Măsuri Legislative în Sprijinul Romilor

HOTĂRÂREA nr. 430 din 25 aprilie 2001
privind aprobarea Strategiei Guvernului României de
îmbunătăţire a situaţiei romilor

Emitent: Guvernul
Publicată în Monitorul Oficial nr. 252 din 16 mai 2001

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,

Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

ARTICOL UNIC
Se aproba Strategia Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

ANEXA 1 – EXTRAS

STRATEGIA GUVERNULUI ROMÂNIEI

de îmbunătăţire a situaţiei romilor

I. CONSIDERAŢII GENERALE

Guvernul României,
în dorinţa de a îmbunătăţi situaţia minorităţilor naţionale în conformitate cu prevederile Constituţiei României, demonstrata prin aderarea voluntara la instrumente internaţionale ale Consiliului Europei, cum ar fi: Convenţia cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, Rezoluţia ECRI nr. 3, Recomandarea 1.203 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Convenţia O.N.U. privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, precum şi alte documente internaţionale,
luând în considerare prevederile Programului de guvernare 2001-2004 cu privire la prevenirea discriminării şi la elaborarea unei strategii pentru îmbunătăţirea semnificativă a situaţiei romilor,
reafirmând dreptul oricărei minorităţi, implicit al minorităţii romilor, de a participa activ la elaborarea, implementarea şi evaluarea politicilor publice referitoare la aceasta minoritate, precum şi faptul ca problematica minorităţilor trebuie considerată în ansamblul societăţii româneşti,
ţinând seama de faptul ca romii au constituit de-a lungul istoriei obiectul robiei şi al discriminării, fenomene care au lăsat urme profunde în memoria colectivă peste tot în lume şi au condus la marginalizarea romilor în societate,
luând în considerare dificultăţile cu care se confrunta cetăţenii romani de etnie roma şi având în vedere dorinţa de a identifica soluţii optime pentru rezolvarea acestora, adopta prezenta Strategie de imbunatatire a situaţiei romilor.

II. PRINCIPII DIRECTOARE

Guvernul României adopta următoarele principii directoare pentru aplicarea Strategiei de imbunatatire a situaţiei romilor:
1. Principiul consensualităţii – Strategia de imbunatatire a situaţiei romilor este rezultatul unui efort comun al Guvernului şi al organizaţiilor reprezentative ale comunităţilor de romi. Aplicarea programelor şi proiectelor din planul de implementare a strategiei se va realiza în consultare cu reprezentanţii organizaţiilor de romi.
2. Principiul utilităţii sociale – Strategia răspunde nevoilor specifice cu care se confrunta etnicii romi şi realizează acel cadru social prin care romii se pot integra funcţional în comunitate şi în societate.
3. Principiul diviziunii sectoriale – Strategia este concepută şi aplicabilă pe domenii de responsabilitate sectoriala.
4. Principiul descentralizării în execuţie – Aplicarea strategiei se va realiza prin responsabilităţi specifice ale instituţiilor şi autorităţilor publice şi prin atragerea organizaţiilor neguvernamentale în implementarea programelor locale desprinse din planul general de măsuri pentru aplicarea prezentei strategii.
5. Principiul compatibilităţii legislative – Prevederile strategiei sunt în consonanta cu Constituţia şi cu legile României, precum şi cu legislaţia şi practica internaţională în domeniu.
6. Principiul diferenţierii identitare – Strategia vizează edificarea unui sistem instituţional de dezvoltare comunitara, combaterea discriminării fata de romi, promovarea educaţiei interculturale, crearea de elite din rândul romilor, în vederea resolidarizării sociale şi reconstrucţiei identitare.
7. Principiul egalităţii – Protecţia cetăţenilor romani de etnie roma nu trebuie sa afecteze drepturile şi libertăţile celorlalţi cetăţeni romani.

III. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE GENERALE ALE STRATEGIEI
Scop: Îmbunătăţirea situaţiei romilor din România
Obiective:
1. Instituţionalizarea obiectivelor politice asumate de Guvern în problematica romilor şi responsabilizarea autorităţilor publice centrale şi locale în aplicarea măsurilor concrete de imbunatatire a situaţiei cetăţenilor romani de etnie roma
2. Sprijinirea formării şi promovării unei elite intelectuale şi economice din rândul romilor, care sa funcţioneze ca facilitator al politicilor de integrare socială şi de modernizare
3. Eliminarea stereotipurilor, prejudecaţilor şi a practicilor anumitor funcţionari din instituţiile publice centrale şi locale, care încurajează discriminarea cetăţenilor romani de etnie roma fata de ceilalţi cetăţeni
4. Producerea unei schimbări pozitive în opinia publica în legătură cu etnia romilor, pe baza principiilor tolerantei şi solidarităţii sociale
5. Stimularea participării etniei romilor la viata economică, socială, educaţională, culturală şi politica a societăţii prin atragerea în programe sectoriale de asistenta şi dezvoltare comunitara
6. Prevenirea discriminării instituţionale şi sociale a cetăţenilor romani de etnie roma în accesul acestora la serviciile oferite de societate
7. Asigurarea condiţiilor pentru garantarea de şanse egale pentru etnicii romi, în vederea atingerii unui standard decent de viata.

IV. GRUPURI-TINTA:
1. Cetăţenii romani de etnie roma
2. Liderii politici
3. Conducerea instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale
4. Funcţionarii publici
5. Mass-media
6. Opinia publica

V. DURATA: 10 ani (2001-2010), cu un plan de măsuri pe termen mediu de 4 ani (2001-2004)

VI. DOMENII SECTORIALE:
A. Administraţie şi dezvoltare comunitara
B. Locuinţe
C. Securitate socială
D. Sănătate
E. Economic
F. Justiţie şi ordine publica
G. Protecţia copilului
H. Educaţie
I. Cultura şi culte
J. Comunicare şi participare civică

VII. DIRECŢII DE ACŢIUNE:
A. Administraţie şi dezvoltare comunitara
1. Organizarea la nivel local/judeţean a unor grupuri de lucru mixte, alcătuite din reprezentanţi aleşi ai comunităţii respective, ai structurilor descentralizate ale administraţiei publice centrale, ai organizaţiilor neguvernamentale ale romilor şi ai minorităţii romilor, în vederea evaluării principalelor nevoi ale comunităţilor de romi şi a aplicării programelor de sprijinire a acestora
2. Crearea cadrului juridic prin care ministerele şi agenţiile centrale/locale şi structurile descentralizate ale acestora sa poată finanţa proiecte sau programe sectoriale pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor
3. Înfiinţarea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării şi includerea de reprezentanţi ai romilor în aceasta structura
4. Înfiinţarea de structuri de implementare a strategiei la nivelul ministerelor, prefecturilor şi primăriilor
5. Iniţierea şi desfăşurarea unor acţiuni de formare privind combaterea discriminării la nivelul funcţionarilor publici din cadrul administraţiei publice centrale şi locale
6. Monitorizarea aplicării prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 şi sancţionarea funcţionarilor publici care au săvârşit acte de discriminare a cetăţenilor
7. Condiţionarea recrutării şi promovării funcţionarilor publici de criteriul “nediscriminare” în raport cu celelalte persoane
8. Dezvoltarea colaborării dintre structurile administraţiei publice şi organizaţiile neguvernamentale ale romilor pe baza de parteneriat; includerea liderilor comunităţilor de romi în procesul de luare a deciziilor administrative locale care afectează comunitatea de romi
9. Implementarea unor programe de acţiune afirmativa privind angajarea romilor în posturi din structurile administraţiei publice centrale şi locale.

B. Locuinţe
1. Rezolvarea problemelor legate de dreptul de proprietate asupra terenurilor şi locuinţelor deţinute de romi, a problemelor legate de aplicarea actelor normative privind constituirea sau reconstituirea dreptului de proprietate funciară, inclusiv prin promovarea unor iniţiative legislative în domeniu
2. Conceperea şi implementarea unor programe de reabilitare a locuinţelor şi mediului înconjurător în zonele locuite de romi
3. Dezvoltarea unor programe de finanţare guvernamentală sau în parteneriat, pentru asigurarea condiţiilor minime de locuit în comunităţile de romi (energie electrica, apa potabilă, canalizare, gaz metan, salubrizare)
4. Dezvoltarea programului de locuinţe sociale pentru familiile numeroase şi lipsite de mijloace de subzistenta
5. Implicarea directa a etnicilor romi în programele guvernamentale de construire şi reabilitare a locuinţelor.

C. Securitate socială
1. Îmbunătăţirea accesului cetăţenilor romani de etnie roma la serviciile publice
2. Conceperea şi implementarea unor programe specifice de formare şi reconversie profesională pentru romi
3. Instruirea personalului din cadrul serviciilor de ocupare şi formare profesională privind ocuparea pe piaţa muncii a persoanelor aparţinând minorităţii romilor
4. Sprijinirea, în condiţiile legislaţiei în vigoare, a tinerilor absolvenţi romi în vederea angajării şi monitorizarea evoluţiei profesionale a tinerilor romi cu studii superioare
5. Acordarea de subvenţii organizaţiilor neguvernamentale ale romilor care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenta socială
6. Sporirea facilităţilor fiscale pentru persoanele juridice care angajează persoane din familiile cu mai mulţi copii şi lipsite de mijloace de subzistenta
7. Creşterea cuantumului ajutoarelor sociale pentru familiile cu mai mulţi copii şi lipsite de mijloace de subzistenta.

D. Sănătate
1. Îmbunătăţirea accesului romilor la serviciile medicale publice preventive şi curative, prin instituţionalizarea sistemului de mediatori sanitari, conceperea şi implementarea unor programe specifice de profilaxie şi tratament
2. Formarea de mediatori sanitari, asistenţi medicali şi medici din cadrul comunităţilor de romi
3. Identificarea soluţiilor pentru includerea romilor în sistemul asigurărilor de sănătate, înscrierea la medicul de familie, acordarea medicaţiei compensate etc.
4. Conceperea şi implementarea unor programe de informare sanitară, consultanţa medicală şi planning familial pentru femeile din comunităţile de romi, cu accent pe protecţia mamei şi a copilului
5. Campanii de vaccinare în comunităţile de romi prin comisii mixte formate din cadre medicale locale şi de la nivelul DSP (Compartimentul epidemiologie boli transmisibile) şi din reprezentanţi ai comunităţilor de romi
6. Campanii de depistare a TBC, infecţiilor HIV/SIDA, afecţiunilor dermatologice, bolilor cu transmitere sexuală etc.
7. Efectuarea unor studii epidemiologice privind starea de sănătate
8. Creşterea numărului de cadre medicale provenite din etnici romi, prin alocarea de locuri speciale pentru studenţii romi în învăţământul medical de stat.

E. Economic
1. Iniţierea şi derularea unor proiecte de formare sau de reconversie profesională pentru romi
2. Asigurarea de facilităţi pentru exercitarea şi revalorizarea unor meserii tradiţionale care răspund nevoilor existente pe piaţă
3. Conceperea şi implementarea unor programe specifice de finanţare a unor activităţi generatoare de venit şi a micilor afaceri pentru familii şi comunităţi de romi, inclusiv pentru femeile de etnie roma
4. Reducerea ratei şomajului în rândul cetăţenilor romani de etnie roma prin crearea de facilităţi întreprinzătorilor care angajează romi şi combaterea oricăror forme de discriminare privind angajarea romilor
5. Elaborarea unor programe destinate împroprietăririi şi stimulării activităţilor agricole pentru comunităţile de romi
6. Sprijinirea, în condiţiile legislaţiei în vigoare, prin sistemul de credite avantajoase, a întreprinderilor mici şi mijlocii aparţinând persoanelor provenite din rândul etniei romilor
7. Includerea comunităţilor defavorizate de romi în zonele considerate defavorizate, precum şi conceperea şi implementarea unor programe de redresare a acestora
8. Încurajarea proiectelor de creare a locurilor de munca pentru femeile de etnie roma.

F. Justiţie şi ordine publica
1. Analiza şi evaluarea posibilelor efecte discriminatorii ale reglementărilor actuale şi perfecţionarea cadrului juridic existent
2. Respectarea drepturilor fundamentale ale omului, a drepturilor civile, politice şi sociale, precum şi a drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, în acord cu normele şi cu obligaţiile internaţionale asumate de România
3. Soluţionarea cazurilor de apatridie a romilor proveniţi din România
4. Dezvoltarea, în colaborare cu organizaţiile de romi, a unor programe locale pentru procurarea documentelor de identitate pentru romii lipsiţi de mijloace de subzistenta
5. Derularea unor programe de informare a liderilor romi, a conducerii instituţiilor publice şi a organizaţiilor neguvernamentale, pentru identificarea şi soluţionarea corecta a cazurilor de discriminare
6. Identificarea, prevenirea şi rezolvarea operativă a stărilor conflictuale susceptibile sa genereze violenta familială, comunitara sau interetnica
7. Iniţierea unor programe de educaţie juridică şi de prevenire a infracţionalităţii, în colaborare cu membrii etniei romilor
8. Angajarea cetăţenilor de etnie roma în serviciile de ordine publica şi în cadrul forţelor de poliţie şi jandarmerie.

G. Protecţia copilului
1. Asigurarea participării nediscriminatorii a femeilor de etnie roma la programele de protecţie şi educaţie a copiilor
2. Iniţierea unor programe de prevenire şi combatere a discriminării pentru copiii romi instituţionalizaţi, precum şi pentru celelalte categorii de copii aflaţi în dificultate
3. Realizarea unui parteneriat între organizaţiile neguvernamentale ale romilor şi structurile publice locale pentru protecţia copilului
4. Angajarea de personal din rândul etniei romilor în instituţiile de ocrotire a minorilor, în care numărul copiilor instituţionalizaţi provine preponderent din rândul familiilor de romi
5. Îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor din familiile cu venituri scăzute şi asigurarea respectării drepturilor acestora
6. Conceperea şi implementarea unor programe de formare a mediatorilor sociali şi a formatorilor din rândul tinerilor romi, pentru comunităţile de romi
7. Creşterea calităţii protecţiei copilului în unităţile de tip rezidenţial, inclusiv în cele destinate copilului cu deficiente sau cu handicap, prin impunerea unor standarde minimale în organizarea şi funcţionarea acestor instituţii
8. Promovarea alternativelor de tip familial pentru copiii instituţionalizaţi
9. Prevenirea abandonului, a abuzului şi a neglijării copilului, precum şi a tuturor fenomenelor care determina intrarea copilului în dificultate
10. Analizarea fenomenului “copiii străzii” şi formularea unor proiecte naţionale şi locale de intervenţie socială
11. Sensibilizarea opiniei publice cu privire la drepturile copilului şi la problematica copilului şi a familiei în situaţie de risc sau de dificultate.

H. Educaţie
1. Elaborarea unui program de stimulare a participării şcolare şi de reducere a abandonului şcolar, în special în segmentele sărace ale populaţiei de romi
2. Analiza posibilităţii de organizare a unor instituţii de învăţământ primar, secundar şi profesional pentru romi (arte şi meserii, învăţământ vocaţional, formare şi reconversie profesională etc.)
3. Conceperea şi implementarea unor programe de formare a mediatorilor şcolari şi de perfecţionare pentru cadrele didactice din domeniul educaţiei interculturale
4. Introducerea temelor de prevenire şi de combatere a discriminării în trunchiul comun al programei şcolare
5. Introducerea în programele de pregătire a specialiştilor în administraţie publica, asistenta socială, sănătate, poliţie, învăţământ a unor module didactice dedicate problemelor sociale şi economice ale romilor
6. Conceperea şi implementarea unor programe de încurajare a participării părinţilor romi la procesele educaţionale din şcoala şi din afară ei
7. Adoptarea de măsuri legislative în sprijinul romilor, în scopul acordării de facilităţi în domeniul educaţiei pentru romi şi din perspectiva promovării romilor în posturi ale administraţiei şcolare (directori de şcoli şi inspectori şcolari)
8. Acordarea în continuare de facilităţi şi de locuri subvenţionate speciale pentru ţinerii romi care doresc sa urmeze colegii universitare şi facultăţi
9. Obligativitatea unităţilor şcolare şi a inspectoratelor şcolare judeţene sa organizeze în permanenta cursuri de recuperare şcolară pentru romi, prin toate formele de învăţământ aprobate, în raport cu solicitările individuale şi ale organizaţiilor romilor din zona de responsabilitate
10. Atragerea tinerilor romi spre instituţiile de formare a funcţionarilor publici şi a personalului din instituţiile publice (facultăţi de asistenta socială, administraţie publica, medicina, academii şi şcoli militare pentru formarea ofiţerilor şi subofiţerilor de poliţie, Ministerul Apărării Naţionale, Serviciul Roman de Informaţii etc.)
11. Stimularea accesului la educaţie prin asigurarea unei mese gratuite pentru toţi elevii din ciclul primar şi secundar.

I. Cultura şi culte
1. Organizarea şi dezvoltarea unor reţele de valorificare a patrimoniului cultural al romilor, inclusiv prin adaptarea meseriilor tradiţionale la piaţa moderna şi prin dezvoltarea unor reţele de desfacere
2. Iniţierea unor proiecte culturale de reconstrucţie şi de afirmare identitara a romilor
3. Conceperea şi implementarea unor programe de sprijinire a elitelor politice, culturale şi artistice provenite din rândul romilor, în scopul revigorării şi afirmării identităţii etniei romilor
4. Sprijinirea evenimentelor culturale cu specific inspirat din folclorul şi cultura romani
5. Sprijinirea realizării unor canale de cultura şi informare pentru romi la nivel naţional (emisiuni TV, posturi de radio, publicaţii)
6. Fondarea unui ansamblu artistic muzical, precum şi a unui teatru al romilor, în care sa fie reprezentate atât traduceri ale pieselor aparţinând culturii universale, cat şi creaţii în limba romani
7. Înfiinţarea unui muzeu al culturii şi civilizaţiei romilor
8. Finanţarea proiectelor de cercetare multiculturala
9. Conceperea şi implementarea unor programe educaţionale interculturale pentru copii şi tineri
10. Finanţarea unor premii anuale pentru creaţia artistică în domeniul culturii romilor.

J. Comunicare şi participare civică
1. Realizarea unui program naţional de informare publica şi combatere a prejudecaţilor interetnice în instituţiile publice
2. Iniţierea unui program de combatere a discriminării în mass-media
3. Iniţierea unor programe de informare privind combaterea discriminării la angajarea în munca
4. Iniţierea unor programe naţionale de informare şi educare a etnicilor romi privind sănătatea, învăţământul, familia, protecţia copilului, accesul pe piata muncii, drepturile cetăţeneşti, protecţia socială etc.
5. Desfăşurarea de programe de informare şi educare civică a etnicilor romi
6. Mediatizarea cazurilor de discriminare a romilor
7. Încurajarea mass-media sa prezinte starea şi nevoile romilor, într-o maniera realista şi lipsită de prejudecăţi, în domeniile: educaţie, asistenta medico-sanitară, legalitate, cultura, habitat
8. Conceperea şi implementarea unor programe de sprijinire a dezvoltării societăţii civile a romilor, în scopul prevenirii şi combaterii discriminării etnicilor romi
9. Organizarea şi dezvoltarea unor programe de informare şi educare interculturala a majorităţii, cu participarea etnicilor romi
10. Participarea liderilor romi la procesul de luare a deciziilor politice cu impact asupra vieţii economice şi sociale a comunităţilor de romi
11. Popularizarea exemplelor de succese obţinute în rezolvarea problemelor comunităţilor de romi
12. Evaluarea şi mediatizarea periodică a stării sociale a comunităţilor de romi din România.

VIII. STRUCTURI
Pentru buna organizare şi coordonare a îndeplinirii Planului general de măsuri pentru aplicarea Strategiei de imbunatatire a situaţiei romilor se constituie următoarele structuri:
1. Comitetul mixt de implementare şi monitorizare;
2. comisiile ministeriale pentru romi;
3. birourile judeţene pentru romi;
4. experţi locali pentru problemele romilor.

1. Comitetul mixt de implementare şi monitorizare
Comitetul mixt de implementare şi monitorizare răspunde de organizarea, planificarea, coordonarea şi controlul executării activităţilor prevăzute în Planul general de măsuri pentru aplicarea Strategiei de imbunatatire a situaţiei romilor şi va fi format din secretarii de stat din ministerele responsabile pentru aplicarea strategiei şi din lideri ai organizaţiilor romilor.
Comitetul mixt de implementare şi monitorizare se va întruni lunar şi va analiza stadiul îndeplinirii activităţilor prevăzute în şedinţele lunare.
Comitetul mixt de implementare şi monitorizare va avea următoarea componenta:
– preşedinte: secretarul de stat pentru relaţii interetnice;
– membri: secretari de stat, lideri ai romilor;
– secretar executiv: subsecretarul de stat pentru romi.
Organul executiv al Comitetului mixt de implementare şi monitorizare este Oficiul naţional pentru romi din cadrul Ministerului Informaţiilor Publice.
2. Comisiile ministeriale pentru romi
Comisiile ministeriale pentru romi se subordonează Comitetului mixt de implementare şi monitorizare şi răspund de organizarea, coordonarea, planificarea şi controlul îndeplinirii activităţilor din Planul general de măsuri pentru aplicarea Strategiei de imbunatatire a situaţiei romilor, cuprinse în sectorul de responsabilitate al ministerului de resort.
Preşedintele Comisiei ministeriale pentru romi va fi reprezentat de secretarul de stat al ministerului, care este şi membru al Comitetului mixt de implementare şi monitorizare.
Comisia va mai cuprinde 4-5 membri (şefi de direcţii şi experţi) a căror responsabilitate este îndeplinirea sarcinilor care le revin din aplicarea Planului general de măsuri pentru aplicarea Strategiei de imbunatatire a situaţiei romilor în sectorul de activitate al ministerului.
3. Birourile judeţene pentru romi
Birourile judeţene pentru romi sunt structuri organizate la nivel judeţean în cadrul prefecturilor şi se subordonează Comisiei ministeriale pentru romi din cadrul Ministerului Administraţiei Publice.
Principalele responsabilităţi ale birourilor judeţene pentru romi sunt organizarea, planificarea şi coordonarea activităţilor desfăşurate la nivel judeţean pentru îndeplinirea obiectivelor şi sarcinilor din Planul general de măsuri pentru aplicarea Strategiei de imbunatatire a situaţiei romilor.
Birourile judeţene pentru romi se subordonează Comitetului mixt de implementare şi monitorizare a Strategiei de imbunatatire a situaţiei romilor. În componenta birourilor judeţene pentru romi vor fi 3-4 experţi, dintre care unul va fi în mod obligatoriu membru al etniei romilor.
4. Experţii locali pentru romi
Experţii locali pentru romi funcţionează la nivelul primăriilor şi sunt responsabili pentru desfăşurarea pe plan local a acţiunilor de imbunatatire a situaţiei romilor. Ei se subordonează atât birourilor judeţene pentru romi, cat şi primarului. Experţii locali reprezintă principalii mediatori între autorităţile publice şi comunităţile de romi.
La nivelul comunelor funcţia de expert pentru romi este exercitată prin cumul de funcţii de către un funcţionar al primăriei.
În scopul conjugării eforturilor de îndeplinire a obiectivelor Strategiei de imbunatatire a situaţiei romilor, în cadrul parteneriatului dintre administraţia publica şi societatea civilă va funcţiona o fundaţie de interes public pentru romi. Scopul acesteia va fi atragerea şi administrarea fondurilor extrabugetare, din ţara şi din străinătate, în vederea finanţării programelor şi proiectelor care vizează îndeplinirea obiectivelor Strategiei de imbunatatire a situaţiei romilor.
În vederea evaluării şi selecţionării proiectelor de implementare a prezentei strategii se va constitui Comisia de evaluare a proiectelor, formată din reprezentanţi ai administraţiei publice, lideri ai romilor şi reprezentanţi ai fundaţiei de interes public pentru romi.
Înfiinţarea structurilor pentru implementarea şi monitorizarea Strategiei de imbunatatire a situaţiei romilor se va realiza în conformitate cu calendarul de activităţi prevăzut în Planul general de măsuri pentru aplicarea Strategiei de imbunatatire a situaţiei romilor.