• CMN este un organ consultativ al Guvernului, fără personalitate juridică, ce se află în coordonarea Departamentului pentru Relaţii Interetnice şi are drept scop asigurarea relaţiilor cu organizaţiile legal constituite ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.
 • CMN este format din 3 reprezentanţi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, reprezentate în Parlamentul României.


Atribuţii

 

 • sprijină activitatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale;
 • propune Guvernului, prin Departamentul pentru Relaţii Interetnice, măsuri de îmbunătăţire a vieţii sociale şi culturale a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi reflectarea cât mai fidelă a problematicii minorităţilor naţionale în mass-media;
 • analizează şi propune Guvernului, prin Departamentul pentru Relaţii Interetnice, măsurile necesare desfăşurarii în condiţii optime a învăţământului în limbile minorităţilor naţionale;
 • iniţiază şi menţine legături de cooperare cu societatea civilă şi cu organisme internaţionale cu activitate în domeniul minorităţilor naţionale;
 • înaintează propuneri Departamentului pentru Relaţii Interetnice legate de adoptarea unor măsuri cu caracter administrativ şi financiar în scopul soluţionării eficiente, în condiţiile legii, a problemelor ce intră în competenţa sa.

Consiliul îşi desfăşoarpă activitatea în plen şi pe comisii de specialitate.
Consiliul se întruneşte în plen, în şedinţă ordinară, trimestrial. Consiliul îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a cel puţin jumătate plus unul din numărul membrilor săi.
Comisiile de specialitate sunt constituite din reprezentanţii, în Consiliul Minorităţilor Naţionale, ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinand minorităţilor naţionale.


Comisiile de Specialitate

 

 • Comisia pentru cultură, culte şi mass-media
 •  

 • Comisia pentru probleme financiare
 •  

 • Comisia pentru legislaţie şi administraţie publică
 •  

 • Comisia pentru învăţământ şi tineret
 •  

 • Comisia pentru probleme sociale şi economice
 •  

 • Comisia pentru relaţii cu societatea civilă şi organisme internaţionale.