Legislație-Cadru

HOTĂRÂREA nr. 893 din 1 august 2007
privind organizarea şi funcţionarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale

Emitent: Guvernul
Publicată în Monitorul Oficial nr. 553 din 14 august 2007

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 121/2000 privind înfiinţarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 396/2001,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1
(1) Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, denumit în continuare Institutul, se organizează şi funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Guvernului şi în coordonarea Departamentului pentru Relaţii Interetnice.
(2) Institutul are ca scop studierea şi cercetarea inter- şi pluridisciplinară a păstrării, dezvoltării şi exprimării identităţii etnice, a aspectelor sociologice, istorice, culturale, lingvistice, religioase sau de altă natură ale minorităţilor naţionale şi ale altor comunităţi etnice din România.
(3) Sediul Institutului este în municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj.
ART. 2
Institutul exercită următoarele atribuţii principale:
a) elaborează, coordonează, efectuează şi contractează studii, analize şi cercetări inter- şi pluridisciplinare, fundamentale, respectiv aplicate, privind diferitele aspecte ale păstrării, dezvoltării şi exprimării identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase în rândul minorităţilor naţionale şi al altor comunităţi etnice constituite în urma unor procese migraţionale recente;
b) organizează şi realizează programe în parteneriat cu instituţii şi organisme internaţionale;
c) elaborează, tipăreşte şi difuzează în ţară şi în străinătate publicaţii, rapoarte de informare, precum şi alte materiale cu caracter ştiinţific;
d) asigură participarea personalului Institutului la acţiuni cu caracter ştiinţific şi cultural, la reuniuni, precum şi la alte acţiuni având ca scop protejarea drepturilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale;
e) iniţiază şi organizează seminarii, colocvii, dezbateri, simpozioane, mese rotunde şi alte acţiuni pe tema păstrării, dezvoltării şi exprimării identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase în rândul minorităţilor naţionale;
f) organizează vizite de documentare şi schimburi de experienţă cu persoane din ţară şi din străinătate în scopul cunoaşterii experienţei altor sisteme de protecţie a drepturilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale;
g) alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului, cu încadrarea în atribuţiile principale prevăzute la art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 121/2000 privind înfiinţarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 396/2001.
ART. 3
(1) Institutul este condus de un preşedinte, ajutat de un vicepreşedinte, numiţi pe o perioadă de 5 ani pe bază de concurs organizat în cadrul Departamentului pentru Relaţii Interetnice, de către Secretariatul General al Guvernului şi cu avizul Consiliului Minorităţilor Naţionale.
(2) Preşedintele şi vicepreşedintele trebuie să facă dovada a cel puţin 5 ani de experienţă în domeniul cercetării relaţiilor interetnice.
(3) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele Institutului emite ordine.
(4) Preşedintele are următoarele atribuţii principale:
a) organizează şi conduce întreaga activitate a Institutului;
b) reprezintă Institutul în raporturile cu autorităţile administraţiei publice, cu alte persoane juridice, cu persoane fizice, precum şi cu organisme din ţară şi din străinătate;
c) asigură gestionarea fondurilor băneşti şi a patrimoniului Institutului, potrivit legii;
d) aprobă bilanţul contabil şi contul de execuţie bugetară;
e) numeşte şi eliberează din funcţie, potrivit legii, personalul Institutului.
(5) Vicepreşedintele este înlocuitorul de drept al preşedintelui şi exercită atribuţiile delegate de acesta.
ART. 4
(1) În activitatea sa, preşedintele este ajutat de un consiliu ştiinţific consultativ format din 5 cercetători din cadrul Institutului, numiţi prin ordin al acestuia.
(2) Consiliul ştiinţific consultativ acordă asistenţă preşedintelui în exercitarea atribuţiilor sale.
(3) Membrii Consiliului ştiinţific consultativ se întâlnesc în şedinţă cel puţin o dată pe lună.
ART. 5
(1) Structura organizatorică a Institutului este prevăzută în anexa care care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Numărul maxim de posturi al Institutului este de 35, exclusiv preşedintele şi vicepreşedintele, dintre care 25 sunt cercetători ştiinţifici.
(3) Salarizarea personalului Institutului se face potrivit legii.
(4) În funcţie de nevoile impuse de unele proiecte şi în condiţiile legii se pot angaja pe perioadă determinată colaboratori externi, inclusiv cetăţeni ai altor ţări.
(5) În activitatea sa, Institutul poate coopta voluntari şi poate găzdui cercetători din străinătate, în condiţiile prevăzute de lege.
(6) În domeniul său de activitate, Institutul poate acorda burse şi premii în condiţiile prevăzute de lege.
ART. 6
(1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Institutului se asigură din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
(2) Veniturile proprii ale Institutului provin din:
a) editarea şi vânzarea de cărţi, publicaţii, lucrări şi studii de specialitate;
b) realizarea şi valorificarea de studii şi proiecte, precum şi din efectuarea de prestări de servicii pe orice suport;
c) exploatarea bunurilor pe care le are în administrare;
d) sponsorizări şi donaţii ale persoanelor fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, în condiţiile prevăzute de lege;
e) valorificarea drepturilor de autor;
f) alte activităţi specifice realizate de către Institut, inclusiv din încheierea de contracte de cercetare cu persoane fizice sau juridice.
(3) Institutul poate primi sprijin financiar din partea unor organizaţii din ţară şi din străinătate în vederea organizării unor activităţi de specialitate.
ART. 7
(1) În cadrul Institutului funcţionează Centrul de documentare, Compartimentul de studii, analize şi cercetare şi Serviciul economic, contencios şi administrativ.
(2) Atribuţiile şi modul de funcţionare ale compartimentelor, precum şi relaţiile funcţionale dintre acestea se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al preşedintelui.
(5) În cadrul Institutului se pot înfiinţa filiale fără personalitate juridică, prin ordin al preşedintelui.
(4) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului se stabilesc prin fişa postului, potrivit legii.
ART. 8
(1) Spaţiul şi mijloacele necesare organizării şi funcţionării Institutului se asigură de Guvern, în condiţiile prevăzute de lege.
(2) Activitatea Institutului se poate desfăşura şi în cadrul unui spaţiu închiriat în condiţiile legii.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

ANEXĂ

Numărul maxim de posturi = 35,
exclusiv preşedintele şi vicepreşedintele

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A INSTITUTULUI PENTRU STUDIEREA
PROBLEMELOR MINORITĂŢILOR NAŢIONALE

PRESEDINTE
|
VICEPRESEDINTE
|
Compartiment audit
|
Consiliul stiintific consultativ
|
Centrul de documentare Serviciul economic, contencios si administrativ Compartiment de studii, analize si cercetare