Jogszabályok Proiecte Acte Normative

 

 

Secţiunea 1

Titlul prezentului proiect de act normativ

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) și b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015

Secţiunea a 2 – a

Motivul emiterii actului normativ

 

1. Descrierea situaţiei actuale Potrivit prevederilor art. XIII alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare aprobată prin Legea nr. 240/2011, „Sumele pentru sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi pentru finanţarea de proiecte şi programe interetnice şi de combatere a intoleranţei sunt prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar modul de repartizare şi utilizare a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului.” Aceste sume sunt prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie”, titlul „Alte cheltuieli” şi sunt cuprinse în anexa nr. 3/13/02/a din Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, iar modul de repartizare şi utilizare a acestora pe anul 2016 se aprobă prin hotărâre a Guvernului. I. Cele 19 organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale reprezentate în Parlamentul României şi membre ale Consiliului Minorităţilor Naţionale beneficiază anual de fonduri alocate prin legile bugetului de stat pentru a putea funcţiona şi a desfăşura activităţi de păstrare a tradiţiilor, limbii şi culturii proprii. Pentru sprijinirea activităţii organizaţiilor Consiliului Minorităţilor Naţionale, Departamentul pentru Relaţii Interetnice, prin Secretariatul General al Guvernului asigură fondurile alocate acestora de la bugetul de stat. Organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sunt constituite şi funcţionează în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, ca persoane juridice de drept privat, neguvernamentale, independente şi apolitice, funcţionând în interesul comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale. Veniturile acestor organizaţii provin şi de la bugetul de stat, aşa cum se stipulează în art. 46 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000. II. De la înfiinţare şi până în prezent, Departamentul pentru Relaţii Interetnice şi-a concentrat activitatea pe promovarea şi organizarea de programe privind garantarea, păstrarea, exprimarea, promovarea şi dezvoltarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale. O componentă reprezentativă a activităţii departamentului constă în realizarea la iniţiativa sa sau în parteneriat, precum și finanțarea de activități și proiecte interetnice, de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și de combatere a intoleranței care au ca scop: promovarea diversităţii etnice, lingvistice, culturale şi religioase; cultivarea bunei cunoaşteri şi înțelegeri între minorităţile naţionale, precum şi între majoritate si minorităţi naţionale; perfecţionarea cadrului legislativ şi instituţional privind minorităţile naţionale; continuarea parteneriatului cu societatea civilă, instituţii publice şi autorităţi locale; întărirea capacităţii de monitorizare şi de lucru a Departamentului pentru Relaţii Interetnice în parteneriat cu instituţii publice/organizaţii, asociaţii şi fundaţii din ţară şi din străinătate, precum şi cu organisme internaţionale; participarea la diferite programe europene şi internaţionale.
2. Schimbări preconizate I. Suma de 105.401 mii lei alocată organizaţiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale este prevăzută la lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015. Repartizarea acestei sume s-a realizat la propunerea reprezentanţilor organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, conform documentului anexat. Prin proiectele şi programele pe care le vor derula în cursul acestui an, organizaţiile cetățenilor aparținând minorităților naționale vor contribui la promovarea şi respectarea drepturilor omului, cu particularitate a celor referitoare la minorităţile naţionale. Organizaţiile derulează în mod constat un parteneriat cu instituţiile publice şi cu societatea civilă; gestionează fondurile alocate de la bugetul de stat printr-o bună organizare la nivelul regiunilor în care sunt concentrate comunităţi ale minorităţilor naţionale. Asistenţa financiară acordată anual de către stat acestor organizații prin hotărâri ale Guvernului va permite, și în acest an, iniţierea şi derularea unor evenimente culturale şi ştiinţifice, seminarii, colocvii, dezbateri, simpozioane, și va oferi cu precădere cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România oportunitatea de a se manifesta în sfera culturii, religiei, educaţiei, vieţii publice. De asemenea, organizaţiile se vor implica în elaborarea unor strategii care vor avea ca scop promovarea şanselor de acces la educaţie în limba maternă, spiritului de toleranţă, a dialogului intercultural, precum şi a egalităţii între persoanele aparţinând minorităţilor naţionale şi cele aparţinând majorităţii; vor participa la promovarea unor măsuri adecvate care să permită cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România să-şi menţină şi să-şi dezvolte cultura, precum şi sa-şi păstreze elementele esenţiale ale identităţii lor, respectiv religia, limba, tradiţiile şi patrimoniul cultural. II. Pentru finanţarea și realizarea în anul 2016 de activități și proiecte interetnice, de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și de combatere a intoleranței realizate de Departamentul pentru Relaţii Interetnice la iniţiativa sa sau în parteneriat cu structuri din ţară şi din străinătate (instituţii publice, organizaţii neguvernamentale, asociaţii şi fundaţii, organisme internaţionale, etc.), precum şi pentru finanţări nerambursabile potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, Departamentul pentru Relații Interetnice beneficiază de suma de 4.000 mii lei alocată de la bugetul de stat, conform lit. b) din anexa nr.3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015.
3. Alte informaţii

Secţiunea a 3-a

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

 

1. Impact macro-economic Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat: Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
2. Impact asupra mediului de afaceri Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
21.Impactul asupra sarcinilor administrative Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
22.Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3. Impact social Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
4. Impact asupra mediului Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5. Alte informaţii Nu sunt

Secţiunea a 4-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat.

– în mii lei (RON) –

Indicatori

Anul curent

Următorii patru ani

Media pe cinci ani

1

2

3

4

5

6

7

1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care: a) buget de stat, din acesta:

  1. impozit pe profit
  2. impozit pe venit

b) bugete locale

  1. impozit pe profit

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:

  1. contribuţii de asigurări
2Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: a) buget de stat, din acesta:

  1. cheltuieli de personal
  2. bunuri şi servicii

b) bugete locale:

  1. cheltuieli de personal
  2. bunuri şi servicii

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:

  1. cheltuieli de personal
  2. bunuri şi servicii
3. Impact financiar, plus/minus, din care: a)buget de stat b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare
7. Alte informaţii Nu sunt

Secţiunea a 5-a

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ (acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ): a) acte normative care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ; b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii.  
11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare: Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente, făcându-se referire la un anume acord, o anume rezoluţie sau recomandare internaţională ori la alt document al unei organizaţii internaţionale: Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
6. Alte informaţii Nu sunt.

Secţiunea a 6-a

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5. Informaţii privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ                              b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării c) Consiliul Economic şi Social d) Consiliul Concurenţei e) Curtea de Conturi Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
6. Alte informaţii Nu sunt.

Secţiunea a 7-a

Activităţi de informare publică privind elaborarea

şi implementarea proiectului de act normativ

 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice Proiectul de act normativ a fost elaborat cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată.
3. Alte informații Nu sunt
 

Secţiunea a 8-a

Măsuri de implementare

 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor noi organisme sau  extinderea competenţelor instituţiilor existente Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Alte informaţii Nu sunt.

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) și b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr.339/2015, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare.

 

 

 

Secretarul General al Guvernului

 

 

 

SORIN SERGIU CHELMU

 

 

 

 

Departamentul pentru Relații Interetnice

Secretar de Stat

 

 

AMET ALEDIN

 

 

 

Avizăm favorabil:

 

 

 

 

Ministrul Finanțelor Publice

 

 

ANCA DANA DRAGU

 

 

 

Szóljon hozzá most!

Hozzászólás írásához be kell jelentkezni.