Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1 – Departamentul pentru Relatii Interetnice se organizeaza si functioneaza ca structura fara personalitate juridica, in subordinea Primului-ministru si in coordonarea ministrului delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.
Art. 2 – (1) In realizarea obiectului sau de activitate Departamentul pentru Relatii Interetnice indeplineste urmatoarele atributii principale:

 1. pune in aplicare politica stabilita prin Programul de guvernare in domeniul relatiilor interetnice;
 2. elaboreaza si supune Guvernului spre aprobare strategii si politici pentru pastrarea, afirmarea si dezvoltarea identitatii etnice a persoanelor apartinand minoritatilor nationale;
 3. elaboreaza proiecte de legi si alte acte normative din domeniul sau de activitate;
 4. avizeaza proiecte de lege si alte acte normative, care au incidenta asupra drepturilor si indatoririlor persoanelor apartinand minoritatilor nationale;
 5. monitorizeaza aplicarea actelor normative interne si internationale referitoare la protectia minoritatilor nationale;
 6. participa la elaborarea Raportului cu privire la aplicarea de catre Romania a Conventiei-cadru pentru protectia minoritatilor nationale a Consiliului Europei, precum si la elaborarea capitolelor referitoare la minoritatile nationale din rapoartele Romaniei catre alte institutii si organisme internationale;
 7. stimuleaza dialogul majoritate – minoritati nationale in vederea imbunatatirii actului decizional si a masurilor de implementare;
 8. cultiva valorile comune, combaterea discriminarii si a prejudecatilor prin promovarea diversitatii culturale, lingvisitice, confesionale prin activitati pe baza de proiecte;
 9. promoveaza si organizeaza programe privind garantarea, pastrarea, exprimarea, promovarea si dezvoltarea identitatii etnice, culturale, lingvistice si religioase a persoanelor apartinand minoritatilor nationale;
 10. sprijina realizarea unor programe sau activitati interetnice initiate de organizatii, asociatii, fundatii sau institutii publice, pe baza de proiecte;
 11. supune Guvernului spre adoptare, la propunerea fundamentata a Consiliului Minoritatilor Nationale, in baza Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare si a legilor bugetare anuale, proiecte de hotarari pentru acordarea de asistenta financiara organizatiilor persoanelor apartinand minoritatilor nationale, membre ale Consiliului Minoritatilor Nationale, si pentru aprobarea repartizarii sumelor alocate prin bugetul de stat acestor organizatii;
 12. colaboreaza cu Consiliul Minoritatilor Nationale, in conditiile legii;
 13. colaboreaza cu autoritati ale administratiei publice centrale si locale in indepliniriea atributiilor proprii, in conditiile legii;
 14. stabileste si mentine relatii cu organizatii neguvernamentale din tara si din strainatate, precum si cu organisme si institutii internationale cu activitate in domeniul minoritatilor nationale si al combaterii discriminarii pe criterii etnice;
 15. mentine legaturi permanente si colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale, prin reprezentanti cu competente teritoriale, in vederea identificarii problemelor specifice si solutionarii acestora
 16. sprijina cercetarile stiintifice in domeniul relatiilor interetnice, prin mentinerea de contacte si colaborarea cu organizatii, institutii si personalitati din domeniu.
Art. 2 – (2) Departamentul pentru Relatii Interetnice indeplineste orice alte atributii specifice prevazute in alte acte normative sau stabilite de primul-ministru.
Art. 3 – Departamentul pentru Relatii Interetnice isi desfasoara activitatea in stransa colaborare cu ministerele, cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, cu organizatii internationale guvernamentale si neguvernamentale.
Art. 4 – (1) Departamentul pentru Relatii Interetnice este condus de un secretar de stat, ajutat de catre 2 subsecretari de stat, numiti prin decizie a primului-ministru.
Art. 4 – (2) Secretarul de stat reprezinta departamentul in raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu alte autoritati ale administratiei publice, precum si in raporturile cu persoane fizice si juridice, romane si straine.
Art. 4 – (3) Atributiile secretarului de stat si ale subsecretarilor de stat se stabilesc prin decizie a primului-ministru.
Art. 4 – (4) In indeplinirea atributiilor sale secretarul de stat emite ordine cu caracter individual.
Art. 5 – (1) Structura organizatorica a Departamentului pentru Relatii Interetnice este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 5 – (2) Atributiile si sarcinile serviciilor si biroului din cadrul Departamentului pentru Relatii Interetnice se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, care se aproba prin ordin al secretarului de stat in termen de 30 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
Art. 5 – (3) Atributiile, sarcinile si raspunderile individuale ale personalului Departamentului pentru Relatii Interetnice se stabilesc prin fisa postului, care se intocmeste pe baza regulamentului de organizare si functionare.
Art. 6 – (1) In cadrul Departamentului pentru Relatii Interetnice isi desfasoara activitatea reprezentantii teritoriali ale caror atributii sunt stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a Departamentului pentru Relatii Interetnice.
Art. 6 – (2) Secretarul de stat stabileste prin ordin localitatile in care isi desfasoara activitatea reprezentantii teritoriali.
Art. 6 – (3) Reprezentantii teritoriali initiaza si organizeaza programe interetnice de interes local si regional cu partenerii institutionali si organizatiile neguvernamentale, in zonele de competenta ale acestora.
Art. 6 – (4) Prefecturile vor asigura spatiul corespunzator desfasurarii activitatii reprezentantilor teritoriali.
Art. 6 – (5) Cheltuiele necesare functionarii si intretinerii spatiului unde isi desfasoara activitatea reprezentantii teritoriali se suporta din bugetul Secretariatului General al Guvernului, pe baza de contract intre Secretariatul General al Guvernului si prefecturi.
Art. 7 – Departamentul pentru Relatii Interetnice asigura coordonarea activitatii Consiliului Minoritatilor Nationale, conform Hotararii Guvernului nr. 589/2001 privind infiintarea Consiliului Minoritatilor Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 8 – (1) Numarul maxim de posturi al Departamentului pentru Relatii Interetnice, exclusiv demnitarii, se stabileste prin Decizie a Primului Ministru cu incadrarea in numarul maxim de posturi in structura functiilor si in cheltuielile de personal aprobate pentru aparatul de lucru al Guvernului.
Art. 8 – (2) Personalul prevazut la alin. (1) este salarizat in conformitate cu prevederile legale in vigoare aplicabile personalului din aparatul de lucru al Guvernului.
Art. 9 – Resursele financiare necesare desfasurarii activitatii Departamentului pentru Relatii Interetnice se cuprind in bugetul Secretariatului General al Guvernului.
Art. 10 – Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 749/2003 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Relatii Interetnice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.488 din 7 iulie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare.