Proiecte Acte Normative

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 58/2016 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015

 

In temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, ale art. 62 pct. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016,

 

Guvernul României  adoptă prezenta hotărâre

 

Articol unic

 

 

Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 58/2016 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015 publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 112 din 12.02.2016, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

 

 

 

PRIM-MINISTRU

 

 

DACIAN JULIEN CIOLOȘ

 

 

 

Bucureşti…………/septembrie 2016

Nr. ………..

 

 

 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

 

 

 

 

 

Secţiunea 1

Titlul prezentului proiect de act normativ

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 58/2016 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015

 

Secţiunea a 2 – a

Motivul emiterii actului normativ

 

1. Descrierea situaţiei actuale

Potrivit prevederilor art. XIII alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare aprobată prin Legea nr. 240/2011, „Sumele pentru sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale (…) sunt prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar modul de repartizare şi utilizare a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului.”

Aceste sume, precum și destinațiile conform cărora se utilizează  sunt prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie”, titlul „Alte cheltuieli” şi sunt cuprinse în anexa nr. 3/13/02/a din Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, iar modul de repartizare şi utilizare a acestora pe anul 2016 se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

În acest sens, Guvernul României a adoptat Hotărârea Guvernului nr. 58/2016 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015.

Conform Anexei nr. 3/13/02a “Destinația sumelor prevăzute in bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 67.01 «Cultura, recreere si religie», titlul «Alte cheltuieli» la Legea bugetului de stat nr. 339/2015, precum și prevederilor art. 1 alin. (2) și ale Anexei nr. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 58/2016, suma de 105.401,00 mii lei repartizată organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale se utilizează conform următoarelor destinaţii: cheltuieli materiale pentru funcţionarea sediilor organizaţiilor și sucursalelor/filialelor acestora, lucrărilor de întreţinere şi reparaţii ale acestora; cheltuieli pentru asigurarea securității și pazei sediilor; cheltuieli de personal și cheltuieli conexe care decurg din aplicarea legislației muncii; cheltuieli necesare pentru perfecționarea și formarea continuă a personalului; cheltuieli pentru presă, carte, manuale şcolare si publicaţii; cheltuieli pentru realizarea și difuzarea materialelor multimedia precum și cheltuieli pentru realizarea unor emisiuni radio-tv; cheltuieli pentru organizarea/participarea la acţiuni culturale, ştiinţifice, simpozioane,educaționale, sportive, întruniri ale membrilor conform statutului şi alte asemenea manifestări organizate în ţară şi in străinătate; cheltuieli pentru organizarea/participarea la activități educaționale în țară și în străinătate ( tabere, școli de vară, călătorii, vizite de documentare și studiu, vizite de lucru, concursuri, traininguri, etc.); cheltuieli pentru organizarea/participarea la schimburi de experiență, vizite de documentare și de studiu, cursuri, traininguri, programe de pregătire, de formare și de perfecționare în țară și în străinătate în domeniile promovării diversității etnice și culturale, dezvoltării relațiilor interetnice, precum și în domeniul managementului instituțional și organizațional; cheltuieli pentru investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare desfășurării activităţii organizaţiilor; cheltuieli privind cofinanțarea și participarea la programe și proiecte realizate din fonduri europene și internaționale.

Întrucât s-a constatat că anumite destinații se suprapun și pentru a asigura o încadrare cât mai exactă pe diferitele tipuri de cheltuieli, în luna august a.c, prin rectificarea bugetară aprobată prin Ordonanţa Guvernului nr. 14/2016, destinațiile sumelor alocate organizațiilor au fost modificate. Astfel, potrivit prevederilor art. 62 pct. 6, ”In anexa nr. 3/13/02a “Destinația sumelor prevăzute in bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 67.01 «Cultura, recreere si religie», titlul «Alte cheltuieli» a căror utilizare se aproba prin hotărâre a Guvernului pe anul 2016” la bugetul Secretariatului General al Guvernului, litera a) va avea următorul cuprins:

“a) Sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, altele decât cele care primesc subvenții de la bugetul de stat in baza dispozițiilor cap. III, respectiv art. 18-27, din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice si a campaniilor electorale, republicata, cu modificările și completările ulterioare, prin acoperirea parțială a: cheltuielilor materiale pentru funcționarea sediilor organizațiilor si sucursalelor/filialelor acestora, lucrărilor de întreținere și reparații ale acestora, pentru asigurarea securității și pazei sediilor și sucursalelor/filialelor; cheltuielilor de personal si cheltuieli conexe care decurg din aplicarea legislației muncii; cheltuielilor necesare pentru perfecționarea si formarea continua a personalului; cheltuielilor pentru presa, carte, manuale școlare și publicații; cheltuielilor pentru realizarea si difuzarea materialelor multimedia, precum si cheltuielilor pentru realizarea unor emisiuni radio-tv; cheltuielilor pentru organizarea/ participarea la acțiuni culturale, științifice, simpozioane, educaționale, sportive, întruniri ale membrilor conform statutului si alte asemenea manifestări organizate în țară și în străinătate; cheltuielilor pentru organizarea/participarea la schimburi de experiență, tabere, cursuri de formare, vizite de documentare și de studiu în țară și în străinătate, în domeniile promovării identității etnice si culturale, precum și în domeniul managementului operațional; cheltuielilor pentru investiții in bunuri mobile si imobile necesare desfășurării activității organizațiilor; cheltuielilor privind cofinanțarea și participarea la programe si proiecte realizate din fonduri europene și internaționale.”

2. Schimbări preconizate

Prin modificarea și completarea destinațiilor legale, se realizează o încadrare corectă a tipurilor de cheltuieli prevăzute în Legea bugetului de stat, cu titlu de sprijin alocat organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale. Totodată, se realizează o raportare exactă a utilizării acestor sume de către organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale.

3. Alte informaţii
 

Secţiunea a 3-a

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

 

1. Impact macro-economic

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat:

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

2. Impact asupra mediului de afaceri

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

21.Impactul asupra sarcinilor administrative

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

22.Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

3. Impact social

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

4. Impact asupra mediului

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

5. Alte informaţii

Nu sunt

 

Secţiunea a 4-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat.

 

– în mii lei (RON) –
Indicatori Anul curent Următorii patru ani Media pe cinci ani
1 2 3 4 5 6 7
1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care:

a) buget de stat, din acesta:

  1. impozit pe profit
  2. impozit pe venit

b) bugete locale

  1. impozit pe profit

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:

  1. contribuţii de asigurări
           
2Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:

a) buget de stat, din acesta:

  1. cheltuieli de personal
  2. bunuri şi servicii

b) bugete locale:

  1. cheltuieli de personal
  2. bunuri şi servicii

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:

  1. cheltuieli de personal
  2. bunuri şi servicii
3. Impact financiar, plus/minus, din care:

a) buget de stat

b) bugete locale

           
4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare            
5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare            
6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare            
7. Alte informaţii

Nu sunt

 
 

Secţiunea a 5-a

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ (acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ):

a) acte normative care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ;

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii.

 

11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare:

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente, făcându-se referire la un anume acord, o anume rezoluţie sau recomandare internaţională ori la alt document al unei organizaţii internaţionale:

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

6. Alte informaţii

Nu sunt.

 

Secţiunea a 6-a

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

5. Informaţii privind avizarea de către:

a) Consiliul Legislativ                             

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării

c) Consiliul Economic şi Social

d) Consiliul Concurenţei

e) Curtea de Conturi

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

6. Alte informaţii

Nu sunt.

 

Secţiunea a 7-a

Activităţi de informare publică privind elaborarea

şi implementarea proiectului de act normativ

 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice

Proiectul de act normativ a fost elaborat cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată.

3. Alte informații

Nu sunt

 

Secţiunea a 8-a

Măsuri de implementare

 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor noi organisme sau  extinderea competenţelor instituţiilor existente

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

2. Alte informaţii

Nu sunt.

 

 

 

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 58/2016 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare.

 

 

 

Secretarul General al Guvernului

 

 

 

SORIN SERGIU CHELMU

 

 

 

 

Departamentul pentru Relații Interetnice

Secretar de Stat

 

 

AMET ALEDIN

 

 

 

Avizăm favorabil:

 

 

 

 

Ministrul Finanțelor Publice

 

 

ANCA DANA DRAGU