Evenimente

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, Secretariatul General al Guvernului – Departamentul pentru Relaţii Interetnice, în calitate de autoritate finanţatoare care acţionează la nivel central, atribuie contracte de finanţare în vederea desfăşurării unor programe şi proiecte interetnice şi de combatere a intoleranţei, în anul 2015. Fondurile din care se finanţează programele şi proiectele interetnice şi de combatere a intoleranţei sunt prevăzute în anexa nr.2 la H.G. nr.117/2015 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr.3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr.186/2014.

 

Programul anual propriu pentru acordarea finanţărilor nerambursabile în anul 2015, în care sunt menţionate două sesiuni de selecţie, prima în luna mai 2015 și cea de-a doua în luna septembrie 2015, este publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 46 din 10.03.2015, Partea a VI-a.

 

Data limită pentru depunerea propunerilor de programe şi proiecte interetnice şi de combatere a intoleranţei din cadrul primei sesiuni este 20 aprilie 2015 (pentru programe şi proiecte a căror perioadă de desfăşurare începe după data de 25 mai 2015). Documentația fiecărui proiect se transmite individual, într-un singur exemplar original, în plic închis, numai prin poştă, la sediul Departamentului pentru Relaţii Interetnice din Bucureşti, strada Paris nr. 65 , sector 1, cod poştal 011815. Pe plic se specifică numele şi adresa solicitantului, precum şi menţiunea „Pentru concursul de proiecte 2015, sesiunea MAI”. Data limită pentru depunerea propunerilor de programe şi proiecte interetnice şi de combatere a intoleranţei din cadrul celei de-a doua sesiuni este 31 august 2015 (pentru programe şi proiecte a căror perioadă de desfăşurare începe după data de 7 octombrie 2015). Documentația fiecărui proiect se transmite individual, într-un singur exemplar original, în plic închis, numai prin poştă, la sediul Departamentului pentru Relaţii Interetnice din Bucureşti, strada Paris nr. 65 , sector 1, cod poștal 011815. Pe plic se specifică numele şi adresa solicitantului, precum şi menţiunea „Pentru concursul de proiecte 2015, sesiunea SEPTEMBRIE”. Pentru prima sesiune de selecție Comisia de evaluare şi selecţie se va întruni până la data de 11 mai 2015. Pentru a doua sesiune de selecție Comisia de evaluare şi selecţie se va întruni până la data de 21 septembrie 2015.

 

Departamentul pentru Relaţii Interetnice va exclude de la procedura de atribuire a contractului de finanţare nerambursabilă solicitanţii care se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 21 alin.(1) din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general. Suma solicitată pentru un program sau proiect nu poate fi mai mică de 10.000 lei şi mai mare de 150.000 lei. Orice aplicant eligibil poate depune un număr maxim de două propuneri de programe sau proiecte interetnice şi de combatere a intoleranţei. Criteriile de atribuire ce vor face posibilă evaluarea şi selecţia propunerilor de programe şi proiecte interetnice şi de combatere a intoleranţei şi atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă sunt următoarele:

 

Criterii generale: 1.Obiective clar definite, strict legate de domeniul relaţiilor interetnice, măsurabile, abordabile, realiste şi încadrabile în timp; 2.Concordanţă între scopul general, obiective, activităţile propuse, rezultatele aşteptate, resursele umane şi financiare disponibile; 3.Argumentarea necesităţii proiectului; 4. Definirea clară a grupului – ţintă, a participanţilor/ beneficiarilor; 5. Calitatea propunerii de proiect.

 

Criterii specifice: a. Conţinutul proiectului-maximum 50 puncte (maximum 10 puncte/criteriu) 1. Complexitatea proiectului (de la structură simplă la structură complexă a activităţilor) 2. Claritatea obiectivelor, etapelor/ activităţilor şi a rezultatelor aşteptate ale proiectului, relevanţa acestora în raport cu condiţionalităţile proiectului 3. Gradul de stimulare a dialogului intercultural, capacitatea de promovare a unei atitudini pozitive faţă de diversitatea etno-culturală 4. Originalitatea proiectului, capacitatea acestuia de a răspunde unor obiective de durată şi de a fi continuat 5. Gradul de mediatizare/ vizibilitate anticipat b. Calitatea proiectului-maximum 20 puncte (maximum 10 puncte/criteriu) 1. Claritatea, logica şi corectitudinea formulării şi argumentării proiectului 2. Coerenţa dintre obiective, activităţile propuse, dimensiunea impactului prevăzut și resursele umane şi financiare estimate. c. Capacitatea de implementare a iniţiatorului-maximum 30 puncte (maximum 10 puncte/criteriu) 1.Experienţa organizaţiei iniţiatoare, activităţi derulate, parteneriate încheiate 2.Capacitatea financiară a organizaţiei, inclusiv capacitatea de gestionare a fondurilor provenite de la bugetul de stat 3.Experienţa managerului de proiect.

 

Se califică pentru obţinerea unei finanţări nerambursabile acele programe/proiecte care însumează minimum 70 puncte din cele 100 posibile. În funcţie de fondurile destinate finanţărilor nerambursabile, programele/proiectele calificate pot beneficia de finanţări nerambursabile, în ordinea punctajului obţinut. Din programele/proiectele calificate vor fi selectate cele câştigătoare. Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de programe şi proiecte interetnice şi de combatere a intoleranţei poate fi accesată pe site-ul Departamentului pentru Relaţii Interetnice www.dri.gov.ro, pe prima pagină, la rubrica, “Fonduri nerambursabile”.