LEGISLAŢIE Legislație Internă

HOTĂRÂRE nr. 194 din 3 aprilie 2019pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) și b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019

    GUVERNUL ROMÂNIEI

            HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, ale art. XIII  alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011,

Guvernul României  adoptă prezenta hotărâre

    In temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. XIII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011, cu modificările ulterioare,

    Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

Art. 1

Se aprobă modul de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr.50/2019.

Art. 2

Secretariatul General al Guvernului execută operaţiunile financiare privind sumele prevăzute în bugetul propriu, destinate sprijinirii organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care funcţionează potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute la lit. a), precum şi realizării activităților și proiectelor interetnice, de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și de combatere a intoleranței cuprinse la lit. b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2019.

Art. 3

(1) Suma de 130.275 mii lei prevăzută la lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2019 se repartizează conform prevederilor din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Secretariatul General al Guvernului alocă lunar sau trimestrial sumele destinate sprijinirii organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat potrivit dispoziţiilor cap. III, respectiv art.18-27 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cuprinse la lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2019, respectiv în anexa la prezenta hotărâre, în cadrul prevederilor trimestriale, pe baza solicitărilor cuprinse în formularul A1, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre și cu respectarea condițiilor prevăzute la alin. (3) – (6).  

(3) Solicitările cuprinse în formularul A1 se transmit Departamentului pentru Relații Interetnice lunar până la data de 10 a fiecărei luni sau trimestrial până la data de 10 a primei luni din trimestru.

(4)  Prin excepție de la prevederile alin. (3), primele solicitări cuprinse în formularul A1 din anul 2019 se transmit în termen de 3 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(5) Organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale transmit Departamentului pentru Relații Interetnice dovada depunerii situațiilor financiare anuale aferente anului 2018 la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile de la depunere.

(6) În cazul în care termenul de depunere a situațiilor financiare anuale aferente anului 2018 expiră după data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, partea I, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale transmit Departamentului pentru Relații Interetnice dovada depunerii situațiilor financiare anuale aferente anului 2017 la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile de la publicare.

(7) Netransmiterea formularului A1 în termenele menționate la alin. (3) și la alin. (4) precum și a dovezii depunerii situațiilor financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice menționată la alin. (5) și (6) echivalează cu neincluderea sumei în creditele bugetare propuse Secretariatului General al Guvernului, în vederea deschiderii acestora. 

Art. 4 

(1) Gradul de utilizare a fondurilor prevăzute în legea bugetului de stat pentru organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, altele decât cele care primesc subvenții de la bugetul de stat în baza dispozițiilor art. 18-27 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu va afecta deschiderile de credite bugetare.

(2) Sumele rămase necheltuite la sfârșitul anului la organizațiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale se reportează în anul următor, putând fi utilizate cu aceeași destinație, potrivit prevederilor art. XIII alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011, cu modificările ulterioare.

Art.5

Categoriile de cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat pentru sprijinirea parțială a activității organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale sunt următoarele:

    a) Cheltuieli necesare funcționării organizațiilor, sediilor și sucursalelor/filialelor acestora, centrelor culturale și comunitare, redacțiilor și editurilor, cum ar fi: energia electrică, energia termică, combustibil, apă, salubritate; asigurări pentru clădiri și pentru mijloacele de transport proprii, în comodat sau închiriate; chirii sedii, sucursale/filiale, centre culturale și comunitare, redacții și edituri; chirii pentru mijloace de transport; impozite clădiri și mijloace de transport; taxa de concesionare și alte taxe; lucrări de întreținere și reparații clădiri, mijloace de transport și alte bunuri mobile și imobile; abonamente publicații; servicii de poștă, curierat, telecomunicații, internet și IT; obiecte de inventar, furnituri de birou, materiale consumabile; piese de schimb, carburanți, lubrifianți, consumabile pentru mijloace de transport proprii, în comodat sau închiriate; comisioane bancare aferente operațiunilor derulate din sumele alocate de la bugetul de stat; servicii cu caracter administrativ-gospodăresc; servicii de pază, protecție și P.S.I. prestate de societăți specializate sau de personal calificat în domeniu pentru imobilele organizațiilor; servicii de medicina muncii și protecția muncii pentru salariați, prestate de societăți specializate sau de personal calificat în domeniu; taxe  de participare la cursuri și programe de perfecționare și formare profesională pentru salariați; achiziții de servicii de perfecționare și formare profesională pentru salariați; transport, cazare, diurnă în limita plafonului neimpozabil și alte drepturi bănești ocazionate de deplasări în țară și în străinătate; servicii prestate de societăți specializate sau de personal calificat în domeniu pentru punerea în aplicare a legislației în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal; cotizații/contribuții ale organizației în calitatea sa de membru în organizații neguvernamentale, internaționale, nepolitice, în domeniul drepturilor omului și al minorităților naționale; servicii specializate cu caracter financiar-contabil, în domeniul resurselor umane și al achizițiilor în cazul externalizării parțiale sau integrale a serviciilor specializate; servicii de asistență juridică în cazul externalizării parțiale sau integrale a serviciilor specializate, taxe notariale, taxe de timbru judiciar ocazionate de litigii în legătură cu sumele alocate de la bugetul de stat; servicii de audit și expertiză judiciară și extrajudiciară în legătură cu activitatea organizațiilor desfășurată din sume alocate de la bugetul de stat, inclusiv în legătură cu bunurile imobile ale organizațiilor; alte cheltuieli necesare funcționării organizațiilor, sediilor și sucursalelor/filialelor acestora, centrelor culturale și comunitare, redacțiilor și editurilor.                 

    b) Cheltuieli de personal și drepturi de proprietate intelectuală, cum ar fi: cheltuieli de personal inclusiv impozitele și contribuțiile aferente drepturilor salariale, reținute la sursă (salarii și drepturi bănești asimilate acestora stabilite prin negociere în conformitate cu prevederile Codului Muncii – Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și obligațiile aferente acestora; contracte civile); drepturi de proprietate intelectuală respectiv drepturi de autor și drepturi conexe, înregistrarea mărcilor, cheltuieli ocazionate de folosirea unor opere, remunerația datorată pentru comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental, contravaloarea închirierii operelor de artă; cheltuieli ocazionate cu realizarea de opere derivate; cheltuieli aferente contractelor de cesiune a drepturilor de autor; cheltuieli privind apărarea drepturilor de proprietate intelectuală.

    c) Cheltuieli pentru presă, carte, manuale școlare, publicații, materiale de informare și de promovare, materiale multimedia și emisiuni radio-tv, cum ar fi: editare, redactare și tehnoredactare, corectură, tipărire, traducere, publicare cu excepția manualelor școlare asigurate pentru învățământul obligatoriu; realizare, difuzare de emisiuni radio și/sau tv, onorarii, comandarea și/sau realizarea de sondaje de opinie, studii, cercetări sociologice, achiziție de carte și publicații, achiziție și/sau închiriere de spații de emisie, închiriere de mijloace și echipamente necesare (sonorizare, audio-video etc.), cheltuieli aferente utilizării de frecvențe radio, închiriere și amenajare spațiu necesar emisiuni radio și/sau tv; alte cheltuieli necesare pentru presă, carte, manuale școlare, publicații, materiale de informare și de promovare, materiale multimedia și emisiuni radio-tv.

    d) Cheltuieli pentru organizarea și participarea la acțiuni culturale, științifice, educaționale, sportive, tabere, seminarii, simpozioane și alte acțiuni în domeniul protejării și promovării identității etnice, lingvistice și culturale, întruniri ale membrilor conform statutului și alte asemenea manifestări, organizate în țară și în străinătate, cum ar fi: închirieri spații și echipamente necesare (sonorizare, audiovideo, etc.), servicii de traducere, recuzită și amenajarea spațiului necesar, spații de emisie radio și/sau tv, cazare, transport, masă sau diurnă, după caz, tratații, cadouri, premii în obiecte, în bani, burse, onorarii, taxe de participare pentru persoanele participante, taxe notariale, asigurări de călătorie, editare, tipărire, realizare și difuzare materiale de informare, promovare și comunicare publică pe orice suport, achiziții de bunuri și servicii necesare, inclusiv costume populare, instrumente muzicale și accesorii pentru ansamblurile artistice; alte cheltuieli necesare pentru organizarea și participarea la acțiuni culturale, științifice, educaționale, sportive, tabere, seminarii, simpozioane și alte acțiuni în domeniul protejării și promovării identității etnice, lingvistice și culturale, întruniri ale membrilor conform statutului și alte asemenea manifestări, organizate în țară și în străinătate;

    e) Cheltuieli pentru investiții în bunuri mobile și imobile necesare desfășurării activităților, cum ar fi: investiții în bunuri mobile și imobile necesare desfășurării activității organizațiilor, sediilor, filialelor, centrelor culturale și comunitare, editurilor, redacțiilor și comunității, în scopul păstrării și promovării identității etnice, lingvistice, culturale și religioase.

    f) Cheltuieli privind cofinanțarea și participarea la programe și proiecte realizate din fonduri naționale, europene și internaționale, cum ar fi: cofinanțarea programelor și proiectelor realizate din fonduri naționale, europene și internaționale; participarea prin activități susținute financiar în cadrul programelor și proiectelor realizate din fonduri naționale, europene și internaționale.

Art. 6

(1) Organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale raportează Departamentului pentru Relații Interetnice lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se întocmește, modul de utilizare a fondurilor alocate, conform formularului A2, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

(2) Organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale raportează trimestrial, până la data de 25 a primei luni din trimestrul următor celui pentru care se întocmește, modul de utilizare a fondurilor alocate, conform formularului A3, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 7

Formularele A1,A2, A3 se semnează de președintele asociației sau de persoana împuternicită în acest sens conform prevederilor statutului și se certifică de responsabilul financiar-contabil.

Art. 8

Organizațiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale conduc evidenţa financiar-contabilă conform Planului de conturi aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 3103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările și completările ulterioare și evidenţiază distinct sumele primite de la bugetul de stat şi cheltuielile efectuate din aceste sume.

Art. 9

(1) Răspunderea privind legalitatea, oportunitatea, necesitatea sumelor solicitate, utilizarea şi justificarea acestora în limita şi destinaţiile reglementate în prezenta hotărâre, respectarea disciplinei financiare în vigoare, realitatea şi exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise Departamentului pentru Relaţii Interetnice, revin organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.

(2) Organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, recunoscute ca fiind de utilitate publică, răspund pentru îndeplinirea măsurilor stabilite de auditorul financiar prin raportul de audit, conform prevederilor legale în vigoare. 

(3) Organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale au obligația de a respecta principiile de economicitate, eficienţă şi eficacitate în utilizarea sumelor alocate de la bugetul de stat, precum și în cazul sumelor rămase neutilizate la data de 31 decembrie 2018 și reportate în anul 2019, în conformitate cu prevederile art. XIII alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2009, aprobată prin Legea nr. 240/2011, cu modificările ulterioare.

Art. 10.

(1) Departamentul pentru Relații Interetnice centralizează lunar sau trimestrial sumele solicitate de organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și transmite Secretariatului General al Guvernului propunerile de credite bugetare care urmează a fi deschise, conform formularelor A 1”

(2) Sumele solicitate de organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale și alocate acestora se vor încadra, la nivelul întregului an, în limita aprobată prin anexa la prezenta hotărâre și în repartizarea pe trimestre aprobată Secretariatului General al Guvernului de Ministerul Finanțelor Publice. 

ART. 11

(1) Departamentul pentru Relaţii Interetnice realizează monitorizarea în ceea ce privește respectarea destinațiilor legale de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale în procesul de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat, pe baza rapoartelor întocmite de organizaţii, conform art. 6.

(2) Departamentul pentru Relaţii Interetnice elaborează un raport de monitorizare prin care verifică încadrarea în destinațiile legale a sumelor alocate de la bugetul de stat, pe baza rapoartelor depuse de către organizații în termenele prevăzute la art.6

Art. 12

Suma de 5.000 mii lei prevăzută la lit. b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2019 se alocă de către Secretariatul General al Guvernului pentru activități și proiecte interetnice, de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și de combatere a intoleranței, realizate la inițiativa Departamentului pentru Relații Interetnice sau în parteneriat, precum și pentru finanțări nerambursabile potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 13

(1)  Secretariatul General al Guvernului alocă sumele pentru finanțări nerambursabile potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, la solicitarea Departamentului pentru Relații Interetnice, pe baza bugetelor estimative ale proiectelor, întocmite de inițiatori, în limita sumei prevăzute în programul anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a.

(2)  Departamentul pentru Relații Interetnice elaborează Ghidul de finanțare a proiectelor interetnice, de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, și a proiectelor de combatere a intoleranței, care se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului.

Art. 14

Secretariatul General al Guvernului alocă sumele pentru activități și proiecte interetnice, de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și de combatere a intoleranței, realizate la inițiativa Departamentului pentru Relații Interetnice ori în parteneriat cu structuri din țară și din străinătate (instituții publice, organizații neguvernamentale, asociații și fundații, instituții de spectacole, organisme internaționale etc.), pe baza devizelor estimative de cheltuieli întocmite și certificate de Departamentul pentru Relații Interetnice în ceea ce privește legalitatea, oportunitatea, necesitatea și economicitatea acestora.

            Art. 15

Departamentul pentru Relații Interetnice justifică fondurile prevăzute la art. 13 si 14 prin documente legale aprobate de secretarul de stat al Departamentului pentru Relații Interetnice.

Art. 16

(1) Suma de 5.000 mii lei prevăzută la lit. b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2019 se utilizează de Departamentul pentru Relații Interetnice pentru activități și proiecte interetnice, de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, și proiecte de combatere a intoleranței prevăzute la art. 13 și 14 care vizează:

    a) promovarea diversității etnice, a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și a dialogului intercultural;

    b) cultivarea bunei cunoașteri și înțelegeri între minoritățile naționale, precum și între majoritate și minorități naționale;

    c) perfecționarea cadrului legislativ și instituțional privind minoritățile naționale;

    d) promovarea de politici și proiecte de combatere a intoleranței;

    e) continuarea parteneriatului cu societatea civilă, instituțiile publice și autoritățile publice locale;

    f) întărirea capacității instituționale de monitorizare și de lucru a Departamentului pentru Relații Interetnice, inclusiv în parteneriat cu instituții publice, organizații neguvernamentale, asociații și fundații din țară și din străinătate, precum și cu organisme internaționale;

    g) contribuția Departamentului pentru Relații Interetnice la implementarea proiectului transnațional Dunărea ”Schimbarea discursului, schimbarea practicilor: romii ca resursă umană – RARE”, cod proiect: DTP1 – 1 – 320 – 4.1;

    h) participarea la diferite programe și colaborări europene și internaționale.

    (2)  Activitățile și proiectele se pot realiza prin:

    a) organizarea și participarea la seminare, colocvii, simpozioane, conferințe, congrese, mese rotunde, reuniuni, întâlniri de lucru, ședințe, plenare, ateliere, workshopuri desfășurate în țară și în străinătate;

    b) organizarea și participarea la evenimente culturale, interculturale și sportive desfășurate în țară și în străinătate care promovează cultura toleranței și a diversității etnice, de interes național și internațional (festivaluri, spectacole, concursuri, competiții, reuniuni, expoziții, lansări de carte, târguri etc.);

    c) organizarea și participarea la activități educaționale desfășurate în țară și în străinătate (tabere, școli de vară, călătorii, vizite de documentare și de studiu, vizite de lucru, concursuri, traininguri etc.);

    d) organizarea și participarea la acțiuni în cooperare cu organisme internaționale, organizații neguvernamentale și instituții publice din țară și din străinătate;

    e) organizarea și participarea la schimburi de experiență, vizite de documentare și de studiu, cursuri, traininguri, programe de pregătire, formare și perfecționare în țară și în străinătate, în domenii utile promovării diversității etnice și culturale, dezvoltării relațiilor interetnice, precum și în domeniul managementului instituțional și organizațional, și al protecției datelor cu caracter personal; în scopul întăririi capacității instituționale de monitorizare și de lucru a Departamentului pentru Relații Interetnice;

    f) realizarea, editarea, tipărirea, achiziționarea, traducerea și difuzarea de materiale documentare și de informare (broșuri, buletine informative, pliante, albume, publicații periodice, cărți, manuale școlare, antologii, postere, bannere, calendare, agende, fotografii, enciclopedii, afișe, compact-discuri, DVD-uri, multimedia etc.);

    g) comandarea și/sau realizarea de filme documentare;

    h) comandarea și/sau achiziționarea de rechizite, materiale consumabile și materiale promoționale, materiale de informare;

    i) vizite ale unor invitați străini cu acoperirea cheltuielilor de transport internațional și de sejur pe teritoriul României, conform prevederilor legale în vigoare;

    j) achiziționarea de spoturi (publicitare), închirierea și achiziționarea de spații de emisie și de comunicare în mass-media și internet;

    k) reconfigurarea structurii și actualizarea paginii web a Departamentului pentru Relații Interetnice;

    l) achiziționarea de servicii de internet, de realizare și administrare site web și realizare aplicație, multimedia, audiovideo și software 3D design și realizare tur virtual 3D, servicii de digitizare, servicii de documentare fotografică, concepție și design grafic, servicii de programare, gestionare baze de date, branding, identitate vizuală, de mentenanță pagină web și aplicație;

    m) comandarea realizării de sondaje de opinie, studii și cercetări în domeniul relațiilor interetnice;

    n) achiziționarea unor servicii de publicitate, de consultanță în gestionarea și evaluarea proiectelor, precum și consultanță în relații cu publicul;

    o) realizarea de campanii de informare publică și imagine;

    q) abonamente la publicații în domeniu  și ziare;

    p) realizarea de programe și emisiuni în parteneriat cu Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune și difuzarea acestora pe frecvențe radio, tv și internet;

    r) alte activități necesare și oportune pentru păstrarea, exprimarea și dezvoltarea identității etnice, culturale, lingvistice și religioase a persoanelor aparținând minorităților naționale.

    (3)  Pentru activitățile și proiectele interetnice, de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și de combatere a intoleranței se pot acoperi următoarele cheltuieli:

    a) cazare, transport (auto, feroviar, naval și aerian) și indemnizație de delegare pentru deplasările în țară ale salariaților Departamentului pentru Relații Interetnice, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului;

    b) cazare, transport, diurnă și alte cheltuieli pentru deplasările în străinătate ale persoanelor salariate în cadrul Departamentului pentru Relații Interetnice, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare;

    c) comunicații telefonice și internet;

    d) masă, la un barem de 85 lei/zi/persoană, tratații (apă, ceai și/sau cafea) la un barem de 6,5 lei/zi/persoană, cazare în regim de maximum 3 stele în structuri de cazare turistice, pentru participanții la activitățile și proiectele realizate la inițiativa Departamentului pentru Relații Interetnice sau în parteneriat și pentru participanții la proiectele finanțate de departament, potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare;

    e) transport persoane (auto cu microbuz sau autocar, feroviar, naval și aerian) pentru participanții la activitățile și proiectele realizate la inițiativa Departamentului pentru Relații Interetnice sau în parteneriat și pentru participanții la proiectele finanțate de departament, potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare;

    f) transport recuzită (costume, decoruri, instrumente muzicale, exponate) cu mijloace auto (autoutilitare, autocamioane, camioane) pentru activitățile și proiectele realizate la inițiativa Departamentului pentru Relații Interetnice sau în parteneriat, precum și pentru proiectele finanțate de departament, potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare;

    g) tratații, reprezentare, mese oficiale, cocteiluri, cadouri și vizionarea unor spectacole pentru delegațiile străine, oferite de către secretarul de stat, subsecretarii de stat, conform normativelor de cheltuieli aprobate prin ordin al secretarului general al Guvernului;

    h) taxe de participare la cursuri, traininguri, programe de pregătire, formare și perfecționare în țară și în străinătate, taxe de vizitare, taxe poștale, bilete la spectacole, taxe de viză, polițe de asigurare pentru deplasări în străinătate și asigurări medicale;

    i) premiul pentru literatura în limba maternă și premiul pentru literatura în limbile minorităților naționale, precum și premii în obiecte;

    j) transport cu trenul după tariful clasei a II-a, cu avionul la clasa economică sau cursa low-cost, cu autoturismul aflat în proprietate sau în folosință și cu navele de călători, după tariful clasei 1 pentru lectori, traineri, formatori în cadrul seminarelor, conferințelor, congreselor, colocviilor, simpozioanelor, atelierelor, workshopurilor, școlilor de vară, pentru artiști și meșteșugari în cadrul spectacolelor, expozițiilor, târgurilor, precum și pentru membrii echipelor entităților prevăzute la art. 14 care derulează proiecte în parteneriat cu Departamentul pentru Relații Interetnice; decontarea cheltuielilor de transport cu trenul, avionul și navele de călători se face numai pe baza legitimațiilor de călătorie; pentru deplasarea cu autoturismul, lectorul, trainerul, formatorul, artistul și meșteșugarul va primi  contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurși pe distanța cea mai scurtă pe baza documentului justificativ emis pe perioada deplasării; acesta va fi avut în vedere numai pentru stabilirea prețului carburantului.

  k) onorarii pentru lectori, traineri, formatori în cadrul seminarelor, conferințelor, congreselor, colocviilor, simpozioanelor, atelierelor, workshopurilor, școlilor de vară, precum și pentru artiști și meșteșugari în cadrul spectacolelor, expozițiilor, târgurilor;

    l) editare, tipărire, multiplicare, difuzare, servicii de traducere (text, simultană, subtitrare); realizarea de obiecte promoționale, de materiale de informare, filme documentare; realizare de sondaje de opinie, studii și cercetări, realizarea de campanii de informare publică și imagine; achiziția de servicii de publicitate, de consultanță în gestionarea și evaluarea proiectelor, de consultanță în relații cu publicul, achiziții de servicii de design și programare, branding, identitate vizuală;

    m) achiziții de bunuri și servicii, inclusiv servicii de organizare a expozițiilor, târgurilor, seminarelor, spectacolelor, conferințelor, congreselor, colocviilor, simpozioanelor, atelierelor, workshopurilor, școlilor de vară, a altor evenimente culturale, de arhivare și managementul datelor, de protecție a datelor cu caracter personal, servicii de catering, servicii de pregătire, formare și perfecționare profesională, închirierea, amenajarea și decorarea/dotarea spațiilor destinate manifestărilor; închiriere de bunuri mobile și imobile, inclusiv aparatură de sonorizare și lumini, de traducere, echipamente informatice și audiovideo.

Art. 17

Răspunderea pentru utilizarea sumelor alocate pentru realizarea de activități și proiecte interetnice, de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și de combatere a intoleranței, realizate la inițiativa Departamentului pentru Relații Interetnice sau în parteneriat, revine Departamentului pentru Relații Interetnice.

Art. 18

Răspunderea pentru utilizarea sumelor alocate pentru finanțări nerambursabile acordate potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, revine beneficiarilor sumelor.

Art. 19

(1)  La solicitarea Departamentului pentru Relații Interetnice și cu aprobarea ordonatorului de credite se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractelor de finanțare încheiate pentru derularea de activități și proiecte interetnice, de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și de combatere a intoleranței, fără solicitarea unei scrisori de garanție bancară.

 (2) Pentru sumele avansate potrivit alin. (1), beneficiarii prezintă, până la data de 22 noiembrie 2019, documente justificative cu privire la utilizarea acestora. In caz contrar, sumele avansate se restituie integral până la data de 6 decembrie 2019.

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DANCILA

București, 3 aprilie 2019

Nr. 194

ANEXĂ
Modul de repartizare a sumelor prevăzute la lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului,
aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019*)

Nr. crt.Organizația Sume aprobate – mii lei –
1Asociația Italienilor din România – RO. AS.IT.2.926,85
2Asociația Liga Albanezilor din România 2.469,63
3Asociația Macedonenilor din România3.306,51
4Asociația Partida Romilor „Pro-Europa“19.179,84
5Comunitatea Rușilor Lipoveni din România7.527,41
6Federația Comunităților Evreiești din România4.509,00
7Forumul Democrat al Germanilor din România10.756,38
8Uniunea Democrată Maghiară din România 29.436,58
9Uniunea Armenilor din România5.869,82
10Uniunea Bulgară din Banat – România 4.856,78
11Uniunea Croaților din România3.459,86
12Uniunea Culturală a Rutenilor din România 2.088,50
13Uniunea Democrată Turcă din România5.302,20
14Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România 4.793,26
15Uniunea Elenă din România 5.250,44
16Uniunea Polonezilor din România 3.555,15
17Uniunea Sârbilor din România5.373,79
18Uniunea Ucrainenilor din România9.613,00
TOTAL130.275,00

*) Repartizare aprobată în ședința plenară a Consiliului Minorităților Naționale din data de 26 februarie 2019.Formular A1OrganizațiaSuma solicitată de la bugetul de stat pentru luna ……… sau trimestrul …… 2019 (lei)

1Suma totală solicitată de la bugetul de stat
Cheltuieli necesare estimate conform lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2019Suma solicitată
– lei –
1Cheltuieli necesare funcționării organizațiilor, sediilor și sucursalelor/filialelor acestora, centrelor culturale și comunitare, redacțiilor și editurilor
2Cheltuieli de personal și drepturi de proprietate intelectuală
3Cheltuieli pentru presă, carte, manuale școlare, publicații, materiale de informare și de promovare, materiale multimedia și emisiuni radio-tv
4Cheltuieli pentru organizarea și participarea la acțiuni culturale, științifice, educaționale, sportive, tabere, seminare, simpozioane și alte acțiuni în domeniul protejării și promovării identității etnice, lingvistice și culturale, întruniri ale membrilor conform statutului și alte asemenea manifestări, organizate în țară și în străinătate
5Cheltuieli pentru investiții în bunuri mobile și imobile necesare desfășurării activităților organizațiilor
6Cheltuieli privind cofinanțarea și participarea la programe și proiecte realizate din fonduri naționale, europene și internaționale

Președinte
Nume, prenume ……………….
Semnătură, ștampilă
Responsabil financiar-contabil
Nume, prenume …………….
Semnătura, Răspunderea privind legalitatea, oportunitatea, necesitatea sumelor solicitate, utilizarea și justificarea acestora în limita și pentru destinațiile cuprinse în anexă, respectarea disciplinei financiare în vigoare, realitatea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise Departamentului pentru Relații Interetnice revine organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale.Formular A2*)OrganizațiaCheltuieli efectuate în luna ……………. 2019 pe destinații conform lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019

Formular A3*)
RAPORT
privind cheltuielile efectuate în trimestrul ………….. 2019 pe destinații conform lit. a) din anexa nr. 3/13/02a
la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019