
ART. 12
Părţile contractante vor promova o strinsa colaborare în domeniile de importanta deosebita pentru dezvoltarea economiilor lor naţionale, în special în domeniile surselor de energie, al bazei de combustibili şi materii prime, inclusiv folosirea în scopuri paşnice a energiei nucleare, ale industriei, agriculturii, construcţiilor, mijloacelor de transport şi producţiei bunurilor de larg consum.
În acest scop, ele vor incuraja investiţiile directe de capital, crearea de societăţi mixte, inclusiv cu participarea unor parteneri din terţe state.
ART. 13
Părţile contractante vor promova cooperarea reciproc avantajoasă în domeniul ştiinţei şi tehnologiei.
Ele vor dezvolta şi vor incuraja colaborarea în domeniul stiintelor fundamentale şi aplicate, al cercetării ştiinţifice, în special în cel al tehnologiilor moderne, şi vor sprijini proiecte şi programe comune, precum şi alte forme de colaborare menite sa crească eficienta muncii de cercetare.
Ele vor facilita accesul în arhive, biblioteci şi institute de cercetări, în conformitate cu legislaţia lor.
ART. 14
Părţile contractante vor extinde cooperarea în domeniul transporturilor şi comunicaţiilor şi vor stimula înfiinţarea şi activitatea societăţilor mixte.
ART. 15
Pornind de la prevederile acordurilor internaţionale relevante la care ambele state sînt părţi, părţile contractante vor largi colaborarea lor, precum şi colaborarea cu celelalte state dunarene, în domeniul asigurării şi îmbunătăţirii navigaţiei pe Dunare, al prevenirii, reducerii şi controlului poluarii apelor Dunării, precum şi în alte domenii de interes comun pentru statele dunarene.
ART. 16
Părţile contractante vor acorda cea mai mare importanta problemelor privind protecţia mediului. Părţile contractante vor promova cooperarea bilaterala şi regionala în acest domeniu şi vor stimula realizarea programelor şi proiectelor convenite de ele. Ele vor da o atentie specială protecţiei mediului din zonele Marii Negre şi Mediteranei.
Părţile contractante vor dezvolta, de asemenea, cooperarea în sectorul prognozei şi prevenirii catastrofelor naturale şi pentru combaterea efectelor acestora.
ART. 17
Părţile contractante vor acorda o atentie specială dezvoltării continue a colaborării dintre autorităţile competente şi instituţiile din domeniul apărării sănătăţii oamenilor, precum şi dintre organizaţii umanitare şi alte organizaţii, pentru înlăturarea urmărilor catastrofelor naturale şi ale altor calamitati.
ART. 18
Pornind de la tradiţiile colaborării culturale dintre popoarele celor doua state şi de la contribuţia lor la crearea spaţiului cultural european, părţile contractante vor favoriza promovarea colaborării în domeniile culturii, artei şi învăţămîntului.
Pe baza acordurilor şi programelor existente, ele vor extinde schimburile culturale în toate domeniile şi la toate nivelurile, în beneficiul popoarelor lor şi ca o contribuţie la cultura universala.
Ele vor incuraja cooperarea dintre instituţiile competente în domeniile culturii şi artei, învăţămîntului, sportului, informaţiilor şi protecţiei monumentelor istorice şi culturale.
Părţile contractante vor extinde şi vor promova cooperarea între universităţi, instituţii ştiinţifice şi de învăţămînt din cele doua state, prin schimb de cadre didactice, cercetători ştiinţifici şi studenţi şi prin schimb de experienta şi realizarea de programe şi proiecte comune.
Ele vor incuraja extinderea colaborării dintre academii de ştiinţe, instituţii ştiinţifice şi alte organizaţii ştiinţifice sau de cercetare din domeniile culturii, artei şi învăţămîntului.
Părţile contractante vor sprijini înfiinţarea centrelor lor culturale şi de presa şi activitatea acestora.
Ele vor acorda o atentie deosebita recunoaşterii reciproce a diplomelor de studii şi a titlurilor universitare şi ştiinţifice, pe baza unor acorduri speciale.
Pentru promovarea unor mai bune contacte şi a înţelegerii reciproce între popoare şi facilitarea cooperării, în toate domeniile, dintre părţile contractante, fiecare parte contractantă va sprijini studierea limbii celeilalte părţi contractante şi va solicita acesteia asistenta necesară.
ART. 19
Părţile contractante vor incuraja contactele, în toate domeniile, între cetăţenii celor doua state şi vor sprijini eforturile pentru o mai buna înţelegere între popoarele lor.
Părţile contractante vor facilita şi vor incuraja contactele şi schimburile dintre organizaţii de tineret şi femei, partide politice, asociaţii sportive, comunităţi religioase, fundaţii, sindicate şi alte instituţii sociale.
ART. 20
Părţile contractante considera ca minoritatea nationala romana din Republica Federala Iugoslavia şi minoritatea nationala sirba din România constituie puternice şi durabile punti de legatura pentru cooperarea şi încrederea între cele doua tari vecine şi prietene. Ele vor asigura, fiecare pe teritoriul sau, protecţia şi respectarea drepturilor membrilor minorităţii naţionale sirbe din România şi ale membrilor minorităţii naţionale romane din Republica Federala Iugoslavia, în conformitate cu documentele Organizaţiei Naţiunilor Unite şi ale Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, cu convenţiile internaţionale la care sînt părţi ambele state şi cu normele general recunoscute ale dreptului internaţional.
Părţile contractante vor aplica cu buna-credinţa standardele internaţionale referitoare la protecţia identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a membrilor minorităţilor naţionale şi nu vor întreprinde acţiuni care ar contraveni prevederilor prezentului tratat.
ART. 21
Părţile contractante vor dezvolta colaborarea în domeniul juridic şi consular şi vor facilita călătoriile şi vizitele reciproce ale cetăţenilor lor.
Ele vor extinde cooperarea pentru prevenirea şi combaterea crimei organizate şi, în special, a terorismului, a comerţului ilegal cu droguri şi armament, a falsificării bancnotelor, a contrabandei şi exportului ilegal de valori culturale, precum şi a acţiunilor îndreptate impotriva siguranţei aviaţiei civile.
ART. 22
Părţile contractante vor extinde şi vor perfectiona cadrul juridic al relaţiilor lor reciproce, în concordanta cu dezvoltarile politice, economice, sociale şi juridice din cele doua tari.
ART. 23
Prevederile prezentului tratat nu aduc în nici un fel atingere obligaţiilor părţilor contractante în ceea ce priveşte relaţiile lor cu statele terţe şi nu sînt îndreptate impotriva vreunuia dintre aceste state.
ART. 24
Prezentul tratat este supus ratificării, în conformitate cu procedurile constituţionale ale fiecărei părţi contractante, şi va intra în vigoare în ziua schimbului instrumentelor de ratificare.
Prezentul tratat se încheie pe o perioada de 20 de ani. Valabilitatea sa se va prelungi în mod automat pe noi perioade de cîte 5 ani, dacă nici una dintre părţile contractante nu notifica celeilalte părţi contractante, cu cel puţin un an înainte de împlinirea perioadei respective de valabilitate, decizia sa de a denunta prezentul tratat.
Încheiat la Belgrad la 16 mai 1996, în doua exemplare originale, fiecare în limba romana şi în limba sirba, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru România,
ION ILIESCU

Pentru Republica Federala Iugoslavia,
ZORAN LILICI