Anunt Evenimente

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, Secretariatul General al Guvernului – Departamentul pentru Relaţii Interetnice, în calitate de autoritate finanţatoare care acţionează la nivel central, atribuie contracte de finanţare în vederea desfăşurării unor proiecte interetnice, de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale și de combatere a intoleranței în anul 2019. Fondurile din care se finanţează aceste proiecte sunt prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 194/2019 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2019, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019.
Programul anual propriu pentru acordarea finanţărilor nerambursabile în anul 2019, în care este menţionată o sesiune de selecţie este publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 58 din 17 aprilie 2019, Partea a VI-a.
Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte interetnice, de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale și de combatere a intoleranței este 7 iunie 2019, pentru proiecte a căror perioadă de desfăşurare începe după data de 15 iulie 2019. Documentația fiecărui proiect se transmite individual, într-un singur exemplar original, în plic închis, numai prin servicii poştale, la sediul Departamentului pentru Relaţii Interetnice din Bucureşti, strada Paris nr. 65, sector 1, cod poştal 011815. Pe plic se specifică numele şi adresa solicitantului, precum şi menţiunea „Pentru concursul de proiecte 2019, sesiunea iunie”. Termenul de 7 iunie 2019 reprezintă data serviciilor poștale.
Pentru sesiunea de selecție iunie 2019, Comisia de evaluare şi selecţie se va întruni în perioada 3-5 iulie 2019.
Departamentul pentru Relaţii Interetnice va exclude de la procedura de atribuire a contractului de finanţare nerambursabilă solicitanţii care se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 21 alin. (1) din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.
Suma solicitată DRI pentru proiect trebuie să se încadreze între minimum 20.000 lei şi maximum 200.000 lei.
Orice aplicant eligibil poate depune un număr maxim de două propuneri de proiecte interetnice, de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale și de combatere a intoleranței.
Criteriile de atribuire care vor face posibilă evaluarea şi selecţia propunerilor de proiecte interetnice, de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și de combatere a intoleranței şi atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă sunt următoarele:

Criterii generale de evaluare şi selecţie:
• Obiective clar definite, strict legate de domeniul relaţiilor interetnice, măsurabile, abordabile, realiste şi încadrabile în timp.
• Concordanţă între scopul general, obiective, activităţile propuse, rezultatele aşteptate, resursele umane şi financiare disponibile.
• Argumentarea necesităţii proiectului.
• Definirea clară a grupului – ţintă, a participanţilor/ beneficiarilor.
• Calitatea propunerii de proiect.

Criterii specifice de evaluare şi selecţie:

a. Conţinutul proiectului – maximum 50 puncte (maximum 10 puncte/ criteriu)
1. Complexitatea proiectului (de la structură simplă la structură complexă a activităţilor)
2. Claritatea obiectivelor, etapelor/ activităţilor şi a rezultatelor aşteptate ale proiectului, relevanţa acestora în raport cu priorităţile anului 2019 stabilite la nivelul Departamentului pentru Relaţii Interetnice
3. Gradul de stimulare a dialogului intercultural, capacitatea de promovare a unei atitudini pozitive faţă de diversitatea etno-culturală
4. Originalitatea și caracterul inovator al proiectului, capacitatea acestuia de a răspunde unor obiective de durată
5. Gradul de mediatizare/ vizibilitate anticipat
b. Calitatea proiectului – maximum 30 puncte (maximum 10 puncte/ criteriu)
1. Claritatea, logica şi corectitudinea formulării şi argumentării proiectului
2. Coerenţa dintre obiective, activităţile propuse, rezultate și buget
3. Dimensiunea impactului prevăzut în raport cu resursele umane şi financiare estimate
c. Capacitatea de implementare a iniţiatorului – maximum 20 puncte (maximum 10 puncte/ criteriu)
1. Capacitatea financiară a organizaţiei, inclusiv capacitatea de gestionare a fondurilor provenite de la bugetul de stat
2. Experiența organizației inițiatoare și a coordonatorului de proiect în derularea unor proiecte similare
Criteriile de evaluare şi selecţie constituie criteriile pe baza cărora se va atribui contractul de finanţare nerambursabilă. Se califică pentru obţinerea unei finanţări nerambursabile acele proiecte care însumează minimum 70 puncte din cele 100 posibile. În funcţie de fondurile destinate finanţărilor nerambursabile, proiectele calificate beneficiază de finanţări nerambursabile, în ordinea punctajului obţinut.

Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de proiecte interetnice, de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale și de combatere a intoleranței va putea fi accesată în curând pe site-ul Departamentului pentru Relaţii Interetnice www.dri.gov.ro, pe prima pagină, la rubrica, “Fonduri nerambursabile”.