Legislație-Cadru

HOTĂRÂRE nr. 589 din 21 iunie 2001 privind înfiinţarea Consiliului Minorităţilor Naţionale

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 6 iulie 2001

Textul Hotărârii de Guvern nr. 589/2001 a fost modificat şi completat de următoarele acte normative: Hotărâre nr. 1.175 din 21 noiembrie 2001 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 589/2001 privind înființarea Consiliului Minorităților National; Hotărâre nr. 181 din 23 februarie 2011 pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 589/2001 privind înființarea Consiliului Minorităților Naţionale.

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 12 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor,

Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

ART. 1
Se înfiinţează Consiliul Minorităţilor Naţionale, ca organ consultativ al Guvernului, fără personalitate juridică, în coordonarea Ministerului Informaţiilor Publice, având ca scop asigurarea relaţiilor cu organizaţiile legal constituite ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.
ART. 2
(1) Consiliul Minorităţilor Naţionale este format din câte 3 reprezentanţi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, reprezentate în Parlamentul României.
(2) Calitatea de membru in Consiliul Minorităților Naționale nu încetează în cazul în care, ulterior alegerilor parlamentare, mandatul de deputat obținut de către o organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale devine vacant
ART. 3
Consiliul Minorităţilor Naţionale, denumit în continuare Consiliu, are următoarele atribuţii principale:
a) sprijină activitatea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale;
b) propune spre aprobare ministrului informaţiilor publice repartizarea fondurilor alocate în bugetul de stat pentru sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale;
c) face propuneri de imbunatatire a cadrului legislativ din domeniul minorităţilor naţionale;
d) înaintează propuneri Ministerului Informaţiilor Publice în legatura cu adoptarea unor măsuri cu caracter administrativ şi financiar în scopul soluţionării mai eficiente, în condiţiile legii, a problemelor ce intra în competenta sa.
e) propune Guvernului, prin Ministerul Informațiilor Publice, masuri de îmbunătăţire a vieții sociale şi culturale a cetățenilor aparținând minorităților naționale şi reflectarea cât mai fidelă a problematicii minorităților naționale în mass-media;
f) analizează şi propune Guvernului, prin Ministerul Informațiilor Publice, masurile necesare desfășurării în condiții optime a învățământului în limbile minorităţilor naţionale;
g) inițiază si menține legături de cooperare cu societatea civilă şi cu organisme internaționale cu activitate în domeniul minorităţilor naționale.
ART. 4
(1) Consiliul îşi desfăşoară activitatea în plen şi pe comisii de specialitate.
(2) Pentru buna funcționare a Consiliului si pentru menținerea legăturii dintre acesta şi structurile guvernamentale se înființează un secretariat tehnic format din 2 reprezentanți ai Ministerului Informațiilor Publice si 2 reprezentanți desemnați de către organizațiile cetățenilor aparținând minorităţilor naționale membre ale Consiliului ART. 5
(1) Consiliul se va întruni în plen, în şedinţa ordinară, trimestrial. Consiliul se va convoca în şedinţa extraordinară ori de câte ori este necesar, la solicitarea fundamentată a cel puţin o treime din numărul membrilor acestuia. Cererea se va depune la secretarul de stat pentru relaţii interetnice din cadrul Ministerului Informaţiilor Publice, care va convoca plenul Consiliului.
(2) Consiliul îşi desfăşoară activitatea în prezenta a cel puţin jumătate plus unul din numărul membrilor săi.
(3) Hotărârile se adopta cu majoritatea simpla a membrilor prezenţi.
(4) Fiecare organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale reprezentată în Consiliu are dreptul la un singur vot.
(5) Ordinea de zi a şedinţei plenului Consiliului se stabileşte cu cel puţin 7 zile înainte de data desfăşurării acesteia, la propunerea preşedinţilor comisiilor, şi se va comunica organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, membre ale Consiliului.
(6) Problemele cu caracter general, care implica toate minorităţile naţionale, ridicate în plenul Consiliului vor face obiectul unui raport care va fi discutat în cadrul şedinţei de Guvern.
ART. 6
(1) La şedinţa plenului Consiliului participa, de regula, ministrul informaţiilor publice şi secretarul de stat pentru relaţii interetnice.
(2) În absenţa persoanelor prevăzute la alin. (1) acestea pot delega un reprezentant.
Art. 7. – (1) Comisiile de specialitate ale Consiliului sunt:
a) Comisia pentru cultură, culte si mass-media;
b) Comisia pentru probleme financiare;
c) Comisia pentru legislație si administrație publica;
d) Comisia pentru învățământ şi tineret;
e) Comisia pentru probleme sociale si economice;
f) Comisia pentru relații cu societatea civilă şi organisme internaționale.
(2) Comisiile se întrunesc de regula o data pe luna. La solicitarea fundamentată cel puţin a unei treimi din numărul membrilor acesteia comisia se poate întruni în şedinţa extraordinară ori de câte ori este necesar.
ART. 8
(1) Comisiile sunt constituite din reprezentanţii în Consiliu ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.
(2) Modul de repartizare pe comisii a reprezentanţilor în Consiliu ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale se stabileşte prin regulamentul intern de funcţionare a acestuia.
ART. 9
În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Consiliul va analiza şi va adopta regulamentul intern de funcţionare a acestuia, care va fi aprobat prin ordin al ministrului informaţiilor publice.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemnează:
—————
Ministrul informaţiilor publice,
Vasile Dincu

Ministrul pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Petru Şerban Mihăilescu

Ministrul administraţiei publice,
Octav Cozmâncă