Consiliul Europei

Instrument juridic al Consiliului Europei adoptat în 1954, intrat în vigoare în 1955, ratificat de România prin Legea nr.  77 din 17 decembrie 1991

    Guvernele semnatare ale prezentei convenţii, membre ale Consiliului Europei,

considerând că scopul Consiliului Europei este realizarea unei unităţi mai strânse între membrii săi, şi anume, pentru apărarea şi promovarea idealurilor şi principiilor care constituie patrimoniul lor comun,

considerând ca dezvoltarea înţelegerii reciproce între popoarele Europei ar permite înaintarea spre acest obiectiv,

considerând că în acest scop este de dorit atât încheierea unor convenţii culturale bilaterale între membrii consiliului, cât şi adoptarea unei politici de acţiune comună pentru apărarea culturii europene si încurajarea dezvoltării ei,

hotărând încheierea unei convenţii culturale europene generale în vederea înlesnirii studierii limbilor, istoriei şi civilizaţiei celorlalte părţi contractante, precum şi studierii civilizaţiei lor comune, în rândul cetăţenilor tuturor ţărilor reprezentate de membrii consiliului, ca şi în rândul cetăţenilor altor state europene care ar adera la această convenţie,

au convenit asupra celor ce urmează:

ART. 1

Fiecare parte contractantă va lua măsurile necesare în vederea apărării contribuţiei sale la patrimoniul cultural comun al Europei şi încurajarea sporirii acestei contribuţii.

ART. 2

Fiecare parte contractantă, pe cât posibil:

a) va încuraja în rândul cetăţenilor săi studierea limbilor, a istoriei şi a civilizaţiei celorlalte părţi contractante şi va oferi acestora unele înlesniri în vederea realizării unor studii asemănătoare, şi

b) se va strădui să dezvolte studierea limbii sau limbilor sale, a istoriei şi a civilizaţiei pe teritoriul celorlalte părţi contractante şi să ofere conaţionalilor acestora din urmă posibilitatea continuării unor studii asemănătoare pe teritoriul său.

ART. 3

Părţile contractante se vor consulta în cadrul Consiliului Europei în scopul pregătirii acţiunii lor comune în vederea dezvoltării activităţilor culturale de interes european.

ART. 4

Fiecare parte contractantă va trebui, în măsura posibilului, să faciliteze circulaţia şi schimbul de persoane, ca şi de obiecte de valoare culturală, în scopul aplicării art. 2 şi 3.

ART. 5

Fiecare parte contractantă va considera obiectele care au o valoare culturală europeană şi care sunt sub controlul său ca făcând parte integrantă din patrimoniul cultural comun al Europei şi va lua măsurile necesare pentru salvarea lor şi pentru a facilita accesul la ele.

ART. 6

1. Propunerile cu privire la aplicarea dispoziţiilor prezentei convenţii şi întrebările cu privire la interpretarea ei vor fi examinate cu ocazia întrunirilor Comitetului de experţi culturali ai Consiliului Europei.

2. Orice stat care nu este membru al Consiliului Europei şi care a aderat la prezenta convenţie conform dispoziţiilor din paragraful 4 al art. 9 va putea să delege unul sau mai mulţi reprezentanţi la reuniunile prevăzute în paragraful precedent.

3. Concluziile adoptate în cursul reuniunilor prevăzute în primul paragraf al prezentului articol vor fi supuse sub forma de recomandări Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei, cu condiţia să nu fie vorba de hotărâri care sunt de competenţa Comitetului de experţi culturali referitoare la domenii cu caracter administrativ, care presupun cheltuieli suplimentare.

4. Secretarul general al Consiliului Europei va comunica membrilor consiliului, ca şi Guvernului oricărui stat care a aderat la prezenta convenţie, orice hotărâre cu privire la aceasta ce ar putea fi luată de către Comitetul de Miniştri sau de Comitetul de experţi culturali.

5. Fiecare parte contractantă va notifica, în timp util, secretarului general al Consiliului Europei orice măsura pe care ar putea să o ia cu privire la aplicarea dispoziţiilor prezentei convenţii, ca urmare a hotărârilor Comitetului de Miniştri sau ale Comitetului de experţi culturali.

6. In cazul în care propunerile cu privire la aplicarea prezentei convenţii ar interesa doar un număr limitat din părţile contractante, examinarea acestor propuneri ar putea fi continuată conform dispoziţiilor art. 7, cu condiţia ca realizarea lor să nu implice cheltuieli din partea Consiliului Europei.

ART. 7

Daca, în vederea atingerii scopurilor prezentei convenţii, două sau mai multe părţi contractante doresc să organizeze în sediul Consiliului Europei alte intâlniri faţă de cele prevăzute la primul paragraf al art. 6, secretarul general al consiliului le va acorda tot sprijinul  administrativ necesar.

ART. 8

Nici o dispoziţie a prezentei convenţii nu va trebui considerată ca susceptibilă să afecteze:

a) dispoziţiile oricărei convenţii culturale bilaterale la care una din părţile contractante ar fi deja semnatara sau să împiedice încheierea ulterioară a unei asemenea convenţii de către una dintre părţile contractante,

sau

b) îndatorirea fiecărei persoane de a se supune legilor şi reglementărilor în vigoare pe teritoriul uneia dintre părţile contractante în ceea ce priveşte intrarea, şederea şi plecarea străinilor.

ART. 9

1. Prezenta convenţie este deschisă semnării membrilor Consiliului Europei. Ea va fi ratificată. Instrumentele de ratificare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei.

2. Din momentul în care trei guverne semnatare îşi vor fi depus instrumentul de ratificare, pentru aceste guverne, prezenta convenţie va intra în vigoare.

3. Pentru orice guvern semnatar care o va ratifica ulterior, prezenta convenţie va intra în vigoare din momentul depunerii instrumentului de ratificare.

4. Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei va putea decide în unanimitate, conform modalităţilor pe care le va considera oportune, să invite să adere la prezenta convenţie orice stat european care nu este membru al consiliului. Orice stat care a primit această invitaţie va putea adera, depunându-şi instrumentul său de aderare la secretarul general al Consiliului Europei; aderarea va fi valabilă din momentul primirii numitului instrument.

5. Secretariatul General al Consiliului Europei va notifica tuturor membrilor consiliului, ca şi statelor aderente, depunerea tuturor instrumentelor de ratificare sau de aderare.

ART. 10

Fiecare parte contractantă va putea specifica teritoriile asupra cărora se vor aplica dispoziţiile prezentei convenţii, adresând secretarului general al Consiliului Europei o declaraţie care va fi comunicată de către consiliu tuturor celorlalte părţi contractante.

ART. 11

1. După 5 ani de la data intrării în vigoare, prezenta convenţie va putea fi denunţată, în orice moment, de oricare parte contractantă. Denunţarea  se va face prin notificare scrisă adresată  secretarului general al Consiliului Europei, care va anunţa celelalte părţi contractante.

2. Pentru partea contractantă interesată, această denunţare va intra în vigoare după 6 luni de la data primirii sale de către secretarul general al Consiliului Europei.