Organizația Națiunilor Unite

Declaraţie ONU cu privire la drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, etnice, religioase şi lingvistice

Adoptată la 18 decembrie 1992 prin Rezoluţie a Adunării Generale a ONU

Adunarea Generală.
Reafirmând că unul din principalele scopuri ale Naţiunilor Unite, con-form Cartei, este de a realiza cooperarea internaţională in dezvoltarea şi în încurajarea respectării drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale pentru toţi, fără deosebire de rasă, de sex de limbă sau de religie,
Ştiind că este important să se aplice şi mai eficient instrumentele inter-naţionale privind drepturile omului cu privire la drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale sau etnice, religioase şi lingvistice,
Notând cu satisfacţie că organele create in baza instrumentelor internaţionale privind drepturile omului au acordat o atenţie crescândă protecţiei şi nediscriminării minorităţilor.
Considerând dispoziţiile articolului 27 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice care a dezvoltat drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale sau etnice, religioase şi lingvistice.
Considerând ca ONU are un rol din ce în ce mai important de jucat privind protecţia minorităţilor,
Având în minte lucrările realizate până acum in sistemul Naţiunilor Unite prin factorii competenţi ai Comisiei pentru drepturile omului şi ai sub-comisiei pentru prevenirea discriminării şi protecţia minorităţilor, pentru a promova şi a proteja drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale sau etnice, religioase şi lingvistice,
Constatând realizările importante obţinute in acest scop la nivel regio¬nal, subregional şi bilateral, care pot constitui o sursă utilă de inspiraţie pen¬tru viitor a activităţii Organizaţiei Naţiunilor Unite,
Subliniind necesitatea de a asigura pentru toţi, fără nici o discriminare, deplina folosinţă şi exercitare a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamenta¬le şi subliniind în acest scop importanţa proiectului de declaraţie privind drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale sau etnice, religioase şi lingvistice,
Reamintind rezoluţia sa 46/115 din 17 decembrie 1991 şi luând în conside¬raţie rezoluţia 1992/16 din 21 februarie 1992 a Comisiei pentru drepturile omului prin care comisia a aprobat textul proiectului de declaraţie privind drepturile persoa¬nelor aparţinând minorităţilor naţionale sau etnice, religioase şi lingvistice, şi rezolu¬ţia 1992/4 din 20 iulie 1992 a Consiliului economic şi social, prin care Consiliul a recomandat Adunării generale să o adopte şi să acţioneze pentru a o promova,
Luând in considerare nota Secretarului general,
1. Adoptă Declaraţia privind drepturile persoanelor aparţinând minorităţi¬lor naţionale sau etnice, religioase şi lingvistice al cărei text se află in anexa la prezenta rezoluţie;
2. Roagă pe Secretarul general să asigure o cât mai largă difuzare posibilă a Declaraţiei şi să includă textul in viitoarea ediţie a publicaţiei inti¬tulate Drepturile omului – Culegere de instrumente internaţionale”;
3. Invită instituţiile şi organismele Naţiunilor Unite, precum şi organizaţii¬le interguvernamentale şi neguvernamantale să-şi intensifice eforturile pentru a face cunoscută Declaraţia şi pentru a i se înţelege conţinutul;
4. Invită organele şi organismele competente ale Naţiunilor Unite, în special organele create in baza instrumentelor internaţionale, precum şi repre¬zentanţii Comisiei pentru drepturile omului şi ai sub-comisiei pentru prevenirea discriminării şi protecţia minorităţilor, să acorde respectul cuvenit Declaraţiei în exercitarea funcţiilor lor;
5. Roagă pe Secretarul general să studieze mijloacele ce permit asigurarea unei promovări efective a Declaraţiei şi sa facă propuneri în legătură cu aceasta;
6. Roagă pe Secretarul general ca în cea de a 48-a sesiune să rapor¬teze în legătură cu aplicarea prezentei rezoluţii, la punctul din ordinea de zi intitulat „probleme referitoare la drepturile omului”.

ANEXĂ
DECLARATIE
privind drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale sau etnice, religioase şi lingvistice

Adunarea Generală,
Reafirmând că unul din obiectivele principale ale Naţiunilor Unite, astfel precum sunt proclamate in Cartă, este promovarea şi încurajarea respectului pentru drepturile şi libertăţile fundamentale ale tuturor oamenilor, fără deose¬bire de rasă, sex, limbă sau religie,
Reafirmând credinţa în drepturile fundamentale ale omului, în demnita¬tea şi valoarea fiinţei umane, în drepturile egale pentru bărbaţi şi femei, pen¬tru naţiuni mari şi mici,
Dorind să promoveze realizarea principiilor cuprinse in Cartă, Declaraţia universală a drepturilor omului (Rezoluţia 217 A(III)), Convenţia privind prevenirea şi pedepsirea crimei de genocid (Rezoluţia 260 A(III)), Convenţia Internaţională pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială (Rezoluţia 2106 A(xx)), Acordul Internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, Acordul Internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi cul¬turale, Declaraţia pentru eliminarea tuturor formelor de intoleranţă şi de discri¬minare bazate pe religie sau convingeri ( Rezoluţia 36/55), Convenţia privind drepturile copilului (Rezoluţia 44/25), ca şi în alte instrumente internaţionale cu relevanţă în materie, care au fost adoptate la nivel regional sau universal şi în cele care s-au încheiat între statele membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite,
lnspirându-se din prevederile articolului 27 din Acordul Internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, referitoare la drepturile persoanelor aparţi¬nând minorităţilor etnice, religioase sau lingvistice,
Considerând că promovarea şi protejarea drepturilor persoanelor aparţi¬nând minorităţilor naţionale sau etnice, religioase şi lingvistice contribuie la stabilitatea politică şi socială a statelor in care acestea trăiesc,
Sublinilnd că promovarea şi realizarea constantă a drepturilor persoane¬lor aparţinând minorităţilor naţionale sau etnice, religioase şi lingvistice, ca parte integrantă a dezvoltării societăţii in ansamblul său şi înăuntrul cadrului democratic bazat pe supremaţia dreptului, ar contribui la consolidarea priete¬niei şi cooperării între popoare şi state,
Considerând că Organizaţia Naiţunilor Unite are un rol important de jucat in ceea ce priveşte protecţia minorităţilor,
Având în vedere activitatea desfăşurată până in prezent in sistemul Organizaţiei Naţiunilor Unite, în special in Comisia drepturilor omului, in Subcomisia pentru prevenirea discriminării şi protecţia minorităţilor, ca şi organele înfiinţate în baza Acordurilor Internaţionale cu privire la drepturile omului şi a altor instrumente internaţionale privind drepturile omului cu relevanţă în materie, în promovarea şi protejarea drepturilor persoanelor aparţinând minori¬tăţilor naţionale sau etnice, religioase şi lingvistice,
Luând in considerare activitatea importantă realizată de organizaţiile interguvernamentale şi neguvernamentale în protecţia minorităţilor şi în promo¬varea şi ocrotirea drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale sau etnice, religioase şi lingvistice,
Recunoscând necesitatea de a se asigura o mai mare eficienţă in aplicarea instrumentelor internaţionale pentru drepturile omului privind drep¬turile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale sau etnice, religioase şi lingvistice,
Proclamă această Declaraţie asupra drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale sau etnice, religioase şi lingvistice:
ARTICOLUL 1

1. Statele vor proteja existenţa şi identitatea naţională sau etnică, cultu-rală, religioasă şi lingvistică a minorităţilor înăuntrul teritoriilor lor şi vor încuraja crearea de condţiii pentru promovarea acestei identităţi.
2. Statele vor adopta măsurile legislative corespunzătoare şi orice alte măsuri necesare pentru realizarea acestor obiective.
ARTICOLUL 2

1. Persoanele aparţinând minorităţilor naţionale sau etnice, religioase şi lingvistice (denumite generic in continuare persoane aparţinând minorităţilor) au dreptul să se bucure de propria cultură, să profeseze şi să practice pro¬pria lor religie, să utilizeze limba proprie, în particular sau în public, în mod liber şi fără obstacole sau orice altă formă de discriminare.
2. Persoanele aparţinând minorităţilor au dreptul să participe efectiv la viaţa culturală, religioasă, socială, economică şi publică.
3. Persoanele aparţinând minorităţilor au dreptul să participe efectiv la luarea deciziilor, la nivel naţional şi, acolo unde este cazul, la nivel regional, în probleme cu relevanţă pentru minoritatea căreia îi aparţin sau pentru regiunile în care trăiesc, într-o manieră care să nu fie incompatibilă cu legis-laţia naţională.
4. Persoanele aparţinând minorităţilor au dreptul să înfiinţeze şi să menţină asociaţii proprii.
5. Persoanele aparţinând minorităţilor au dreptul de a stabili şi menţine, fără nici o discriminare, contacte libere şi paşnice cu alţi membri ai grupului lor, cu persoane aparţinând altor minorităţi, ca şi contacte cu cetăţeni ai altor state de care sunt legaţi prin apartenenţă naţională sau etnică, religioasă sau lingvistică.
ARTICOLUL 3

1. Persoanele aparţinând minorităţilor îşi pot exercita drepturile, inclusiv pe cele prevăzute în această Declaraţie, individual ca şi în comun cu alţi membri ai grupului lor, fără nici o discriminare.
2. Nu va rezulta nici un dezavantaj pentru nici o persoană aparţinând unei minorităţi ca o consecinţă a exercitării sau neexercitării drepturilor prevă¬zute in această Declaratie.
ARTICOLUL 4

1. Statele vor lua măsurile necesare pentru a asigura persoanelor aparţinând minorităţilor exercitarea deplină şi efectivă a tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale, fără nici un fel de discriminare şi în deplină egalitate în faţa legii.
2. Statele vor lua măsuri pentru a crea condiţii favorabile ca persoane¬le aparţinând minorităţilor să îşi exprime trăsăturile caracteristice şi să îşi dezvolte cultura, limba, religia, tradiţiile şi obiceiurile, excepţie făcând acele practici specifice care contravin legii naţionale sau sunt contrare standardelor internaţionale.
3. Statele vor lua măsurile corespunzătoare astfel încât, atât cât este posibil, persoanele aparţinând minorităţilor să aibă posibilităţi adecvate pentru a învăţa limba maternă sau a se instrui în limba maternă.
4. Statele vor lua, atunci când este cazul, măsuri în domeniul educaţiei pentru a încuraja cunoaşterea istoriei, tradiţiilor, limbii şi culturii minorităţilor existente pe teritoriul lor. Persoanele aparţinând minorităţilor vor avea posibili¬tăţi adecvate pentru a cunoaşte societatea în ansamblul ei.
5. Statele vor lua în considerare măsurile ce se impun pentru ca per¬soanele aparţinând minorităţilor să poată participa pe deplin la progresul şi dezvoltarea economică a ţării lor.
ARTICOLUL 5

1. Politicile şi programele naţionale vor fi planificate şi aplicate luând in conşiderare, in modul cuvenit, interesefe legitime ale persoanelor aparţinând minoritătilor.
2. Programele de cooperare şi aşistenţă dintre state vor ti planificate şi aplicate luând in conşiderare, in modul cuvenit, interesele legitime ale per¬soanelor aparţinând minorităiilor.
ARTICOLUL 6

Statele vor coopera in problemele legate de persoanele aparţinând minorităiilor, printre altele şi prin schimb de informaţii şi experienţă, in vede¬rea promovării înţelegerii şi încrederii reciproce.
ARTICOLUL 7

Statele vor coopera in vederea promovării respectului pentru drepturile prevăzute in prezenta Declaraţie.
ARTICOLUL 8

1. Nici o prevedere din această Declaraţie nu va împiedica îndeplinirea obligaţiilor internaţionale asumate de state in privinţa persaanelor aparţinând minorităţilor. In special, statele îşi vor îndeplini, cu bună credinţă, obligaiiile şi angajamentefe pe care şi le-au asumat prin tratate şi acorduri internaţionale la care sunt părţi.
2. Exercitarea drepturilor prevăzute în această Declaraţie nu va prejudi¬cia exercitarea de către toate persoanele a drepturilor şi libertăiilor fundamen¬tale universal recunoscute.
3. Măsurile luate de state în vederea asigurării unei exercitări efective a drepturilor prevăzute în această Declaraţie nu vor fi considerate prima facie ca fiind contrare principiului egalităţii conţinut in Declaraţia universală a drep¬turilor omului.
4. Nici o prevedere a acestei Declaraţii nu poate fi interpretată ca per-mţiând vreo activitate care contravine scopurilor şi principiilor Organizaţiei Naţiunilor Unite, inclusiv egalităţii suverane, integrităţii teritoriale şi indepen¬denţei politice a statelor.
ARTICOLUL 9

Instituţiile specializate şi alte organizaţii din sistemul Organizaţiei Naţiunilor Unite vor contribui la deplina realizare a drepturilor şi principiilor prevăzute în prezenta Declaraţie, în cadrul competenţei ce revine fiecăreia.