HOTARAREA de Guvern nr. 111/2005 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Relaţii Interetnice

În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată, şi al art.1 alin.(1) lit.g) şi alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.228/2004, cu modificările şi completările ulterioare

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1 – Departamentul pentru Relaţii Interetnice se organizează şi funcţionează ca structură fără personalitate juridică, în subordinea Primului-ministru şi în coordonarea ministrului delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.

Art. 2 – (1) În realizarea obiectului său de activitate Departamentul pentru Relaţii Interetnice îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

 1. pune în aplicare politica stabilită prin Programul de guvernare în domeniul relaţiilor interetnice;
 2. elaborează şi supune Guvernului spre aprobare strategii şi politici pentru păstrarea, afirmarea şi dezvoltarea identităţii etnice a persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale;
 3. elaborează proiecte de legi şi alte acte normative din domeniul său de activitate;
 4. avizează proiecte de lege şi alte acte normative, care au incidenţă asupra drepturilor şi îndatoririlor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale;
 5. monitorizează aplicarea actelor normative interne şi internaţionale referitoare la protecţia minorităţilor naţionale;
 6. participă la elaborarea Raportului cu privire la aplicarea de către România a Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale a Consiliului Europei, precum şi la elaborarea capitolelor referitoare la minorităţile naţionale din rapoartele României către alte instituţii şi organisme internaţionale;
 7. stimulează dialogul majoritate – minorităţi naţionale în vederea îmbunătăţirii actului decizional şi a măsurilor de implementare;
 8. cultivă valorile comune, combaterea discriminării şi a prejudecăţilor prin promovarea diversităţii culturale, lingvisitice, confesionale prin activităţi pe bază de proiecte;
 9. promovează şi organizează programe privind garantarea, păstrarea, exprimarea, promovarea şi dezvoltarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale;
 10. sprijină realizarea unor programe sau activităţi interetnice iniţiate de organizaţii, asociaţii, fundaţii sau instituţii publice, pe bază de proiecte;
 11. supune Guvernului spre adoptare, la propunerea fundamentată a Consiliului Minorităţilor Naţionale, în baza Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare şi a legilor bugetare anuale, proiecte de hotărâri pentru acordarea de asistenţă financiară organizaţiilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, membre ale Consiliului Minorităţilor Naţionale, şi pentru aprobarea repartizării sumelor alocate prin bugetul de stat acestor organizaţii;
 12. colaborează cu Consiliul Minorităţilor Naţionale, în condiţiile legii;
 13. colaborează cu autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale în îndeplinirea atribuţiilor proprii, în condiţiile legii;
 14. stabileşte şi menţine relaţii cu organizaţii neguvernamentale din ţară şi din străinătate, precum şi cu organisme şi instituţii internaţionale cu activitate în domeniul minorităţilor naţionale şi al combaterii discriminării pe criterii etnice;
 15. menţine legături permanente şi colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale, prin reprezentanţi cu competenţe teritoriale, în vederea identificării problemelor specifice şi soluţionării acestora
 16. sprijină cercetările ştiinţifice în domeniul relaţiilor interetnice, prin menţinerea de contacte şi colaborarea cu organizaţii, instituţii şi personalităţi din domeniu.
Art. 2 – (2) Departamentul pentru Relaţii Interetnice îndeplineşte orice alte atribuţii specifice prevazute în alte acte normative sau stabilite de primul-ministru.
Art. 3 – Departamentul pentru Relaţii Interetnice îşi desfasoară activitatea în strânsă colaborare cu ministerele, cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, cu organizaţii internaţionale guvernamentale şi neguvernamentale.
Art. 4 – (1) Departamentul pentru Relaţii Interetnice este condus de un secretar de stat, ajutat de către 2 subsecretari de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru.
Art. 4 – (2) Secretarul de stat reprezintă departamentul în raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu alte autorităţi ale administraţiei publice, precum şi în raporturile cu persoane fizice şi juridice, romîne şi străine.
Art. 4 – (3) Atribuţiile secretarului de stat şi ale subsecretarilor de stat se stabilesc prin decizie a primului-ministru.
Art. 4 – (4) În îndeplinirea atribuţiilor sale secretarul de stat emite ordine cu caracter individual.
Art. 5 – (1) Structura organizatorică a Departamentului pentru Relaţii Interetnice este prevazută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotarare.
Art. 5 – (2) Atribuţiile şi sarcinile serviciilor şi biroului din cadrul Departamentului pentru Relaţii Interetnice se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin al secretarului de stat în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 5 – (3) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului Departamentului pentru Relaţii Interetnice se stabilesc prin fişa postului, care se întocmeste pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare.
Art. 6 – (1) În cadrul Departamentului pentru Relaţii Interetnice îşi desfasoară activitatea reprezentanţii teritoriali ale căror atribuţii sunt stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Departamentului pentru Relaţii Interetnice.
Art. 6 – (2) Secretarul de stat stabileşte prin ordin localităţile în care îşi desfaşoară activitatea reprezentanţii teritoriali.
Art. 6 – (3) Reprezentanţii teritoriali iniţiază şi organizează programe interetnice de interes local şi regional cu partenerii instituţionali şi organizaţiile neguvernamentale, în zonele de competenţă ale acestora.
Art. 6 – (4) Prefecturile vor asigura spaţiul corespunzător desfăşurarii activităţii reprezentanţilor teritoriali.
Art. 6 – (5) Cheltuiele necesare funcţionării şi întreţinerii spaţiului unde îşi desfasoară activitatea reprezentanţii teritoriali se suportă din bugetul Secretariatului General al Guvernului, pe bază de contract între Secretariatul General al Guvernului şi prefecturi.
Art. 7 – Departamentul pentru Relaţii Interetnice asigură coordonarea activităţii Consiliului Minorităţilor Naţionale, conform Hotararii Guvernului nr. 589/2001 privind infiintarea Consiliului Minoritatilor Nationale, cu modificarile şi completările ulterioare.
Art. 8 – (1) Numărul maxim de posturi al Departamentului pentru Relaţii Interetnice, exclusiv demnitarii, se stabileşte prin Decizie a Primului Ministru cu încadrarea în numărul maxim de posturi în structura funcţiilor şi în cheltuielile de personal aprobate pentru aparatul de lucru al Guvernului.
Art. 8 – (2) Personalul prevăzut la alin. (1) este salarizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile personalului din aparatul de lucru al Guvernului.
Art. 9 – Resursele financiare necesare desfaşurării activităţii Departamentului pentru Relaţii Interetnice se cuprind în bugetul Secretariatului General al Guvernului.
Art. 10 – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotararea Guvernului nr. 749/2003 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Relaţii Interetnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.488 din 7 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.