Consiliul Europei

EXTRAS

 

Instrument juridic al Consiliului Europei adoptat în 1996, ratificat de România prin Legea nr. 74/ 1999

Preambul

Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei,

considerând că obiectivul Consiliului Europei este de a realiza o uniune mai strânsă între membrii săi cu scopul de a proteja şi promova idealurile şi principiile care sunt patrimoniul lor comun şi de a favoriza progresul lor economic şi social, în special prin apărarea şi dezvoltarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale,

considerând că prin Convenţia europeană pentru protecţia drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, semnată la Roma la 4 noiembrie 1950, şi prin protocoalele la aceasta statele membre ale Consiliului Europei au convenit să asigure populaţiilor lor drepturile civile şi politice şi libertăţile specificate în aceste instrumente,

considerând că prin Carta socială europeană, deschisa în vederea semnării la Torino la 18 octombrie 1961, şi prin protocoalele adiţionale la aceasta statele membre ale Consiliului Europei au convenit să asigure populaţiilor lor drepturile sociale specificate în aceste instrumente pentru a ameliora nivelul lor de trai şi a promova bunăstarea lor socială,

reamintind ca în cursul Conferinţei ministeriale a drepturilor omului, desfăşurată la Roma la 5 noiembrie 1990, a fost subliniată necesitatea, pe de o parte, de a prezerva caracterul indivizibil al tuturor drepturilor omului, fie că sunt civile, politice, economice, sociale sau culturale, şi, pe de alta parte, de a conferi Cartei sociale europene un nou impuls,

hotarâte, astfel cum s-a decis pe parcursul Conferinţei ministeriale desfăşurate la Torino la 21 si 22 octombrie 1992, să actualizeze şi să adapteze conţinutul material al cartei, pentru a ţine seama în special de schimbările sociale fundamentale intervenite după adoptarea sa,

recunoscând avantajul de a înscrie într-o cartă revizuită, destinată să se substituie treptat Cartei sociale europene, drepturile garantate de cartă, astfel cum au fost amendate, drepturile garantate de Protocolul adiţional din 1988 şi să adauge noi drepturi,

au convenit asupra celor ce urmează:

PARTEA I

Părţile contractante recunosc ca obiectiv al politicii lor, a cărui realizare o vor urmări prin toate mijloacele utile pe plan naţional şi internaţional, atingerea condiţiilor specifice pentru asigurarea exercitării efective a următoarelor drepturi şi principii:

1. orice persoană trebuie să aibă posibilitatea de a-si câştiga existenţa printr-o muncă liber întreprinsă;

2. toţi lucrătorii au dreptul la condiţii de muncă echitabile;

3. toţi lucrătorii au dreptul la securitate şi igienă în muncă;

4. toţi lucrătorii au dreptul la o salarizare echitabilă care să le asigure lor, precum şi familiilor lor un nivel de trai satisfăcător;

5. toţi lucrătorii şi patronii au dreptul de a se asocia liber în organizaţii naţionale sau internaţionale pentru protecţia intereselor lor economice şi sociale;

6. toţi lucrătorii şi patronii au dreptul de a negocia colectiv;

7. copiii şi tinerii au dreptul la protecţie specială impotriva pericolelor fizice şi morale la care sunt expuşi;

8. lucrătoarele, în caz de maternitate, au dreptul la protecţie specială;

9. orice persoană are dreptul la mijloace corespunzătoare de orientare profesională, în vederea sprijinirii sale în alegerea unei profesii adecvate intereselor şi aptitudinilor sale profesionale;

10. orice persoană are dreptul la mijloace corespunzătoare de formare profesională;

11. orice persoană are dreptul de a beneficia de toate măsurile care îi permit să se bucure de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge;

12. toţi lucrătorii şi persoanele aflate în întreţinerea acestora au dreptul la securitate socială;

13. orice persoană lipsită de resurse suficiente are dreptul la asistenţă socială şi medicală;

14. orice persoană are dreptul de a beneficia de servicii sociale calificate;

15. orice persoană handicapată are dreptul la autonomie, la integrare socială şi la participare în viaţa comunităţii;

16. familia, în calitate de celulă fundamentală a societăţii, are dreptul la o protecţie socială, juridică şi economică corespunzatoare, în vederea asigurării deplinei sale dezvoltări;

17. copiii şi adolescenţii au dreptul la o protecţie socială, juridică şi economică corespunzătoare;

18. cetăţenii uneia dintre părţile contractante au dreptul de a exercita orice activitate lucrativă pe teritoriul unei alte părţi contractante, în condiţii de egalitate cu cetăţenii acesteia din urmă, sub rezerva restricţiilor motivate de raţiuni serioase cu caracter economic sau social;

19. lucrătorii migranţi, cetăţeni ai uneia dintre partile contractante, şi familiile lor au dreptul la protecţie şi asistenţă pe teritoriul oricărei alte părţi contractante;

20. lucrătorii au dreptul la egalitate de şanse şi de tratament în materie de angajare şi de profesie, fără discriminare în funcţie de sex;

21. lucrătorii au dreptul de a fi informaţi şi consultaţi în cadrul întreprinderii;

22. lucrătorii au dreptul de a participa la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă din cadrul întreprinderii;

23. orice persoană varstnică are dreptul la protecţie sociala;

24. toţi lucrătorii au dreptul la protecţie în caz de concediere;

25. toţi lucrătorii au dreptul la protecţia propriilor creanţe în caz de insolvabilitate a patronului lor;

26. toţi lucrătorii au dreptul la demnitate în muncă;

27. toate persoanele cu responsabilităţi familiale, care sunt angajate sau doresc sa se angajeze în muncă, au dreptul sa o facă fără a fi supuse discriminărilor şi, pe cât posibil, fără să existe un conflict între responsabilităţile lor profesionale şi familiale;

28. reprezentanţii lucrătorilor din întreprindere au dreptul la protecţie impotriva actelor susceptibile să le producă prejudicii şi trebuie să li se acorde facilităţi corespunzatoare pentru a-şi îndeplini atribuţiile;

29. toţi lucrătorii au dreptul de a fi informaţi şi consultati în procedurile de concediere colectivă;

30. orice persoană are dreptul la protecţie impotriva sărăciei şi excluderii sociale;

31. orice persoană are dreptul la locuinţă.

PARTEA a V-a

ART. E

Nediscriminarea

Respectarea drepturilor recunoscute în prezenta cartă trebuie asigurată fără deosebire de rasă, sex, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine naţionala sau socială, sănătate, apartenenţă la o minoritate naţională, naştere sau orice altă situaţie.

MECANISMUL DE CONTROL AL CARTEI

(Partea a IV-a a Cartei sociale europene)

ART. 21

Rapoarte referitoare la dispoziţiile acceptate

Părţile contractante vor prezenta secretarului general al Consiliului Europei, într-o formă ce va fi stabilită de Comitetul de Miniştri, un raport bienal referitor la aplicarea dispoziţiilor părţii a II-a a cartei, pe care le-au acceptat.