Administrația Publică Locală și Minoritațile Naționale

HOTĂRÂREA nr. 1.206 din 27 noiembrie 2001
pentru aprobarea Normelor de aplicare a dispoziţiilor privitoare la dreptul cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale de a folosi limba maternă în administraţia publica locală, cuprinse în Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

Emitent: Guvernul
Publicată în Monitorul Oficial nr. 781 din 7 decembrie 2001

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,

Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

ART. 1
Se aproba Normele de aplicare a dispoziţiilor privitoare la dreptul cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale de a folosi limba maternă în administraţia publica locală, cuprinse în Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 23 aprilie 2001, cu modificările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 2
Prefecţii, preşedinţii consiliilor judeţene şi primării vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

ANEXA 1

NORME
de aplicare a dispoziţiilor privitoare la dreptul cetăţenilor aparţinând
unei minorităţi naţionale de a folosi limba maternă în administraţia
publica locală, cuprinse în Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
Cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale, care au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor dintr-o unitate administrativ-teritorială, au dreptul de a folosi limba maternă în raporturile cu autorităţile administraţiei publice locale, în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările ulterioare, ale Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, ratificată de România prin Legea nr. 33/1995, ale altor convenţii şi tratate internaţionale la care România este parte, precum şi ale prezentelor norme.
ART. 2
(1) În raporturile cu autorităţile administraţiei publice locale cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale din unităţile administrativ-teritoriale în care aceştia au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor au dreptul sa li se aducă la cunostinta, în limba maternă, ordinea de zi a şedinţelor consiliului local sau judeţean, precum şi hotărârile adoptate de acestea.
(2) În condiţiile prevăzute la alin. (1) cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au dreptul sa se adreseze autorităţilor administraţiei publice locale şi aparatului propriu al consiliilor locale şi judeţene, oral sau în scris, şi în limba maternă, precum şi de a primi răspuns atât în limba romana, cat şi în limba maternă.
ART. 3
În consiliile locale sau judeţene în care consilierii aparţinând unei minorităţi naţionale reprezintă cel puţin o treime din numărul total, la şedinţele de consiliu se poate folosi şi limba maternă.
ART. 4
(1) În localităţile în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor se va asigura inscriptionarea denumirii localităţii şi în limba maternă a cetăţenilor aparţinând minorităţii respective.
(2) În unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor autorităţile administraţiei publice locale vor asigura inscriptionarea denumirii instituţiilor publice de sub autoritatea lor, precum şi afişarea anunţurilor de interes public şi în limba maternă a cetăţenilor aparţinând minorităţii respective, în condiţiile legii.

CAP. 2
Dispoziţii speciale

ART. 5
(1) În vederea asigurării participării cetăţenilor prevăzuţi la art. 1 la dezbaterea problemelor colectivităţii locale, ordinea de zi a şedinţei consiliului local sau judeţean se aduce la cunostinta publica prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate şi în limba lor maternă.
(2) În acest scop, primării, respectiv, preşedinţii consiliilor judeţene, vor asigura traducerea în limba maternă a minorităţii naţionale a ordinii de zi, iar aceasta va fi adusă la cunostinta publica prin grija secretarului, respectiv a secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale, prin aceleaşi mijloace şi în acelaşi termen cu cele ale difuzării în limba romana.
(3) Aducerea la cunostinta publica, în limba maternă, a ordinii de zi a şedinţei consiliului local sau judeţean se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, iar în dosarul de şedinţa se vor ataşa actele doveditoare, inclusiv ordinea de zi în limba oficială şi în versiunea tradusa în limba maternă.
ART. 6
(1) În consiliile locale sau judeţene în care consilierii aparatinand unei minorităţi naţionale reprezintă cel puţin o treime din numărul total al consilierilor în funcţie, la lucrările şedinţelor ordinare şi extraordinare ale consiliului se poate folosi şi limba maternă. În toate cazurile documentele şedinţelor consiliului local sau judeţean se întocmesc în limba romana, limba oficială a statului.
(2) În astfel de cazuri primării şi preşedinţii consiliilor judeţene au obligaţia sa asigure traducerea integrala şi concomitenta a dezbaterilor în limba romana. Traducerea va fi realizată de persoane care cunosc bine şi foarte bine atât limba romana, cat şi limba maternă a minorităţii respective. În cazuri excepţionale, dacă traducerea nu poate fi realizată datorită lipsei traducatorului şi acesta nu poate fi înlocuit cu o alta persoana în măsura sa asigure traducerea, lucrările şedinţei consiliului local sau judeţean se vor desfasura în limba romana. Dacă situaţia se repeta şi la şedinţa următoare, lucrările acesteia vor fi amânate. După o a treia amânare devin aplicabile prevederile art. 58 din Legea nr. 215/2001.
(3) Potrivit legii documentele şedinţelor consiliului local sau judeţean se vor întocmi numai în limba romana, limba oficială a statului. Procesul-verbal al şedinţei se va redacta direct în limba romana, pe baza traducerii din timpul şedinţei.
(4) Proiectele de hotărâri ale consiliului local sau judeţean şi celelalte documente supuse dezbaterii şi aprobării acestuia vor fi redactate, în toate cazurile, în limba romana şi vor fi însoţite de traducerea în limba maternă a minorităţii îndreptăţite.
(5) Textele finale ale hotărârilor şi celorlalte documente supuse deliberării şi aprobării consiliului local sau judeţean vor fi redactate în limba romana şi vor fi traduse în limba minorităţii naţionale.
(6) Folosirea limbii materne la lucrările şedinţei consiliului local sau judeţean se consemnează, în toate cazurile, în procesul-verbal al şedinţei.
ART. 7
(1) Secretarul, respectiv secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale, este obligat sa ia toate măsurile tehnice şi de orice alta natura pentru a asigura aducerea la cunostinta publica a hotărârilor cu caracter normativ ale consiliului local sau judeţean, precum şi comunicarea către cetăţenii prevăzuţi la art. 1 a hotărârilor cu caracter individual şi în limba maternă a acestora, dacă s-a făcut o solicitare scrisă în acest sens.
(2) Aducerea la cunostinta publica, în limba maternă, a hotărârilor cu caracter normativ ale consiliului local sau judeţean, precum şi comunicarea către cetăţenii prevăzuţi la art. 1 a hotărârilor cu caracter individual şi în limba maternă a acestora se realizează prin aceleaşi mijloace şi în acelaşi termen cu cele ale difuzării în limba romana.
ART. 8
(1) Cetăţenii prevăzuţi la art. 1 au dreptul sa se adreseze, oral sau în scris, autorităţilor administraţiei publice locale şi aparatului propriu al acestora şi în limba maternă.
(2) Autorităţile administraţiei publice locale şi aparatul propriu de specialitate au obligaţia sa răspundă solicitărilor atât în limba romana, cat şi în limba maternă. Actele oficiale se întocmesc în mod obligatoriu în limba romana.
ART. 9
(1) La ceremoniile oficiale organizate de autorităţile administraţiei publice locale se va folosi limba romana, limba oficială a statului. În unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, la astfel de ceremonii, alături de limba romana, se poate folosi şi limba minorităţii respective.
(2) Oficierea căsătoriilor se face de către ofiţerul de stare civilă în limba romana. Ceremonia se poate desfasura, la cerere, şi în limba maternă a persoanelor care urmează sa se căsătorească, dacă ofiţerul de stare civilă cunoaşte limba respectiva.
(3) Actele şi certificatele de stare civilă se vor redacta numai în limba romana.
ART. 10
(1) Modul de inscriptionare a denumirii unor localităţi în limba maternă a cetăţenilor aparţinând minorităţilor este prevăzut în anexele nr. 1/1-1/23.
(2) Inscriptionarea în limba maternă a denumirii unor localităţi are caracter informativ, neputând fi folosită în corespondenta sau în documentele oficiale.
ART. 11
(1) Inscriptionarea în limba maternă a denumirii unor localităţi în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor se face pe aceeaşi tablita indicatoare, sub denumirea în limba romana, folosindu-se aceleaşi caractere, marimi de litere şi culori, potrivit anexei nr. 2. Inscriptionarea se face atât pe indicatoarele rutiere de intrare, cat şi pe cele de ieşire din localitate.
(2) Confecţionarea tablitelor indicatoare se realizează prin grija primarilor, costul acestora fiind suportat din bugetele locale.
ART. 12
Inscriptionarea în limba maternă a denumirii instituţiilor publice de sub autoritatea consiliilor locale sau judeţene se face printr-o tablita similară ca dimensiune, caracter, mărime a literelor şi culori cu cea inscriptionata în limba romana. Tablita se va amplasa sub tablita care conţine denumirea oficială în limba romana.
ART. 13
Montarea tablitelor prevăzute la art. 11 şi 12 se face în termen de cel mult 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme.

CAP. 3
Dispoziţii finale

ART. 14
Ponderea cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale, prevăzută la art. 1, se stabileşte pe baza datelor recensamantului populaţiei organizat potrivit legii.
ART. 15
În unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, în cadrul aparatului propriu al consiliilor locale sau judeţene, în compartimentele care au atribuţii privind relaţii cu publicul vor fi încadrate şi persoane care cunosc limba maternă a cetăţenilor aparţinând minorităţii respective. Angajarea se face prin concurs organizat în condiţiile legii.
ART. 16
(1) Traducerea din limba romana în limba maternă a documentelor, precum şi a lucrărilor şedinţelor consiliului local sau judeţean se asigura prin grija primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean.
(2) Traducerea se realizează de către functionarii prevăzuţi la art. 15, precum şi, după caz, de către colaboratori externi.
ART. 17
Cheltuielile efectuate de autorităţile administraţiei publice locale pentru asigurarea aplicării dispoziţiilor prezentelor norme se suporta de la bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor sau judeţelor, după caz.
ART. 18
(1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa fie considerate infracţiuni:
a) refuzul de a traduce în limba maternă ordinea de zi şi hotărârile consiliului local sau judeţean şi de a le aduce la cunostinta publica şi în varianta tradusa, precum şi refuzul de a comunica răspunsurile şi în limba maternă a solicitantului, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2);
b) neintocmirea documentelor originale ale şedinţelor consiliului local sau judeţean în limba oficială a statului;
c) refuzul de a traduce în limba romana lucrările consiliului local sau judeţean ori continuarea desfăşurării acestora în limba minorităţii naţionale, deşi nu este asigurata traducerea în limba romana;
d) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1) privitoare la folosirea limbii materne la lucrările consiliului local sau judeţean;
e) nerespectarea termenului prevăzut la art. 13;
f) redactarea actelor şi certificatelor de stare civilă în alta limba decât limba romana;
g) inscriptionarea altor denumiri decât cele prevăzute în anexele nr. 1/1-1/23, precum şi inscriptionarea acestora în alta forma decât cea prevăzută în anexa nr. 2;
h) folosirea denumirilor de localităţi prevăzute în anexele nr. 1/1-1/23 în corespondenta sau în documentele oficiale.
(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se sancţionează cu amenda de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei, iar cele prevăzute la lit. e)-h), cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei.
(3) Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzii se fac de către persoane împuternicite de ministrul administraţiei publice, de către prefect sau împuterniciţii acestuia şi se aplica primarului, preşedintelui consiliului judeţean, secretarului, respectiv secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale, după caz.
(4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) li se aplica în mod corespunzător dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.
ART. 19
Anexele nr. 1/1-1/23 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezentele norme.