OSCE

Act final al Conferinţei pentru securitate şi cooperare în Europa, elaborat la Helsinki la 1 august 1975
din 01/08/1975
Publicat în Buletinul Oficial nr. 92 din 13/08/1975

PROBLEMELE PRIVIND SECURITATEA ÎN EUROPA
A. DECLARAŢIA PRIVIND PRINCIPIILE CARE GUVERNEAZĂ RELAŢIILE RECIPROCE DINTRE STATELE PARTICIPANTE
B. PROBLEMELE PRIVIND PUNEREA IN PRACTICA A UNORA DIN PRINCIPIILE ENUNTATE MAI SUS
DOCUMENT PRIVIND MASURI DE EDIFICARE A INCREDERII SI ANUMITE ASPECTE ALE SECURITATII SI DEZARMARII
COOPERAREA IN DOMENIILE ECONOMIEI, STIINTEI SI TEHNICII SI MEDIULUI INCONJURATOR
1. SCHIMBURILE COMERCIALE
2. COOPERAREA INDUSTRIALA ŞI PROIECTE DE INTERES COMUN
3. DISPOZITII PRIVIND SCHIMBURILE COMERCIALE ŞI COOPERAREA INDUSTRIALA
4. STIINŢA ŞI TEHNICA
5. MEDIUL ÎNCONJURĂTOR
6. COOPERAREA IN ALTE DOMENII
PROBLEME PRIVIND SECURITATEA ŞI COOPERAREA ÎN MEDITERANA
COOPERAREA ÎN DOMENIUL UMANITAR ŞI ÎN ALTE DOMENII
1. CONTACTE UMANE
2. INFORMATIA
3. COOPERAREA SI SCHIMBURILE IN DOMENIUL CULTURII
4. COOPERAREA SI SCHIMBURILE IN DOMENIUL EDUCATIEI
URMARILE CONFERINTEI

Conferinţa pentru securitate si cooperare in Europa, deschisa la 3 iulie 1973 la Helsinki si continuata la Geneva de la 18 septembrie 1973 până la 21 iulie 1975, a fost încheiată la Helsinki, la 1 august 1975, de înalţii Reprezentanţi ai Austriei, Belgiei, Bulgariei, Canadei, Cehoslovaciei, Ciprului, Danemarcei, Elveţiei, Finlandei, Franţei, Republicii Democrate Germane, Republicii Federale Germane, Greciei, Irlandei, Islandei, Italiei, Iugoslaviei, Liechtensteinului, Luxemburgului, Maltei, Marii Britanii, Monaco, Norvegiei, Olandei, Poloniei, Portugaliei, României, San Marino, Spaniei, Statelor Unite ale Americii, Suediei, Turciei, Ungariei, U.R.S.S., Vaticanului.
Secretarul general al Naţiunilor Unite s-a adresat participanţilor, in calitate de oaspete de onoare, la faza de deschidere si la cea de închidere a conferinţei. Directorul general al UNESCO si secretarul executiv al Comisiei economice pentru Europa a Naţiunilor Unite au prezentat contribuţii in timpul celei de-a II-a faza a conferinţei.
In cursul reuniunilor celei de-a II-a faze a conferinţei au prezentat, de asemenea, contribuţii asupra diferitelor puncte de pe ordinea de zi reprezentanţii următoarelor state mediteraneene neparticipante;
Republica Algeriana Democratica si Populara, Republica Araba Egipt, Israel, Regatul Maroc, Republica Araba Siriana, Republica Tunisiana.
Animaţi de voinţa politica, in interesul popoarelor, de a îmbunătăţi si intensifica relaţiile lor, de a contribui in Europa la pace, la securitate, la justiţie si la cooperare, precum si la apropierea intre ele si cu toate celelalte state din lume.
Hotărâţi în consecinţă să dea efect deplin rezultatelor conferinţei si sa asigure avantajele decurgând din aceste rezultate intre statele lor si in toata Europa si, prin aceasta, sa lărgească, sa aprofundeze si sa facă continuu si durabil cursul destinderii,
Înalţii Reprezentanţi ai statelor participante au adoptat in mod solemn cele ce urmează:

PROBLEMELE PRIVIND SECURITATEA IN EUROPA

Statele participante la Conferinţa pentru securitate si cooperare in Europa,
Reafirmând ca obiectivul lor este de a contribui la ameliorarea relaţiilor lor mutuale si de a asigura condiţii în care popoarele lor sa poată trai in pace veritabila si trainica, la adăpost de orice ameninţare sau atingere a securităţii lor,
Convinse de necesitatea de a depune eforturi pentru a face ca destinderea sa fie un proces atât continuu, cit si din ce in ce mai viabil si cuprinzător, cu caracter universal, si convinse ca punerea in practica a rezultatelor Conferinţei pentru securitate si cooperare in Europa va constitui o contribuţie majora la acest proces,
Considerând ca solidaritatea intre popoare, ca si scopul comun al statelor participante de a realiza obiectivele enunţate de Conferinţa pentru securitate si cooperare in Europa vor trebui sa duca la dezvoltarea de relaţii mai bune si mai strânse intre ele in toate domeniile, astfel incit sa se depăşească confruntarea datorata naturii relaţiilor lor trecute, si la o mai buna înţelegere reciproca,
Conştiente de istoria lor comuna si recunoscând ca existenta unor elemente comune in tradiţiile si valorile lor poate sa le ajute sa-si dezvolte relaţiile, si dorind sa caute, ţinând seama pe deplin de originalitatea si diversitatea poziţiilor si punctelor lor de vedere, posibilităţi de a-si uni eforturile pentru a depăşi neîncrederea si a creste încrederea, de a rezolva problemele care le separa si de a coopera in interesul umanităţii, recunoscând indivizibilitatea securităţii in Europa, precum si interesul lor comun in dezvoltarea cooperării intre ele si pretutindeni in Europa si in lumea întreaga si conştiente de necesitatea ca fiecare din ele sa-si aducă contribuţia la întărirea păcii şi securităţii mondiale, ca si la promovarea drepturilor fundamentale, a progresului economic si social si a bunăstării tuturor popoarelor.
Au adoptat cele ce urmează:

A. DECLARATIA PRIVIND PRINCIPIILE CARE GUVERNEAZA RELATIILE RECIPROCE DINTRE STATELE PARTICIPANTE

Statele participante,
Reafirmând angajamentul lor in favoarea păcii, securităţii si dreptăţii, precum si a dezvoltării continue a relaţiilor prieteneşti si cooperării,
Recunoscând ca acest angajament, care reflecta interesele si aspiraţiile popoarelor, constituie pentru fiecare stat participant o răspundere prezenta si viitoare, întărită de experienţele trecutului,
Reafirmând, in măsura in care sunt membrii ai Naţiunilor Unite si in conformitate cu scopurile si principiile Naţiunilor Unite si întăririi rolului si eficientei sale in consolidarea păcii, securitatii si justiţiei internaţionale si in promovarea reglementarii problemelor internaţionale, precum si a dezvoltării relaţiilor amicale si cooperării intre state,
Exprimând adeziunea lor comuna la principiile care sunt enunţate mai jos si care sunt in conformitate cu Carta Naţiunilor Unite, precum si voinţa lor comuna de a acţiona, in aplicarea acestor principii, in conformitate cu scopurile si principiile Cartei Naţiunilor Unite,
Declara hotărârea lor de a respecta si pune in practica, fiecare dintre ele in relaţiile sale cu toate celelalte state participante, indiferent de sistemul lor politic, economic sau social, precum si de mărimea lor, situaţia lor geografica sau nivelul lor de dezvoltare economica, primordiala si guvernează relaţiile lor reciproce;

I. Egalitatea suverana, respectarea drepturilor interne suveranităţii
Statele participante isi vor respecta fiecare egalitatea suverana si individualitatea celuilalt, precum si toate drepturile inerente suveranităţii si pe care le cuprinde suveranitatea lor, intre care in special dreptul fiecărui stat la egalitate juridica, la integritate teritoriala, la libertate si independenta politica. Ele vor respecta, de asemenea, fiecare dreptul celuilalt de a-si alege si dezvolta liber sistemul politic, social, economic si cultural, precum si dreptul de a-si stabili legile si reglementările.
In cadrul dreptului internaţional, toate statele participante au drepturi si obligaţii egale. Ele vor respecta fiecare dreptul celuilalt de a defini si conduce in mod liber relaţiile sale cu alte state in conformitate cu dreptul internaţional si in spiritul prezentei Declaraţii.
Ele considera ca frontierele lor pot fi modificate, in conformitate cu dreptul internaţional, prin mijloace paşnice si prin acord. Ele au, de asemenea, dreptul de a aparţine sau nu organizaţiilor internaţionale, de a fi sau nu parte la tratate bilaterale sau multilaterale, inclusiv dreptul de a fi parte sau nu la tratate de alianţă; ele au, de asemenea, dreptul la neutralitate.

II. Nerecurgerea la forţă sau la ameninţarea cu forţa
Statele participante se vor abţine in relaţiile lor reciproce, ca si in general in relaţiile lor internaţionale, de a recurge la folosirea forţei sau la ameninţarea cu forţa, fie împotriva integrităţii teritoriale sau a independentei politice a oricărui stat, fie in orice alt mod incompatibil cu scopurile Naţiunilor Unite si cu prezenta Declaraţie.
Nici o consideraţie nu poate fi invocata drept justificare pentru a recurge la folosirea forţei sau la ameninţarea cu forţa in contradicţie cu acest principiu.
In consecinţă, statele participante se vor abţine de la orice act care constituie o ameninţare cu forţa sau o folosire directa sau indirecta a forţei împotriva altui stat participant.
De asemenea, ele se vor abţine de la orice manifestare de forţa in scopul de a face un alt stat participant sa renunţe la deplina exercitare a drepturilor sale suverane.
De asemenea, ele se vor abţine in relaţiile lor reciproce si de la orice act de represalii cu forţa.
Nici o asemenea folosire a forţei sau ameninţarea cu forţa nu va fi utilizata ca mijloc pentru a rezolva diferendele intre ele.

III. Inviolabilitatea frontierelor
Statele participante considera inviolabile, fiecare, toate frontierele celuilalt, precum si frontierele tuturor statelor din Europa, si in consecinţă ele se vor abţine acum si in viitor de la orice atentat împotriva acestor frontiere.
In consecinţă, ele se vor abţine, de asemenea, de la orice cerere sau de la act de acaparare si de uzurpare a întregului sau a unei părţi a teritoriului oricărui stat participant.

IV. Integritatea teritoriala a statelor
Statele participante vor respecta integritatea teritoriala a fiecăruia din statele participante.
In consecinţă, ele se vor abţine de la orice acţiune incompatibila cu scopurile si principiile Cartei Naţiunilor Unite, împotriva integrităţii teritoriale, a independentei politice sau a unităţii oricărui stat participant, si in special de la orice asemenea acţiune care constituie o folosire a forţei sau ameninţare cu forţa.
Statele participante se vor abţine, de asemenea, fiecare, de a face din teritoriul celuilalt obiectul unei ocupaţii militare sau al altor masuri de folosire directa sau indirecta a forţei in contradicţie cu dreptul internaţional sau obiectul unei dobândiri prin asemenea masuri sau prin ameninţarea cu ele. Nici o ocupaţie sau dobândire de aceasta natura nu va fi recunoscuta ca legala.

V. Reglementarea paşnică a diferendelor
Statele participante vor reglementa diferendele dintre ele prin mijloace paşnice, astfel incit sa nu fie puse in pericol pacea si securitatea internaţională si justiţia.
Ele se vor strădui cu bună-credinţa si intr-un spirit de cooperare sa ajungă la o soluţie rapidă si echitabilă pe baza dreptului internaţional.
In acest scop, ele vor recurge la mijloace ca negocierea, ancheta, medierea, concilierea, arbitrajul, reglementarea judiciara sau la alte mijloace paşnice la alegerea lor, inclusiv orice procedura de reglementare convenita prealabil diferendelor la care sunt părţi.
In cazul in care nu se ajunge la o soluţie prin folosirea unuia din mijloacele paşnice de mai sus, părţile in diferend vor continua sa caute un mijloc reciproc acceptabil pentru a reglementa paşnic diferendul.
Statele participante, părţi la un diferend intre ele, precum si celelalte participante, se vor abţine de la orice acţiune care ar putea agrava situaţia astfel incit sa pună in pericol menţinerea păcii si securităţii internaţionale si prin aceasta sa facă mai dificila reglementarea paşnică a diferendului.

VI. Neamestecul in treburile interne
Statele participante se vor abţine de la orice intervenţie, directa sau indirecta, individuala sau colectiva, in treburile interne sau externe care intra in competenta naţională a altui stat participant, oricare ar fi relaţiile lor reciproce.
Ele se vor abţine in consecinţă de la orice forma de intervenţie armata sau de ameninţare cu o asemenea intervenţie împotriva altui stat participant.
Ele se vor abţine, de asemenea, in orice împrejurare, de la orice alt act de constrângere militară sau politica, economica ori de alta natura, tinzând sa subordoneze intereselor lor exercitarea de către un alt stat participant a drepturilor inerente suveranităţii sale si prin aceasta sa obţină un avantaj oarecare.
In consecinţă, ele se vor abţine, intre altele, de la sprijinirea, directa sau indirecta, a activităţilor teroriste sau a activităţilor subversive sau altele îndreptate spre răsturnarea violenta a regimului altui stat participant.

VII. Respectarea drepturilor omului si libertăţilor fundamentale, inclusiv a libertăţii de gândire, conştiinţă, religie sau de convingere
Statele participante vor respecta drepturile omului si libertăţile fundamentale, inclusiv libertatea de gândire, conştiinţă, religie sau de convingere pentru toţi, fără deosebire de rasa, sex, limba sau religie.
Ele vor promova si încuraja exercitarea efectiva a drepturilor si libertăţilor civile, politice, economice, sociale, culturale si altele care decurg toate din demnitatea inerenta persoanei umane si sunt esenţiale pentru libera si deplina sa dezvoltare.
In acest cadru, statele participante vor recunoaşte si respecta libertatea individului de a profesa si practica, singur sau in comun, religia sau convingerea acţionând după imperativele propriei sale conştiinţe.
Statele participante pe teritoriul cărora exista minorităţi naţionale vor respecta dreptul persoanelor care aparţin acestor minorităţi la egalitate in fata legii, le vor acorda posibilitatea deplina de a se bucura in mod efectiv de drepturile omului si libertăţile fundamentale si, in acest mod, vor proteja interesele lor legitime in acest domeniu.
Statele participante recunosc importanta universala a drepturilor omului si libertăţilor fundamentale, a căror respectare este un factor esenţial al păcii, justiţiei si bunăstării necesare pentru a asigura dezvoltarea relaţiilor amicale si a cooperării intre ele, ca si intre toate statele.
Ele vor respecta in mod constant aceste drepturi si libertăţi in relaţiile lor reciproce si se vor strădui, individual si in comun, inclusiv in cooperare cu Naţiunile Unite, sa promoveze respectarea universala si efectiva a lor.
Ele confirma dreptul individului de a cunoaşte drepturile si îndatoririle sale in acest domeniu si de a acţiona in consecinţă.
In domeniul drepturilor omului si libertăţilor fundamentale, statele participante vor acţiona in conformitate cu scopurile si principiile Cartei Naţiunilor Unite si cu Declaraţia universala a drepturilor omului. Ele isi vor îndeplini, de asemenea, obligaţiile aşa cum sunt enunţate in declaraţiile si acordurile internaţionale in acest domeniu, inclusiv, intre altele, pactele internaţionale referitoare la drepturile omului, prin care ele ar putea fi legate.

VIII. Egalitatea in drepturi a popoarelor si dreptul popoarelor de a dispune de ele insele
Statele participante vor respecta egalitatea in drepturi a popoarelor si dreptul lor de a dispune de ele insele, acţionând in mod permanent in conformitate cu scopurile si principiile Cartei Naţiunilor Unite si cu normele corespunzătoare ale dreptului internaţional, inclusiv cele care se refera la integritatea teritoriala a statelor.
In virtutea principiului egalităţii in drepturi a popoarelor si dreptului lor de a dispune de ele insele, toate popoarele au in permanenta dreptul, in deplina libertate, de a determina aşa cum doresc si atunci când doresc statutul lor politic intern si extern, fără nici un amestec din afara si de a înfăptui conform voinţei lor dezvoltarea lor politica, economica, sociala si culturala.
Statele participante reafirma importanta universala a respectării si exercitării efective a egalităţii in drepturi a popoarelor si dreptului lor de a dispune de ele insele pentru dezvoltarea de relaţii prieteneşti intre ele ca si intre toate statele; ele reamintesc, de asemenea, importanta eliminării oricărei forme de încălcare a acestui principiu.

IX. Cooperarea intre state
Statele participante vor dezvolta cooperarea lor, fiecare cu celalalt si cu toate statele, in toate domeniile, in conformitate cu scopurile si principiile Cartei Naţiunilor Unite. In dezvoltarea cooperării lor, statele participante vor acorda o importanta deosebita domeniilor astfel cum sunt stabilite in cadrul Conferinţei pentru securitate si cooperare in Europa, fiecare dintre ele aducându-si contribuţia in condiţii de deplina egalitate.
Ele se vor strădui, dezvoltând cooperarea lor pe baza de egalitate, sa promoveze înţelegerea si încrederea reciproca, relaţii amicale si de buna vecinătate intre ele, pacea internaţională, securitatea si justiţia. Ele se vor strădui, de asemenea, dezvoltând cooperarea lor, sa ridice bunăstarea popoarelor si sa contribuie la înfăptuirea aspiraţiilor lor, intre altele prin avantajele care rezulta dintr-o cunoaştere mutuala crescândă si din progresele si realizările in domeniile economic, ştiinţific, tehnologic, social, cultural si umanitar. Ele vor lua masuri menite sa creeze condiţii favorabile pentru a face aceste avantaje accesibile tuturor; ele vor lua in consideraţie interesul tuturor de reducere a diferentelor de nivel de dezvoltare economica si îndeosebi interesul tarilor in curs de dezvoltare din lumea întreagă.
Ele confirma ca guvernele, instituţiile, organizaţiile si persoanele au de jucat un rol corespunzător si pozitiv, contribuind la realizarea acestor obiective ale cooperării lor.
Ele vor tinde, prin creşterea cooperării lor aşa cum se prevede mai sus, sa dezvolte relaţii mai strânse intre ele pe o baza mai buna si mai durabila, in interesul popoarelor.

X. Îndeplinirea cu bună-credinţă a obligaţiilor asumate conform dreptului internaţional
Statele participante isi vor îndeplini cu bună-credinţa obligaţiile ce le revin in conformitate cu dreptul internaţional, atât obligaţiile care decurg din principiile si normele generale recunoscute ale dreptului internaţional, cit si obligaţiile care decurg din tratate sau alte acorduri, in conformitate cu dreptul internaţional, in care ele sunt părţi.
In exercitarea drepturilor lor suverane, inclusiv a dreptului de a-si stabili legile si reglementările, ele se vor conforma obligaţiilor juridice care le revin in virtutea dreptului internaţional; de asemenea, ele vor tine seama in mod corespunzător de prevederile Actului final al Conferinţei pentru securitate si cooperare in Europa si le vor pune in aplicare.
Statele participante confirma ca in caz de conflict intre obligaţiile membrilor Naţiunilor Unite in virtutea Cartei Naţiunilor Unite si obligaţiile lor in virtutea oricărui tratat sau alt acord internaţional, obligaţiile lor in virtutea Cartei vor prevala, in conformitate cu articolul 103 din Cartea Naţiunilor Unite.
Toate principiile enunţate mai sus au o importanta primordiala si, in consecinţa, ele vor fi aplicate in mod egal si fără rezerve, fiecare din ele interpretându-se ţinând seama de celelalte.
Statele participante isi exprima hotărârea sa respecte si sa aplice pe deplin aceste principii, aşa cum ele sunt enunţate in prezenta Declaraţie, sub toate aspectele, in relaţiile lor mutuale si in cooperarea lor, in scopul de a asigura fiecărui stat participant avantajele care rezulta din respectarea si aplicarea acestor principii de către toate.
Statele participante, ţinând seama in mod corespunzător de principiile de mai sus si, in special, de primul paragraf al principiului al X-lea “Îndeplinirea cu bună-credinţă a obligaţiilor asumate conform dreptului internaţional”, constata ca prezenta Declaraţie nu afectează drepturile si obligaţiile lor, nici tratatele si alte acorduri si aranjamente corespunzătoare.
Statele participante isi exprima convingerea ca respectarea acestor principii va încuraja dezvoltarea de relaţii normale si prieteneşti si progresul cooperării intre ele in toate domeniile. Ele exprima, de asemenea, convingerea ca respectarea acestor principii va încuraja dezvoltarea contactelor politice intre ele, care la rândul lor vor contribui la o mai buna înţelegere a poziţiilor si punctelor lor de vedere.
Statele participante declara intenţia lor de a-si conduce relaţiile cu toate celelalte state in spiritul principiilor cuprinse in prezenta Declaraţie.

B. PROBLEMELE PRIVIND PUNEREA IN PRACTICA A UNORA DIN PRINCIPIILE ENUNTATE MAI SUS
I) Statele participante,
Reafirmând ca vor respecta si vor face efectivă nerecurgerea la forţă şi la ameninţarea cu forţa si convinse de necesitatea de a face din aceasta o norma efectiva a vieţii internaţionale,
Declara ca sunt hotărâte sa respecte si sa pună in aplicare, in relaţiile lor fiecare cu celalalt, intre altele, următoarele prevederi, care sunt in conformitate cu Declaraţia privind principiile ce guvernează relaţiile reciproce dintre statele participante:
– Sa facă efectivă şi să dea expresie, prin toate căile şi formele pe care le consideră adecvate, îndatoririi de a se abţine sa recurgă la folosirea forţei sau la ameninţarea cu forţa in relaţiile lor fiecare cu celalalt.
– Sa se abţină de la orice folosire a forţelor armate, incompatibila cu scopurile si principiile Cartei Naţiunilor Unite si cu prevederile Declaraţiei privind principiile care guvernează relaţiile reciproce intre statele participante, împotriva unui alt stat participant, in special de la invazia sau atacul asupra teritoriului sau.
– Sa se abţină de la orice manifestare de forţa tinzând sa facă un alt stat participant sa renunţe la exercitarea deplina a drepturilor sale suverane.
– Sa se abţină de la orice act de constrângere economica destinat sa subordoneze propriilor lor interese exercitarea de către un alt stat participant a drepturilor inerente suveranităţii sale si sa-si asigure astfel avantaje de orice fel.
– Sa promoveze, prin toate mijloacele pe care fiecare din ele le considera adecvate, un climat de încredere si de respect intre popoare, in conformitate cu obligaţia lor de a se abţine de la propaganda in favoarea războaielor de agresiune sau a oricărei ameninţări cu forţa sau folosiri a forţei împotriva unui alt stat participant, incompatibila cu scopurile Naţiunilor Unite si cu Declaraţia privind principiile care guvernează relaţiile reciproce dintre statele participante.
– Sa depună toate eforturile pentru a reglementa in mod exclusiv prin mijloace paşnice orice diferend intre ele, a cărui continuare este susceptibila sa ameninţe menţinerea păcii si securitatii internaţionale in Europa, si sa caute, înainte de toate, o soluţionare prin mijloacele prevăzute in articolul 33 al Cartei O.N.U.
– Sa se abţină de la orice acţiune care ar putea sa împiedice reglementarea paşnica a diferendelor intre statele participante.

II) Statele participante,
Reafirmând hotărârea lor de a-si reglementa diferendele după cum se prevede in principiul reglementarii paşnice a diferendelor;
Convinse ca reglementarea paşnică a diferendelor este complementara nerecurgerii la forţa sau la ameninţarea cu folosirea forţei, amândouă fiind elemente esenţiale, deşi nu exclusive, ale menţinerii si consolidării păcii si suveranităţii;
1. Sunt hotărâte sa continue examinarea si elaborarea unei metode general acceptabile de reglementare paşnică a diferendelor in scopul de a completa metodele existente, si sa continue lucrările in acest scop pornind de la “Proiectul de convenţie instituind un sistem european de reglementare paşnică a diferendelor” prezentat de Elveţia in cadrul celei de a doua faze a Conferinţei pentru securitate si cooperare in Europa, precum si de la alte propuneri care se refera la acesta si care tind spre elaborarea unei asemenea metode.
2. Decid ca o reuniune de experţi ai tuturor statelor participante va fi convocata, la invitaţia Elveţiei, pentru a îndeplini mandatul prevăzut in paragraful 1 de mai sus, in cadrul si conform procedurilor urmărilor Conferinţei specificate la capitolul “Urmările Conferinţei”.
3. Aceasta reuniune de experţi se va tine după reuniunea reprezentanţilor desemnaţi de miniştrii afacerilor externe ai statelor participante, programata conform capitolului “Urmările Conferinţei” pentru anul 1977; rezultatele lucrărilor reuniunii de experţi vor fi supuse guvernelor.

DOCUMENT PRIVIND MASURI DE EDIFICARE A INCREDERII SI ANUMITE ASPECTE ALE SECURITATII SI DEZARMARII

Statele participante,
Dorind sa elimine cauzele de tensiune care pot exista intre ele si in acest fel sa contribuie la întărirea păcii si securitatii in lume,
Hotărâte sa întărească încrederea intre ele si in acest fel sa contribuie la creşterea stabilităţii si securitatii in Europa,
Hotărâte, de asemenea, sa se abţină in relaţiile lor reciproce, ca si in general in relaţiile lor internaţionale, de la folosirea forţei si ameninţarea cu forţa împotriva integrităţii teritoriale sau a independentei politice a oricărui stat, sau in orice alt mod incompatibil cu scopurile Naţiunilor Unite si cu Declaraţia privind principiile care guvernează relaţiile intre statele participante, aşa cum aceasta a fost adoptata in acest Act final,
Recunoscând necesitatea de a contribui la reducerea pericolului conflictului armat si a neînţelegerii sau erorii de calcul in ceea ce priveşte activităţile militare care ar putea sa dea naştere la îngrijorare, in special atunci când statele participante nu dispun de informaţii clare si la timp despre natura unor asemenea activităţi,
Ţinând seama de considerentele privind eforturile îndreptate spre reducerea tensiunii si promovarea dezarmării,
Recunoscând ca schimbul de observatori pe baza de invitaţie la manevrele militare va ajuta la promovarea contactelor si înţelegerii reciproce,
Studiind chestiunea notificării prealabile a mişcărilor militare de anvergura in contextul edificării încrederii,
Recunoscând ca exista si alte cai prin care fiecare stat poate contribui pe mai departe la atingerea obiectivelor lor comune,
Convinse de importanta politica a edificării prealabile a manevrelor militare de anvergura pentru promovarea înţelegerii reciproce si întărirea încrederii, stabilităţii si securitatii,
Acceptând răspunderea fiecăruia dintre ele de a promova aceste obiective si de a îndeplini aceasta măsura, in conformitate cu criteriile si modalităţile acceptate, ceea ce este esenţial pentru realizarea acestor obiective,
Recunoscând ca aceasta măsura decurge din hotărâre politica şi se sprijină pe baza voluntară,
Au adoptat următoarele:

I. NOTIFICAREA PREALABILA A MANEVRELOR MILITARE DE ANVERGURA
Ele vor notifica manevrele lor militare de anvergura tuturor celorlalte state participante, pe cai diplomatice obişnuite, in conformitate cu următoarele prevederi:
Vor fi notificate manevrele militare de anvergura care depăşesc totalul de 25.000 trupe independente sau combinate cu orice alte componente aeriene sau navale (in acest context, cuvântul “trupe” include trupele amfibii si aeropurtate). In cazul manevrelor independente cu trupe amfibii sau aeropurtate, sau al manevrelor combinate care includ asemenea trupe, aceste trupe vor fi incluse in total. De asemenea, notificarea se va putea face, in cazul manevrelor combinate care nu ating totalul de mai sus, dar care includ forte terestre împreună cu efective considerabile de trupe amfibii sau de trupe aeropurtate, sau de ambele feluri.
Notificarea se va face cu privire la manevrele militare de anvergura care au loc, in Europa, pe teritoriul vreunui stat participant, precum si – daca este cazul – in regiunile maritime si spaţiul aerian limitrof.
In cazul in care teritoriul unui stat participant se extinde in afara Europei, vor trebui notificate la prealabil numai manevrele care au loc pe o suprafaţa in adâncime de 250 kilometri de la frontiera comuna cu un alt stat participant sau care se găseşte vis-a-vis de frontiera acestuia, statul participant nefiind însă obligat să notifice in cazul in care aceasta zona este contigua si unei frontiere pe care o are cu un stat neeuropean neparticipant sau care se găseşte vis-a-vis de frontiera unui asemenea stat.
Notificarea se va face cu 21 de zile sau mai mult, înainte de începerea manevrei, sau – in cazul unei manevre organizate intr-un termen mai scurt – cit mai curând posibil, înaintea datei de începere a manevrei.
Notificarea va conţine informaţii despre obiectiv, daca este cazul, scopul general si statele participante la manevra, tipul sau tipurile si efectivul forţelor angajate, aria si perioada estimativa de desfăşurare a acesteia. Statele participante vor transmite, de asemenea – daca este posibil – informaţii adiţionale corespunzătoare, in special cu privire la elemente componente ale forţelor angajate si perioada de angajare a acestor forte.

Notificarea prealabila a altor manevre militare
Statele participante recunosc ca ele pot contribui in continuare la întărirea încrederii si creşterii securitatii si stabilităţii si, in acest scop, pot, de asemenea, sa notifice manevrele militare de anvergura mai mica altor state participante, avându-se cu deosebire in vedere acelea din apropierea regiunii unor asemenea manevre.
In acelaşi scop, statele participante recunosc, de asemenea, ca ele pot sa notifice alte manevre militare pe care le desfăşoară.
Schimbul de observatori
Statele participante vor invita alte state participante, voluntar si pe baza bilaterala, in spirit de reciprocitate si bunăvoinţa faţă de toate statele participante, sa trimită observatori pentru a asista la manevre militare.
Statul care invita va hotărî in fiecare caz numărul observatorilor, procedura si condiţiile de participare a acestora si va furniza alte informaţii pe care le-ar putea considera utile. El va asigura facilităţile şi ospitalitatea corespunzătoare.
Invitaţia va fi transmisa cit mai devreme cu putinţă, prin canale diplomatice obişnuite.
Notificarea prealabila a mişcărilor militare de anvergura
In conformitate cu Recomandările finale ale Consultărilor de la Helsinki, statele participante au studiat chestiunea notificării prealabile a mişcărilor militare de anvergura, ca o măsura de întărire a încrederii.
In mod corespunzător, statele participante recunosc ca, după cum vor crede de cuviinţă si pentru a contribui la edificarea încrederii, pot sa notifice mişcările lor militare de anvergura.
In acelaşi spirit, statele participante la Conferinţa pentru securitate si cooperare in Europa vor examina in continuare chestiunea notificării prealabile a mişcărilor militare de anvergura, având in vedere, in special, experienţa acumulată in realizarea masurilor enunţate in acest document.
Alte masuri de edificarea încrederii
Statele participante recunosc ca exista si alte mijloace prin care pot fi promovate obiectivele lor comune. In special, ele, ţinând seama in mod corespunzător de reciprocitate si având in vedere o mai buna înţelegere mutuala, vor promova schimburi pe baza de invitaţie intre militarii lor, inclusiv vizite de delegaţii militare.
Pentru a contribui mai pe deplin la realizarea obiectivului lor comun de edificare a încrederii, statele participante – atunci când desfăşoară activităţile lor militare in regiunile supuse prevederilor referitoare la notificarea manevrelor militare de anvergura – vor lua in considerare in mod corespunzător si vor respecta acest obiectiv.
Ele recunosc, de asemenea, ca experienţa acumulată in realizarea prevederilor de mai sus, împreuna cu noi eforturi, ar putea sa duca la dezvoltarea si lărgirea masurilor îndreptate spre întărirea încrederii.

II. CHESTIUNI REFERITOARE LA DEZARMARE

Statele participante recunosc interesul lor al tuturor in eforturile îndreptate spre reducerea confruntării militare si promovarea dezarmării, care sunt menite sa completeze destinderea politica in Europa si sa întărească securitatea lor. Ele sunt convinse de necesitatea luării unor masuri efective in aceste domenii, care – prin scopul si natura lor – sa constituie paşi către realizarea, in final, a dezarmării generale si totale sub un control internaţional strict si efectiv si care sa aibă ca rezultat întărirea păcii si securitatii in întreaga lume.

III. CONSIDERENTE GENERALE

După ce au examinat punctele de vedere exprimate asupra diverselor subiecte referitoare la întărirea securitatii in Europa prin eforturi unite îndreptate spre promovarea destinderii si dezarmării, statele participante, atunci când se angajează in asemenea eforturi, vor porni, in acest context, in special, de la următoarele considerente esenţiale:
– Natura complementara a aspectelor politice si militare ale securitatii;
– Raportul reciproc dintre securitatea fiecărui stat participant si securitatea in Europa, luata ca un tot, si raportul care exista, in contextul mai larg al securitatii mondiale, intre securitatea in Europa si securitatea in regiunea Mediteranei;
– Respectarea intereselor de securitate ale tuturor statelor participante la Conferinţa pentru securitate si cooperare in Europa, inerente egalităţii lor suverane;
– Importanta ca participanţii la forurile in care se poarta negocieri sa caute ca informaţii despre evoluţia, progresul si rezultatele lor sa fie puse la dispoziţia statelor participante la Conferinţa pentru securitate si cooperare in Europa – pe o baza corespunzătoare – si, ca urmare, interesul justificat al oricăruia dintre aceste state ca punctele sale de vedere sa fie luate in considerare.

COOPERAREA IN DOMENIILE ECONOMIEI, STIINTEI SI TEHNICII SI MEDIULUI INCONJURATOR

Statele participante,
Convinse ca eforturile lor pentru a dezvolta cooperarea in domeniile comerţului, industriei, ştiinţei si tehnicii, mediului înconjurător si in alte sectoare ale activităţii economice, contribuie la întărirea păcii si a securitatii in Europa si in lumea întreaga,
Recunoscând ca cooperarea in aceste domenii ar stimula progresul economic si social si ameliorarea condiţiilor de viata,
Conştiente de diversitatea sistemelor lor economice si sociale,
Reafirmând voinţa lor de a intensifica o astfel de cooperare fiecare cu toţi ceilalţi, oricare ar fi sistemele lor,
Recunoscând ca o astfel de cooperare, ţinând seama de diferitele niveluri de dezvoltare economica, poate sa fie dezvoltata pe baza de egalitate si de satisfacere reciproca a partenerilor, si de reciprocitate care sa permită, pe ansamblu, o repartizare echitabila a avantajelor si a obligaţiilor de amploare comparabila, cu respectarea acordurilor bilaterale si multilaterale,
Ţinând seama de interesele tarilor in curs de dezvoltare din lumea întreaga, inclusiv acelea dintre tarile participante atât timp cit se găsesc in curs de dezvoltare din punct de vedere economic; reafirmând voinţa lor de a coopera pentru realizarea scopurilor si a obiectivelor stabilite de organele corespunzătoare ale Naţiunilor Unite in documentele referitoare la dezvoltare, înţelegându-se ca fiecare stat participant isi menţine poziţiile pe care le-a adoptat fata de acestea; acordând o atenţie deosebita tarilor cel mai puţin dezvoltate,
Convinse ca interdependenta economica crescândă pe plan mondial implică creşterea eforturilor comune şi eficace în scopul de a soluţiona problemele economice mondiale majore, cum sunt cele ale alimentaţiei, energiei, materiilor prime si problemelor monetare si financiare si, in consecinţă, evidenţiază cerinţa care exista de a promova relaţii economice internaţionale stabile si echitabile, contribuind astfel la dezvoltarea economica continua si diversificata a tuturor tarilor,
Luând in consideraţie activitatea deja întreprinsă de organizaţiile internaţionale competente si dorind sa folosească posibilităţile oferite de aceste organizaţii, îndeosebi de Comisia economica pentru Europa a Naţiunilor Unite, in scopul de a da curs dispoziţiilor documentelor finale ale conferinţei.
Considerând ca orientările generale si recomandările concrete conţinute in textele care urmează sunt menite sa promoveze pe mai departe dezvoltarea relaţiilor lor economice reciproce si convinse ca cooperarea lor in aceste domenii trebuie sa se facă cu deplina respectare a principiilor care guvernează relaţiile intre statele participante, aşa cum sunt enunţate in documentul corespunzător,
Au adoptat cele ce urmează:

1. SCHIMBURILE COMERCIALE
Dispoziţii generale

Statele participante,
Conştiente de rolul crescând al comerţului internaţional ca unul din factorii cei mai importanţi ai creşterii economice si ai progresului social,
Recunoscând că şi comerţul reprezintă un sector esenţial al cooperării lor si având in vedere faptul ca dispoziţiile conţinute in preambulul de mai sus se aplica îndeosebi in acest domeniu,
Considerând ca volumul si structura schimburilor comerciale intre statele participante nu corespund in toate cazurile posibilităţilor care sunt oferite de nivelul prezent al dezvoltării lor economice, ştiinţifice si tehnologice,
Sunt hotărâte sa promoveze, pe baza modalităţilor cooperării lor economice, dezvoltarea schimburilor lor reciproce de bunuri si servicii si sa asigure condiţii favorabile unei asemenea dezvoltări;
Recunosc efectele favorabile care pot rezulta din aplicarea tratamentului naţiunii celei mai favorizate, pentru dezvoltarea schimburilor;
Vor încuraja creşterea schimburilor pe o baza multilaterala cit mai larg posibila, căutând astfel sa folosească diversele posibilităţi economice şi comerciale;
Recunosc importanta acordurilor bilaterale si multilaterale interguvernamentale si a altor acorduri pentru dezvoltarea pe termen lung a schimburilor comerciale;
Notează importanta problemelor monetare si financiare pentru dezvoltarea comerţului internaţional si vor urmări sa le trateze in scopul de a contribui la creşterea continua a schimburilor;
Se vor strădui sa reducă sau sa elimine progresiv obstacolele de orice natura din calea dezvoltării schimburilor comerciale;
Vor favoriza creşterea continua a comerţului, evitând pe cit este posibil fluctuaţiile bruşte in schimburile lor;
Considera ca schimburile lor de diverse produse trebuie sa fie efectuate astfel ca ele sa nu provoace sau sa nu ameninţe a provoca un prejudiciu grav – atunci când este cazul, o dezorganizare a pieţei – pe pieţele interioare ale acestor produse si îndeosebi in detrimentul producătorilor locali din tara importatoare, de produse similare sau supuse concurentei directe; in ceea ce priveşte noţiunea de dezorganizare a pieţei se înţelege ca ea nu va putea fi invocata contrar dispoziţiilor pertinente din acordurile lor internaţionale; daca ele vor recurge la masuri de protecţie, o vor face in conformitate cu angajamentele lor in acest domeniu care decurg din acordurile internaţionale la care sunt părţi si vor tine seama de interesele părţilor direct interesate;
Vor acorda atenţia corespunzătoare masurilor referitoare la promovarea schimburilor si diversificarea structurii lor;
Notează ca creşterea si diversificarea schimburilor ar putea contribui la lărgirea posibilităţilor de alegere de produse;
Considera oportun sa creeze condiţii favorabile participării societăţilor, organizaţiilor si întreprinderilor la dezvoltarea comerţului.

Facilităţi si contacte de afaceri

Statele participante,
Conştiente de importanta contribuţiei pe care ameliorarea contactelor de afaceri si întărirea încrederii in relaţiile de afaceri care ar rezulta din aceasta ar avea-o pentru dezvoltarea relaţiilor economice si comerciale;
Vor lua masurile corespunzătoare menite sa îmbunătăţească in continuare condiţiile care permit dezvoltarea contactelor intre reprezentanţi ai organismelor oficiale, a diverselor organizaţii, întreprinderi, firme si bănci interesate in comerţul exterior, in special, atunci când acestea sunt utile, intre exportatori si beneficiari de produse si servicii, in vederea studierii posibilităţilor comerciale, a încheierii de contracte, a urmăririi executării lor si a asigurării serviciilor după vânzare;
Vor încuraja organismele, întreprinderile si firmele interesate in comerţul exterior sa ia masurile de natura sa accelereze desfăşurarea negocierilor de afaceri;
Vor lua, de asemenea, masuri menite sa îmbunătăţească condiţiile de lucru ale reprezentanţilor organismelor, întreprinderilor, firmelor si băncilor străine interesate in comerţul exterior, in special după cum urmează:
– furnizând informaţiile necesare, inclusiv informaţiile asupra legislaţiei si procedurii relative la stabilirea de reprezentante permanente ale organismelor menţionate mai sus si cu privire la funcţionarea acestor reprezentante permanente;
– examinând pe cit posibil in mod favorabil cererile de stabilire de reprezentante permanente si de birouri in acest scop, inclusiv, daca va fi cazul, de deschidere de birouri comune pentru doua sau mai multe firme;
– încurajând punerea la dispoziţie, in condiţii cit mai favorabile posibil si egale pentru toţi reprezentanţii organismelor menţionate mai sus, de posibilităţi de cazare in hoteluri, de mijloace de comunicaţie si alte servicii de care acestea au in mod normal nevoie, precum si localuri comerciale si rezidenţiale corespunzătoare pentru exercitarea activităţilor reprezentanţilor permanenţi;
Recunosc importanta unor astfel de masuri pentru a încuraja o participare mai larga a întreprinderilor mici si mijlocii la schimburile comerciale intre statele participante.

Informaţia economica si comerciala
Statele participante,
Conştiente de rolul crescând al informaţiei economice si comerciale in dezvoltarea comerţului internaţional,
Considerând ca informaţia economica ar trebui sa fie de natura sa asigure o prospectare comerciala corespunzătoare si sa permită elaborarea de prognoze pe termen mediu si lung, contribuind astfel la stabilirea de curente continue de schimburi si la o mai buna folosire a posibilităţilor de comerţ,
Declarându-se gata sa îmbunătăţească calitatea, sa crească cantitatea si difuzarea informaţiei economice si administrative pertinente,
Apreciind ca valoarea, pe plan internaţional, a informaţiilor statistice depinde intr-o măsura considerabila de posibilitatea de a le compara,
Vor favoriza publicarea si difuzarea de informaţii economice si comerciale la intervale regulate si in cel mai scurt timp, in special:
– datele statistice privind producţia, venitul naţional, bugetul, consumul si productivitatea;
– datele statistice asupra comerţului exterior, elaborate plecând de la clasificări comparabile intre ele si cuprinzând repartizarea pe produse cu menţionarea volumelor si valorilor, precum si a tarilor de origine sau de destinaţie;
– legi si reglementari privind comerţul exterior;
– informaţii care permit sa se prevadă evoluţia economiei, utile pentru prospectarea comerciala, de exemplu, cele privind orientările generale ale planurilor si programelor economice naţionale;
– alte informaţii de natura sa ajute oamenii de afaceri in contactele lor comerciale, de exemplu, repertoare periodice, liste si, atunci când aceasta se dovedeşte posibil, organigramele firmelor si organismelor interesate in comerţul exterior;
Vor favoriza, in afara celor ce preced, dezvoltarea schimburilor de informaţii economice si comerciale prin intermediul, in cazurile corespunzătoare, al comisiilor mixte pentru cooperare economica, ştiinţifică şi tehnică, al camerelor de comerţ naţionale şi mixte şi al altor organisme corespunzătoare;
Vor încuraja un studiu, in cadrul Comisiei economice pentru Europa a Naţiunilor Unite, asupra posibilităţilor de a crea un sistem multilateral de notificare a legilor si reglementarilor relative la comerţul exterior, precum si a modificărilor care le sunt aduse;
Vor încuraja lucrările de armonizare a nomenclaturilor statistice întreprinse pe plan internaţional, in special in cadrul Comisiei economice pentru Europa a Naţiunilor Unite.

Marketing
Statele participante,
Recunoscând importanta pe care o are adaptarea producţiei la exigentele pieţei externe in vederea asigurării creşterii comerţului internaţional,
Conştiente de necesitatea ca exportatorii sa cunoască intr-un mod cit mai precis posibil cerinţele clienţilor eventuali si sa tina seama de acestea;
Vor încuraja organismele, întreprinderile si firmele interesate in comerţul exterior sa dezvolte si mai mult cunoştinţele si tehnicile pe care le cere o comercializare eficace;
Vor încuraja îmbunătăţirea condiţiilor de aplicare a masurilor destinate sa promoveze schimburile si sa răspundă nevoilor clienţilor in ceea ce priveşte produsele de import, mai ales prin prospectarea comerciala si prin masuri de publicitate, precum si, daca aceasta se dovedeşte util, prin organizarea de servicii de aprovizionare, furnizarea de piese de schimb, organizarea de reţele de “service” si formarea personalului tehnic local necesar;
Vor încuraja cooperarea internaţională in domeniul promovării schimburilor, inclusiv comercializarea si lucrările întreprinse in aceste probleme in cadrul organizaţiilor internaţionale, îndeosebi al Comisiei economice pentru Europa a Naţiunilor Unite.

2. COOPERAREA INDUSTRIALA SI PROIECTE DE INTERES COMUN

Cooperarea industriala
Statele participante,
Considerând ca, motivata de considerente economice, cooperarea industriala poate:
– crea legături durabile si întări astfel cooperarea economica globală pe termen lung,
– contribui la creşterea economica, precum si la expansiunea si la diversificarea comerţului internaţional si la o cit mai larga utilizare a tehnologiei moderne,
– duce la o folosire reciproc avantajoasa a complementarităţilor economice, datorită unei mai bune utilizări a tuturor factorilor de producţie, si
– accelera dezvoltarea industriala a tuturor celor care participa la o astfel de cooperare;
Isi propun sa încurajeze dezvoltarea cooperării industriale intre organismele, întreprinderile si firmele competente ale tarilor lor;
Considerând ca cooperarea industriala poate fi facilitata prin încheierea de acorduri interguvernamentale si alte acorduri bilaterale si multilaterale intre părţile interesate;
Constata ca, încurajând cooperarea industriala, ele vor trebui sa tina seama de structurile economice si de nivelurile de dezvoltare ale tarilor lor;
Notează ca cooperarea industriala se realizează pe baza de contracte încheiate intre organisme, întreprinderi si firme competente, având in vedere consideraţii de natura economica;
Exprima dorinţa de a favoriza adoptarea de masuri de natura sa creeze condiţii favorabile pentru cooperarea industriala;
Recunosc ca cooperarea industriala înglobează o serie de forme de relaţii economice care depăşesc cadrul schimburilor comerciale convenţionale si ca, in procesul de negociere a unor contracte de cooperare industriala, partenerii determina împreună formele si condiţiile de cooperare corespunzătoare, ţinând seama de interesele lor reciproce şi de capacităţile lor;
Recunosc, totodată, ca, in cazul in care exista un interes reciproc, forme concrete ca acelea care urmează pot fi utile pentru dezvoltarea cooperării industriale: producţia si vânzarea in comun, specializarea in producţie si vânzare, crearea, amenajarea si modernizarea întreprinderilor industriale, cooperarea pentru realizarea de instalaţii industriale complete, pentru obţinerea unei părţi din produsele astfel realizate, societăţile mixte, schimbul de “know-how”, de informaţii tehnice, de brevete si de licenţe si cercetarea industriala in comun in cadrul proiectelor concrete de cooperare;
Recunosc ca noi forme de cooperare industriala pot fi folosite pentru a răspunde unor cerinţe concrete;
Notează importanta pe care o are informaţia economica, comerciala, tehnica si administrativa menita sa asigure dezvoltarea cooperării industriale;
Considera ca este de dorit:
– sa amelioreze calitatea si volumul informaţiilor relative la cooperarea industriala, mai ales cu privire la legi si reglementari, inclusiv acelea legate de operaţiunile de schimb, orientările generale ale planurilor si programelor economice naţionale, precum si in legătură cu priorităţile programelor si condiţiile economice ale pieţei; si
– sa difuzeze cit mai repede posibil informaţiile publicate in legătură cu acestea;
Vor încuraja toate formele de schimburi de informaţii si de comunicare de date asupra experienţei privind cooperarea industriala, inclusiv prin contactele intre parteneri eventuali si, acolo unde este cazul, prin intermediul comisiilor mixte pentru cooperarea economica, industriala, ştiinţifică si tehnica, al camerelor de comerţ naţionale si mixte, precum si al altor organisme corespunzătoare;
Considera de dorit, in vederea dezvoltării cooperării industriale, sa încurajeze explorarea de posibilităţi de cooperare si de punere in aplicare a proiectelor de cooperare si vor adopta masuri in acest sens, printre altele facilitând si multiplicând, in toate formele lor, contactele de afaceri intre organisme, întreprinderi si firme competente si intre personalul lor calificat respectiv;
Notează ca dispoziţiile adoptate de Conferinţa privind contactele de afaceri in domeniile economic si comercial sunt, de asemenea, aplicabile organismelor, întreprinderilor si firmelor străine participante la cooperarea industriala, ţinând seama de condiţiile specifice ale acestei cooperări, si se vor preocupa de existenta unor condiţii de lucru corespunzătoare pentru personalul antrenat in punerea in aplicare a proiectelor de cooperare;
Considera de dorit ca propunerile privind proiectele de cooperare industriala sa fie suficient de precise si sa conţină datele economice si tehnice necesare, îndeosebi evaluările preliminare ale costului proiectului, informaţii asupra formelor de cooperare ce vor fi folosite si posibilităţilor de desfacere, in scopul de a permite partenerilor eventuali sa întreprindă studii iniţiale si sa ajungă la hotărâri in timpul cel mai scurt;
Vor încuraja părţile interesate in cooperarea industriala sa ia masuri in vederea accelerării desfăşurării negocierilor pentru încheierea de contracte de cooperare;
Recomanda, de asemenea, sa se continue examinarea – de exemplu in cadrul Comisiei economice pentru Europa a Naţiunilor Unite – a mijloacelor de ameliorare a difuzării către cei interesaţi a informaţiilor privind condiţiile generale ale cooperării industriale si a ghidurilor privind elaborarea de contracte in acest domeniu;
Considera de dorit sa îmbunătăţească in continuare condiţiile de aplicare a proiectelor de cooperare industriala, mai ales in ceea ce priveşte:
– protecţia intereselor partenerilor la proiectele de cooperare industriala, inclusiv protecţia juridica a diverselor forme de proprietate in cauza;
– luarea in consideraţie, intr-un mod compatibil cu sistemele lor economice, a nevoilor si posibilităţilor cooperării industriale in cadrul politicii economice si îndeosebi in cadrul planurilor si programelor economice naţionale;
Considera ca este de dorit ca partenerii, la încheierea de contracte de cooperare industriala si la punerea in aplicare a acestora, sa dea toata atenţia dispoziţiilor privind acordarea de asistenta reciproca si transmiterea de informaţii necesare, in special in scopul asigurării unui nivel tehnic si a unei calităţi corespunzătoare pentru produsele rezultate dintr-o astfel de cooperare;
Recunosc utilitatea unei participări sporite a întreprinderilor mici si mijlocii la proiectele de cooperare industriala.

Proiecte de interes comun
Statele participante,
Considerând ca potenţialul lor economic si resursele lor naturale permit, prin eforturi comune, o cooperare pe termen lung pentru punerea in aplicare, de interes comun de mare anvergura, si ca acestea pot contribui la accelerarea dezvoltării economice a tarilor care iau parte la ele,
Considerând ca este de dorit ca organismele, întreprinderile si firmele competente din toate tarile sa aibă posibilitatea sa-si manifeste interesul lor de a participa la astfel de proiecte, si, in caz de acord, sa ia parte la aplicarea lor,
Notând că dispoziţiile adoptate de Conferinţa privind cooperarea industriala se aplica totodată la proiecte de interes comun;
Considera necesar sa încurajeze, in cazurile adecvate, studiul de către organismele, întreprinderile si firmele competente si interesate a posibilităţilor de aplicare a proiectelor de interes comun in domeniile resurselor energetice, al exploatării de materii prime, precum si al transporturilor si telecomunicaţiilor;
Considera ca este de dorit ca organismele, întreprinderile si firmele, examinând posibilităţile de a participa la proiecte de interes comun, sa schimbe cu partenerii lor potenţiali, pe cai adecvate, informaţiile necesare de ordin economic, juridic, financiar si tehnic referitoare la asemenea proiecte;
Considera ca resursele de energie, in primul rând petrolul, gazele naturale si cărbunele, precum si exploatarea materiilor prime minerale, in special minereurile de fier si bauxita, sunt domenii indicate pentru întărirea cooperării economice pe termen lung si dezvoltarea comerţului care ar putea rezulta din acesta;
Considera ca exista, de asemenea, posibilităţi pentru proiecte de interes comun in scopul unei cooperări economice pe termen lung in următoarele domenii;
– schimbul de energie electrica pe plan european in scopul utilizării cit mai raţional posibil a capacităţilor centralelor electrice;
– cooperarea in căutarea unor noi surse de energie si, in special, in domeniul energiei nucleare;
– dezvoltarea reţelelor rutiere si cooperarea in vederea stabilirii unei reţele navigabile coerente in Europa;
– cooperarea in cercetarea si punerea in aplicare de echipamente de transport combinate si pentru utilizarea containerelor;
Recomanda statelor interesate in proiecte de interes comun sa studieze in ce condiţii ar fi posibil sa elaboreze asemenea proiecte si, daca doresc, sa creeze condiţiile executării lor adecvate.

3. DISPOZITII PRIVIND SCHIMBURILE COMERCIALE SI COOPERAREA INDUSTRIALA

Armonizarea normelor
Statele participante,
Recunoscând ca dezvoltarea armonizării internaţionale a normelor si reglementarilor tehnice, ca si a cooperării internaţionale in materie de certificare, constituie un mijloc important pentru a elimina obstacolele tehnice din calea comerţului internaţional si a cooperării industriale si, prin acestea, pentru a facilita dezvoltarea lor si creşterea productivităţii,
Reafirma interesul lor pentru o armonizare internaţională cit mai larg posibila a normelor si prevederilor tehnice;
Se declara dispuse sa încurajeze acordurile internaţionale si alte aranjamente corespunzătoare privind acceptarea de certificate de conformitate cu normele si prevederile tehnice;
Considera de dorit lărgirea cooperării internaţionale in materie de normare.