Tratate Bilaterale

LEGE nr.10 din 7 martie 1994
pentru ratificarea Tratatului privind relatiile de prietenie şi colaborare dintre Romania şi Republica Slovaca, incheiat la Bratislava la 24 septembrie 1993
EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI
MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 11 martie 1994
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
ARTICOL UNIC Se ratifica Tratatul privind relatiile de prietenie si colaborare dintre Romania si Republica Slovaca, incheiat la Bratislava la 24 septembrie 1993.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 16 decembrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE SENATULUI prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 21 februarie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR ADRIAN NASTASE TRATAT privind relatiile de prietenie si colaborare intre Romania si Republica Slovaca Romania si Republica Slovaca, pornind de la traditiile relatiilor de prietenie si colaborare dintre cele doua state, confirmind fidelitatea lor fata de valorile general-umane ale pacii, libertatii, democratiei si justitiei sociale si respectul lor fata de drepturile si libertatile fundamentale ale omului, pornind de la importantele transformari politice si economice care au avut loc in ultima perioada in ambele state si in alte parti ale Europei, ferm hotarite sa contribuie la transformarea Europei intr-un continent unit al pacii, securitatii, democratiei si prosperitatii, precum si la organizarea pasnica, de durata a Europei, inclusiv a unor structuri si mecanisme stabile pentru intarirea securitatii si colaborarii, conducindu-se dupa normele dreptului international, indeosebi dupa scopurile si principiile consfintite in Carta Organizatiei Natiunilor Unite, in Actul final al Conferintei de la Helsinki si in alte documente ale Conferintei pentru Securitate si Cooperare in Europa, in special in Carta de la Paris pentru o noua Europa, dorind sa edifice noile baze ale relatiilor dintre ele, intemeiate pe intelegere reciproca, cooperare, justitie si egalitate, au convenit urmatoarele:
ART. 1
Romania si Republica Slovaca, denumite in cele ce urmeaza parti contractante, isi vor intemeia si dezvolta relatiile lor pe baza respectului reciproc, a increderii si colaborarii. Ele vor respecta, in relatiile reciproce, ca si in relatiile cu terte state, principiile inscrise in Carta Organizatiei Natiunilor Unite, in Actul final de la Helsinki, din 1975, in Carta de la Paris pentru o noua Europa si in alte documente ale Conferintei pentru Securitate si Cooperare in Europa, precum si celelalte principii si norme general-acceptate ale dreptului international.
ART. 2
Partile contractante se vor abtine de la amenintarea cu forta sau folosirea fortei in relatiile internationale. Ele vor solutiona exclusiv prin mijloace pasnice toate diferendele dintre ele.
Cele doua parti contractante vor sprijini masurile de securitate colectiva adoptate in conformitate cu Carta Organizatiei Natiunilor Unite.
Ele vor contribui, indeosebi, in cadrul Conferintei pentru Securitate si Cooperare in Europa, la constituirea si functionarea eficienta a unor institutii si metode pentru prevenirea diferendelor si pentru solutionarea pasnica a acestora.
ART. 3
Partile contractante vor depune toate eforturile pentru intarirea securitatii si dezvoltarea colaborarii in Europa. In acest scop, ele vor actiona pentru crearea sistemului general-european de securitate si vor sprijini constituirea si activitatea unor mecanisme si organizatii permanente.
ART. 4
In cazul in care apare o situatie care, dupa opinia uneia dintre partile contractante, ar putea pune in pericol interesele sale superioare de securitate, ea se poate adresa celeilalte parti contractante, astfel incit ele sa procedeze neintirziat la consultari in aceasta problema.
ART. 5
Partile contractante isi recunosc reciproc frontierele actuale si vor respecta integritatea teritoriala a fiecareia dintre ele.
Fiecare parte contractanta se va abtine de la orice actiune care ar contraveni principiilor si normelor unanim recunoscute ale dreptului international si prin care s-ar urmari atingerea inviolabilitatii frontierelor si integritatii teritoriale a celeilalte parti contractante si nu va sprijini, sub nici o forma, o asemenea actiune.
Partile contractante nu vor recunoaste nici o modificare teritoriala sau avantaj rezultind din actiuni prin care s-a adus sau s-ar putea aduce atingere inviolabilitatii frontierelor si integritatii teritoriale.
ART. 6
Nici una dintre partile contractante nu va permite ca teritoriul sau sa fie folosit de catre un stat tert pentru comiterea unui act de agresiune impotriva celeilalte parti contractante si nu va acorda nici un fel de ajutor unui asemenea stat.
ART. 7
Partile contractante vor actiona in cadrul Conferintei pentru Securitate si Cooperare in Europa pentru ca, pe calea unor intelegeri angajante, supuse unui control eficient, sa fie reduse efectivele fortelor armate si armamentele in Europa la niveluri cit mai scazute cu putinta, suficiente pentru aparare, dar care sa nu faca posibil atacul. De asemenea, ele vor actiona, in comun, pentru masuri multilaterale si bilaterale, in vederea asigurarii unei mai mari deschideri, a intaririi increderii, stabilitatii si securitatii in Europa.
Ele vor contribui, in cadrul negocierilor internationale la care participa, la adoptarea de masuri de dezarmare pe plan mondial, sub un control international strict si eficient.
Ele vor sprijini colaborarea intre cele doua tari in domeniul militar.
ART. 8
Partile contractante vor organiza cu regularitate consultari la diferite niveluri, in scopul asigurarii dezvoltarii si aprofundarii, in continuare, a relatiilor lor bilaterale si al armonizarii pozitiilor lor in problemele internationale.
ART. 9
Partile contractante vor sprijini contactele si schimbul de experienta intre parlamente, in scopul dezvoltarii relatiilor bilaterale.
Ele vor sprijini si facilita colaborarea reciproca, la nivel de state, precum si intre unitatile administrativ-teritoriale ale partilor contractante.
Ele vor incuraja colaborarea ca parteneri si relatiile directe intre orase si localitati.
ART. 10
Partile contractante considera, de comun acord, ca dezvoltarea colaborarii economice este una din premisele fundamentale ale progresului social. Ele vor contribui la inlaturarea obstacolelor care divizeaza Europa in functie de nivelul de dezvoltare si la transformarea ei treptata intr-un spatiu economic unic.
ART. 11
Partile contractante vor dezvolta colaborarea economica reciproc avantajoasa, inclusiv la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, al oraselor si localitatilor si al intreprinderilor. In cadrul legislatiei lor, fiecare parte contractanta va crea persoanelor fizice si juridice ale celeilalte parti contractante conditiile cele mai favorabile pentru activitatea antreprenoriala si alte activitati economice.
Ele vor sprijini, in special, dezvoltarea colaborarii industriale, promovarea si protectia reciproca a investitiilor, precum si cooperarea directa intre intreprinderi. Ele vor acorda o atentie deosebita colaborarii intre intreprinderile si firmele mici si mijlocii.
In mod deosebit, ele vor sprijini si vor extinde substantial colaborarea in pregatirea profesionala si perfectionarea specialistilor si a conducatorilor economici.
ART. 12
Partile contractante vor promova o strinsa colaborare in domeniile de importanta deosebita pentru economiile lor nationale, in special in domeniile energetic, al bazei de combustibili si materii prime, inclusiv folosirea in scopuri pasnice a energiei nucleare, ale constructiilor de masini, agriculturii, constructiilor, resurselor naturale si industriei bunurilor de larg consum.
ART. 13
Partile contractante vor extinde colaborarea reciproc avantajoasa in folosirea stiintei si tehnicii pentru bunastarea oamenilor si in scopuri pasnice.
Ele vor dezvolta colaborarea in domeniul cercetarilor fundamentale si aplicate, indeosebi in sectoarele tehnologiilor moderne si vor sprijini programe si proiecte comune, schimbul de oameni de stiinta si cercetatori, precum si alte forme de colaborare indreptate spre cresterea eficientei muncii de cercetare.
Ele vor facilita accesul in arhive, biblioteci, institute de cercetari si alte institutii asemanatoare.
ART. 14
Partile contractante vor dezvolta colaborarea reciproca in domeniul protectiei mediului inconjurator.
Ele vor contribui la elaborarea si aplicarea unei strategii globale privind protectia si imbunatatirea mediului inconjurator.
ART. 15
Partile contractante vor colabora in extinderea si perfectionarea cailor de transport si telecomunicatii intre cele doua state.
ART. 16
Partile contractante vor largi colaborarea reciproca, precum si colaborarea cu celelalte state dunarene, in domeniul asigurarii si imbunatatirii navigatiei pe Dunare, al prevenirii, reducerii si controlului poluarii apelor Dunarii , ca si in alte domenii de interes comun pentru statele dunarene.
ART. 17
Partile contractante vor respecta dreptul statelor enclavate de a avea acces la mare, precum si libertatea de tranzit pentru aceste state, in conformitate cu normele in vigoare ale dreptului international.
ART. 18
Partile contractante vor dezvolta colaborarea in domeniile culturii, stiintei si invatamintului.
Pe baza unor acorduri si programe adecvate, ele vor largi schimburile culturale in toate domeniile si la toate nivelurile, ca o contributie la crearea spatiului cultural european. Ele vor sprijini colaborarea intre asociatiile si ansamblurile artistice, institutii si organizatii culturale, precum si contactele directe intre oamenii de cultura si arta din cele doua state.
Ele vor extinde si vor sprijini colaborarea dintre scolile de toate gradele si categoriile, precum si intre institute de cercetari, atit prin schimb de elevi, studenti, cadre didactice si cercetatori, cit si prin intermediul solutionarii unor teme comune.
Ele vor sprijini incheierea unor acorduri directe intre institutii de invatamint superior, institutii de cultura, precum si in domeniul difuzarii informatiilor.
Ele vor sprijini studierea limbilor ambelor parti contractante in cadrul scolilor de toate gradele si categoriile, precum si in afara cadrului scolar.
In acest scop, isi vor acorda ajutor reciproc in studierea limbii si in pregatirea cadrelor didactice.
Ele vor incuraja initiativele indreptate spre aprofundarea colaborarii si schimburilor in domeniul mijloacelor audiovizuale, cinematografiei, teatrului, muzicii si artelor plastice.
Ele vor sprijini activitatea centrelor lor culturale si de informatii si, in functie de necesitati, vor infiinta noi centre.
Ele vor recunoaste reciproc documentele de studii, conform intelegerilor corespunzatoare.
ART. 19
Partile contractante vor sprijini pe toate planurile contactele dintre cetatenii ambelor state. Ele vor sprijini orice efort in directia cunoasterii reciproce si a intelegerii intre popoarele celor doua tari.
Ele vor sprijini colaborarea strinsa dintre partide si miscari politice, sindicate, culte si comunitati religioase, fundatii, organizatii sportive, institutii sociale, asociatii de femei, de tineret, pentru protectia mediului inconjurator, precum si alte uniuni si asociatii din cele doua tari.
ART. 20
Partile contractante vor asigura, fiecare pe teritoriul sau, protectia si realizarea drepturilor persoanelor apartinind minoritatilor nationale romane din Republica Slovaca si ale persoanelor apartinind minoritatii nationale slovace din Romania, in conformitate cu documentele Conferintei pentru Securitate si Cooperare in Europa, cu conventiile internationale ratificate de cele doua parti contractante si cu normele general-recunoscute ale dreptului international.
Apartenenta la o minoritate nationala nu dispenseaza persoanele prevazute la alineatul precedent de obligatia de a fi loiale statului ai caror cetateni sint si de a respecta legislatia nationala a acestuia, in conditii egale cu ceilalti cetateni ai fiecarei parti contractante.
Partile contractante se angajeaza sa aplice cu buna-credinta standardele internationale, pe care le recunosc, referitoare la protectia identitatii etnice, culturale, lingvistice si religioase a persoanelor apartinind minoritatilor nationale si sa nu intreprinda actiuni care ar contraveni spiritului si prevederilor prezentului tratat.
Fiecare parte contractanta se angajeaza sa nu permita ca exercitarea dreptului de asociere al persoanelor apartinind minoritatilor nationale sa fie folosita impotriva intereselor celeilalte parti contractante.
ART. 21
Partile contractante vor dezvolta colaborarea in domeniul juridic si consular. Ele vor facilita calatoriile si vizitele cetatenilor lor si vor colabora pentru solutionarea problemelor sociale si umanitare legate de acestea.
Ele vor colabora in lupta impotriva crimei organizate, in special a terorismului, a comertului ilegal cu droguri si a traficului ilegal peste frontiera de valori culturale si istorice.
ART. 22
Partile contractante vor perfectiona baza juridica a relatiilor lor reciproce , in concordanta cu evolutia lor politica, economica, sociala si juridica si cu tendintele evolutiei generale in Europa.
ART. 23
Prevederile prezentului tratat nu aduc in nici un fel atingere obligatiilor partilor contractante in relatiile cu statele terte si nu sint indreptate impotriva vreunuia din aceste state.
ART. 24
Prezentul tratat se incheie pe o perioada de 15 ani, dupa care valabilitatea sa se va prelungi pe noi perioade de cite 5 ani, daca una dintre partile contractante nu il denunta in scris cu un an inainte de implinirea perioadei respective de valabilitate.
Prezentul tratat este supus ratificarii si va intra in vigoare in ziua schimbului instrumentelor de ratificare. Cu aceeasi data, el inlocuieste Tratatul de prietenie, colaborare si asistenta mutuala dintre Republica Socialista Romania si Republica Socialista Cehoslovacia, semnat la Praga la 16 august 1968.
Intocmit la Bratislava la 24 septembrie 1993, in doua exemplare originale, fiecare in limba romana si in limba slovaca, ambele texte avind aceeasi valoare.
Pentru Romania, Pentru Republica Slovaca, ION ILIESCU, MICHAL KOVACI, PRESEDINTELE ROMANIEI PRESEDINTELE REPUBLICII SLOVACE