Gesetzgebung Legislație Internă Proiecte Acte Normative

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 893/2007 privind organizarea și funcționarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale

In temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României  adoptă prezenta hotărâre

 

Articol unic

Hotărârea Guvernului nr. 893/2007 privind organizarea și funcționarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 533 din 14 august 2007, se modifică și se completează după cum urmează:

 

 1. La articolul 2, lit. e) se modifică și va avea următorul cuprins:

” e) comandă sau realizează filme documentare, realizează campanii de informare publică și imagine, iniţiază şi organizează seminare, colocvii, dezbateri, simpozioane, mese rotunde, conferințe, congrese, târguri, expoziții, spectacole şi alte acţiuni pe tema păstrării, dezvoltării şi exprimării identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase în rândul minorităţilor naţionale.”

 

 1. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2 ¹, cu următorul cuprins:

”Art. 2 ¹ –  Pentru acțiunile prevăzute la art. 2 lit. b), c), d), e) și f) se pot acoperi, din sursele de finanțare prevăzute la art. 6, următoarele tipuri de cheltuieli:

a) Transport și cazare conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1860/2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului, cu modificările și completările ulterioare, masă, apă, ceai și/sau cafea pentru participanții și invitații la acțiunile, programele și proiectele organizate la inițiativa institutului sau în parteneriat pentru maxim 100 de participanți.

b) Premii, onorarii, achiziții de bunuri și servicii, inclusiv servicii de organizare a târgurilor, expozițiilor, seminarelor, spectacolelor, conferințelor, congreselor, colocviilor, dezbaterilor, simpozioanelor, meselor rotunde, precum și de amenajare a spațiilor unde acestea se desfășoară, în condițiile legii.

c) Editare, tipărire, multiplicare, difuzare, traducere, realizarea de obiecte promoționale, filme documentare, servicii de publicitate, consultanță în gestionarea și evaluarea proiectelor, consultanță în relații cu publicul, realizarea de campanii de informare publică și imagine, abonamente la publicații în domeniu, închiriere de bunuri mobile și imobile, în condițiile legii.”

 

3. La articolul 3, alineatul (4) litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

”c) asigură gestionarea fondurilor bănești și a patrimoniului Institutului, potrivit legii, având calitatea de ordonator terțiar de credite.  ”

 

 PRIM-MINISTRU

  

VASILICA – VIORICA  DĂNCILĂ

 

 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

 

 

 

Secţiunea 1

Titlul prezentului proiect de act normativ

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 893/2007 privind organizarea şi funcţionarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale

Secţiunea a 2 – a

Motivul emiterii actului normativ

 

1. Descrierea situaţiei actuale

Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 893/2007 privind organizarea şi funcţionarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Institutul se organizează şi funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Guvernului şi în coordonarea Departamentului pentru Relaţii Interetnice.

Pentru realizarea obiectului său de activitate, Institutul are, printre alte atribuţii, şi pe cele privind organizarea de manifestări ştiinţifice (seminare, colocvii, dezbateri, simpozioane, mese rotunde şi alte acţiuni) pe tema păstrării, dezvoltării şi exprimării identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase în rândul minorităţilor naţionale. Totodată, Institutul asigură participarea personalului său la acţiuni cu caracter ştiinţific şi cultural, la reuniuni, precum şi la alte acţiuni având ca scop protejarea drepturilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale; organizează şi realizează programe în parteneriat cu instituţii şi organisme internaţionale,  precum şi vizite de documentare şi schimburi de experienţă cu persoane din ţară şi din străinătate în scopul cunoaşterii experienţei altor sisteme de protecţie a drepturilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.

Misiunile de audit interne recomandă instituţiilor publice introducerea în actul normativ de organizare şi funcţionare a unor prevederi referitoare la categoriile de cheltuieli care pot fi angajate şi efectuate pentru organizarea şi realizarea unor asemenea activităţi. Astfel, este necesară promovarea unei hotărâri a Guvernului prin care să se stabilească acele categorii de cheltuieli pe care Institutul le poate acoperi din fondurile sale.

Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 893/2007, Institutul este condus de un președinte, ajutat de un vicepreședinte iar salarizarea personalului Institutului se face potrivit legii. Preşedintele asigură gestionarea fondurilor bănești şi a patrimoniului Institutului, potrivit legii.

Din formularea actuală a actului normativ de organizare şi funcţionare a Institutului, nu reiese în mod clar că funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte al institutului sunt, din punctul de vedere al salarizării, funcţii asimilate cu funcţia de conducător al unei instituţii de specialitate a administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, şi nici faptul că preşedintele institutului este ordonator terţiar de credite, drept pentru care misiunile de audit public intern şi instituţii cum ar fi Curtea de Conturi a României sau Trezoreria Statului solicită/recomandă introducerea unor prevederi în acest sens.

2. Schimbări preconizate

Scopul prezentului act normativ îl reprezintă modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 893/2007 privind organizarea şi funcționarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale. Astfel, noile reglementări vor viza, pe de o parte, introducerea unor prevederi noi în ceea ce priveşte categoriile de cheltuieli ce pot fi acoperite din fondurile Institutului pentru realizarea de acţiuni ştiinţifice privind păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii etnice, a aspectelor sociologice, istorice, culturale, lingvistice, religioase sau de altă natură ale minorităţilor naţionale din România; iar pe de altă parte vizează modificări care clarifică aspecte referitoare la funcţionarea Institutului prin precizarea în actul normativ de organizare şi funcţionare a faptului că funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte al institutului sunt din punctul de vedere al salarizării funcţii asimilate cu funcţia de conducător, respectiv de adjunct al conducătorului unei instituţii de specialitate a administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, precum şi a faptului că preşedintele Institutului are calitatea de ordonator terţiar de credite.

 

3. Alte informaţii

Nu au fost identificate.

Secţiunea a 3-a

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impact macro-economic

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat:

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

2. Impact asupra mediului de afaceri

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

21.Impactul asupra sarcinilor administrative

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

22.Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

3. Impact social

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

4. Impact asupra mediului

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

5. Alte informaţii

Nu au fost identificate.

Secţiunea a 4-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat

– în mii lei (RON) –
Indicatori Anul curent Următorii patru ani Media pe cinci ani
1 2 3 4 5 6 7
1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care:

a) buget de stat, din acesta:

 1. impozit pe profit
 2. impozit pe venit

b) bugete locale

 1. impozit pe profit

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:

 1. contribuţii de asigurări
2Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:

a) buget de stat, din acesta:

 1. cheltuieli de personal
 2. bunuri şi servicii

b) bugete locale:

 1. cheltuieli de personal
 2. bunuri şi servicii

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:

 1. cheltuieli de personal
 2. bunuri şi servicii
3. Impact financiar, plus/minus, din care:

a) buget de stat

b) bugete locale

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare
7. Alte informaţii

Nu sunt

Secţiunea a 5-a

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ (acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ):

a) acte normative care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ;

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii.

 

11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare:

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente, făcându-se referire la un anume acord, o anume rezoluţie sau recomandare internaţională ori la alt document al unei organizaţii internaţionale:

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

6. Alte informaţii

Nu sunt.

Secţiunea a 6-a

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

5. Informaţii privind avizarea de către:

a) Consiliul Legislativ                             

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării

c) Consiliul Economic şi Social

d) Consiliul Concurenţei

e) Curtea de Conturi

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

6. Alte informaţii

Nu sunt.

Secţiunea a 7-a

Activităţi de informare publică privind elaborarea

şi implementarea proiectului de act normativ

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice

Proiectul de act normativ a fost elaborat cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată.

3. Alte informații

Nu sunt

 

Secţiunea a 8-a

Măsuri de implementare

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor noi organisme sau  extinderea competenţelor instituţiilor existente

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

2. Alte informaţii

Nu sunt.

 

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 893/2007 privind organizarea şi funcţionarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare.

 

 

Secretarul General al Guvernului

 

Ioana – Andreea LAMBRU

 

 

 

Departamentul pentru Relaţii Interetnice

Secretar de stat

 

                                    LACZIKO Enikő Katalin

 

     

 Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale

 

Președinte

 

           HORVÁTH István              

 

 

Avizăm favorabil: 

 

 

Ministrul Finanțelor Publice,                             Ministrul Justiţiei, Ministrul Muncii și Justiției Sociale,
EUGEN ORLANDO TEODOROVICI TUDOREL TOADER LIA-OLGUȚA VASILESCU